Valgplakater

Ophængning af valgplakater må ske fra kl 12.00 lørdag d. 28. oktober, 2017. Nedtagning af valgplakater og midler til fastgørelse af valgplakater skal være tilendebragt ved døgnets afslutning den 29. november, 2017.


Hvad er en valgplakat?

Ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser opklæbet på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.
Hvis du ønsker at hænge større plakater, bannere eller skærme med fx levende tekst og billeder op, skal du søge om tilladelse til det hos Thisted Kommune.

Hvornår må valgplakaterne hænges op?

Valgplakater må hænges op i perioden fra den fjerde lørdag, lørdag d. 28 oktober 2017, før valgdagen til 8 dage efter valgdagen i forbindelse med kommunale og regionale valg.

Ophængning af valgplakater må ske fra kl. 12.00 lørdag d. 28. oktober, 2017. Nedtagning af valgplakater og midler til fastgørelse af valgplakater skal være tilendebragt ved døgnets afslutning den 29. november, 2017.

Valgplakater på offentlige veje

Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.
Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Valgplakater på private fællesveje

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må kun hænges op på master til vejbelysnin-gen og master til brug for elforsyningen.
Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?
• på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
• i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
• i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder
• på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lig-nende vejudstyr
• på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
• nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplaka-ten
• lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
• højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
• på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Vilkår for ophængning af valgplakater

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.Valgplakater som er ophængt i strid med reglerne skal fjernes inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.

Vejbestyrelsen kan fjerne valgplakater, som ikke er fjernet inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har med-delt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.
Vejbestyrelsen kan også fjerne valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 103 stk. 4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.
Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Overtrædelse

Den, der overtræder disse regler straffes med bøde i henhold til Lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, § 69, stk. 3, og § 84, stk. 2 eller Lov om private fællesveje § 67.

Mere information

Du kan få mere information ved at henvende dig til Vejdirektoratet, Juridisk enhed, på tlf. 72 44 33 33 eller i Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk