Spæd- og småbørnsområdet

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune. Her kan du læse mere om hvad tilbuddet til spæd- og småbørn indeholder

Sundhedsplejens tilbud til familier, der venter barn:

Gravid

For at kunne tilbyde jer den bedste sundhedspleje, har vi brug for, at få jeres oplysninger om forventet fødselstidspunkt samt jeres adresse og telefonnumre. Send oplysninger via dette link: Graviditetsseddel

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder et hjemmebesøg før fødslen til alle førstegangsfødende og ved behov til flergangsfødende.

Besøget vil først og fremmest tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov. Derudover er det vores erfaring, at det kan være vigtigt at få drøftet blandt andet:

 • Hvordan I har det?
 • Hvilke tanker, forventninger og forestillinger I gør jer om, at blive mor/far?
 • Tanker, erindringer og følelser, som naturligt dukker op fra dengang I selv var børn.
 • Hvad betyder disse tanker og følelser nu, hvor I skal være mor/far/familie?
 • Hvilke erfaringer ønsker I at tage med jer fremover i forældrerollen?
 • De ændringer der sker i familien og parforholdet, når der kommer et nyt barn i familien.
Det bedste tidspunkt for besøget er ca. 32. graviditetsuge. Besøget varer ca. 1 time og kan finde sted hjemme hos jer eller på vores kontor mellem kl. 8:00 og kl. 16:00 alt efter, hvad I foretrækker.

Ønsker du/I besøg kan I (gerne i god tid inden 32. graviditetsuge) kontakte Sundhedsplejens sekretær på tlf. 99172031 på hverdage mellem kl. 8-12.

Sundhedsplejens tilbud til familier, der har spædbørn

Hvis I er blevet udskrevet inden 72 timer efter fødslen, så vil I hurtigt blive kontaktet pr telefon, da I vil blive tilbudt en konsultation på Ringvej 34, 7700 Thisted, når jeres barn er 4 eller 5 dage gammelt. De efterfølgende kontakter med Sundhedsplejen foregår som besøg i jeres hjem.

Hvis I er blevet udskrevet senere end 72 timer efter fødslen, så vil I blive kontaktet i løbet af den første uge efter hjemkomsten fra barselsafdelingen mhp. at aftale en tid for det første besøg af sundhedsplejersken.

Der vil ved besøgene være mulighed for at drøfte fx pasning og pleje af det nyfødte barn, amning og ernæring, barnets udvikling og stimulation, helbred m.m. – men også temaer som mors velbefindende, søskende, parforhold eller familiens samlede sundhed og trivsel kan være relevante at berøre.

Sædvanligvis vil tilbuddet være som nedenfor skitseret:

 • Tidlig konsultation, hvis I udskrives inden 72 timer efter fødslen
 • Etableringsbesøg
 • 3-4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders besøg
 • 8-10 måneders besøg
 • 2½ års besøg efter behov
 • Tilbud om mødregrupper
 • Behovsbesøg
 • Telefontid med mulighed for råd og vejledning

Der vil altid være mulighed for at få yderligere besøg af sundhedsplejersken, også efter at barnet er afsluttet med regelmæssig kontakt. Er man i tvivl, eller har man spørgsmål om børns udvikling og trivsel fx kost, søvn, sprog, opdragelse mv. er man altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, som evt. ved behov kan formidle kontakt til andre faggrupper i det kommunale system.

Det er vigtigt at aftaler med sundhedsplejersken aflyses hvis man selv, ens barn eller andre i familien er syge med fx feber, forkølelse, hoste, opkast eller diarre.
Alternativt kan aftaler varetages som telefon- eller videokonsultation.

Læs mere i pjecen: Spædbarnsfamilien

Sundhedsplejersken sammensætter mødregrupper

Alle mødre får tilbud om, at deltage i en mødregruppe. Ved opstart af en gruppe tages der hensyn til familiens bopæl. 

Sundhedsplejersken kan ligeledes, når der viser sig et behov herfor, samle grupper af forældre med fælles interesser – fx familier med adoptivbørn, familier med tvillingebørn eller familier med for tidligt fødte børn.

Mødregruppen kan også blive en familiegruppe eller en fædregruppe. Hvis fædrene har interesse i dette, kan I udveksle kontaktoplysninger på fædrene.

Hvad er NBO ved besøg hos det lille spædbarn?

NBO - the Newborn Behavioral Observations - er en enkel fælles observationsmetode af nyfødtes adfærd i perioden 0-3 måneder. NBO bygger på en forståelse af spædbarnet som kompetent og socialt og er udviklet af psykolog, ph.d. Kevin Nugent og kollegaer på Boston Medical School, Harvard University, Boston, USA.

Målet med NBO er at fremme en god tilknytning og relation mellem forældrene og spædbarnet. Dette støttes og styrkes, når sundhedsplejersken taler med forældrene om lige netop deres spædbarn samtidig med, at I sammen ser på spædbarnet.

Gennem NBO bliver forældrene og sundhedsplejersken i fællesskab klogere på spædbarnets adfærd, kropssprog og temperament, så de sammen kan finde gode måder at støtte barnets udvikling på. På den måde kan NBO være med til at støtte forældrene på et tidspunkt, hvor grundlaget for forældreskabet bliver etableret.

Sammen med forældrene kigger sundhedsplejersken på og hører til spædbarnets 6 bevidsthedsstadier; dyb søvn, let søvn/drømmesøvn, døsig, vågen & aktiv samt gråd.

 1. Dyb søvn er meget vigtigt for spædbarnet, så det kan vokse, hvile og udvikle sig. Den dybe søvn er vigtig for udløsning af væksthormoner og spædbørn er i denne søvn omkring 35-45% af deres søvn. Når barnet er i en dyb søvn, kan det som regel lukke lyde, lys og bevægelser ude og blive ved med at sove.
 2. Let søvn/drømmesøvn. Drømmesøvn er sat i forbindelse med at forarbejde og gemme på information og er knyttet til læring. Spædbørn er i denne søvn omkring 45-50% af deres søvn.
 3. Døsig. På vej til at falde i søvn eller på vej til at vågne? Ca 10% af spædbørns søvn består af døsig søvn. Her vil barnet gå over til enten en let søvn eller vågen stadie. Vær opmærksom, vent og se hvad barnet gør.
 4. Vågen. I dette stadie er det vigtig at snakke og lege med barnets.
 5. Aktiv & vågen. Det kan være, at barnet har brug for en anden stilling, andet at se på, en pause, eller måske noget mad eller føler sig overvældet.
 6. Gråd. Når et spædbarn græder, er det vigtigt at holde inde med det, man gør og prøve at trøste barnet. Spædbørn græder sommetider højt og intenst.

Sundhedsplejerskens tilbud til familier med fødselsdepression

I Thisted Kommune gør vi en særlig indsats for at finde og hjælpe de forældre, der får en fødselsdepression, og helst så tidligt som muligt.

Undersøgelser viser, at 8-10 % af nybagte mødre får en fødselsdepression inden for det første år efter barnets fødsel. Undersøgelsen viser også, at 4-8 % af nybagte fædre udvikler en depression.

Du/I vil ved sundhedsplejerskens besøg 8 uger efter fødslen blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om Jeres trivsel. Spørgeskemaet kaldes Edinburgh-skalaen. Det er udviklet i Storbritannien, og vi har i Thisted Kommune brugt skemaet siden 2000.

Sundhedsplejersken taler med Jer om skemaet, og det kan vise, om man er i risiko for at få eller have en fødselsdepression. Sundhedsplejersken kan støtte Jer i at finde den rette hjælp.

Det er frivilligt at udfylde skemaet.

En fødselsdepression går over. Der er forskel på, hvor længe den varer, afhængig af hvor svær depressionen er, og hvilken hjælp man får.

Tværfagligt samarbejde

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Der er nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og i samtlige skoler i kommunen.   

 • Kompetenceteams i daginstitutionerne
 • Kompetenceteams på skolerne efter behov
 • Distriktsmøder på skoleområdet
 • Sagsteamsmøder
 • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt

Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra kommunens Familie-rådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Thisted Kommunes tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Børn født før uge 37 defineres som for tidligt fødte.

Thisted Kommune har fokus på formidling af viden om senfølger ved for tidlig fødsel, til forældre og fagpersoner. Formålet er en øget forståelse for de for tidligt fødte børns behov og evt. problematikker. Dertil er der oprettet et team bestående af en fysioterapeut og en sundhedsplejerske.

Se pjecen: For tidligt født

Tilbud til overvægtige børn/unge og deres familier

Se fanen "Overvægtsklinik"

Sundhedsplejersken som konsulent i dagpleje og i daginstitutioner

Sundhedsplejersken fungerer som konsulent i kommunens daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Formålet hermed er at udveksle sundhedspædagogisk viden og give konkret vejledning, der kan fremme børns sundhed og trivsel i daginstitutionerne og i dagplejen. Ligeledes kan sundhedsplejersken deltage i vejledning og rådgivning vedrørende problematikker af mere individuel karakter.

Det tværfaglige samarbejde vil i så tilfælde som udgangspunkt altid være aftalt med den berørte familie, som selv er involveret og engageret i arbejdet.Det tværfaglige arbejde er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i de tværfaglige teams ”kompetenceteams” der er etablerede i samtlige daginstitutioner i hele kommunen.

Oversigt over sundhedsplejersker tilknyttet daginstitutioner

Overgangsmad

I løbet af barnets første leveår, går barnet fra at blive ammet eller få modermælkserstatning til at spise familiens kost.
I Kostpjecen kan du læse mere om barnets kost fra 0-1 år. 
Læs kostpjecen her

Læs engelsk udgave af kostpjecen HER

Hvad med sutten?

Se anbefalinger fra Tandplejen, Sundhedsplejen og logopæderne i denne pjece: Hvad med sutten?

Børns søvn

Læs om børns søvn 0-3 år i denne pjece: Børns søvn

Sundhedsvejen.dk - din adgang til dit barns journal

Sundhedsvejen.dk er din indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken. Her kan du også følge dit barns udvikling i sundhedsplejens journalnotater og målinger fx. højde og vægt målinger.

For at logge på Sundhedsvejen.dk skal din sundhedsplejerske have oprettet dig på Sundhedsvejen.dk Er du ikke oprettet, skal du rette henvendelse til din sundhedsplejerske.

Du skal anvende dit NemId for at logge ind på Sundhedsvejen.dk

VIGTIGT! Henvendelse vedrørende akut sygdom kan ikke finde sted via Sundhedsvejen.dk I det tilfælde skal du henvende dig til din egen læge/Lægevagten.