Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Høns, duer og andre dyrehold

Hvis du vil holde høns, duer eller andre dyr i et by- eller sommerhusområde skal du overholde en række regler herfor.

Kommunalbestyrelsen besluttede fra 1. december, 2014, at indføre en række regler for privat hold af høns, duer og andre dyr. Reglerne er nærmere beskrevet i "Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre-og fjerkræhold".

Regulativet dækker ejendomme i byzoner, sommerhusområder og i de landzoner, hvor lokalplanerne overfører området til bolig eller blandet bolig og erhverv. Herunder kan du læse mere om de enkelt typer af dyre- og fjerkræhold.

Regler for omfang af dyrehold

De følgende husdyrhold er tilladt i de nævnte områder:

 • Højst 15 stk. høns. I perioden maj - november kan tillige acceptere s op til 10 kyllinger.
 • 40 par brevduer. I perioden maj - august kan tillige accepteres dueunger.
 • 3 voksne hunde med maximalt 15 hvalpe under 18 uger.
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyre-og fjerkræhold.

Indretning og drift af hønsehold

 1. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård, der skal sikre, at hønsene ikke kan færdes frit.

 2. Hønsehuse, herunder opbevaring af foder, skal sikres mod rotter og andre skadedyr.
 3. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund jf. bygningsreglementets regler.
 4. Hønseholdet må ikke give anledning til støj eller lugtgener. Gødning fra hønsene skal enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart udspredes eller nedgraves i jorden på et egnet sted.
 5. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i aften-, natte- og morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus fra 22.00 til 07.00, lør-, søn-og helligdage dog til kl. 08.00. Hønsehuse vil kunne kræves støjisoleret.
 6. Det er tilsynsmyndighedens vurdering om et fjerkræ- eller dyrehold er afpasset forholdene og ikke overstiger, hvad der svarer til det anførte.

 7. Alle typer af fjerkræ skal til enhver tid holdes på egen grund.
 8. Fjerkræ- eller dyrehold må ikke fodres så det tiltrækker rotter.

Indretning og drift af duehold, eller tilsvarende

Dueslag skal opføres mindst 2,5 m fra skel, og forsiden skal have retning mod egen grund eller mod et område, hvor duerne ikke er til gene for omgivelserne.

Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.

Rengøring og gødningshåndtering skal ske som anført for hønsehold.

Dispensation og klage

Thisted Kommunes afgørelse efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Thisted Kommune efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 2, § 3 og § 4.

Overtrædelser af regulativ

Overtrædelse af dette regulativ kan straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens §24, stk. 2

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00