22-12-2011

Mødenr. 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 22. december 2011 kl. 13:00

i byrådssalen, rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Mikael Fenger

Ulla Vestergaard

Aase Jensby Jensen

Heinz Hvid

Else Wienberg- afbud

Peter Sørensen

Jane Kruse- afbud

Kim Nielsen

Tage Leegaard


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

               Orientering

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

2.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

 

 

Nye initiativer

4

3.

Nye initiativer på det tekniske område

5

4.

Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside

6

5.

Tids- og procesplan - plejeboligplan

 

 

Høringssager

7

6.

Fastsættelse af serviceniveau for aflastning Nord.

8

7.

Køb af bus

 

 

10

8.

Eventuelt.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 1

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

1. Godkendt.

 

2. Godkendt.

 

 

 

 

 

 


 

2.  Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Orientering fra formanden.

 

2. Orientering fra medlemmerne.

 

 

Ellen Kirk Jensen:

Servicestyrelsen afholder temadag om udvikling og implementering af politikker for pårørendesamarbejde på botilbud for voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, herunder sindslidelse den 19., 23. eller 25. januar 2012 kl. 9.30 - 15.00.

 

Læs mere på Servicestyrelsens hjemmeside:

 

http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-kvalificer-indsatsen-for-borgere-i-botilbud/temadag-kvalificer-indsatsen-for-borgere-i-botilbud-med-parorendepolitik

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 2

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

Styregruppen vedrørende udarbejdelse af handicappolitik har d.d. holdt det sidste møde. Der foreligger således nu et udkast til handicappolitik klar til politisk behandling.

 

Ad 2.

Intet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3.               Nye initiativer på det tekniske område

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Eigil Haurum deltager i mødet fra kl. 13.15.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 3

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Fremvisning af informationstavle over trafikterminalen. Tavlen er påført blindskrift og ledetråde for synshandicappede.

 

DH kontakter repræsentant for Dansk Blindesamfund og eventuelle andre organisationer med henblik på besigtigelse. Kontakt til teknisk forvaltning primo januar.

 

Eigil Haurum gennemgik investeringsoversigten med henblik på særlig opmærksomhed på, hvilke sager der er af interesse for handicaprådet.

 

Teknisk forvaltning deltager gerne i møder nogle gange årligt for at drøfte nye initiativer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.               Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside.

 

Martin Bagger Jensen deltager fra kl. 13.30.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 3

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Punktet udsat til mødet den 22. december.

 

 

Genoptagelse af sag.

 

Martin Bagger Jensen præsenterer hjemmesiden kl. 14.00.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 4

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Præsentationen taget til efterretning.

 

Det bemærkes, at der er tænkt tilgængelighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.               Tids- og procesplan - plejeboligplan

J.nr.: 27.42.00P20-T79116

SagsID:  79116

Sagsbeh.: AFI

Åbent

 

REDEGØRELSE

Forvaltningen har udarbejdet tids- og procesplan for arbejdet med plejeboligplan.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Fremsendes Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

INDSTILLING

Til orientering.

 

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 17-11-2011 som punkt 167

Peter Sørensen deltog ikke i Social- og sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 5

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning, idet bemærkes, at handicaprådet rejser kritik af, at handicaprådet ikke var inviteret til at deltage i workshoppen den 15. december.

 

Handicaprådet anmoder om gennemgang af plejeboligplanen, inden rapporten færdiggøres den 23. januar.

 

 

Bilag til punkt nr. 5:

Tids- og procesplan for plejeboligplan


 

6.               Fastsættelse af serviceniveau for aflastning til hjemmeboende voksne.

J.nr.: 16.15.00P27-T74338

SagsID:  74338

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

Aflastning Nord er et aflastningstilbud for udviklingshæmmede voksne, som er hjemmeboende. De senere år har antallet af brugere, som benytter tilbuddet, været faldende. Fra 2012 forventes antallet at komme ned på 5 – 6 brugere.

 

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2011 blev budgettet til Aflastning Nord reduceret.

 

REDEGØRELSE

 

Omfang:

Inden for den ovennævnte budgetramme er der mulighed for at tilbyde aflastning

 

·         11 weekender om året, fra fredag eftermiddag til mandag morgen (direkte til og fra værksted).

·         15 dages sammenhængende ferieaflastning inkl. to weekender.

 

I alt 48 døgn pr. år.

 

Alle  tidspunkter er placeret med udgangspunkt i familiernes ønsker – dog er der ønske om flere døgn.

 

Betaling

Ved planlagt aflastning:

Der betales for kost og ophold med samme beløb som på ældreområdet, pr. døgn:

 

Kost

107,14 kr.

Ophold

25,00 kr.

 

Individuel aflastning

Der kan træffes individuelle aftaler om aflastning ud over ovenstående, såfremt der pga. sygdom eller andre uforudsete hændelser opstår situationer, hvor forældrene ikke er i stand til at drage omsorg for den udviklingshæmmede.

 

I de tilfælde fastsættes betaling efter nærmere regler afhængig af formen for aflastning.

 

1.    Midlertidig hjælp. Der fastsættes en timebetaling.

2.    Midlertidigt ophold i boform. Der opkræves beløb svarende til bistands- eller plejetillæg for perioden.

 

RETSGRUNDLAG

Serviceloven - § 84 og § 107.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiftsneutral. Serviceniveauet er tilpasset budgetrammen.


 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ovenstående serviceniveau og betalingsregler er også gældende, hvis der tilbydes aflastning i andre botilbud.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Høring i handicaprådet.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at fastsættelse af serviceniveau sendes i høring i Handicaprådet.

 

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 29-11-2011 som punkt 183

 

Fremsendes til høring i handicaprådet.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 6

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.               Køb af bus

J.nr.: 16.07.00P20-T70616

SagsID:  70616

Sagsbeh.: OA

Åbent

 

Historik

Ved Thisted Kommunes bofællesskaber er der mulighed for, at beboerne i fællesskab kan købe en bus. Friheden ved at kunne tage på ture, når man vil, er med til at forøge livskvaliteten.

 

Busserne bruges til transport til og fra fritidsaktiviteter, ture og rejser og transport i forbindelse med besøg hos familie og venner m.v.

 

Redegørelse

Bussen ved Bofællesskabet Aspevej er nu udtjent og kasseret, og der ønskes indkøb af en ny. Der er imidlertid ikke lavet opsparing til formålet, så der skal findes en måde at finansiere købet med.

 

Der er bevilget afgiftsfritagelse for bussen, og der er indhentet en pris på 268.500 kr.

 

Muligheden for leasing har været undersøgt, og regnet igennem af økonomikontoret, og det må konstateres, at renten i forbindelse med leasing er relativ høj (5,20 %), hvilket taler for køb i forhold til leasing.

 

Bussen kan købes via driftsbudgettet på Aspevej, men da der ikke er budgetteret med indkøb af bus, og et heraf kommet merforbrug vil overstige 3 %, ønskes der tilladelse til merforbrug svarende til købsprisen af bussen. Et merforbrug, der vil blive indhentet over beboerindbetalinger, som over 5 år svarer til 495 kr. om måneden pr. beboer.

 

I flere af Thisted Kommunes bofællesskaber, hvor beboerne har en bus, er det bofællesskabet, og hermed Thisted Kommune, der tegner forsikring på bussen. Dette vil ikke være anderledes ved ovennævnte konstruktion.

 

Økonomiske konsekvenser

Bevilget merforbrug på mere end 3 %, som nedbringes ved beboerbetaling over 5 år.

 

Beboerudgiften er pr. måned 495 kr. til afdrag, 60 kr. til forsikring og et endnu ikke fastsat beløb til drift af bussen. Driftsbeløbet ligger normalt på 200 til 300 kr.

 

Høring og kommunikation

Sagen skal høres i Handicaprådet.

 

Indstilling

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

 

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 29-11-2011 som punkt 184

 

Fremsendes til høring i handicaprådet.

 


 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 7

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.  Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

Eventuelt.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-12-2011 som punkt 8

Else Wienberg og Jane Kruse deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Intet.