24-11-2011

Mødenr. 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 24. november 2011 kl. 13:00

i byrådssalen, rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Mikael Fenger

Viggo Iversen

Ulla Vestergaard- afbud – i stedet mødte Jens Vestergaard

Aase Jensby Jensen

Heinz Hvid- afbud

Else Wienberg- afbud

Peter Sørensen- afbud – i stedet mødte Ole Christensen

Kim Nielsen

Tage Leegaard


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

2.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

4

3.

Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside

5

4.

Støtte-/kontaktpersonordningen. Årsrapport 2010

6

5.

Misbrugspolitik

8

6.

Flytning af Kumlhøj Fritidshjem

10

7.

Eventuelt.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 1

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

Godkendt.

 

Ad 2.

Godkendt.

 

 

 

 


 

2.  Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Orientering fra formanden.

 

2. Orientering fra medlemmerne.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 2

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

Mødet vedrørende handicaprådets arbejde i 2011, planlagt til den 21. november, er aflyst. Punktet vil i stedet blive behandlet på mødet den 8. december.

 

Mødet den 8. december er arrangeret af styregruppen for udarbejdelse af handicappolitik og er en orientering om status.

 

Omdeling af pjecen "Den gode praksis".

 

Ad 2.

Intet.

 

Ellen Kirk Jensen.

Orientering om forestående møde mellem Dansk Blindesamfund og Morsø Kommune vedrørende lydavis.

 

 

 

 


 

3.               Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Præsentation af Thisted Kommunes hjemmeside.

 

Martin Bagger Jensen deltager fra kl. 13.30.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 3

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Punktet udsat til mødet den 22. december.

 

 

 

 


 

4.               Støtte-/kontaktpersonordningen. Årsrapport 2010

J.nr.: 16.15.00P05-T63851

SagsID:  63851

Sagsbeh.: EB

Åbent

 

HISTORIK

Støtte-/kontaktpersonordningen – SKP -  startede i Thisted Kommune i 1997. Normeringen dengang var 37 timer pr uge. I 2003 øgedes timetallet til nuværende 42 timer pr uge. Der er ansat 2 medarbejdere på nedsat tid.

 

Formålet med SKP er at opsøge og etablere kontakt med isolerede sindslidende.

 

Sideløbende med SKP-ordningen, organiseret i socialpsykiatrien, har kommunen også en SKP-ordning organiseret i misbrugsafdelingen, p.t. udliciteret til KFUM’s Sociale Arbejde, v/værestedet Fristedet Hurup.

 

De to ordninger er netop besluttet sammenlagt med henblik på en samordning og en effektivisering af indsatsen på udsatteområdet. Bostøtten Kompas, Parasollen og projekt i Frøstruplejren er også med i denne sammenlægning.

 

REDEGØRELSE

Der foreligger nu en årsrapport for 2010 fra SKP-ordningen organiseret i socialpsykiatrien.

 

Det fremgår af årsrapporten, at der p.t. er kontakt med 21 brugere. Hertil kommer 3 personer, som der forsøges kontakt med, og 6 pårørende.

 

Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor der var kontakt til 18 personer og 2 under opsøgning.

 

Der har været 27 henvendelser i 2010, hvoraf langt de fleste kommer fra en afdeling i kommunen. 10 sager er afsluttet. De 7 er afsluttet, fordi de er i stand til at klare sig selv, men støttende samtaler efter behov.

 

Der henvises til årsrapporten 2010.

 

RETSGRUNDLAG

Lov om Social Service § 99.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Årsrapporten tilsendes handicaprådet til orientering.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at SKP-ordningens årsrapport 2010 tages til efterretning.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 01-11-2011 som punkt 154

Peter Sørensen og Elsebeth Nielsen deltog ikke i Social- og sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.


 

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 4

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Til efterretning.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 4:

Årsrapport 2010 støtte-/kontaktpersonordningen


 

5.               Misbrugspolitik

J.nr.: 16.20P22-U73691

SagsID:  73691

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

HISTORIK

Thisted Kommunes misbrugspolitik, kvalitetsstandard for Thisted kommunes tilbud om social behandling for alkohol- og stofmisbrug og mål og udviklingsplan på misbrugsområdet blev godkendt af byrådet på mødet den 29. april 2008.

 

Af misbrugspolitikken fremgår det, at der skal ske en revision af politikken i første. halvdel af hver valgperiode.

 

REDEGØRELSE

Misbrugspolitikken og kvalitetsstandarden er blevet nøje gennemgået, og der er foretaget konsekvensændringer, tilpasninger og rettelser, så både politikken og kvalitetsstandarden afspejler såvel den organisatoriske som den behandlingsmæssige måde, som servicen tilbydes på nu.

 

Der er udarbejdet forslag til udmøntning af nye tiltag på misbrugsområdet, og disse er beskrevet særskilt.

 

Det drejer sig om:

·         Decentral alkoholrådgivning

·         Ambulant afrusning og akut behandling af abstinenser

·         Opkvalificering af indsatsen via psykopatologi

·         Oprettelse af specialkorps til varetagelse af pleje, omsorg og praktisk bistand i hjemmet til målgruppen

 

RETSGRUNDLAG

Servicelovens §§ 101, 104, 107, 110, 140, 141, 154, 163.

Sundhedslovens § 141.

Kommunerne er forpligtet til at revidere kvalitetsstandarden hvert andet år og offentliggøre den på hjemmesiden.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De beskrevne tiltag og udmøntningen af disse holdes indenfor budgetrammen, og der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.

 

INDSTILLING

Til orientering og fremsendelse til høring.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 01-11-2011 som punkt 156

Peter Sørensen deltog ikke i Social- og sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen følges.

 


 

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 5

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Handicaprådet tilslutter sig misbrugspolitikken. Anerkender de mange gode tilbud.

 

Handicaprådet gør opmærksom på vigtigheden af, at støttemulighederne for misbrugerne er synlige for borgere i Thisted Kommune.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 5:

Misbrugspolitik - Handleplan 2011 - 2013

Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 - 2013

Misbrugspolitik - Kvalitetsstandard for Thisted Kommunes tilbud om social behandling for alkohol- og stofmisbrug 2011 - 2013


 

6.               Flytning af Kumlhøj Fritidshjem

J.nr.: 00.01.00G01-T79954

SagsID:  79954

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

Børne- og familieforvaltningen og beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen modtog medio januar 2011 forslag om flytning af fritidshjemmet Kumlhøj fra Platanvej 16 til Østermølleafdelingen på Rolighedsskolen. Forslag var udarbejdet af Kumlhøj og Østermølleafdelingen i fællesskab.

 

Forvaltningerne har efterfølgende afholdt et møde med Kumlhøj og Østermølleafdelingen, hvor forslaget blev uddybet.

 

REDEGØRELSE

I øjeblikket undervises 55 børn på Østermølleafdelingen, som er en specialskole for elever med alvorlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Alle disse elever modtager deres fritidstilbud i Kumlhøj Fritidshjem og ikke i en SFO, som andre elever gør.

 

Dette medfører, at eleverne hver dag skal transporteres mellem Østermølleafdelingen og Platanvej 16 efter endt skolegang.

 

En samling af skole og fritidstilbud på den samme adresse vil umiddelbart skabe følgende fordele:

 

·         En mere helhedsorienteret pædagogisk indsats, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem skole og fritid, og der derfor skabe bedre basis for arbejdet med elevernes individuelle handleplaner.

·         Ensartet struktur på skole og fritid, hvilket børnene vil profitere af.

·         Tættere tværfagligt samarbejde mellem personale i skole og fritid.

·         Udnytte positive og udviklingsstøttende relationer til nære professionelle voksne.

·         Tættere forældresamarbejde, idet forældrene kun skal forholde sig til én institution.

·         Mindre transporttid for børnene, hvilket også medfører en besparelse på 90.000 kr. årligt.

·         Færre skift for børnene i hverdagen.

·         Bedre udnyttelse af de bygningsmæssige rammer på Østermølleafdelingen.

·         Bedre udnyttelse af de forskellige hjælpemidler, som børnene får stillet til rådighed.

·         Skabe mulighed for at etablere et aflastningshus i nuværende Kumlhøj, da aflastningsområdet er under pres i forhold til den nuværende kapacitet i Thisted Kommune.

 

Ledelsen på Østermølleafdelingen vurderer, at en overtagelse af fritidstilbuddet for eleverne medfører et behov for en udvidelse af de bygningsmæssige rammer på 250-300 m2. Teknisk Forvaltning anslår, at dette byggeri vil koste ca. 6.700.000 kr.

 

Folkeskoleafdelingen vurderer, at det vil være muligt at etablere fritidstilbuddet på Østermølleafdelingen inden for de eksisterende fysiske rammer. Dette vil dog få en væsentlig negativ indflydelse på lærernes muligheder for at forberede undervisningen, idet Østermølleafdelingens lokaler i høj grad anvendes som forberedelsesrum for lærerne efter endt skoledag. I forhold til den individualiserede og specialiserede undervisning, der foregår på Østermølleafdelingen, vil dette være en væsentlig forringelse. Det bør dog undersøges, om der er mulighed for at indrette et lærerforberedelseslokale et andet sted på skolen, idet Rolighedsskolen efter skolestrukturbeslutningen afgiver 7. årgang, og dermed fremover har færre elever.

 

RETSGRUNDLAG

Fritidshjemmet Kumlhøj er et tilbud efter Serviceloven § 32: Dagtilbud til børn med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Juristen i Thisted Kommune vurderer, at det lovgivningsmæssigt fortsat er bedst placeret som et tilbud under Serviceloven. Det vil altså ikke være hensigtsmæssigt at omdefinere tilbuddet til en skolefritidsordning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil kunne blive tale om en anlægsinvestering på 6.700.000 kr.

 

Desuden vil Østermølleafdelingen skulle tilføres tid til administration svarende til 5-10 timer ugentligt. Årlig udgift: 40.000-80.000 kr.

 

Besparelse på transport: 90.000 kr. årligt

 

Desuden skal det analyseres, hvor mange ressourcer der skal overflyttes fra Kumlhøjs budget til Østermølleafdelingens budget. Der tages udgangspunkt i, at de løbende driftsomkostninger, som der pt. anvendes på Kumlhøj, er tilsvarende de fremtidige driftsomkostninger, hvis Østermølleafdelingen skal drive fritidstilbuddet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Det ledelsesmæssige ansvar for et fremtidigt fritidstilbud vil kunne pålægges ledelsen på Rolighedsskolen uden yderligere ledelsestid. Forvaltningerne vil dog gøre opmærksom på, at tilbuddet jf. retsgrundlaget vil skulle referere til 2 forskellige forvaltninger.

 

Der kan blive tale om, at der skal overflyttes personale fra Kumlhøj til Østermølleafdelingen.

 

Frigivne ledelsesressourcer fra Fritidshjemmet ønskes anvendt i forbindelse med etablering af midlertidige botilbud til unge, primært fra Østermølleskolen, som modtager lokalt STU-tilbud. Dette som et alternativ til anbringelser i andre kommuner/regioner.

De unge vil herefter kunne udsluses i de længerevarende botilbud, efterhånden som der bliver mulighed herfor.

 

Flytningen af Fritidshjemmet vil desuden åbne mulighed for at imødekomme behovet for et mere fleksibelt aflastningstilbud, evt. samdrift af børn- og voksenaflastningen..

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal høres i handicaprådet, når der foreligger et konkret oplæg fra forvaltningen.

 

INDSTILLING

Forvaltningerne indstiller, at sagen drøftes med henblik på indarbejdelse i forbindelse med budget 2012.

 

Besluttet på fællesmøde mellem Børne- og familieudvalget og social- og sundhedsudvalget den 03-05-2011 som punkt 79

 

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med planerne om eventuelt at flytte fritidstilbuddet til Østermølle. Fremsendes til orientering i Handicaprådet.

 


 

 

17.11.2011. Genoptagelse af sagen.

 

Jf. social- og sundhedsudvalgets og børne- og familieudvalgets beslutning af 3. maj. 2011 har forvaltningerne arbejdet videre med planer om flytning af fritidshjemmet Kumlhøj til Østermølleafdelingen.

 

Flytning af Fritidshjemmet:

Forvaltningerne er enige om følgende:

 

1.       Fritidshjemmet flyttes fra 1. august 2012.

2.       Budget til basispersonale 4.130.000 kr. og drift 109.000 kr. omplaceres fra fritidshjemmet Kumlhøj til Østermølleafdelingen.

3.       Der foretages en teknisk omplacering af budgettet for salg af pladser, i 2012 et samlet indtægtsbudget på 1.802.998 kr.

4.       Serviceniveau uændret.

5.       At der er behov for udvidelse af de bygningsmæssige rammer på Østermølleskolen.

 

Etablering af midlertidigt botilbud til unge, primært fra Østermølleskolen, som modtager lokalt STU-tilbud.

 

Når Fritidshjemmet flyttes fra Kumlhøj, åbner det mulighed for at etablere et midlertidigt botilbud til 6 unge udviklingshæmmede, som ønsker et botilbud. Det kan være i. forbindelse med et lokalt STU-tilbud, eller unge, som allerede er startet i beskyttet beskæftigelse. Det vil primært være unge, som tidligere har frekventeret Østermølleskolen eller anden specialskole. I Thisted Kommune er der 28 unge udviklingshæmmede i alderen 14 – 17 år.

 

De unge vil herefter kunne udsluses i de længerevarende botilbud, efterhånden som der bliver mulighed herfor.

 

RETSGRUNDLAG

Midlertidigt botilbud etableres i henhold til Servicelovens § 107.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Flytning af fritidshjemmet er udgiftsneutral hvad angår drift.

 

I forhold til en fremtidig anlægsinvestering i forbindelse med Østermølleskolens etablering af SFO anbefaler folkeskoleafdelingen, at der i 2012 frigives 500.000 kr. til projektering. Beløbet finansieres fra budgettet til renovering af skoler.

 

Selve anlægsinvesteringen skal så indarbejdes i budget 2013. Der tages forbehold for, at teknisk forvaltnings vurdering af et anlægsbudget på 6.700.000 kr. er et udtryk for den optimale løsning. Det vil formodentlig være muligt at gå videre med et mindre projekt.

 

Med hensyn til det midlertidige botilbud er der fra 2012 budgetteret med:

-       2 mio. kr. til drift.

-       500.000 kr. til anlæg.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Lederen af Kumlhøj har samtaler med medarbejderne om deres ønsker for fremtidig placering.

Flytningen vil ikke medføre afskedigelser, men forventet omplacering af nogle medarbejdere.

 

INDSTILLING

Det indstilles

 

·         At Fritidshjemmet Kumlhøj flyttes fra Kumlhøj, Platanvej 16, til Østermølleskolen fra 1. august 2012 med uændret serviceniveau.

·         At der i den forbindelse foretages budgetomplacering til drift med i alt 4.239.000 kr. fra Kumlhøj til Østermølleafdelingen.

·         At indtægtsbudgettet for salg af pladser ligeledes flyttes fra 1. august. Årligt budget i 20121.802.998 kr.

·         At der frigives 500.000 kr. til projektering af en udvidelse på Østermølleskolen, finansieret af budgettet for skolerenoveringer i 2012.

·         At anlægsbevilling på 500.000 kr. frigives til etablering af midlertidigt botilbud på Platanvej 16.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 6

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales.

 

 

Bilag til punkt nr. 6:

Ansøgning om flytning af fritidshjemmet Kumlhøj fra Platanvej til Østermølleafdelingen, Kastanievej


 

7.  Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

Eventuelt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 24-11-2011 som punkt 7

Heinz Hvid, Else Wienberg, Peter Sørensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Det aftales, at pjecen "Den gode praksis" sættes på dagsorden, når handicappolitikken er vedtaget.

 

Formålet er at få en debat om nuværende praksis og en drøftelse af den fremtidige organisering.

 

Rådet ønsker opfølgning på mødet med Bente Sandal, specielt hvad angår antallet af forskellige hjælpere i borgernes hjem. Rådet anmoder Bente Sandal om at få en skriftlig redegørelse for status på problemstillingen til det første møde i januar.