Lille skrift
Mellem skrift
Stor skrift

13-04-2011

Mødenr. 4 

 

 

 

Økonomiudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 13. april 2011 kl. 15:00

i mødelokale A.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Lene Kjelgaard Jensen

Ib Poulsen

Jens Kr. Yde

Jens Vestergaard Jensen

Morten Bo Bertelsen

Ole Westergaard

Ulla Vestergaard 


 

86.  Orientering.

J.nr.: 00.01A14 -U59686

SagsID:  59686

Sagsbeh.: AH

Åbent

 

Orientering fra borgmester, øvrige økonomiudvalgsmedlemmer og kommunaldirektør.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 86

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Lene Kjelgaard Jensen:

·         Grund til behandlerhus i Hurup. Vil som udgangspunkt pege på arealet ved siden af kurbadet.

·         Let drøftelse af byrådets spørgetid.

·         Foretræde for Folketingets Trafikudvalg vedr. Hanstholm Havn og det igangværende projektarbejde.

 

Ole Westergaard:

·         Thisted Vand ønsker at orientere om etablering af administrationsbygning i Thisted. Aftalt til den 17. maj kl. 18.00.

 

 

 

 

 

 


 

87.  Borgerservice i Hurup og Hanstholm

J.nr.: 00.14.00G01-0001

SagsID:  81069

Sagsbeh.: LS

Åbent

 

REDEGØRELSE

Byrådsmedlem Jens Kristian Yde har anmodet om at få følgende punkt behandlet i økonomiudvalget:

 

”Til næste økonomiudvalgsmøde vil jeg gerne have et punkt med omkring borgerservice i Hurup og Hanstholm.

 

Anmodningen skal ses i forlængelse af de drøftelser, der har været, siden vi lukkede de 2 centre.

 

Vor nabokommune Struer har fastholdt et noget højere niveau på Thyholm, hvor de har til "huse" hos Midtpunktet, som jo er samlingspunktet for mange aktiviteter på Thyholm.

 

Jeg foreslår, at de 2 biblioteker i større omfang end i dag inddrages i borgerinformation omkring de opgaver, der betjenes af borgerservice. Derudover skal det gøres mere kendt blandt befolkningen, at de to biblioteker kan og er behjælpelig med information, mindre betjening, modtagelse af breve mm.

 

Jeg foreslår, vi undersøger, hvordan det foregår i Struer, og hvilke midler der anvendes til denne form for borgerservice.”

 

INDSTILLING

Til drøftelse.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 87

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Enstemmigt vedtaget, at det undersøges, om servicen i biblioteksfilialen i Hanstholm kan udvides.

 


 

88.  Kommuneplantillæg 30 FH1 m.fl. samt lokalplan 260 F-1 Vigsø Feriecenter (endelig vedtagelse)

J.nr.: 01.02.05P16

SagsID:  39436

Sagsbeh.: CHB

Åbent

 

HISTORIK

Forslag til ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan blev vedtaget af byrådet den 23. november 2010. Planforslagene har efterfølgende været i 8 ugers offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

 

REDEGØRELSE

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet i alt 6 bemærkninger. Bemærkningerne er gengivet kort i skemaet nedenfor:

 

Indsiger og bemærkning

Svar  TF: forvaltningens svar  /  BG: bygherres svar

 

1) Ib Holm Andersen

Dok. 1336048

 

Vedr. redegørelsen s. 11: Mener ikke det giver mening at omtale og visualisere byggeriet uden at medtage byggefelt IIe og IIc da disse områder ligger så de påvirker det landskabelige indtryk væsentligt og bliver synligt fra både øst og vest.

 

 

 

 

 

TF: Bebyggelsesplanen og lokalplanen er udarbejdet med henblik på størst mulig hensyntagen til det omliggende kystlandskab. Visualiseringerne i lokalplanen har til hensigt at redegøre for bebyggelsens synlighed i forhold til kysten. De visualiserede områder er dem, som bliver mest synlige fra kysten. De landskabelige forhold i området gør, at områderne IIc og IIe set fra vandsiden vil være delvist skjult af landskabet eller feriecenterets bebyggelse.

 

Ændringsforslag til bestemmelserne side 17: Byggefelt IIe og IIc flyttes fra § 6.7 til § 6.5 og fra § 6.8 til § 6.6.

 

BG: For boliggrupperne IIc og IIe, der ikke eller kun i meget ringe grad kan ses fra kysten, ønskes der mulighed for opførelse af tidssvarende hustyper, der kan tilgodese de nutidige behov og krav hos kunder og besøgende i feriecentret. Dette vil være væsentlig i forhold til at kunne sikre en fremtidig bæredygtig drift af feriecentret.

Lokalplanforslagets bestemmelser anses derfor som relevante og gode.

 

TF Forvaltningen anbefaler bemærkningen vedr. §§ 6.6 og 6.8 imødekommet, således at bestemmelserne her sammenskrives.

Bygherren ønsker at kunne udnytte det skrånende terræn i område IIc mere end hvad er muligt ved den eksisterende arkitektur. Der er ligeledes ønske om fleksibilitet i bebyggelsen som helhed, således at de nye hustyper kan tilgodese andre behov end de eksisterende. Helhedsindtrykket vurderes tilgodeset ved en stram materialeholdning som ligger helt tæt op af ad, hvad gælder for den eksisterende bebyggelse. Forvaltningen indstiller derfor § 6.5 og 6.7 fastholdt.

Kommentar vedr. udstykning: Under anvendelse af delområde III nævnes fælles friarealer og øvrige fælles anlæg. Dette synes at være hensigtsmæssigt så længe det er under feriecentrets drift og kontrol, men ved eventuelt salg/bortforpagtning hører den del, der ikke er hotelrelateret meget mere til det gamle landsbyområde, og dermed til lokalplan 30-B6 Vigsø, der er gældende herfor.

Ændringsforslag: Matr.nr.12a Vigsø By, Vigsø (delområde III) kan opdeles i to matrikler. Ændres til: Der kan ikke ske yderligere udstykning indenfor delområde III

eller til:

Matr.nr.12a Vigsø By, Vigsø (delområde III) kan opdeles i to matrikler, men for en matrikel udenfor hotelområdet skal gælde, at ved salg eller bortforpagtning, går den tilbage til Lokalplan 30-B6 gældende for Vigsø By.

 

TF Udstykningsmuligheden fastholdes, idet det kan blive nødvendigt at skille feriehotellet fra det fælles friareal.

 

Der indtegnes et gråt areal på lokalplanens bilag 2, som angiver anvendelsen fælles friareal for feriegæster i delområde I, II og III. Lokalplanens bestemmelser vedr. anvendelsen i delområde III uddybes med en supplerende tekst om at det skraverede areal ikke må bebygges og kun anvendes til fælles friareal for feriegæster i delområde I, II og III.

 

BG Den i lokalplanforslaget beskrevne udstykningsmulighed i delområde III ønskes fastholdt med henblik på at sikre mulighed for at fastholde et fælles friareal til feriecentret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF: Planlægningsmæssigt er det ikke muligt at skrive i en lokalplan, at et areal i bestemte tilfælde skal gå tilbage til en tidligere gældende lokalplan for området.

 

Forslag:

1) kunne der ikke arbejdes for, at en del af det sydøstlige delområde II blev mageskiftet med en del af statens tilgrænsende fredskov, så yderligere byggeri kunne foregår her og området op mod skrænten fritages for byggeri?

 

TF: Der tages ikke stilling til ejerforhold i planlægningsmæssig sammenhæng. Bygherre oplyser dog, at der i et tidligere projekt (ikke Bach Gruppen A/S) har været kontakt til Statsskovvæsenet, hvor bl.a. mulighederne for at inddrage/mageskifte en del af den tilstødende fredskov. Dette var imidlertid ikke en realistisk mulighed.

 

2) kunne kommunen ikke forestå et forsøg på at få fredet de nordlige og de østlige skrænter, således at der ikke opleves angreb herpå hvert 4-5 år med nye lokalplaner? (som skræk og advarsel se venligst Folkeferies sidste plan for 500 huse)

TF: Naturstyrelsen er bekendt med projektet og yderligere fredninger i området er ikke på tale.

 


 

 

2) Else og Knud Lund

Dok. 1336307

 

Kommuneplantillæggets bebyggelsesprocent på 40 for rammeområde 30-FH 3 bør fastlægges langt lavere, da matr.nr. 12a er mere end 1 ha. stort.

 

 

 

 

TF: Bebyggelsesprocenten på 40 sikrer muligheden for den planlagte udvidelse af feriehotellet samt opdeling af matrikel 12a Vigsø By, Vigsø. I henhold til lokalplanen er det kun muligt at bygge inden for de angivne byggefelter i rammeområde 30-FH 3. Det vil sige, at delområdet som helhed ikke vil kunne bebygges med 40 %. Kun ved en eventuel udstykning af feriehotellet, vil bebyggelsesprocenten kunne nærme sig de 40 for denne matrikel. Bebyggelsesprocenten ændres dog i kommuneplantillægget fra 40 % for den enkelte ejendom til 25% for området under ét. Dette giver også større sammenhæng med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent.

 

Synes det er uforståeligt, at delområderne Ilc og IIe ikke skal bebygges på samme måde som IIa og IIb.

 

TF: §§ 6.6 og 6.8 sammenskrives mens §§ 6.5 og 6.7 fastholdes, jf. svar ovenfor.

 

Desuden bemærkes at den eksisterende beplantning syd for Krægpøtvej fjernes, hvorved feriehusene i delområderne IIc og IIe vil ligge totalt blotlagte og åbent set fra Vigsøvej øst for kirken.

 

BG: Den skitserede bebyggelse inden for byggefelterne IIc vil i den nøjere projektering blive søgt placeres således, at beplantningen i størst muligt omfang kan bevares. Byggemulighederne bør imidlertid ikke begrænses.

 

TF: Lokalplanen tilføjes bestemmelser om at opretholde beplantningen i det nordvestlige hjørne af område IIc.

 

De har følgende forslag til ændringer i lokalplanens bestemmelser:

 

§5

Delområde III punkt 5.9. Under hensyn til arealets samlede størrelse bør 25 ændres til 8 eller 10.

 

 

 

 

 

 

TF: Der er fastlagt byggefelter inden for området, hvilket begrænser byggemulighederne. En udvidelse af feriehotellet inden for byggefelterne vil formodentligt medføre en højere bebyggelsesprocent end 8-10 for delområdet, idet bygningen er i to etager. Forvaltningen indstiller bebyggelsesprocenten 25 derfor fastholdt.

 

§6

Delområde II

6.5 Byggefelterne IIa og IIb ændres til IIa, IIb, IIc og IIe

6.6 Byggefelter IIa og IIb ændres til IIa, IIb, IIc og IIe.

6.7 IIc og IIe udgår

6.8 IIc og IIe udgår

5.9 Ændres til 6.9 og byggefelterne a og b ændres til a, b, c og e.

 

 

TF: §§ 6.6 og 6.8 sammenskrives mens §§ 6.5, 6.7 og 6.9 fastholdes, jf. svar ovenfor.

§ 6.8 udgår som følge af ændringen i § 6.6.

 


 

Herudover foreslås dele af byggefelt IIb flyttet væk fra skræntområdet og den beskyttede hede eller at feriehusgruppen flyttes til den eksisterende boldbane i den nordlige del af område FH2.

BG Byggemulighederne bør ikke begrænses, men byggefelterne kan evt. rykkes 10–15 meter mod vest.

 

TF: Forvaltningen indstiller, at byggefelterne IIb flyttes 10-15 m mod vest.

 

3) Ejerforeningen Vigsø

Dok. 1336999

 

Grundejerforeningen Vigsø omfatter de 87 feriehuse i den nordlige del af feriebyen.

Foreningen har mange positive synspunkter i forhold til projektet og lokalplanen. Foreningen anbefaler desuden at bestemmelserne for bebyggelsen i delområderne IIa og IIb også gælder for IIc og IIe.

 

 

 

 

 

TF: §§ 6.6 og 6.8 sammenskrives mens §§ 6.5, 6.7 og 6.9 fastholdes, jf. svar ovenfor.

§ 6.8 udgår som følge af ændringen i § 6.6.

 

4) Bach Gruppen A/S

Dok. 1342880

 

I lokalplanens § 2 tilføjes matr. nr. 11 I Vigsø By, Vigsø, idet matriklen er omfattet af lokalplanen, men mangler i listen over matrikler.

 

 

 

 

TF: Matriklen tilføjes under lokalplanens § 2.

 

Ønsker mulighed for udstykning inden for delområde I og II, idet der senere kan blive behov for udstykning af en del af området. Forslag til formulering i lokalplanen er, at udstykning inden for delområde I og II kun kan finde sted på grundlag af en af Thisted Kommune godkendt udstykningsplan.

TF: Formuleringen om at der ikke kan ske udstykning inden for delområde I og II indstiller forvaltningen fastholdt for at sikre områdets anvendelse som feriecenter ikke ændres til sommerhusområde. Hvis der senere kommer en ansøgning om udstykning, som findes forsvarlig i forhold til lokalplanens formål og sigtet i øvrigt med områdets udvikling, vil der kunne gives dispensation. Mere omfattende udstykninger vil dog kræve en ny lokalplan.

Forslaget til lokalplanens tekst om, at udstykning kun kan finde sted på grundlag af en af Thisted Kommune godkendt udstykningsplan er en kompetencenorm, som ikke er gyldig i henhold til planloven. Dette forhold er undersøgt nøje og der er bl.a. inddraget ekspert-bistand. Det skal klart fremgå af lokalplanen, hvor der kan ske udstykning. Som nævnt ovenfor er der dog visse muligheder for dispensation ellers kræves en ny lokalplan.

 

BG: Fremtidig udstykning bør ikke udelukkes helt, idet en udstykningsmulighed er med henblik på evt. opdeling i større enheder. Man vil gerne have muligheden for at kunne opdele ved en evt. ny ejeforening til b husene, således denne ejerforening kan udstykkes selvstændigt, - som med a huse ejerforeningens fællesareal og dermed ikke bliver en del af den samlede store matrikel.

 

 

TF: Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der vil kunne dispenseres fra lokalplanen til udstykning i større enheder, jf. ovenfor. En eventuel dispensation vil dog bero på en individuel vurdering i forbindelse med en konkret ansøgning.

 

 

5) Naturstyrelsen Aarhus

Dok. 1343602

 

Naturstyrelsen bemærker, at realisering af projektet formodentligt forudsætter en udlejningstilladelse fra Naturstyrelsen efter sommerhusloven og at dette i så fald skal fremgå af lokalplanen.

 

 

 

 

TF: Taget til efterretning. Bygeherre er orienteret.

 

TF: Følgende tekst er tilføjet i lokalplanens redegørelse under punktet ”Tilladelser fra andre myndigheder”: Ibrugtagning af de ny opførte ferieboliger kræver forudgående indhentning af udlejningstilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til sommerhusloven.

 

 

Styrelsen oplyser, at den ikke er sindet at ophæve skovbyggelinjen, da der ved det konkrete byggeri er tale om byggeri, der forventes opført og afsluttet som et samlet projekt. Der er derfor ikke tale om en ”administrativ lettelse”, der er en af forudsætningerne for ophævelse. Gennemførelse af projektet må derfor ske på baggrund af en dispensation fra kommunen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

 

 

TF: Bemærkningen er taget til efterretning og lokalplanens tekst vedrørende skovbyggelinje er tilpasset i forhold til dispensation vs. ophævelse.

 

BG: Det vil være at foretrække, at der sker en egentlig ophævelse af skovbyggelinjen. Såfremt Naturstyrelsen imidlertid ikke vil ophæve denne, forventes det med henvisning til lokalplanen, at Thisted Kommune i forbindelse med de enkelte byggesager vil meddele de nødvendige dispensationer fra skovbyggelinjen.

 

TF: Med nærværende lokalplan vurderer forvaltningen, at der allerede er tilkendegivet, hvordan området kan udvikle sig.

 

6) Kystdirektoratet

 

Kystdirektoratet anbefaler at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på +1,61 DVR90, idet vandstanden vil nå eller overskride denne kote i gennemsnit en gang pr. 50 år.

 

 

 

 

TF: Taget til efterretning. Bygherre er orienteret.

 

På bagrund af ovennævnte bemærkninger er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til det fremlagte forslag, november 2010:

 

1.    §§ 6.6 og 6.8 sammenskrives:

”Ved byggeri inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter IIa, IIb, IIc, IId, IIe skal udvendige bygningssider udføres i træ, beton eller tegl som blank mur. Delpartier kan dog udføres i glas, eternit og ikke reflekterende stål.

Tage skal udføres som rødbrune (moccafarvede) tegltage eller med græstørv og i overensstemmelse med eksisterende bebyggelse.”

 

2.    § 6.8 udgår som følge af tilføjelser i § 6.6.

 

3.    Der indtegnes et gråt areal på lokalplanens bilag 2, som angiver anvendelsen fælles friareal for feriegæster i delområde I, II og III. Lokalplanen tilføjes desuden følgende tekst:

”§ 7.8 Inden for det på kortbilag 2 viste areal “fælles friareal” må der kun opføres mindre sekundære bygninger som er relaterede til legepladsen og friarealet, eksempelvis legehus og overdækning til grill/bålplads. På arealet kan der desuden etableres legeredskaber.”

 

4.    Lokalplanen tilføjes bestemmelser om at opretholde beplantningen i det nordvestlige hjørne af område IIc. Arealet er indtegnet på bilag 2.

 

5.    Byggefelterne IIb flyttes 10-15 m mod vest.

 

6.    Matriklen 11l tilføjes under lokalplanens § 2.

 

7.    Følgende tekst er tilføjet i lokalplanens redegørelse under punktet ”Tilladelser fra andre myndigheder”: Ibrugtagning af de ny opførte ferieboliger kræver forudgående indhentning af udlejningstilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til sommerhusloven.

 

8.    Lokalplanens tekst vedrørende skovbyggelinje er tilpasset i forhold til dispensation vs. ophævelse.

 

9.    Derudover udtages følgende §§ af lokalplanens formålsparagraf for ikke at fjerne en eventuel senere dispensationsmulighed. Selve bestemmelserne for bebyggelse, veje, stier og friarealer bevares i lokalplanen. Paragrafferne, der fjernes fra formålsparagrafferne, er følgende:

 

·         § 1.4 at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse der sikrer, at der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning for området, herunder at der i de nye bygninger og anlæg sker tilpasning til eksisterende bebyggelse og hensyntagen til kystlandskabet,

 

·         § 1.5 at sikre vej- og stiadgang til de enkelte grupper af ferieboliger/ sommerhuse,

 

·         § 1.6 at muliggøre omplacering af udendørs anlæg til fælles aktiviteter.

 

10. I kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten for rammeområde 30-FH 3 fra 40% for den enkelte ejendom til 25% for rammeområdet under ét.

 

RETSGRUNDLAG

Projektet er lokalplanpligtigt jf. Planlovens § 13 stk. 2, som dels lyder at ”En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder…”.

Reglerne skal tillige sikre, at den interesserede offentlighed og de berørte myndigheder får lejlighed til at kommentere – eventuelt at modsætte sig planens indhold.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter i forbindelse med projektet afholdes af bygherre.

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at

kommuneplantillægget og lokalplanen godkendes med ovennævnte ændringer, og

 

at

planerne oversendes Byrådet for endelig vedtagelse.

 

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 88

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 

 

Bilag til punkt nr. 88:

Bemærkninger fra Ib Holm Andersen

Bemærkninger fra Else og Knud S Lund

Bemærkning fra Ejerforeningen Vigsø.

Bemærkning fra Bach Gruppen

Bemærkninger fra Naturstyrelsen

Bemærkninger fra Kystdirektoratet

Kommuneplantillæg_Vigsø Feriecenter_Rev-forslag_29-3-2011

Lokalplan Vigsø Feriecenter_Rev-forslag_28-3-2011


 

89.  Forslag til kommuneplantillæg 2011-3 og lokalplan 3-001, daginstitution ved Fyrvej Hanstholm

J.nr.: 01.00.00P16

SagsID:  41461

Sagsbeh.: JFI

Åbent

 

HISTORIK

I 2010 blev der afsat midler på anlægsbudgettet til daginstitutionsbyggeri i Hanstholm/Ræhr området, og der blev igangsat en proces som skulle bane vejen for en fysisk sammenlægning af børnehaverne Bjørnebo, Hanstholm og Svanereden, Ræhr, i et nyt institutionsbyggeri. På anlægsbudgettet er der afsat i alt kr. 8.000.000 til institutionsbyggeriet fordelt med kr. 1.760.000 i 2010 og kr. 6.240.000 I 2011.

Den 11. januar 2011 blev det besluttet i Børne- og Familieudvalget at den nye daginstitution skal placeres nær Hanstholm Skole, syd for Fyrvej. Området den nye institution skal placeres på er ejet af Thisted Kommune, det er ubebygget og anvendes i dag til græsning af kreaturer. Området er rammelagt til boligformål. Dette forhold samt projektets størrelse har udløst krav om en lokalplan samt et kommuneplantillæg. 

 

REDEGØRELSE

Kommuneplantillægget har til formål at udskille en del af den eksisterende ramme nr. 10B-15 og oprette en ny ramme 3.O.56 der udlægger området til offentligt formål.

Lokalplanens formål er at udlægge et areal der giver mulighed for at opføre en daginstitution, legearealer og parkeringsfaciliteter samt et offentligt grønt areal, hvor der fortsat vil være mulighed for at have kreaturer på græs. Selve institutionsbyggeriet forventes at udgøre ca. 500m2 og placeres nordligt i lokalplanområdet umiddelbart syd for Fyrvej. Parkeringspladser etableres mellem institutionsbyggeriet og Fyrvej. Der udlægges arealer til legepladser samt et offentligt grønt areal syd for institutionsbyggeriet.

Derudover sikrer lokalplanen offentlighedens adgang til skrænten mod Nationalpark Thy via en eksisterende stiforbindelse som bevares i lokalplanen.

 

RETSGRUNDLAG

Projektet er lokalplanpligtigt jf. Planlovens §13 stk. 2, som dels lyder at ”En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder…”.

 

Reglerne skal tillige sikre, at den interesserede offentlighed og de berørte myndigheder får lejlighed til at kommentere – eventuelt at modsætte sig planens indhold.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Her henvises til anlægsbevillingssagen.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Efter endt politisk behandling og vedtagelse sendes forslaget til lokalplanen i 8 ugers offentlighedsfase.

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at

kommuneplantillægget samt lokalplanforslaget vedtages, sendes til byråd og derefter sendes i 8 ugers offentlighedsfase.

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 89

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 

 

Bilag til punkt nr. 89:

28032011_KPtillæg Hanstholm børnehave

25032011_LP-Forslag Hanstholm Børnehave


 

90.  Anlægsbevilling - Byggemodning af Tviskjær, Tilsted

J.nr.: 13.06.04P17

SagsID:  39827

Sagsbeh.: ANOR

Åbent

 

HISTORIK

Thisted byråd godkendte den 14-12-2010 opstartsbevilling for byggemodning af boligområdet Tviskjær i Tilsted.

 

REDEGØRELSE

Der har den 16 marts 2011 været afholdt offentlig licitation vedr. vejarbejdet for byggemodning af boligområdet Tviskjær i Tilsted.

 

Entreprisen omfatter byggemodning af 14 parcelhusgrunde samt etablering af ca. 300m boligvej, med vejtilslutning til eksisterende vej, Tviskjær i Tilsted.

Der vil som salget af grunde skrider frem, være mulighed for at etablere yderligere grunde inden for det i lokalplanen udlagte område.

 

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden uge 17 – 25, 2011 og anlægsregnskabet forventes afsluttet i 2011.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved licitationen på vejarbejdet indkom der 11 tilbud, hvoraf de 3 billigste var excl. moms:

 

Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS

Kr.

713.325,00

Thisted Entreprenørforretning ApS

Kr.

742.625,00

Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

Kr.

779.077,00

 

Der er i forbindelse med licitationen på vejarbejdet, indhentet 3 tilbud ved underhåndsbud på gadebelysning. De indkomne tilbud var:

 

Thy-Mors Energi A.M.B.A

Kr.

68.330,00

Sjørring El-Service A/S

Kr.

76.898,00

Thisted El forretning ApS

Kr.

79.520,00

 

På baggrund af tilbuddet fra lavestbydende entreprenør, Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS og lavestbydende belysningsentreprenør Thy-Mors Energi A/S kan anlægsomkostningerne for vejarbejdet opgøres som følgende:

 

Vej- og stianlæg, inkl. afvanding. inkl. asfalt på veje og belægninger på stien

Kr.

713.000

Belysning

Kr.

68.000

Beplantning

Kr.

25.000

10% uforudsete udgifter

Kr.

81.000

Samlet anlægssum

Kr.

887.000

15% projektering og tilsyn

Kr.

133.000

Landinspektør - udstykning

Kr.

180.000

Landinspektør – opmåling og afsætning

Kr.

50.000

Arkæologisk forundersøgelse

Kr.

35.000

Geotekniske undersøgelser

Kr.

53.000

Tilslutningsbidrag, el – 35 Amp,

Kr.

188.000

Tilslutningsbidrag, el-stikledninger

Kr.

25.000

Tilslutningsbidrag, Vand

Kr.

219.000

Tilslutningsbidrag, Fjernvarme

Kr.

388.000

Tilslutningsbidrag, Kloak

Kr.

595.000

Arbejde for eksterne ledningsejere

Kr.

-81.000

Samlet anlægsudgift ialt excl. moms

Kr.

2.672.000

 

 

 

 

 

 

Rådighedsbeløb – konto 002.907 Tviskjær

Kr.

4.000.000

Tidligere givet anlægsbevilling – (Opstart) 14.12.2010

Kr.

-300.000

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

Kr.

-2.372.000

Restrådighedsbeløb – konto 002.907 Tviskjær

Kr.

1.328.000

 

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at               anlægsarbejdet overdrages til den lavestbydende entreprenør               Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS,

 

at               belysningsentreprisen overdrages til den lavestbydende belysningsentreprenør, Thy-Mors Energi A/S

 

at               der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 2.453.000,- til vejarbejdet,

 

at               der meddeles indtægtsbevilling til anlægsbevilling på kr. 81.000,- for arbejde         for eksterne ledningsejere,

 

at               tillægsbevillingen på kr. 2.372.000,- finansieres ved konto 002.907 Tviskjær, Tilsted – boligområde. Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 1.328.000,-

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 90

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

91.  Anlæg af ny trafikterminal Thisted

J.nr.: 05.05.05P16

SagsID:  41422

Sagsbeh.: LLB

Åbent

 

HISTORIK

Thisted Kommune sendte i 2009 en ansøgning til Fremkommelighedspuljen med henblik på at få udarbejdet et forprojekt til renovering af trafikterminalen i Thisted.

 

Trafikstyrelsen meddelte i januar 2010 positivt tilsagn om støtte til udarbejdelse af et forprojekt. Efterfølgende gik Teknisk forvaltning i samarbejde med en ekstern rådgiver om udarbejdelse af et forprojekt.

Allerede 1. september 2010 var der igen ansøgningsfrist til Fremkommelighedspuljen med henblik på tilsagn om økonomisk støtte til en egentlig gennemførelse af en ombygning/renovering af trafikterminalen.

 

Byrådet godkendte på mødet d. 12. oktober 2010 denne ansøgning.

 

Ved skrivelse af d. 13. december 2010 gav Trafikstyrelsen tilsagn om økonomisk støtte til projektet på op til kr. 4.225.000, på betingelse af at Thisted Kommune ligeledes  bidrager med mindst et tilsvarende beløb.

 

Teknisk forvaltning har på vegne af Thisted Kommune d. 10. januar 2011 accepteret tilsagnet.

 

REDEGØRELSE

Til gennemførelse af forprojekt og efterfølgende det endelig projekt blev der nedsat en arbejdsgruppe af interessenter for området. Således har DSB, BaneDanmark, NT, Grontmij I Carlbro og Thisted Kommune deltaget i denne arbejdsgruppe.

På de første mange møder i interessentgruppen syntes mulighederne med DSB og BaneDanmark om en ombygning og renovering af deres arealer store, således at der kunne opnås en helhedsløsning. På det seneste møde i interessentgruppen afholdt d. 4. marts 2011 måtte DSB meddele, at deres økonomiske ressourcer alligevel ikke rækker så langt.

 

DSB: af forprojektet fremgår det, at Thisted kommune og DSB arbejder på en fælles løsning omkring etablering af ca. 56 parkeringspladser. Idet arealet til dette formål ligger i landzone, skal der for at gennemføre denne del af projektet udarbejdes en ny lokalplan. Lokalplanen er udarbejdet og ligger p.t. i offentlig høring. DSB er stadig med på etablering af disse p-pladser inkl. et økonomsik bidrag, på baggrund af et projekt udarbejdet af Thisted Kommune eller dennes rådgiver.

DSB forestår også stadig en renovering og opgradering af cykelparkeringen i området fra i dag 96 pladser til 116 med nye cykelstativer, hvoraf mindst et af stativerne vil være overdækket.

Oprindeligt var der i forprojektet også medtaget en ombygning af den eksisterende stationsbygning, ligesom en overdækket perron m.v. var i spil. Dette er ikke længere aktuelt, idet DSB ikke kan løfte økonomien.

Der er arbejdes p.t. mod en fortsat aftale med DSB om ejerforhold, drift og vedligeholdeslse m.v af arealerne i terminalområdet.

 

BaneDanmark: en del af det areal som skal ombygges til p-pladser ejes af BaneDanmark og der pågår p.t. forhandlinger om på hvilke vilkår dette areal kan stilles til rådighed. På længere sigt arbejdes mod et køb af arealet.

 

I forbindelse med ombygningen af trafikterminalen påregnes Dr. Louise Gade og Jernbanegade anvendt til midlertidigt terminalområde. Forhåndsgodkendelse er indhentet hos politiet.

 

RETSGRUNDLAG

Ingen bemærkninger.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Der afholdtes torsdag d. 31. marts 2011 offentlig licitation på anlægsarbejdet. Der indkom i alt 6 bud, hvoraf de 3 billigste var som følgende:

 

Spjald Entreprenørforretning A/S

kr.:

2.591.997

Vils Entreprenørforretning A/S

kr.:

2.757.822

K.E. Andersen & Søn A/S

kr.:

2.874.000

 

På baggrund af de indkomne tilbud er den samlede anlægs økonomi beregnet til følgende:

 

Spjald Entreprenørforretning A/S

 

 

kr.:

2.591.997

Øvrige arbejder, suppl. belægninger for handicappede m.v.

 

 

kr.:

452.750

Inventar på perroner m.v.:

 

 

 

 

- Beplantning

kr.:

59.100

 

 

- Læskure

kr.:

454.900

 

 

- Rækværk

kr.:

175.900

 

 

- Belysning

kr.:

390.600

 

 

 

 

1.080.500

kr.:

1.080.500

Tilpasning signalregulering, styring og software

 

 

kr.:

250.000

Realtidsinformation, som angivet i rapport

 

 

kr.:

1.800.000

Midlertidig trafikterminal i Dr. Louisegade og Jernbanegade

 

 

kr.:

170.000

Landinspektør

 

 

kr.:

100.000

I alt

 

 

kr.:

6.445.247

Øvrige samt uforudsete udgifter

 

 

kr.:

761.287

I alt

 

 

kr.:

7.206.534

15 % projektering og tilsyn

 

 

kr.:

1.080.980

Evaluering iht. tilsagn fra Fremkommelighedspuljen

 

 

kr.:

150.000

Ekstern revision iht. tilsagn fra Fremkommelighedspuljen

 

 

kr.:

30.000

I alt, samlet anlæg

 

 

kr.:

8.467.514

 

Der vil senere blive fremsendt ansøgning for etablering af p-pladserne vest for terminalområdet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ombygning og renovering af terminalområdet til et mere imødekommende, trafiksikkert, tilgængeligt og venligt område forventes at gøre det langt mere attraktivt at benytte den kollektive trafik, hvilket understøtter Thisted Kommune – DKs førende klimakommune.

 

Endvidere højnes arbejdsmiljøet for chaufførerne idet bl.a. de ubehagelige bakkemanøvre med busserne fjernes.  

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Det udarbejdede projekt har været forelagt henholdsvis en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor, hvilket har givet anledning til nogle mindre bemærkninger, som indarbejdes inden gennemførelse.

 

Det samlede projekt samt trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisionerne har været forelagt henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet, som begge har udtalt sig positivt til projektet.

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at

arbejdet overdrages lavestbydende entreprenør, Spjald Entreprenørforretning A/S,

 

at

der meddeles tillægsbevilling på kr. 7.950.000 til den allerede meddelte anlægsbevilling af d. 5. januar 2011 på kr. 500.000, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 8.450.000,

 

at

beløbet finansieres ved indtægtsbevilling på kr. 4.225.000 svarende til 50 % af de samlede anlægsudgifter og ved kr. 3.725.000 fra 222.938 ”Medfinansiering af statslige puljeprojekter”. Restrådighedsbeløbet på 222.938 ”Medfinansiering af statslige puljeprojekter” udgør herefter kr. 775.000, og

 

at

arbejdet med indgåelse af diverse aftaler med henholdsvis DSB og Bane Danmark fortsættes og forelægges til politisk godkendelse, når der er konkrete aftaler og økonomi at forholde sig til.

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 91

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

92.  Anlægsbevilling - Byggemodning af Hegnet, Nors

J.nr.: 13.06.04P16

SagsID:  40590

Sagsbeh.: JC

Åbent

 

HISTORIK

Thisted byråd godkendte den 14-12-2010 opstartsbevilling for byggemodning af boligområdet Hegnet i Nors.

 

REDEGØRELSE

Der har den 16 marts 2011 været afholdt offentlig licitation vedr. vejarbejdet for byggemodning af boligområdet Hegnet i Nors.

 

Entreprisen omfatter byggemodning af 11 parcelhusgrunde samt etablering af ca. 260m boligvej,  med vejtilslutning til den eksisterende vej Skellet i Nors.

Der vil som salget af grunde skrider frem, være mulighed for at etablere yderligere grunde inden for det i lokalplanen udlagte område.

 

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden uge 17 – 25,  2011 og anlægsregnskabet forventes afsluttet i 2011.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved licitationen på vejarbejdet indkom der 8 tilbud, hvoraf de 3 billigste var excl. moms:

 

Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS

Kr.

   563.945,00

Sennels Entreprenør og Maskinstation A/S

Kr.

576.780,00

Thisted Entreprenørforretning ApS

Kr.

656.550,00

 

Der er i forbindelse med licitationen på vejarbejdet, indhentet 3 tilbud ved underhåndsbud på gadebelysning. De indkomne tilbud var:

 

Thy-Mors Energi A/S

Kr.

   71.800,00

Thisted El forretning ApS

Kr.

83.884,00

Nors El-forretning ApS

Kr.

111.053,60

 

På baggrund af tilbuddet fra lavestbydende entreprenør, Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS og lavestbydende belysningsentreprenør Thy-Mors Energi A/S kan anlægsomkostningerne for vejarbejdet opgøres som følgende:

 

Vej- og stianlæg, inkl. afvanding. inkl. asfalt på veje og belægninger på stien

Kr.

564.000

Belysning

Kr.

72.000

Beplantning

Kr.

25.000

10% uforudsete udgifter

Kr.

66.000

Samlet anlægssum

Kr.

727.000

15% projektering og tilsyn

Kr.

109.000

Landinspektør – opmåling og afsætning

Kr.

50.000

Landinspektør - udstykning

Kr.

135.000

Arkæologisk forundersøgelse

Kr.

26.000

Geotekniske undersøgelser

Kr.

44.000

Tilslutningsbidrag, el – 35 Amp,

Kr.

147.000

Tilslutningsbidrag, el-stikledninger

Kr.

23.000

Tilslutningsbidrag, Vand

Kr.

157.000

Tilslutningsbidrag, naturgas

Kr.

130.000

Tilslutningsbidrag, Kloak

Kr.

468.000

Arbejde for eksterne ledningsejere

Kr.

-38.000

Samlet anlægsudgift I alt, excl. moms

Kr.

1.978.000

 

 

 

 

 

 

Rådighedsbeløb på konto 002.901 Hegnet, Nors

Kr.

3.000.000

Tidligere givet anlægsbevilling - (opstart) 14.12.2010

Kr.

-300.000

Tillægsbevilling til opstartsbevilling

Kr.

1.678.000

Restrådighedsbeløb på konto 002.901 Hegnet, Nors

Kr.

1.022.000

 

 

 

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at               anlægsarbejdet overdrages til den lavestbydende entreprenør               Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS,

 

at               belysningsentreprisen overdrages til den lavestbydende belysningsentreprenør, Thy-Mors Energi A/S

 

at               der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 1.716.000,- til vejarbejdet,

 

at               der meddeles indtægtsbevilling til anlægsbevilling på kr. 38.000,- for arbejde for eksterne ledningsejere,

 

at               tillægsbevillingen på kr. 1.678.000,- finansieres ved konto 002.901 Hegnet, Nors – boligområde. Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 1.022.000,-

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 92

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

93.  Det gode liv ved kysten - afholdt licitation

J.nr.: 04.21.05P15

SagsID:  34083

Sagsbeh.: GERD

Åbent

 

HISTORIK

Onsdag, den 23. marts 2011 afholdtes licitation for ”Det gode liv ved kysten” – delprojekterne: Foreningsvejen i Klitmøller, Hummerhuset i Klitmøller samt Kulhuset i Krik. I henhold til tidligere beslutning blev Foreningsvejen udbud i hovedentreprise, mens de to bygninger blev udbudt i fagentreprise. Der var tale om en offentlig licitation.

 

REDEGØRELSE

Foreningsvejen: Der indkom 3 bud på hovedentreprisen.

 

Hummerhuset: Der indkom følgende fagentreprisebud:

·         El-entreprisen – 10 bud, lavestbydende: Elektrikeren THY, Thisted.

·         Råhusentreprisen - 3 bud, lavestbydende: murermester Ralph Marx, Hørdum.

·         Tømrerentreprisen – 4 bud, lavestbydende: tømrerfirmaet Åge Pedersen ApS, Heltborg.

·         Malerentreprisen – 3 bud, lavestbydende: malermester Steen Hove Pedersen, Hurup.

·         VVS-entreprisen-  6 bud, lavestbydende : Toms VVS & Varmeservice, Bedsted*.

 

*Ved nærmere granskning af tilbuddet fra Toms VVS og varmeservice har det vist sig at tilbuddet ikke var konditionsmæssigt. Det indstilles derfor at næstlavest bydende: Skjoldborg Smedie & VVS I/S overdrages opgaven.

 

Kulhuset: Der indkom følgende fagentreprisebud:

·         El-entreprisen – 10 bud, lavestbydende: Elektrikeren THY, Thisted.

·         Råhusentreprisen – 4 bud, lavestbydende: murermester Ralph Marx, Hørdum.

·         Tømrerentreprisen – 7 bud, lavestbydende: tømrerfirmaet Q4YOU, Hurup

·         Malerentreprisen – 4 bud, lavestbydende: malermester Steen Hove Pedersen, Hurup.

·         VVS-entreprisen -7 bud, lavestbydende: Skjoldborg Smedie & VVS I/S.

 

Preben Skaarups tegnestue fungerer som hovedrådgiver og har i den egenskab gennemgået de afgivne bud og på baggrund heraf har firmaet udarbejdet en indstilling til valg af entreprenører.

Heri indgår også en samlet økonomisk oversigt.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Af den samlede økonomiske oversigt fremgår det at Foreningsvejen og Hummerhuset blevet  dyrere end forventet, mens Kulhuset er blevet billigere end forventet.

Denne overskridelse skal ses i forhold til at det oprindelige overslag, udarbejdet på basis af konkurrenceforslaget. I forhold til konkurrenceforslaget er såvel Hummerhuset som Foreningsvejen er blevet væsentligt opgraderet, f.eks. for Hummerhusets vedkommende med en handicapadgang til husets tagterrasse, forbedrede og øgede arealer for omklædning og badefaciliteter, regnvandsopsamlingsbassin og skorsten. Foreningsvejen er blevet forbedret med stærkere betonkonstruktioner, indbyggede streetskater-elementer samt omdisponering af p-arealer.

 

Kulhuset har ligeledes undergået en optimering mht. isolering af bade- og toiletfaciliteter, indbygning af skorsten mm.

Da det hele tiden har ligget som et stort ønske fra brugergruppen af Kulhuset, at bygningen bliver fuld-isoleret, har vi bedt om en tillægspris på at få hele huset isoleret. Fra lavestbydende er givet en samlet pris for isolering på 15.000 kr.

For at få mest muligt ud af at isolere huset bør det også overvejes at lave en form for varmeinstallation i huset.

 

Samlet set er der en overskridelse i forhold til det kalkulerede på ca. 915.000 kr.

Udover denne overskridelse skal tillægges udgifter til bygherreleverancer:

·         5 stk. specialfremstillede  belysningsarmaturer til Foreningsvejen: 70.000 kr.

·         Solcelleanlæg (den del, der ikke er nødvendig for opfyldelse af 2015-bygningskrav) svarende til ca. 40.000 kr.

 

Prisoverskridelsen fordeler sig med ca. 680.000 kr. på Foreningsvejen, med ca. 640.000 kr. på Hummerhuset, mens Kulhuset er ca. 410.000 kr. billigere end forventet. Overskridelsen skyldes følgende: optimering af Foreningsvejen med bl.a. forstærkninger af nedgangen mod vest, skatertiltag samt omdisponering af parkeringsarealet ved Hummerhuset (parkeringsplads vest). Sidstnævnte vurderes som en nødvendighed for områdets optimering i forhold til de nye tiltag.

 

”Det gode liv ved kysten” har fået tilført 1 mill. kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og 4 mill. kr. fra Bevicafonden og Vanførefonden udover Realdanias og Thisted Kommunes bidrag, hvorfor overskridelsen anses for at være finansieret.

Desuden sker der løbende ansøgning om yderligere medfinansiering til projektet, således alle idéer fra arkitektkonkurrencen kan blive realiseret, herunder bl.a. havbade og Krik Bro

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

·         at licitationsresultatet godkendes,

·         at arbejderne overdrages lavestbydende, idet næstlavestbydende antages på VVS entreprisen vedr, Hummerhuset,

·         at de anførte bygherreleverancer realiseres

·         at Kulhuset fuldisoleres for en merpris af 15.000 kr. og

·         at det undersøges, hvad det vil koste at installere varme i huset og hvilke driftsudgifter, der vil være forbundet hermed.

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 93

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

94.  Anlægsbevilling - vejrenovering

J.nr.: 05.01.08S00-0001

SagsID:  80368

Sagsbeh.: TOG

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkninger.

 

REDEGØRELSE

Der er afsat midler i kommunens budget i 2011 og 2012 til at renovere Vestergade i Thisted (den del der er gågade). Desuden er der fremkommet ønske fra flere ledningsejere om, at renovere/udbygge ledningsanlæg i Vestergade.

 

Grundlæggende er tidsplanen som følgende:

2011: Arkitektvalg, udarbejdelse af projekt og indgåelse af kontrakt med entreprenør.

2012: Udførelse af anlægsarbejdet.

2013: Regnskabsafslutning.

 

RETSGRUNDLAG

Ingen bemærkninger.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i kommunens budget for 2011 og 2012 afsat henholdsvis 1 mio. kr. og 7 mio. kr. til projektet. Dertil kommer bidrag fra de forretningsdrivende samt reetableringsbidrag fra ledningsejere.

 

For at kunne påbegynde projektet, er det nødvendigt med landinspektøropmåling, kontraktindgåelse med arkitekt og udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. På baggrund af dette ansøges hermed om anlægsbevilling på kr. 1.000.000. excl. moms til opstart af projektet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Hvis der ikke gives anlægsbevilling, kan projektets tidsplan ikke overholdes.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkninger.

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at

der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til opstart af projekt, landinspektøropmåling, kontrahering med arkitekt, udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. og

 

 

at

bevillingen finansieres under 222.961 Vestergade. Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 7.000.000.

 


 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 94

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

95.  Anlægsbevilling - energispareprojekter 2011.

J.nr.: 82.09.00S05

SagsID:  31745

Sagsbeh.: FC

Åbent

 

HISTORIK

Byrådet besluttede på sit møde den 28. april 2009 og den 23. feb. 2010 at bevilge henholdsvis 3 og 5 millioner kroner til energioptimeringsopgaver. Bevillingen blev givet på grundlag af overordnede informationer om hvilke områder der skulle satses på, omfattende hovedsagelig:

•                Belysningsprojekter

•                vvs og ventilationsprojekter

•                Isoleringsprojekter

•                energistyringsprojekt

 

REDEGØRELSE

I 2009 og 2010 blev det godkent af MTU at iværksætte energioptimeringsopgaver på grundlag af projektforslagslister.

Projekterne omhandlede primært:

Belysningsprojekter.

VVS- og ventilationsprojekter.

Energistyringsprojekt.

Isoleringsprojekter.

Liste over de gennemførte projekter i 2010 kan ses på brevid nr. 282070

 

Energispareforslagene for i  år vil primært ligge inden for de samme kategorier. Dog vil der i år også være projekter inden for vandbesparelser.

Desuden skal alternative energiformer nævnes, typisk solcelleanlæg. Disse investeringer vil ikke have samme gode tilbagebetalingstid som de øvrige investeringer, men vil blive søgt indarbejdet i projekterne i et vist omfang.

 

Energimærkningen er nu afsluttet og alle spareforslagene er samlet på brevid.nr. 239551 opdelt efter tilbagebetalingstid.

 

De spareforslag der danner baggrund for årets energispareindsats er listet på brevid.nr. 894131.

Gode energispareforslag som løbende kommer til kan ændre på forløbet idet der hele tiden søges investeret i de projekter som giver en kort tilbagebetalingstid. Der kan også ske en forskydning via de vedligeholdelsesprojekter som iværksættes i løbet af året. Hvis der i disse projekter er en naturlig udvidelsesmulighed som åbner mulighed for gode besparelsesmuligheder søges også disse indregnet i puljen.

 

Det skal bemærkes at spareforslagene er overført uredigerede fra energimærkerne.

Inden iværksættelse skal de enkelte forslag valideres og der skal indhentes konkrete tilbud.

 

RETSGRUNDLAG

I flg. Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger samt ”Aftale mellem KL og transport- og energiministeren om realiseringen af  energibesparelser i kommuner” af okt. 2007, er kommunen forpligtet til at gennemføre energibesparelser, anvist ved energimærkningen af kommunens bygninger, med en tilbagebetalingstid på under 5 år. Udførslen skal ske senest 5 år efter energimærkningen af den pågældende ejendom.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Resultatet af de to foregående års energiinvesteringer er opgjort således:

 

År

Investering

Beregnet årlig besparelse

 

TBT

 

kr

kr

kg CO2

år

2009

3.500.000

600.000

232.000

5,8

2010

4.700.000

790.000

320.000

5,9

 

Det er forventningen at det beregnede besparelses provenu vil komme til at ligge på et lidt lavere niveau end for de foregående års projekter.

 

Der gøres opmærksom på, at forsyningsselskaberne (El, varme og gasselskaber) betaler for at købe retten til indberetning af energibesparelserne. Prisen pr. kWh reduktion ligger pt. i intervallet 25-35 øre pr. kWh.

Som betaling for disse kWh teknisk forvaltning modtage rådgiverydelser til blandt kedelinstallationer/belysningsprojekter, eller der kan ydes kontant afregning.

Muligheden for at iværksætte energioptimeringsopgaver øges således på denne måde.

 

På investeringsoversigten for 2011 er der afsat kr. 5 millioner til energioptimerings-projekter.

 

Drifts- og anlægsafdelingen har på grundlag af forløbet i de to foregående år og de modtagne energimærker opstillet følgende forslag til investeringer for 2011.

 

Belysningsprojekter                       Kr.              1.800.000

Alternative energiformer                 Kr.                 450.000

Vvs projekter                                 Kr.              2.500.000

Ventilationsprojekter                     Kr.              1.200.000

Energistyringsprojekt                      Kr.                 250.000

Isoleringsopgaver                          Kr.                 400.000

Bruttoliste for Planlagte opgaver i alt Kr.           6.600.000

 

ANDRE KONSEKVENSER

Besparelsen fordelt på energiformer som følge af energiinvesteringerne i 2010 på bygningsområdet forventes således:

 

Beregnet årlig besparelse

 

 

 

Art

Mængde

Enhed

kg CO2

% af 2009

El

390.000

kWh

171.000

4,0

Gas

32.000

m3

72.000

5,7

Olie

29.000

liter

77.000

15,2

Fjernvarme

365.000

kWh

0

1,2

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at               der meddeles en anlægsbevilling på 5 millioner kroner finansieret af det tilsvarende beløb på investeringsoversigten.

 

                

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 95

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Til byrådet.

 

 

Bilag til punkt nr. 95:

Bruttoliste 2

Bygningsliste i forb. med energimærkningen 2009/10

Energispareprojekter 2011


 

96.  Sjørring skole - opførelse af nybygning til indskolingsområde - licitationsresul-

       tat

J.nr.: 82.06.04S05

SagsID:  38282

Sagsbeh.: BN

Åbent

 

HISTORIK

Byrådet vedtog på sit møde den 15. december 2009 at give en anlægsbevilling på kr. 650.000 finansieret at et beløb på investeringsoversigten på i alt kr. 7.000.000.

Byrådet vedtog på sit møde den 14. september 2010, at øge det samlede investeringsbeløb til i alt kr. 9.937.833 med henblik på opførelse af et nyt indskolingsafsnit på Sjørring skole.

Indeholdt i bevillingen var blandt andet midler til, at man med byggeriet skulle leve op til byrådets målsætning om at opføre kl.1 byggeri i områder uden kollektiv varmeforsyning. Det krav som nu betegnes som 2015 krav.

 

REDEGØRELSE

På grundlag af byrådsbeslutningen er der blevet arbejdet videre med at få skabt et indskolingsområde som kan rumme 0. – 3 årgang eller i alt ca. 180 elever.

 

Projektet består af 2 hovedområder:

Et nybyggeri som opføres der hvor det nuværende gamle hjemkundskabslokale ligger, neemlig imellem sløjdbygningen og det afsnit som rummer SFO. I dette afsnit etableres hele det nye indskolingsafsnit. Etableringen betyder, at den gamle bygning fjernes og dermed også de midlertidige garderobelokaler til SFO delen.

Det andet hovedområde er et mindre nybyggeri ud imod øst. Her genskabes der de nødvendige garderobeforhold til SFO og der genskabes depotrum, som også forsvinder med nedbrydningen.

 

Desuden udføres der ombygninger i og omkring den gamle gymnastiksal blandt andet for at genskabe noget af det frirum, der forsvinder for SFO i forbindelse med byggeriet. Ombygningsdelen skal også ses som et forsøg på at minimere nybyggeriet, og dermed mulighed for at holde sig inden for budgetrammen, idet der i planlægningsforløbet, trods byrådsbeslutningen i september 2010, har været arbejdet med et relativt stramt budget.

 

Der er tale om et nybygningsareal på ca. 709m2 og et ombygningsareal på ca. 310m2

Og som nævnt indledningsvis er byggeriet projekteret med henblik på at opfylde energiklasse 1 kravet.

 

Projektet har været udbudt i offentlig licitation, der blev afholdt på Sjørring skole onsdag den 30. marts 2011 (nedbrydningsarbejdet har dog været i indbudt licitation).

 

Licitationsresultat – lavest bydende entreprenører

fag

Entreprenør

kr

 

nedbrydning

Allan Thomsen Vorupør

 

57.000

murer

Thyholm murer Flovlev

 

2.432.000

Tømrer

Rico.s byg Hurup

 

2.792.485

Gulvbelæg

Sundby Thy gulvbelægning Sundby

 

203.933

Maler

Henning Kristensen Thisted

 

248.500

vvs og ven

Skjoldborg smede og vvs forretning

 

969.087

el

Midtthy el ApS Koldby

 

556.000

 

Samlet licitationsresultat ekskl. moms

kr.

7.259.005

Byggeudvalget har på et møde torsdag den 31. marts 2011 behandlet licitationsresultatet og indstillingen fra rådgiverfirmaet D+O tegnestuen.

 

Der kan herefter opstilles et budget således:

Emne

kr.

 

Licitationsresultat

 

7.259.005

CTS anlæg som bygherreleverance

 

120.000

Automatiske døre – (sparet væk i projektfasen)

 

60.000

Håndværkerudgifter inkl. bygherreleverancer

 

 

7.439.005

Etablering af byggeplads og affaldshåndtering

 

65.000

Uforudsigelige udgifter

 

700.000

Håndværkerudgifter inkl. uforudsigelige udgifter

 

 

8.204.005

Tilslutningsudgifter

 

150.000

Omkostninger inkl. rådgivning

 

963.071

Samlet anlægsbudget efter afholdt licitation ekskl. moms

 

 

9.317.076

Afsættes til solceller

 

270.000

Afsættes til ombygning og energioptimering af vestfacade i ombygningsområdet

 

160.000

Afsættes til IT/løst inventar

 

100.000

Samlet anlægsbudget inkl. afsatte beløb

 

9.847.076

 

byrådets beslutning 14. september 2010

 

9.937.833

MIndreforbrug

 

90.757

 

 

Bemærkninger til licitationen og budgetopstillingen:

 

Der er tale om et gunstigt licitationsresultat, som har betydet, at byggeudvalget ikke efterfølgende har haft behov for at skære yderligere i projektet eller i beløbet til uforudseelige udgifter.

Og da der er tale om dels et ombygningsprojekt og dels et nybyggeri, som først kan igangsættes, når der er gennemført et nedbrydningsprojekt, er der rigtig mange steder hvor der kan dukke uforudsigelige udgifter op. Beløbet til uforudsigelige udgifter ligger derfor fortsat på et middelniveau.

 

Øvrige bemærkninger

 

CTS anlæg er taget ud af installationsprojektet og købes selvstændigt som en bygherreleverance for at sikre samspillet med det eksisterende anlæg på skolen.

 

Automatik på de nye adgangsdøre blev sparet væk i budgetfasen. De er genindført i budgettet.

 

Og så er der forslag fra byggeudvalget på følgende opgaver

 

Projektet er udbudt med henblik på at opfylde energiklasse 1 – nu 2015 kravet. Vurderingen på projekttidspunktet var, at økonomien ikke rummede mulighed for solceller.

Byggeudvalget foreslår derfor, at man nu indbygger solceller i projektet. Derved kan man sikre, at projektet energimæssigt kan rykkes på niveau med eller over 2015 kravet. Der vil blive lavet en rentabilitetsberegning af et sådant projekt inden opstart.

 

I ombygningsarealet er der også indregnet ombygning af diverse vinduespartier, hvor det har været naturligt/nødvendigt i forhold til de indvendige ombygningsarbejder.

Således er der i facaden ved børnehaveklassen regnet med at udskifte den del af facadepartiet som sidder over brystningshøjde.

Man opnår dog bygningsmæssigt og energimæssigt et langt bedre resultat ved at udskifte hele partiet.

 

Og i dette projekt har der  ikke været indregnet udgifter til løst inventar, herunder nyinvesteringer til IT området. Byggeudvalget foreslår derfor, at der afsættes et beløb på kr. 100.000 til formålet.

 

Såfremt projektet godkendes på byrådsmødet den 19. april 2011, vil byggeriet  kunne igangsættes umiddelbart efter, og dermed være lukket inden vinteren. Byggeriet forventes afsluttet og klar til brug den 1.april 2012

 

ANDRE KONSEKVENSER

Eventuelle personalemæsssige konsekvenser forudsættes at være behandlet i fagudvalget.

Nybyggeriet vil betyde en forøgelse af bygningsarealet på Sjørring skole og dermed på sigt en forøget udgift til bygningsvedligeholdelse. Derimod vil nybyggeriet ikke få den store indflydelse på energibehovet på grund af de krav der er blevet stillet  til isolering og forslaget om indbygning af solcelleanlæg.

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

 

at

arbejdet overdrages til de lavest bydende entreprenører

 

at

arbejdet overdrages umiddelbart efter vedtagelsen og igangsættes i overensstemmelse med tidsplanen

 

at

forslagene om indbygning af solceller, ombygning af vinduesparti og beløb til løst inventar – i alt kr. 530.000 godkendes

 

at

der meddeles en anlægsbevilling på kr. 9.197.076. Dermed vil den samlede anlægsbevilling til projektet være på 9.197.076 + 650.000 eller i alt kr. 9.847,076

 

at

beløbet kr. 90.757 tilføres kassen

 

Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den 4. april 2011

 

Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 96

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

3 medlemmer (A og borgmesteren) anbefaler.

 

3 medlemmer anbefaler med den ændring, at bevillingen reduceres med 530.000 kr. svarende til ønskede merinvesteringer i forhold til oprindeligt projekt.

 


 

97.  Renovering af Espersens Børnehus

J.nr.: 82.18.00G00

SagsID:  72366

Sagsbeh.: LASL

Åbent

 

HISTORIK

Byrådet besluttede på møde den 29. juni, at bevilge  975.000 kr. til 1. etape af en renovering af Espersens Børnehus. Efter bevillingen blev det aftalt med Børnehuset, at renoveringen ikke skulle igangsættes, før 2. etape kunne bevilges, idet renovering over flere etaper vil betyde vanskeligheder i planlægningen af børnepasningen. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der derfor afsat yderligere 2,6 mill. kr. til renoveringen.

 

REDEGØRELSE

Teknisk forvaltnings drifts- og anlægsafdeling har i samarbejde med Børne- og familieforvaltningen gennemgået forslaget til renovering med følgende indhold:

 

1.    Fælles personalefaciliteter

2.    Fælles indgang for børnehave- og vuggestuedelen

3.    Tilbygning på ca. 50 m2

4.    Thisted Kommune er ”Energikommune” dvs. at arkitekt og ingeniør skal forholde sig til isolerings- og energibehov jf. ”2015”

5.    Overdækket areal til ”udesovepladser” for barnevogne

6.    Udvendige belægninger på ca. 50 m2

7.    Ophugning af alle gulve for efterisolering og indbygning af gulvvarme

8.    Efterisolering af tagrum

9.    Nye ind- og udvendige døre – vinduer

10. Nye lofter med belysning

11. Nye installationer, vand – varme og ventilation, tilpasning af afløb

12. Thisted Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, krav hertil skal indarbejdes

13. Brusekabine i toilet i børnehaven

 

Som følge af anlægsbevillingens størrelse, anbefaler forvaltningen, at der nedsættes et byggeudvalg efter de sædvanlige procedurer. Samtidig anbefales det, at Miljø- og teknikudvalget  bemyndiges til at godkende entrepriserne inden for den angivne anlægssum.

 

Forvaltningen forventer, at renoveringen vil være afsluttet omkring 1. april 2012.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i anlægsbudgettet for 2011 afsat kr. 2.600.000 til renoveringen, incl. bevillingen i 2010 er der i alt kr. 3.575.000 til rådighed til ombygningen.

 

Efterkalkulationer viser, at det ikke er muligt, at holde os indenfor de afsatte midler, det vil være nødvendigt at udvide rammen med 300.000 kr. hertil skal der lægges omkostninger til 2 x flytning og genhusning i byggeperioden anslået til 125.000 kr.

 

I alt vil de samlede omkostninger andrage 4.000.000 kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Som følge af renoverings omfang vil det være nødvendigt, at genhuse vuggestuebørnene i den periode renoveringen finder sted. Forvaltningen skal derfor anbefale, at den nedlagte børnehave Mælkebøtten i denne periode anvendes som institution, således alle børn og personale holdes samlet. Omkostninger i forbindelse med genhusning afholdes af det samlede anlægsbudget.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Forvaltningen anbefaler at sagen – efter beslutning – sendes til orientering i forvaltningens MED-udvalg.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Der frigives en tillægsbevilling på 3.025.000 kr.

 

·         Tillægsbevillingen finansieres af 2.600.000 kr., konto 513.999 ”Espersens Børnehus – renovering etape 2” 425.000 kr. finansieret af 510.144 vedligehold/renovering daginsitutioner.

·         Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 4.000.000 kr.

 

·         Der nedsættes et byggeudvalg efter gældende regler

·         Børnene genhuses i børnehaven Mælkebøtten

·         Miljø- og teknikudvalget bemyndiges til efter udbud, at indgå de fornødne aftaler med arkitekt og håndværkerne

 

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 05-04-2011:

 

Indstilles godkendt.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 97

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

98.  Thisted FC Elite A/S. Fornyet ansøgning om tilskud til anlæg og til drift af kunststofbane.

J.nr.: 01.13.20S05

SagsID:  77124

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

Thisted FC Elite A/S genfremsender ansøgning om tilskud til anlæggelse og drift af kunstgræsbane.

Ansøgningen omfatter som tidligere følgende fire områder:

  • Thisted Kommune stiller jord til rådighed beliggende øst for Lerpytter Stadion
  • Thisted kommune etablerer en ny vej til området fra Lerpyttervej
  • Der ansøges om et tilskud på 1 mio. kr. til etableringen
  • Der søges om et driftstilskud på max. 300.000 kr. årligt jf. tidligere behandling i Børne- og Kulturudvalget – referat J.nr. 04.08Ø40 – sagsnr. 572193.

 

Det skal bemærkes, at kunstgræsbanen er for alle klubber i hele Thy, som har samme behov som Thisted FC.

 

Vi har indhentet forhåndstilbud fra flere leverandører og prisen inkl. lys og hegn ligger på ca. 4 mio. kr. ekskl.. moms.

 

Der søges igen hos DBU om tilskud på 1 mio. kr., som vi under hånden har fået stillet i udsigt, og resten af finansieringen forventes at bestå af hhv. tilskud og private investorer.

 

Vi arbejder ud fra en tidsplan om, at banen kan/skal etableres fra 1. august 2010, så den kan være klar til vinteren 10/11.

 

Børne- og familieforvaltningen har i forbindelse med tidligere ansøgning, jf. Økonomiudvalget, den 16.12.2009, henledt opmærksomheden på den klare fordel i, at banen anlægges og forvaltes i kommunalt regi, ligesom forvaltningen indstillede, at den 1. bane af hensyn til anvendelsesmulighederne blev placeret i Thisted.

 

Økonomiudvalget besluttede 16.12.2009, pkt. 567:

”Udsat til den kommende budgetlægning, idet det i øvrigt er økonomiudvalgets opfattelse, at der kun bør etableres én bane i Thisted Kommune.”

 

REDEGØRELSE

Det er besluttet, at Thisted FC A/S er en erhvervsdrivende virksomhed, og at den derfor ikke henhører under Børne- og familieforvaltningen, men ansøgningen omfatter tilskud til lejeudgiften for foreninger, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven.

Beslutning om tilskud til foreningernes leje af en bane henhører under Børne- og familieudvalget, mens den øvrige del af ansøgningen henhører under Udvalget for teknik og miljø og erhvervs- og kulturudvalget.

 

Thisted FC A/S har yderligere oplyst pr. telefon, at baggrunden for at genfremsende ansøgningen er de meget høje omkostninger, såvel økonomiske som tidsmæssige, der har været forbundet med træningen i både den professionelle virksomhed og også i ”moderklubben”, hvor især ynglinge og junior har skullet anvende mange timer på træning og transport.

RETSGRUNDLAG

I henhold til Folkeoplysningsloven har kommunen ikke pligt til at yde tilskud til leje og/eller drift af udendørsanlæg.

I henhold til kommunalfuldmagten kan en kommune ikke lovligt give tilskud til en erhvervsdrivende virksomhed, men efter udtalelse fra Statsforvaltningen betragtes en eliteidrætsvirksomhed ikke som erhvervsvirksomhed, når der er indføjet udbyttebegrænsning i virksomhedens vedtægter, hvilket er tilfældet for TFC Elite A/S. (TFC Elite A/S har tidligere oplyst, at den dog anser sig for og i øvrigt drives som erhvervsvirksomhed).

 

Byrådet kan således lovligt yde et tilskud til anlæggelse af en kunststofbane, selv om den ejes af Thisted FC Elite A/S.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Thisted FC Elite A/S henviser i ansøgningen til forvaltningens positive tilkendegivelse til Børne- og kulturudvalget den 4.12.2006, hvor børne- og kulturdirektøren bl.a. indstiller:

 

”der gives tilsagn om, at Thisted Kommune vil give tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser til driften af de ellers ikke-tilskudsberettigede nye anlæg, dog maksimalt 300.000 kr. årligt.”

 

Baggrunden for henvisningen er den positive tilkendegivelse fra forvaltningen, der ligger (lå) i indstillingen.

 

Det daværende Børne- familie- og kulturudvalg besluttede således:

”4 medlemmer anbefaler indstillingen, dog således at spørgsmålet om anlæg af en kunstgræsbane drøftes i forbindelse med budgetlægning for 2008.

 

Mogens Kruse finder at ansøgningen i sin helhed drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2008.”

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af tilskud til leje af banen.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

·         banen anlægges i kommunalt regi og

·         finansieringen søges optaget i anlægsbudgettet for 2011

 

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 13-04-2010:

 

Sagen rejses i forbindelse med budget 2011.

 

 

Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget (AKU) 14. juni 2010

Børne- og familieudvalget kan ikke anvise finansiering af driftstilskuddet. Udvalget anmoder AKU - jf. sagsfremstillingen – om at beslutte tilskud til anlægsudgiften og 

Miljø- og Teknikudvalget om at beslutte tilskud til jord og vej.

 

Thisted Kommune har sponsorater med Thisted FC og Mors-Thy håndbold. Professionel idræt har en gunstig og positiv virkning på erhvervslivet og områdets generelle profilering og tiltrækningskraft både med hensyn til bosætning og tiltrækning af arbejdskraft. Anlæg af en kunstgræsbane er vigtig for, at TFC har samme vilkår, som de øvrige klubber i 1. division. Den vil også være vigtig for ynglinge og juniorholdene, som i vinterugerne hidtil har trænet udenbys. En kunstgræsbane vil dermed være et aktiv i forhold til at fastholde og tiltrække unge og yngre mennesker til området. Banen vil endvidere kunne anvendes af kommunens øvrige klubber.

 

INDSTILLING

Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen indstiller:

 

1.

At der reserveres et beløb på op til 1 mio. kr. til etablering af banen finansieret af forvaltningens anlægsmidler i 2010 eller 2011.

 

2.

At tilskuddet er betinget af, at Miljø- og teknikudvalget stiller jord til rådighed samt etablerer en ny vej til området.

 

3.

At det endvidere er en betingelse, at der sikres driftsmidler fra anden side, dvs. uden bidrag fra AKU’s område.

 

4.

At der indgås aftale om ejerforholdene (kommunal bane eller TFC bane), og at der etableres aftale/ retningslinier for brugen af banen, hvor såvel TFC som amatørklubberne sikres mulighed for at benytte banen. Disse forhold afklares i Børne- og familieudvalget.

 

Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 14-06-2010:

Afbud:

Tage Leegaard

Pkt. 1 – 4 i indstillingen anbefales enstemmigt.

Finansieringsbidraget afspejles i det kommunale råderum over banen. Der skal være en ligelig fordeling af tidspunkterne til klubberne.

 

Udvalget foreslår, at man anvender en af de eksisterende træningsbaner på Lerpytter til kunststofbane. Det vil medføre en reduceret anlægsbevilling.

 

Sagen genoptages i Børne- og familieforvaltningens regi.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 blev der på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. (kommunal nettoudgift) på fritidsområdet (konto 031999) til anlæggelse af en kunstgræsbane v. TFC´s baneanlæg.

 

Efterfølgende har TFC ligeledes fået tilsagn fra DBU om et tilskud på en mio. kr.

 

Tilsagnet fra DBU var betinget af, at TFC senest den 1. april 2011 kunne dokumentere, at den øvrige finansiering af baneprojektet var på plads, samt at der forelå en aftale med kommunen om vedligeholdelse af banen.

 

TFC har indhentet tilbud fra flere leverandører af anlægget af banen, og jf. de indkomne tilbud kan banen anlægges for 3,5 mio. kr. ekskl. moms. Desuden er der indgået aftale om, at Thisted Kommune mod betaling vil varetage vedligeholdelsen af banen.

 

Desuden er det lykkedes TFC at indsamle de resterende 1,5 mio. kr., således at finansieringen af anlæggelsen af banen er på plads. 

 

Betingelserne for DBU´s tilskud til anlæggelse af kunstgræsbanen er således opfyldt.

 

Omkring ejerforholdene arbejdes der med planerne om, at etablerer en selvejende institution, der har til formål at etablere og drive kunstgræsbanen. Planen er, at den selvejende institution tilskydes tilskuddet fra Thisted Kommune og DBU samt indsamlede midler.

 

I forbindelse med stiftelse af den selvejende institution og udformning af vedtægterne for institutionen sikres det, at foreninger i Thisted Kommune godkendt efter Folkeoplysningsloven har adgang til brug af banen på lige vilkår.

 

Teknisk Forvaltning oplyser, at arealet hvor banen skal etableres tilhører Thisted Kommune. Jorden er p.t. bortforpagtet, men lejekontrakten med forpagteren kan opsiges med kort varsel.

 

Der foreligger dog en deklaration vedr. opstilling af banelys på matriklen. – det vil sige at der skal udføres en samlet lysberegning for alle baner tilsammen i forhold til minkhallerne på nord siden af A11.

 

Arealet er ifølge ’Lokalplan nr. 1-23 for idrætsområde i Thisted’ udlagt til formålet.

 

Martikel 68c, som banen ønskes etableret på, er i Regionen kortlagt efter ’Lov om forurenet jord’ på vidensniveau 1, og derfor skal jorden der afrømmes i forbindelse med anlægget indbygges i områdets profiler omkring banen, for at mindske anlægssummen.

 

Etableringen af adgangsvejen fra Lerpyttervej til kunstgræsbanen har teknisk forvaltning anslået til en pris på 112.000 kr. ekskl. moms.

 

Teknisk forvaltning kan ikke anvise finansiering, børne- og familieforvaltningen ej heller.

 

Stien/vejen fra klubhuset og til den nye bane er ikke etableret og denne skal der også findes finasiering for, da teknisk forvaltning ligeledes ikke kan anvise denne finansiering.

 

Den fra TFC oplyste sum på 85.000 kr. årligt til selve vedligeholdelsen af græstæppet på banen efter etablering mener teknisk forvaltning er realistisk.

 

Teknisk forvaltning foreslår en lidt anden placering i forhold til tidligere tegninger. Forslaget gør, at det vil være lettere at indbygge overskydende jord i de omkring liggende arealer og derved få en billigere anlægssum.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

  • Der arbejdes videre med planerne om at stifte en selvejende institution, der kan etablere og drive kunstgræsbanen.

 

  • Vedtægter for den selvejende institution fremsendes Thisted Byråd til godkendelse når de foreligger.

 

  • Thisted Kommunes anlægstilskud på 1. mio. kr. frigives på betingelse af, at vedtægterne for den selvejende institution efterfølgende kan godkendes af Direktionen.

 

  • Byrådet træffer afgørelse om finansiering af anlæggelse af vej og sti til kunstgræsbanen.

 

  • De forskellige tekniske forhold nævnt af teknisk forvaltning, afklares i et samarbejde mellem TFC og teknisk forvaltning.

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 05-04-2011:

 

Borgmesteren deltog i den indledende drøftelse af sagen, og forlod mødet inden beslutningen blev truffet.

 

Indstilles godkendt, således vedtægterne for den selvejende institution sendes til godkendelse i Byrådet, forinden anlægstilskuddet udbetales.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 98

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 


 

99.  Ansøgning fra Limfjordscentret om ekstra tilskud.

J.nr.: 19.03.00Ø40

SagsID:  29357

Sagsbeh.: EMOE

Åbent

 

HISTORIK

Limfjordscentret ansøgte i foråret 2010 om et ekstra tilskud på 263.000 kr. til dækning af lønudgift til naturvejleder såfremt ansøgning til Friluftsrådet ikke blev imødekommet. Der blev udarbejdet en ”ønskeblok” til budget 2011 herpå, men denne blok blev annulleret i forbindelse med, at Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget fik omlagt 1,5 mio. kr. fra anlæg til en driftspulje på 1,5 mio. kr. benævnt ”De frie midler”. Af denne pulje blev de 263.000 kr. reserveret til tilskud til naturvejlederen, såfremt Friluftsrådet ikke imødekommer Limfjordscentrets ansøgning.

 

REDEGØRELSE

Limfjordscentret har den 17. november 2010 indsendt en ansøgning om:

1)    tilskud på 43.000 kr. pr. år de næste 3 år til dækning af løn til naturvejleder, da Friluftsrådet har bevilget et tilskud på 660.000 kr. for 3 år, svarende til 220.000 kr. pr. år.

2)    forhøjelse af driftstilskuddet med 74.000 kr. grundet, at Limfjordscentret mister en lejeindtægt fra og med 2011, på grund af at Teknisk Udvalg har besluttet, at hal 1 (den gule hal) skal nedrives, da den ikke er i forsvarlig stand til udlejning. Nedrivningen er anbefalet af et rådgivende ingeniørfirma, som på anmodning af teknisk udvalg har undersøgt hallen.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet ansøgt under punkt 1) er reserveret under de frie midler.

Forhøjelse af driftstilskuddet, som nævnt under punkt 2, kan ligeledes finansieres af det reserverede beløb under de frie midler.

 

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at

1)    Der ydes 43.000 kr. årligt de næste 3 år til dækning af rest-lønudgift til naturvejleder finansieret af det reserverede beløb under de frie midler.

2)    Driftstilskuddet forhøjes med 74.000 kr. i 2011 til dækning af mistet lejeindtægt, idet det forudsættes, at Limfjordscentret selv sikrer finansiering ved indtægtsdækket virksomhed i fremtiden. Tilskuddet finansieres af det reserverede beløb under de frie midler.

Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 20-12-2010:

 

Enstemmigt godkendt.

 

Besluttet på Økonomiudvalget den 13-04-2011 som punkt 99

Jens Vestergaard Jensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Enstemmigt godkendt.

 


 

100. Lukket punkt


 

101. Lukket punkt


 

102. Lukket punkt

 

 

 

 

Opdateret 02-08-2012
Ikon for oplysninger om cookies på hjemmesiden  Vi bruger cookies. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at vi gemmer cookies på din computer.
» Læs om cookies på thisted.dk

Thisted Kommune • Asylgade 30 • 7700 Thisted • Telefon: 99 17 17 17 • thistedkommune@thisted.dk • Send sikker post • ©