Sårbar natur langs vestkysten

Klit og klitheden langs den danske vestkyst, ikke mindst de store sammenhængende områder langs Thisted Kommunes vesterhavskyst, udgør et enestående og bevaringsværdigt naturområde. Naturområderne er et stort aktiv for Thy og fornuftigt plejet, vil de også fremover vedblive at være et stort aktiv.

Og pleje er der brug for, rynket rose vinder frem i den hvide og den grå/grønne klit og bjergfyr slår rod i klitheden. Kommunerne og Naturstyrelsen har i de såkaldte Natura 2000 områder overfor EU en forpligtigelse til at sikre, og nogle steder forbedre, bevaringsstatus for naturtyper som hvid klit, grå/grøn klit, klithede og fugtige klitlavninger.

Thisted Kommune har derfor sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturstyrelsen søsat et nyt EU-projekt med hovedfokus på følgende indsatser:

  1. Bekæmpelse af den invasive rynket rose (også kendt som hyben-rose), som hastigt breder sig i den hvide og den grå/grønne klit og truer de hjemmehørende arter herunder sjældne forekomster af skotsk lostilk og strand-snerle – plantearter som er enestående for Thy.

  2. Reduktion af forekomsterne af de for Danmark fremmede træarter bjergfyr, østrisk fyr og sitka-gran, der mange steder finder rodfæste i klitheden.

  3. Rydning af plantageområder, der rager ud i det ellers sammenhængende bælte af klit, klithede og fugtige klitlavninger langs vestkysten.

  4. Genskabelse af fugtige lavninger, hvor især grøftning har medført en udtørring af arealer, så der bliver flere arealer til strandtudse, tinksmed, og pilledrager m.m.

Formålet med indsatsen er foruden bevarelse af naturtyperne også at sikre og om muligt forbedre livsbetingelserne for sjældne arter som strandtudse, markfirben, tinksmed, klyde, pilledrager, sylblad, skotsk lostilk og strand-snerle.

Læs mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Græsningsprojekt i Kvadderkær vest for Vandet Sø

Der er blevet sat hegn i Kvadderkær og projektet er finansieret af ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”. Du kan læse mere om fonden her

Projektet har til formål, at forhindre et hede- og moseareal i at gro til i pil og tagrør. Projektet kobler et ca. 16 ha stort areal på et i forvejen hegnet areal, så det samlede areal af hegning bliver ca. 36 ha. En stor del af den nye hegning står i dag i pil. Håbet er, at kreaturerne kan holde pilen tilbage og måske mindske arealet med pil. For at hjælpe det hele på vej er der også blevet ryddet ca. 0,3 ha pil i området.

Dokumentarkiv

Herunder kan du læse dokumenter som er udarbejdet i forbindelse med projektet

April 2014 Folder: Til kamp mod rynket rose
Folder
1. august 2014 Oplæg borgermøde i Vangså
Oplæg
1. august 2014 Referat fra borgermøde i Vangså 
Referat
 
 
Natura 2000EU - Nyt logo

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk