Naturpleje ved Fredskilde Sø

Thisted Kommune har i samarbejde med Nationalpark Thy taget initiativ til at igangsætte et naturplejeprojekt omkring Fredskilde Sø. Naturplejen har til formål at (gen)skabe og passe den lysåbne natur, så områdets botaniske og landskabsmæssige værdi kan bevares og opretholdes.

Fredskilde Sø

Fredskilde Sø har engang været en større hede-sø på ca. 5 ha. Uddybninger af søens afløb i 1800-tallet og senest i midten af 1900-tallet har ført til søens nuværende vandfladeareal med dens omkringliggende fugtige og sumpede eng- og moseområder.

Fredskilde er kendt som en bevaringsværdi botanisk perle med sjældne planter og høj naturværdi. Områdets værdi og kvalitet skyldes bl.a. forekomsten af mange forskellige naturtyper samt en sammenhæng og nærhed til andre store og værdifulde naturområder. Desværre har områdets botanik de senere år været truet af en stigende tilgroning.

Et rydnings- og hegningsprojekt

Thisted Kommune har derfor ansøgt Miljø- og Fødevareministeriet om midler til en forudgående rydning og hegning i forbindelse med igangsættelse af den fremtidige naturpleje.

Der er derfor i foråret 2015 foretaget en omfattende rydning af pil og anden opvækst på arealerne omkring Fredskilde Sø. Formålet med rydningen er dels at hjælpe kreaturerne på vej med at skabe lysåben natur på arealerne og dels at skabe mere indsyn til det flotte naturområde fra Stenbjergvej.

Størstedelen af området omkring Fredskilde Sø hører til gården Fredskilde, som for år tilbage omfattede en avlsbesætning af racen Angus. Nu græsses området igen af Angus som tidligere.

Rydnings- og hegningsprojektet omfatter bl.a.:

Rydning af ca. 4,5 ha pil i fugtige områder

Rydning af ca. 1,8 ha anden beplantning.

Etablering af 5 km hegn

Etablering af 3 rørunderføringer for at lette kreaturernes adgang på arealerne.  

Botanisk registrering i området for at følge græsningens effekt på naturtyperne.

Projektet er finansieret af;

Miljø- og fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen ved tilsagn fra ordningen ”Natur- og miljøprojekter”

Naturstyrelsen ved puljen ”Lokal Grønne partnerskaber”

Nationalpark Thy

Thisted Kommune

 

 

 

 

   

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk