Mark- og vejfredsloven

Vurderingsforretninger
Mark- og vejfredsloven indeholder regler om vurderingsforretninger.
I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd, hvoraf den ene udpeges som formand. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at medlemmerne af kommunens hegnsyn udpeges som vurderingsmænd.


Frist
Hvis en skadelidt ønsker at fremsætte erstatningskrav i henhold bestemmelsen om det objektive ansvar ved skade forvoldt af husdyr, skal han begære skaden vurderet af vurderingsmændene inden 3 dage efter, at han er blevet bekendt med den.

Erstatningskravet bortfalder, hvis 3-dages fristen overskrides, med-mindre skadelidte har truffet overenskomst med dyrets besidder om erstatningens størrelse eller om, at erstatningen skal fastsættes på anden måde, eller det ved dom fastslås, at skaden er forvoldt i ond hensigt eller ved grov hensynsløshed.


Vurdering
Når der er anmeldt en skade, skal der snarest muligt afholdes en vurderingsforretning. En vurderingsforretning foretages af vurderingsformanden og en af ham tilkaldt vurderingsmand. Formanden kan undtagelsesvis bestemme, at alle tre vurderingsmænd skal deltage i forretningen, hvis han under hensyn til skadens omfang eller art finder det påkrævet.


Skader omfattet af loven
Hvis der er tale om en skade, der er omfattet af loven, skal vurderingsmændene afgøre erstatningsspørgsmålet ved en kendelse, når de har vurderet skaden, og de finder det godtgjort, hvem der er det skadevoldende dyrs besidder.


Anke
Den kendelse, som vurderingsmændene afsiger, kan ankes til civildommeren i den pågældende retskreds.


Skader der ikke er omfattet af loven
Hvis det under en vurderingsforretning viser sig, at der er tale om en skade, som ikke er omfattet af mark- og vejfredsloven, skal vurderingsmændene søge at opnå forlig om erstatningen for skaden. Hvis der ikke kan opnås forlig, skal vurderingsmændene udfærdige en beskrivelse af skadens art og omfang.

Vurderingsmændene har ikke hjemmel til selv at træffe afgørelse om erstatningen. De skal derfor henvise skadelidte til at søge spørgsmålet om erstatning afgjort ved domstolene.


Vederlag
Vederlaget til vurderingsmændene for at afholde en vurderingsforretning er fastlagt i BEK nr 246 af 12/03/2013. Vederlaget til vurderingsmændene udgør 1.250 kr.


Vurderingmænd
I kommunalbestyrelsens konstituerede møde 7. december 2017 valgtes følgende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2011:
  • Erik Bøgh Nielsen (Formand)
  • Lars Steffensen
  • Viggo Iversen

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00