Solvarme- og solcelleanlæg

Det er Thisted Kommune, som i sidste ende afgør, hvornår du skal søge om tilladelse til at etablere et solvarme eller et solcelleanlæg. Afgørelsen beror på en konkret vurdering af hvert enkelt anlægs indvirkning på omgivelserne.

Hvornår skal der anmeldes/søges?

Reglerne, der ligger til grund for, om du skal søge tilladelse eller ej, er Byggelovens §2 og Bygningsreglementet BR10, samt  Energistyrelsens vejledende tolkning af 1. aug. 2012.  og afgørelser i relation til etablering af tagvinduer fra Naturklagenævnet.

I Thisted Kommune betyder det, at der ikke kan stilles helt klare rammer op, idet det beror på en konkret vurdering af hvert enkelt anlægs indvirkning på omgivelserne.

Vores udgangspunkt vil være, at der ikke kræves tilladelse hvis: 

  • du anbringer et anlæg helt plant med den eksisterende tagflade og 
  • anlægget ikke kræver forstærkning af bygningens konstruktioner og 
  • der ikke er lokalplanbestemmelser, deklarationer eller andre tinglysninger som taler imod (f.eks. krav om tegl) og 
  • der ikke bliver væsentlige gener for andre (f.eks. reflekterende flader).

For alle øvrige anlæg anbefaler vi, at du søger tilladelse fra kommunen. Viser det sig ved vores sagsbehandling, at opsætningen, i det konkrete tilfælde, ikke kræver nogle godkendelser, får du en skriftlig tilbagemelding herom.

Fritstående anlæg og anlæg over 45m² skal altid have byggetilladelse.
Derudover kræver fritstående solcelleanlæg i landzonen altid zonetilladelse. Er anlægget i strid med lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer mv. skal der altid søges om dispensation.

Du skal altid huske at give besked til BBR-kontoret, når det er udført. Vær opmærksom på:

  • at solcelleanlæg kan forhindre brandvæsenet i at kunne slukke en ildebrand.
  • at det henstilles at der kun oplægges mørke anlæg på sorte/mørke flader.
  • at der ikke er klare regler for hvilke refleksioner som omkringboende skal tåle men vi vurderer, at man skal under at 5% af solens stråler reflekteres. Under 6m² sidestilles dog med ovenlys. 
  • at selv om der gives tilladelse, vil det godt kunne rejses civile sager mod ejer af anlæg, hvis anlægget giver større gener end menes acceptabelt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk forvaltning, Bygningskontoret, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy. Telefon 99 17 21 44. E-mail byggesag@thisted.dk.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00