27-10-2011

Mødenr. 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 27. oktober 2011 fra kl. 14:00 til kl. 15:30

i byrådssalen, Rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Mikael Fenger

Viggo Iversen

Ulla Vestergaard

Aase Jensby Jensen- afbud

Heinz Hvid

Else Wienberg

Peter Sørensen

Kim Nielsen

Arnold Larsen- afbud


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

2.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

4

3.

Oprettelse af udsatte-team.

5

4.

Rammeaftale specialundervisning 2012

10

5.

Analyse af specialundervisningsområdet

12

6.

Forslag til mødeplan 2012

17

7.

Eventuelt.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 1

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

Godkendt.

 

Ad 2.

Godkendt.

 

 

 

 


 

2.  Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Orientering fra formanden.

 

2. Orientering fra medlemmerne.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 2

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

·         Arbejdet med formulering af handicappolitik forløber planmæssigt.

·         Jørgen Færk Jørgensen er kontaktet af plantør Kim Kristensen, idet Rotary har henvendt sig til ham med tilbud om sponsorering af tilgængelighed til udsigtspunkt i nationalparken. Antagelig i nærheden af Nors sø.

 

Ad 2.

·         Michael Fenger oplyser, at der ikke som varslet er afgivet høringssvar vedr. budget 2012, punkt 4058. Dette skyldes sygdom.

 

 

Teknisk forvaltning tilbyder at deltage i december-mødet for at orientere om byggeprojekter i 2012. Det undersøges, om det er muligt at deltage allerede i mødet den 24. november.

 

 

Ellen Kirk Jensen orienterede om:

·         Møde arrangeret i samarbejde med LEV den 15. november kl. 19 - 21 på Thyværkstedet.

·         Første arbejdsmøde vedr. lydavis.

·         Martin Bagger deltager i mødet den 24. november for at præsentere Thisted Kommunes nye hjemmeside.

 

 

 

 


 

3.               Oprettelse af udsatte-team.

J.nr.: 27.48.08P21-0001

SagsID:  85471

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

HISTORIK

I Thisted Kommune er socialt udsatte borgere en prioriteret gruppe, jf. Politikken for socialt udsatte, og derfor findes der en mangfoldighed af støtte-/omsorgstilbud i kommunen, som henvender sig bredt til gruppen af socialt udsatte borgere i Thisted kommune. Her kan nævnes botilbud, væresteder og forskellige projekter i såvel kommunalt som frivilligt regi. Der er således tale om en bred og differentieret indsats i Thisted Kommune, som både omfatter tilbud om pædagogisk støtte og/eller tilbud om personlig og social udvikling.

 

REDEGØRELSE

Indenfor området findes der tilbud, der henvender sig specifikt til gruppen af udsatte borgere. Her kan nævnes:

 

·         Rampen, som er et værested efter Servicelovens § 104.

·         Værestedet ”Cafe fristedet” i Hurup, som er et tilbud til udsatte misbrugere og borgere med psykiske lidelser efter Servicelovens § 104.

·         Bofællesskabet ”Parasollen”, for aktive misbrugere med psykiske lidelser, hvor misbruget er det primære problem, og som ikke er i stand til at bo alene. Boligerne udlejes jf. Almenboliglovens bestemmelser.

·         Bostøtten Kompas, for dobbelt diagnosticerede / dobbelt belastede udsatte, hvor sindslidelsen er det primære problem. Jf. Servicelovens § 85.

·         Tilbud om støtte i egen bolig, jf. Servicelovens § 85.

·         Opsøgende arbejde på gadeplan, for isolerede misbrugere og psykisk syge, jf. Servicelovens § 99.

 

Heraf er der følgende egentlige støtte-/kontaktpersonordninger:

Indsatser forankret i misbrugssektionen:

·         Frøstrup projektet - 1 ansat, 37 i timer, i henhold til Servicelovens § 99

·         KFUM – Hurup - 1 ansat i 37 timer, og 1 ansat i 27 timer i henhold til Servicelovens § 99.

·         Parasollen – 1 ansat 37 timer og 1 ansat i flexjob 23 timer i henhold til Servicelovens § 85. – De 37 timer er i Parasollen, og de 23 timer er udenfor Parasollen.

 

Socialpsykiatriske tilbud forankret i handicap- og psykiatriafdelingen:

·         Støtte-/kontaktpersonsordning for sindslidende borgere, der isolerer sig. Der er 1 ansat i 20 timer og 1 ansat i 22 timer. Lovgrundlag Servicelovens § 99

·         Bostøtten Kompas, for borgere med dobbeltdiagnose, sindslidelse og misbrug. Der er 1 ansat i 32 timer – 1 i 30 timer og 1 i 27 timer. Lovgrundlag Servicelovens § 85.

 

Således er der en erkendelse af, at socialt udsatte, herunder også misbrugere og psykisk syge, har behov for en særlig indsats.

 

Hele området har været analyseret i et samarbejde mellem handicap- og psykiatriafdelingen og social- og sundhedsafdelingen med deltagelse af Elin Brandt, Ellen Kirk Jensen, Pia Toft Jepsen og Hans Jørgen Ravnborg.

 

Formålet med denne analyse har været at få undersøgt område og udarbejdelse af forslag til en større samling af indsatserne.

 

Dette kan ske ved oprettelse af et ”Udsatte team”, hvor formålet er:

 

·         En bedre og mere fleksibel indgang til de forskellige tilbud i misbrugsområdet og det psykiatriske system for socialt udsatte/dobbeltdiagnosticerede og dobbelt belastede.

·          

·         Styrkelse af misbrugsbehandlingen og den psykiatriske indsats for socialt udsatte.

·          

·         Større information og løbende kollegial udveksling af faglig viden og erfaring kan befordre en hensigtsmæssig samling og implementering af SKP-ordningen i et og samme team.

·          

·         Forankringen af hele området i den kommunale forvaltning vil blive til gensidig glæde og gavn, idet forvaltningen gennem gadeplansarbejderne kan opnå viden om og føling med aktuelle forhold og udviklingstendenser blandt de mest udsatte i kommunen.

·          

·         Disse fingeren-på-pulsen iagttagelser kan således blive betydningsfulde bidrag til den generelle og målrettede indsats på området i kommunen.

·          

·         Faglig optimering og kompetenceløft.

·          

·         Økonomisk gevinst i form af bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af både menneskelige ressourcer, men også af faglighed.

·          

·         Økonomisk gevinst i form af bedre styring på området, herunder også forsorgshjemsområdet.

 

Formålet med analysen har også været, om vi kan effektivisere, og om vi kan opnå faglige gevinster ved en omlægning af indsatserne og herunder skabe udvikling og opnå større synergi og et kompetenceløft samlet set.

 

I forbindelse med ny lovgivning på socialområdet vedr. handle-/betalingskommune er der sket en øget arbejdsopgave på området, som indebærer, at der skal ske konkret opfølgning rundt om i hele landet for de borgere, som tager ophold på krisecentre og forsorgshjem, samt for borgere der er på § 107 og 108 botilbud.

 

For at kunne begrænse og styre de økonomiske udgifter på krisecentre og forsorgshjem ved hurtigst mulig udskrivning af borgerne fra disse ”selvvisiterende” tilbud er det vigtigt, at der tilføres området ressourcer til, at denne opfølgning kan foretages, og at der kan effektiviseres, og der kan rettes øget fokus på området.

 

I forbindelse med oprettelse af et udsatte team vil det således være hensigtsmæssigt, at der bliver ansat en socialfaglig konsulent på halv tid til at varetage en tæt opfølgning på forsorgshjem og krisecentre.

 

Der er ligeledes en del borgere i Thisted Kommune, som i dag ikke har en social sagsbehandler, da de ikke er målgruppen for hverken sagsbehandler i handicap- og psykiatriafdelingen eller i misbrugsområdet. Denne målgruppe af borgere, også kaldet ”gråzone” borgere, er en gruppe af borgere, hvor det ved ydelse af en relativ lille indsats kan undgås, at de tager ophold på et forsorgshjem.


 

 

Målgruppe

Målgruppen for udsatteteamet er en gruppe borgere, hvis liv er præget af forskellige komplekse sociale og personlige problemstillinger, som er karakteriseret ved følgende:

·         Ledighed

·         Helbredsproblemer

·         Psykiske problemer

·         Misbrug

·         Hjemløshed (funktionelt)

·         Ensomhed

·         isolation

 

RETSGRUNDLAG

Støtte- og kontaktpersonsordningen i henhold til SEL § 99:

Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til de mest socialt udsatte og isolerede personer med misbrug og sindslidelse, som den enkelte selv vælger at tage imod eller ej.

Støtte- og kontaktpersonordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud.

 

Intentionen med ordningen er blandt andet, at støtte- og kontaktpersonen sammen med borgeren støtter, at andre indsatser planlægges, samordnes og gennemføres. Det er centralt for ordningen, at den tager højde for borgerens forringede evne til at opnå og fastholde kontakt med andre mennesker.

 

Hovedopgaven for støtte- og kontaktpersonen er at opsøge, opbygge og sikre kontakt til de mest socialt udsatte isolerede personer med sindslidelse på en sådan måde, at den enkeltes egne ønsker, behov og præmisser respekteres i hele forløbet.

 

Anonymitet:

Udgangspunktet for støtte- og kontaktpersonordningen er, at borgeren er sikret fuld anonymitet, hvis denne ønsker det. Formålet med anonymiteten er at imødekomme borgerens angst, modvilje og evt. dårlige erfaringer med offentlige myndigheder. Anonymiteten betyder, at borgeren ikke registreres med cpr.nr. af støtte- og kontaktpersonen, at der ikke er notatpligt, og at der ikke videregives oplysninger til andre offentlige myndigheder. Anonymiteten kan opretholdes, så længe der ikke er påbegyndt en behandling af en ansøgning om sociale ydelser.

 

Når kontakten og tilliden er opstået, kan støtte- og kontaktpersonen argumentere for, at borgeren bør opgive kravet om anonymiteten. Dette er nødvendigt for at kunne hjælpe borgeren i forhold til andre dele af systemet. F.eks. kan der påbegyndes ansøgninger om økonomisk hjælp, hvilket er med til at sikre, at borgeren modtager de ydelser, han eller hun er berettiget til. I det øjeblik, der startes en ansøgning om sociale ydelser, må anonymiteten opgives. Når anonymiteten er ophævet ,må støtte- og kontaktpersonen ligeledes videreføre støtten i henhold til anden lovgivning. Her vil det være i form af tilbud om støtte efter SEL § 85.

 

Støtte i henhold til SEL § 85:

At bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Støtten skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og skal tildeles efter en individuel behovsvurdering for at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller for at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

 

Formålet med støtten er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk og struktur i hverdagen m.v., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Hjælpen skal gives med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger.

 

Notatpligt:

Når borgeren overgår til at modtage støtte efter SEL § 85, gælder de normale regler for notatpligt og tavshedspligt. Dvs. de personer, der yder støtten, har pligt til at gøre notat om indholdet af de oplysninger, som de modtager, og som har betydning for en sags afgørelse i sager, hvor der bliver truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Derudover kan det være relevant at notere støttepersonens egen ”adfærd” - dvs. notere det, støttepersonen gør. F.eks. indkaldelser til møder, hvorfor man vælger at skrue op og ned for hjælpen, eller hvorfor man har taget kontakt til en samarbejdspartner. Notatpligten omfatter ikke en beskrivelse af borgerens rent private forhold, men udelukkende når der træffes en afgørelse.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Notat om nuværende forbrug af personaletimer m.v. på udsatte–området

Foranstaltning

Lov-

grundlag

Antal

ansatte

Timetal

pr uge

Antal

brugere – ca.

Budget

2011

Heraf

løn

SKP, social-

psykiatrien

SEL § 99

2

42

20

569.000

432.000

Frøstrup

Projektet

SEL § 99

1

37

35

582.000

 

380.000

SKP, misbrugs-

sektionen

SEL § 99

2

64

50

694.000

626.000

I alt § 99

 

 

5

143

105

1.845.000

1.438.000

Parasollen

SEL § 85

2

60

32

645.000

502.000

Bostøtten

Kompas

SEL § 85

3

89

17

(normeret til 14)

1.123.000

940.000

I alt § 85

 

 

5

149

49

1.768.000

1.442.000

I alt § 99 +

§ 85

 

10

292

154

3.613.000

2.880.000

 

Ved oprettelse af et udsatte team og samling af tilbuddene vil der kunne opnås en besparelse i 2012 på 200.000 kr. efter oprettelse af en socialpædagogisk funktion til opfølgning og sagsbehandling i forsorgshjemssager mv.

 

Ved fuld implementering forventes der en yderligere besparelse i 2013 på 300.000 kr.

Ved rationaliseringen og effektiviseringen forventes det ikke, at serviceniveauet falder.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der skal forhandles en opsigelse af driftsaftalen med KFUM’s sociale arbejde og Cafè Fristedet i Hurup.

 

Kompas og SKP-socialpsykiatrien flyttes fra handicap- og psykiatriafdelingen til social- og sundhedsafdelingen.

 

Diverse lejemål skal opsiges, og de fysiske rammer skal tilrettelægges.

 

Organisering af fremtidig indsats:

Styregruppe:

Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem de to sektorer forsat, hvorfor der foreslås nedsat en styregruppe med repræsentation fra begge afdelinger.

 

Der skal udarbejdes et kommissorium for styregruppen, men følgende stikord er væsentlige: Koordinering, effektivisering, undgå overlap, sikre sparring og information.

 

Ledelse:

Indsatsen samles også ledelsesmæssigt. Her foreslås, at ledelsen varetages i social- og sundhedsafdelingen.

 

Fysiske rammer:

Det foreslås, at flest mulige af indsatserne samles i lokalerne på Refsvej 51a, hvor SKP, socialpsykiatrien, p.t. holder til. Det betyder, at vi kan ”spare” Parasollens personalefaciliteter, og vi opnår, at personalet med fysisk nærhed hurtigere får et godt kendskab til hinanden og dermed mulighed for optimering af indsatserne.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal til høring i ældrerådet og handicaprådet.

 

INDSTILLING

Godkendelse af, at der oprettes et udsatte team med de beskrevne konsekvenser.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 27-09-2011 som punkt 144

 

Taget til efterretning. Fremsendes til høring i ældrerådet og handicaprådet med en præcisering af, at ændringen vedr. Cafe Fristedet kun vedrører SKP-tilbuddet. Efter høring genoptages sagen.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 3

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Indstillingen anbefales.

 

 

 

 


 

4.               Rammeaftale specialundervisning 2012

J.nr.: 17.03.00A00-0001

SagsID:  81705

Sagsbeh.: JECA

Åbent

 

HISTORIK

Kommunerne og Region Nordjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale Specialundervisning 2012.

 

REDEGØRELSE

Rammeaftalerne er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de nordjyske kommuners redegørelser det forventet behov for de regionale specialundervisningstilbud.

Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag for samt indhold i de enkelte tilbud, sikring af effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer samt retningslinjer og principper for takstberegning

og betalingsmodeller.

 

Specialundervisningsområdet i Regions Nordjylland består af følgende tilbudsvifte:

1. Center for Døvblindhed og Høretab

2. Institut for Syn og Hørelse

3. Taleinstituttet

 

Desuden tilbyder Region Nordjylland særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter individuel aftale med kommunerne.

 

De enkelte tilbud skal jf. Rammeaftalen kapacitetsjusteres i forhold til kommunernes tilbagemeldinger vedr. forventet forbrug.

I forhold til 2012 har kommunerne samlet set givet tilbagemelding om uændret behov inden for Center for Døvblindhed og Institut for Syn og Hørelse. Derimod forventes en behovsnedgang inden for Taleinstituttets område. I udkast til Rammeaftale 2012 er der beskrevet en solidarisk garanti for Taleinstituttet frem til 1. oktober 2012, hvorefter Taleinstituttets kapacitetsjusteres i henhold til kommunernes efterspørgsel.

 

Bilag: Udkast til Rammeaftale Specialundervisning 2012.

 

RETSGRUNDLAG

Rammeaftalerne har virkning fra 1. januar 2012

.

Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland samt Regionsrådet i

Region Nordjylland.

 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter tilbud, jf. specialundervisningslovens § 6h.

 

Aftalerne skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober 2011.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Rammeaftalen sættes på dagsordenen i Handicaprådet d. 26. oktober 2011.


 

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

·         Rammeaftalen Specialundervisning for 2012 godkendes.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 04-10-2011 som punkt 190

 

Indstillingen godkendt.

 

 

Besluttet af Thisted Byråd den 11-10-2011 som punkt 263.

Bente Mathiasen deltog ikke i Thisted Byråds behandling af sagen.

 

Indstillingen enstemmigt vedtaget.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 4

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Rammeaftalen taget til efterretning.

 

 

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag til brev - Udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012.pdf


 

5.               Analyse af specialundervisningsområdet

J.nr.: 17-U79773

SagsID:  79773

Sagsbeh.: JECA

Åbent

 

HISTORIK

I gennem de seneste år har der løbende været et stigende pres på specialundervisningsområdet i form af flere visiterede elever, og dermed stigende udgifter. Tendensen er landsdækkende og ifølge Undervisningsministeriet anvendes 30 % af folkeskolens samlede ressourcer til specialundervisning, og 14 % af alle elever er modtagere af specialundervisning. (Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre styring og organisering, UVM, 2010)

 

I Thisted Kommune har der gennem de seneste år også været et pres på især den vidtgående specialundervisning.

 

På baggrund af ovenstående ønskes en pædagogisk og økonomisk analyse af specialundervisningen i Thisted Kommune.  

 

REDEGØRELSE

Der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

 

Baggrund:

Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik indeholder værdier og flere politiske målsætninger, der har relation til specialundervisningsområdet.

Thisted Kommune arbejder på, at der på alle niveauer er en inkluderende tilgang til opgaveløsningen, hvor der i samarbejdet tages udgangspunkt i at se muligheder frem for begrænsninger. Dette indebærer bl.a.:

·         at der arbejdes mod en sikring af de bedste lærings- og udviklingsmuligheder i nærmiljøet,

·         at der er fokus på sikring af et godt socialt liv i nærmiljøet trods særlige behov:

(Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik s. 3)

 

Desuden beskriver børnepolitikken politiske mål indenfor overskrifterne:

·         Helhedsorienteret indsats

·         Forebyggelse og tidlig indsats

·         Tilbud i nærmiljøet

·         Sundhedsfremme

·         Omkostningsbevidst indsats

 

I implementeringsplanen for den Sammenhængende Børnepolitik er følgende delmål beskrevet:

·         etablere alternative helhedsorienterede tilbud i nærmiljøet

·         skabe incitamenter i organisationen, som tilskynder til udviklingen af lokale tilbud

·         arbejde med økonomiske incitamenter, som kan medvirke til at fastholde børn og unge i normaltilbuddene

·         mm.

(Implementeringsplanen s. 11-15)


 

 

Desuden har Byrådets beslutning den 1. december 2010 vedrørende ny struktur på skoleområdet i Thisted Kommune medført, at der overordnet skal analyseres, hvordan ressourcerne inden for folkeskoleområdet tildeles og anvendes. I dette arbejde er specialundervisningsområdet et centralt element, da området ofte defineres som svært økonomisk styrbart.

 

Formål:

Formålet med arbejdsgruppen er overordnet at analysere hele specialundervisningsområdet ud fra både en pædagogisk og økonomisk vinkel. Både den alm. specialundervisning, samt den vidtgående specialundervisning skal være omfattet af analysen.

 

Målet for arbejdsgruppen er at udarbejde én rapport med anbefalinger inden for hele specialundervisningsområdet, som kan danne baggrund for en efterfølgende politisk proces.

 

Arbejdsgruppe:

·         Undervisnings- og fritidschef Jesper Carlsen (formand)

·         Pædagogisk Udviklings- og dagtilbudschef Morten Lund

·         Konsulent i folkeskoleafdelingen Per Sejer Hansen

·         Ledende psykolog Dagmar Ebbesen.

·         Konsulent fra Pædagogisk Udviklingsafdeling.

·         Økonomimedarbejder

·         Skoleleder Anette Kjeld Toft

·         Skoleleder Brian Kirk Nielsen

 

Desuden kan medarbejdere med særlig viden inden for nogle områder deltage i arbejdsgruppen ad hoc. Dette kunne f.eks. være psykologer, ledere og lærere fra specialundervisningen m.fl.

 

 

Analysepunkter:

·         Kvalitativ analyse af Thisted Kommunes tilbudsvifte inden for specialundervisningen.

·         Analyse af tildelingsmodel inden for specialundervisningen. Herunder inddrages en analyse af principperne for visitationen til specialundervisningen

·         Udarbejdelse af forslag til økonomiske incitamentsstrukturer inden for specialundervisningen. Incitamentsstrukturer, som fordrer en inkluderende tilgang til specialundervisningen jf. Børnepolitikken.

·         Inddragelse af nyeste viden og forskning inden for området f.eks. rapport fra Deloitte (Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre styring og organisering, UVM, 2010), samt forskningen ”Effekter af specialundervisningen” (Egelund og Tetler, DPU, 2009)

·         Punkter som opstår som følge af arbejdsgruppens proces.

 

Ovenstående analysepunkter skal sammenholdes med Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, og munde ud i anbefalinger fra arbejdsgruppen.

 

Det er desuden vigtigt, at arbejdsgruppens arbejde koordineres med analysearbejdet omkring den generelle ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne. Undervisnings- og fritidschefen er ansvarlig for denne koordinering. 

 

For at sikre en politisk forankring, inviteres BFU-udvalget til det første indledende møde i arbejdsgruppen. På dette møde afklares de politiske forventninger til arbejdet.

 

Tids- og handleplan:

Arbejdet koordineres med arbejdsgruppen vedrørende ressourcetildelingsmodeller for folkeskolen.

Arbejdsgruppen skal derfor aflevere resultatet af sit arbejde umiddelbart efter arbejdsgruppen for den øvrige ressourcetildeling. Derfor afsluttes arbejdet ultimo august 2011.

 

Arbejdsgruppen afholder første møde i februar 2011, hvor den konkrete prioritering og møderække aftales.

 

RETSGRUNDLAG

Arbejdsgruppens overordnede lovgivningsmæssige ramme er Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser om Specialpædagogisk bistand.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at
       ovenstående kommissorium godkendes og arbejdsgruppen nedsættes

 

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 01-02-2011:

 

Godkendt.

 

 

Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den 30.8.2011

 

Forvaltningen giver en mundtlig status på arbejdsgruppens arbejde med specialundervisning.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 30-08-2011 som punkt 161

 

Drøftet.

 


 

 

Sagens genoptages på Børne- og familieudvalgets møde d. 20.9.2011

 

HISTORIK

Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde med at analysere specialundervisningsområdet i Thisted Kommune jf. kommissorium godkendt i børne- og familieudvalget den 1. februar 2011.

 

REDEGØRELSE

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med følgende hovedoverskrifter:

·         Struktur

·         Serviceniveau og økonomi

·         Kvalificering af læringsmiljøer

 

Inden for hver overskrift findes en analysedel, samt nogle anbefalinger til fremtidig struktur og praksis.

 

Arbejdsgruppen foreslår, at rapporten sendes i høring, således der kan træffes politisk beslutning om evt. ændringer indenfor specialundervisningsområdet i november 2011. Disse ændringer kan så implementeres fra august 2012.

 

Se bilag med arbejdsgruppens samlede rapport (sendt pr. post).

 

RETSGRUNDLAG

Arbejdsgruppens overordnede lovgivningsmæssige ramme er Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser om Specialpædagogisk bistand.

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Arbejdsgruppens anbefalinger indbefatter en omfordeling af ressourcerne indenfor specialundervisningsområdet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Som et element i arbejdsgruppens rapport anbefales, at specialklasserne på Østre Skole og Hurup Skole lukkes, at Bedstedklassen flyttes til Østermølleskolen og af Flyvefisken og Golfstrømmen fusioneres. Dette vil betyde væsentlige konsekvenser for en del ansatte i disse tilbud i form af forflyttelser og evt. afskedigelser.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Arbejdsgruppens anbefaler, at rapporten sendes i høring og at høringsfasen afsluttes d. 29.10.2011.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

·         arbejdsgruppens rapport sendes i høring og at sagen herefter genoptages i november 2011.

 


 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 20-09-2011 som punkt 170

 

Indstillingen godkendt.

 

Per Skovmose ønsker rapporten sendt i høring uden at der træffes beslutning.

 

 

Besluttet på Forvaltnings-MED-udvalg for børne- og familieforvaltningen den 05-10-2011 som punkt 5

Flemming Bagger og Jane Madsen deltog ikke i ForvaltningsMED-udvalg for børne- og familieforvaltningens behandling af sagen.

 

Undervisnings- og fritidschef Jesper Carlsen orienterede om punktet.

 

Høringsfristen er udsat til den 11. november 2011.

 

Arbejdsgruppe bestående af Lene Aas Borggaard, Knud Hansen, Søren Pedersen og Susanne Lyders Hansen blev nedsat.

 

Der er ikke behov for kommentarer på nuværende tidspunkt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 5

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Jesper Carlsen deltog i mødet og gennemgik analysen af specialundervisningsområdet. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Handicaprådet udtrykte bekymring for

 

1.       Skoleledernes kompetence til visitation, hvorved økonomistyring risikerer at blive dominerende frem for barnets behov.

2.       Bevarelse og udvikling af fagligheden.

 

 

 

 


 

6.               Forslag til mødeplan 2012

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2012 for handicaprådet. Møderne afholdes torsdage kl. 13.00 – 15.00 i byrådssalen.

 

26. januar

23. februar

22. marts

26. april

24. maj

21. juni

23. august

Budgetmøde – afstemmes med mødeplanen for social- og sundhedsudvalget

27. september

22. oktober – borgermøde

25. oktober

29. november

 

INDSTILLING

Til drøftelse.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 6

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Forslag til mødeplan godkendt.

 

Politiske repræsentanter ønsker, at der oprettes elektronisk mødeindkaldelse via outlook.

 

 

 

 


 

7.  Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

Eventuelt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 27-10-2011 som punkt 7

Arnold Larsen og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Intet.