Bygge- og anlægsaffald

Er du ved at renovere eller rive ned? Har du mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald? Så skal anmelde dit affald til kommunen. På denne side får du vejledning til, hvordan du anmelder dit bygge- og anlægsaffald.
Læs om:
  • Før du går i gang
  • Grænseværdier for problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald
  • Sagsbehandlingstid
  • Nyttige links

Før du går i gang

Før du går i gang med renoveringen eller nedrivningen, skal du undersøge, om dit projekt kræver en byggetilladelse.

Når du har fået din nedrivningstilladelse, skal du have styr på dit affald. Du skal screene, evt. kortlægge og anmelde dit affald.


Screening og kortlægning

Ved renovering og nedrivning, der frembringer mere en 1 ton byggeaffald, og ved udskiftning af termoruder fra perioden 1950 - 1977, skal du foretage en screening (dvs. en vurdering) af, om der kan være problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffaldet. Problematiske stoffer kan være PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH'er, cyanid og asbest, se en liste med grænseværdier nedenfor.

Hvis du i screeningen ikke med sikkerhed kan udelukke, at der kan være problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffaldet - vores erfaring viser, at der som oftest er problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald - så skal der foretages en kortlægning af de konkrete partier af bygge- og anlægsaffald.

En kortlægning indebærer analyser af bygge- og anlægsaffaldet, det kan f.eks. være analyser af fugematerialet omkring vinduer for PCB og klorparaffiner, eller analyser af maling for indhold af tungmetaller og PCB. Hvis bygningen indeholder bygge- og anlægsaffald med problematiske stoffer, skal de fjernes fra bygningen før renovering eller nedrivning og bortskaffes til korrekt modtager.

Screeningen og kortlægningen sikrer, at bygge- og anlægsaffaldet håndteres korrekt, så f.eks. sundhedsfarlige stoffer ikke er i bygge- og anlægsaffald, der skal genbruges.

Det er affaldsbekendtgørelsens § 69 der fastlægger, at bygge- og anlægsaffald skal screenes og kortlægges.

 

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på bygningsaffald.dk. Det skal du gøre senest 14 dage før du går i gang med renoveringen eller nedrivningen.

Før du kan anmelde dit bygge- og anlægsaffald på bygningsaffald.dk skal du oprette dig som bruger. Du skal bruge dit NemID til at oprette dig som bruger.

Det er affaldsbekendtgørelsens § 70 der fastlægger, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen.


Har du brug for mere viden om hvordan du håndterer affaldet korrekt?

Du kan få flere oplysninger i denne vejledning. Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte miljøafdelingen på e-mail teknisk@thisted.dk.Grænseværdier for problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald

Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald i Thisted Kommune:

 

 

Stofgruppe

 

Stof

 

Klassificering / grænseværdi

 

Uforurenet

affald

Forurenet affald

Farligt affald

Fri bortskaffelse

Forbrænding eller

deponi

Forbrænding eller

deponi på særligt

anlæg

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Tungmetaller

Arsen (As)

< 20

20-1.000

> 1.000

Bly (Pb)*

< 40

40-2.500

> 2.500

Cadmium (Cd)

< 0,5

0,5-1.000

> 1.000

Kobber (Cu)*

< 500

500-2.500

> 2.500

Krom (Cr) (total)

< 500

500-1.000***

> 1.000

Kviksølv

(Hg, organisk)*

< 1

1-2.500

> 2.500

Kviksølv

(Hg, uorganisk)*

< 1

1-2.500

> 2.500

Nikkel (Ni)

< 30

30-1.000

> 1.000

Zink (Zn)*

< 500

500-2.500

> 2.500

PCB

PCB (total)**

< 0,1

0,1-50

> 50

Klorparaffiner

Klorparaffiner

(kortkædede)*

 

 

> 2.500

Klorparaffiner

(mellemkædede)*

 

 

> 2.500

Tjærestoffer (PAH’er)

PAH (total)

< 4

****

****

Naftalen

 

 

> 1.000

Benz(a)pyren

 

 

> 1.000

Benzo(b,j,k)fluorantener

 

 

> 1.000

Diben(a,h)antracen

< 0,3

0,3-1.000

> 1.000

Cyanid

Cyanid (total)

< 1

*****

*****

Asbest

Asbest

Ikke påvist

 

Påvist

 

* Omfattet af summeringreglerne for HP 14 ”Økotoks” gældende fra den 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 mg/kg TS, skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 mg/kg TS er det farligt affald.

** Eventuelt nyttiggørelse efter restproduktbekendtgørelses § 16, jf. bilag 3, med et maksimalt indhold af PCB på 2,0 mg/kg TS (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen fire uger før anvendelse.

*** Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III i henhold til ECHA (De Europæiske Kemikalieagentur) og CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Thisted Kommune benytter denne grænseværdi indtil videre.

**** Ingen grænseværdier for Total PAH’er for farligt affald, da der er grænseværdier for enkeltstofferne.

***** Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)2, HCN og Cd(CN)2 er grænseværdien 2.500 mg/kg TS. Forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne (se *). Grænseværdien for HCN Ni(Cn)2 er 1.000 mg/kg TS.

 

Kulbrinter

 

 

Klassificering / grænseværdi

 

Uforurenet

affald

Forurenet affald

Farligt affald

Fri bortskaffelse

Forbrænding eller

deponi

Forbrænding eller

deponi på særligt

anlæg

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

C6-C10

< 25

25-1.000

≥ 1.000

C10-C15

< 40

40

≤ ∑(C10-C15 + C15-C20) < 1.000

∑(C10-C15 + C15-C20) ≥

1.000*

C15-C20

< 55

55

C20-C35

< 100

100-1.000*

≥ 1.000*

Total C6-C35

< 100

100-1.000*

≥ 1.000*

Værdierne for uforurenet bygge- og anlægsaffald tager udgangspunkt i jordkvalitetskriteriet, hvor intervallet C10-C20 er opdelt. Denne opdeling gør sig ikke gældende for bygge- og anlægsaffald.

 

* Hvis analyseresultatet for de enkelte kulbrinteintervaller er < 1.000 mg/kg TS, skal affaldet klassificeres som ikke farligt affald. Hvis konc. er over 10.000 mg/kg TS skal affaldet klassificeres som farligt affald. Er koncentrationen mellem 1.000 og 10.000 mg/kg TS skal kommunen foretage en specifik vurdering af, om affaldet er farligt affald. Den specifikke vurdering er baseret på Sjællandsnetværkets trinvise procedure til klassificering af farligt affald ud fra indholdet af kulbrinter.

 

 

Sagsbehandlingstid

Når du har indsendt din anmeldelse, har Thisted Kommune maksimalt 14 dage til at kigge på den. Hvis du ikke hører fra os inden 14 dage, må du gå i gang med dit projekt.

Vi vil dog altid give dig en tilbagemelding inden for perioden. Hvis anmeldelsen er mangelfuld eller der er uklarheder, der skal opklares, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 

Nyttige links

Find gode råd og vejledning om farlige stoffer i byggematerialer på renover-sikkert.dk

Læs mere om asbest på asbest-huset.dk

Læs mere om PCB på pcb-guiden.dk

Læs mere om Thisted Kommunes genbrugscentre her.