Opgaver

Handicaprådets formål er at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Dette kan ske på flere måder, fx ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift. Rådet har ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet. Rådet er udelukkende et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets opgaver – ifølge lovgivningen

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle initiativer, der har eller kan få betydning for borgere med handicap, sendes til høring i rådet. Det er kommunalbestyrelsen, som afgør, om handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål.

Som det fremgår af lovgivningen for handicaprådene, har rådene både skal og kan opgaver.

Handicaprådet skal:

 • Rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
 • Besvare høringer fra kommunalbestyrelsen om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet skal dermed have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for handicappedes hverdag.

Handicaprådet kan:

 • Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap
 • Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag
  til såvel politiske som administrative initiativer. Rådets virksomhed omfatter således
  alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer
 • Beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og må ikke behandle personsager.
  Rådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en
  personsag
 • Tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer m.v., ligesom rådet vil
  kunne rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst
  særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv
 • Beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om rådets arbejde og forslag, fx ved at
  afgive en beretning.

Eksempler fra arbejdet i Handicaprådet

 • Udarbejdelse af handicappolitik.
 • Tilgængelighedsforhold ifm. byplanlægningen, torve og veje.
 • Tilgængelighed i offentlige bygninger.
 • Forhold om specialundervisning.
 • Psykiatriplan
 • Udviklingsplan – børn og voksne med varig og betydeligt nedsat funktionsevne.
 • Visioner for autismeområdet.
 • Misbrugspolitikken

Handicappolitik og handleplan

Thisted Kommune har en handicappolitik med en tilhørende handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder vi arbejder med og hvornår. 

Læs handicappolitikken

Læs handleplanen