Naturpleje ved Ydby/Lyngs Drag

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejeren indledt et naturplejeprojekt på Draget ved Lyngs.  

Formålet med projektet er at genoprette den værdifulde strandeng, der på grund af manglende pleje, eutrofiering og tilgroning af tagrør og invasive arter, så som rynket rose, er i tilbagegang.

Med tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der nu etableret ca. 2050 meter hegn og anden infrastruktur på det ca. 9 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde strandengen lysåben til gavn for de lyskrævende strandengsplanter og fugle, så som strand-vandranunkel, strand-asters, strandvejbred, strand-trehage og engelskgræs, samt klyden og havternen.

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk