22-09-2011

Mødenr. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 22. september 2011 kl. 13:00

i byrådssalen, rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Arnold Larsen

Bente Mathiasen- afbud

Else Wienberg

Heinz Hvid

Kim Nielsen- afbud

Mikael Fenger

Peter Sørensen

Ulla Vestergaard- afbud

Aase Jensby Jensen


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

2.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

4

3.

Rammeaftale 2012. Det specialiserede socialområde.

5

4.

Ny struktur i hjemmeplejen, herunder medicinudlevering.

8

5.

Handicappolitik

12

6.

Pilotprojekt vedr. sensorteknologi i hjemmeplejen

13

7.

Fritvalgsleverandører - Revideret kontraktmateriale m.v.  

14

8.

Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør

17

9.

Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør fra Privathjælp

19

10.

Eventuelt.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 1

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

1. Godkendt.

 

2. Godkendt.

 

 

 

 


 

2.  Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Orientering fra formanden.

 

2. Orientering fra medlemmerne.

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 2

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Jørgen Færk Jørgensen:

Der har været afholdt 2 møder i styregruppen om handicappolitikken. Der foreligger nu et 2. udkast.

 

Michael Fenger:

Der er bekymring vedrørende blok 4058. DH's repræsentanter ønsker sagen fremmet i forhold til budget 2012 og fremsender høringssvar.

 

Heinz Hvid:

Orientering om analyse af specialundervisning. Er på dagsorden på næste møde. Jesper Carlsen deltager i mødet.

 

 

 

 


 

3.               Rammeaftale 2012. Det specialiserede socialområde.

J.nr.: 00.01.00A15-T76230

SagsID:  76230

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde, og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som drives af Region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde.

 

Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder den administrative styregruppe på socialområdet, socialdirektørkredsen. Endvidere drøftede kommunaldirektørkredsen rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 og anbefaler rammeaftalen, herunder forslaget om en takstreduktion på 2 %.

Endvidere har KKR Nordjylland drøftet udkast til Rammeaftale 2012 den 26. august 2011

 

REDEGØRELSE

Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre borgerne de tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes at sikre og styrke den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at levere de rigtige tilbud af høj kvalitet.

 

Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den nordjyske region samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v., således at kommuner og region har et så godt grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område.

 

Styringsaftalen:

I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en styrkelse af den økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således forslag om, at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget fordelt efter eget ønske over de tilbud, som man har driftsansvaret for,

at budgetoverskridelser indenfor en ramme på 5 % skal findes i eget budget og derved minimere takststigninger, som følge af overskridelser.

 

Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til oprettelse og lukning af pladser og håndtering af tillægsydelser.

 

Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonvektionen og udgør den principielle ramme for aftalen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at der ikke er større ændringer i efterspørgslen efter tilbud på det specialiserede socialområde. ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forventes stigende efterspørgsel.

 

I udviklingsstrategier er der udpeget 3 fokusområder, enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.

 

KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område på sit møde den 26. august 2011. KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen, herunder

 

·         at der gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget,

·         at der i udviklingsstrategien sættes særlig fokus på tre områder (enkeltmandsprojekter, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og hjerneskadeområdet),

·         at der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet sendes til endelig godkendelse.

 

RETSGRUNDLAG

Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Thisted Kommunes gennemsnitstakster er faldet betydeligt siden kommunalreformen – beregnet til 8,6 % i 2010. Det skyldes at de enkelte institutioner løser flere opgaver for samme, eller færre ressourcer.

 

Således har det været muligt at imødegå tilgangen på det specialiserede område inden for institutionernes rammebudgetter i dialog med Fag-MED-udvalget og institutioneslederne.

 

Hvis Thisted Kommune skal anbefale en takstreduktion på 2 % af beregningsgrundlaget, bør det derfor være under forudsætning af, at merindskrivninger, der er foretaget efter indmeldingerne i foråret 2011, indregnes i takstberegningen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Personalet løser flere og mere komplicerede opgaver for samme eller færre ressourcer, hvorfor det må påregnes, at arbejdsmiljøet kan komme under pres.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal høres i handicaprådet.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Rammeaftalerne for 2012 godkendes.

 

Det ønskes afklaret, hvorvidt det er muligt, at rationaliseringer, der er foretaget efter indmeldingerne i foråret 2011, medregnes i takstberegningsgrundlaget sammen med øvrige besparelser, som påvirker taksten.

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 3

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales.

 

 

Bilag til punkt nr. 3:

Brev til kommunerne Rammeaftale 2012

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012

Bilag 1 Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011)

Bilag 2 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 (2)

Bilag 3 Specifikation af Styringsaftalen for 2012 (2)

Bilag 4 Udtræk fra tilbudsportalen


 

4.               Ny struktur i hjemmeplejen, herunder medicinudlevering.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Fra handicaprådet er rejst følgende problemstillinger:

 

1. Det lokale (nærmeste) plejehjem, der ellers altid har haft forvaltningen af besøg af hjemmehjælper til rengøring og sygeplejerske til medicinering osv. har nu ikke længere ansvaret. Det forgår nu via Nors og pt. Østerild med begrænset telefontid på 3 x ½ time morgen middag og aften.

 

Jeg ser bl.a følgende ting som problematiske:

 

A. Nedskæringsmuligheder i visitationsordningen.

 

B. Ingen mulighed for at drøfte ændringer/nedskæringer i medicinen og evt. ønsker i denne sammenhæng med sygeplejersken. Det kræver ekstra energi og vilje af den syge for at få ændret sit medicinforbrug.

 

C. Førhen har vi været så priviligerede, at vi kunne ringe til plejehjemmet og lægge besked, fordi der jo var døgnbemanding. At skulle vænne sig til faste telefontider er for så vidt OK; MEN den nu afskårne kontakt til plejehjemmet betyder, at vi er faset endnu længere ud i forhold til kontaktmulighederne.

 

Jamen så er der jo telefontiderne! MEN hvem tager så telefonen, når afdelingslederen er på ferie eller er sygemeldt?- ingen- og så er vi for alvor på herrens mark!

 

D. Det samme system har været indført i en kommune på Nordsjælland, men de er nu gået tilbage til det gamle system, fordi det nye har vist sig alt for tidkrævende! Kilde radioavisen)

 

F. Den tid, der skulle bruges på patienter og handicappede, bruges istedet på at køre til den anden ende af kommunen for at få en briefing og så køre tilbage igen. Det bliver yderligere problematisk, når nu det er planen, at det hele fremover skal samles på Stationsvej i Nors - og hvad så med Sydthy-borgerne?

 

G. Sidst og ikke mindst:

Det er så store og afgørende ændringer inden for handicap- og ældreområdet, at det faktisk skulle have været forelagt handicaprådet inden i iværksættelse!!!!

Hvilket ville have givet os mulighed for en kvalificeret og konstuktiv kritik!!

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 28

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Punktet udsættes til næste møde den 23. juni 2011.

 

Handicaprådet ønsker at få tilsendt redegørelsen, som er på social- og sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2011.

 


 

 

Genoptagelse af sag.

 

Leder Bente Sandal har lavet en status for hjemmeplejen og heri forsøgt at svare på de spørgsmål, der var fra Handicaprådet.

 

Hjemmeplejens struktur:

 

Hjemmeplejeleder: Bente Sandal.

Teamleder Nord: Silvia Elung Jensen.

Teamleder Thisted: Conny Lyngholm.

Teamleder Midt: Dorthe Kjeldtoft.

Teamleder Syd: Tove Brix Korsgaard

 

De 4 nye områder.

Hjemmeplejen er nu opdelt i 4 områder.

 

Område Nord.

Teamleder er Silvia Elung Jensen.

Der er på nuværende tidspunkt 2 stillesteder i Nord; på Nors Ældrecenter i kælderen og på Solhjem i Østerild i kælderen.

Fra og med 1. september 2011 er der kun 1 stillested i Nord, Stationsbygningen i Nors.

Område Nord dækker de tidligere områdecentres udegrupper på Fyrglimt i Hanstholm, Nors Ældrecenter i Nors, Klitrosen i Klitmøller, Solhjem i Østerild, Stenhøj i Vesløs, Trye i Frøstrup og Fjordglimt i Sennels.

 

Område Thisted.

Teamleder er Conny Lyngholm.

Område Thisted har på nuværende tidspunkt 3 stillesteder; på Vibedal, Thorstedvej og Kristianslyst. Stillesteder i Thisted er uændret som i gammel struktur.

Vi har et stort ønske om at få 1 stillested i Thisted.

 

Område Midt.

Teamleder er Dorthe Kjeldtoft.

Område Midt har på nuværende tidspunkt stillested på Kastanjegården i kælderen. Thisted Kommune har købt Jehovas Vidners Rigssal på Kærvej i Snedsted, som fremover skal være stillested i område Midt. Vi forventer flytning til Kærvej sidst i november 2011. Område Midt dækker de tidligere områdecentres udegrupper på Vestergården i Sundby, Kløvermarken i Koldby, Solgården i Hundborg, Kastanjegården i Snedsted, Søskrænten i Sjørring.

 

Område Syd.

Teamleder er Tove Brix Korsgaard.

Område Syd har stillested i Hurup, på Åbakken.

Område syd dækker de tidligere områdecentres udegrupper på Sct. Thøgersgård, Rønheden Bedsted og Åbakken i Hurup.

 

Status hjemmeplejen pr. 1. juni 2011.

Efter en lidt turbulent start 1. januar er vi i hjemmeplejen ved at få opbygget en stabil organisation. Forandringsprocessen har været en stor udfordring for medarbejderne, som skal vænne sig til at arbejde sammen i de store medarbejdergrupper.

 

Der er mange holdninger til, hvorvidt den nye struktur i hjemmeplejen er optimal i forhold til det kendte i gammel struktur, store stillesteder / små stillesteder. Min vurdering i forhold til fordele ved ny struktur er, at vi nu har større mulighed for at opkvalificere alle medarbejderes kompetenceniveau. Der er større samarbejde med visitationen, og der er mulighed for større ensartethed i hjemmeplejen som helhed. Der er mulighed for større effektivisering ved at arbejde i større grupper, da man kan hjælpe hinanden på tværs i grupperne og undgå at indkalde vikarer ved første sygemelding, hvor man nu kan hjælpe hinanden på tværs i området.

 

Ulemper kan være, at der i perioder ved sygdom ferier m.m. kan opleves flere forskellige hjælpere i hjemmene, da vi skal dække hinanden ind ved sygdom.

 

Jeg kan oplyse, at vi i hjemmeplejen tilstræber at have samme serviceniveau som i gammel hjemmeplejestruktur i forhold til de ressourcer, vi har fået med i ny struktur.

 

Indførelse af telefontider.

Hjemmeplejen har ikke længere de samme sekretærtimer tilknyttet, derfor henstiller vi til at benytte telefontiderne, hvor der mulighed for at snakke med en sygeplejerske. Hvis der opstår et pludseligt behov for at kontakte hjemmeplejen / hjemmesygeplejen, så kan man ringe til os døgnet rundt på de numre, der er opgivet til borgerne, i avisen og på hjemmesiden. Der henstilles til, at vi kontaktes i telefontiderne, da sygeplejersker/hjemmehjælpere ellers bliver afbrudt i deres arbejde ude hos borgerne.

 

Status hjemmesygeplejen, medicindosering.

Medicindosering overgår mere og mere til apoteket i de tilfælde, hvor der er stabile helbredsforhold, hvilket vurderes af egen læge. Det er en udvikling, der ses i Danmark som helhed, og ikke en konsekvens af ny struktur. Drøftelse af ændringer i medicin kan stadig ske ved henvendelse til sygeplejerske i området eller egen læge.

 

Kommentarer vedr. ekstra kørsel i hjemmeplejen.

Det er rigtigt, at der i ny struktur bliver kørt flere kilometer, til gengæld har vi haft mulighed for at nedsætte antallet af ruter i nogle områder + hjælpe hinanden på tværs af områder.

 

Hjemmesygeplejen i fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at der stilles krav om større effektivisering i hjemmeplejen, og det tager vi meget alvorligt. Vi vil gerne være garanter for, at opgaverne leveres med kvalitet.

 

Vi skal i løbet af efteråret analysere sygepleje opgaverne, så der kommer ensartethed i ydelserne i hele kommunen. Borgerne skal have den samme hjælp, hvor end i kommunen man bor. De nye sundhedsaftaler mellem sygehus og kommune, som er trådt i kraft 1. januar 2011, stiller større krav til hjemmesygeplejeydelser i fremtiden. Det er krav, vi skal imødekomme, hvilket betyder, at flere opgaver med ustabile og komplicerede forløb skal varetages hos borgere i eget hjem.

 

Derfor har vi fokus på, hvilke opgaveglidninger der kan blive fra sygeplejersker til social- og sundhedsassistenter, hvor borgerens tilstand er stabil og kompleks. Social- og sundhedsassistenter vil altid have en sygeplejerske til at drøfte observationer og handlinger med.

 

Det ligger os meget på sinde at yde en kvalificeret indsats hos borgerne. Vi er en organisation, der brænder for, at vi i hjemmeplejen skal udvikle os i takt med de udfordringer, der stilles til os.


 

 

Hverdagsrehabilitering.

Til efteråret går vi i gang med et nyt projekt i hverdagsrehabilitering, som sker i et samarbejde med træningssektionen og visitationen. Vi starter op i område Thisted, hvor borgere tilbydes et målrettet genoptræningsforløb med henblik på at styrke borgerens egenomsorgskapacitet til at klare flere ting i hverdagen, gerne opnå større selvhjulpenhed. Planen er, at projektet skal udvides til at omfatte hele Thisted Kommune. I løbet af 2012 skal alle medarbejdere deltage i et rotationsprojekt, hvor de får mulighed for at komme på hverdagsrehabiliteringskursus, så de er klar til de nye opgaver fremover. Projektet sættes i gang ud fra en tro på, at fysisk og mental sundhed også indbefatter at være mest muligt selvhjulpen i eget hjem/liv. Det er et projekt, vi tror på både vil give udvikling i hjemmeplejen og effektivisering.

 

Vi vil i hjemmeplejen gøre vores yderste til at opretholde et acceptabelt serviceniveau i forhold til de politiske beslutninger, der tages.

 

Vi vil gerne i dialog, derfor kommer jeg gerne til handicaprådets møde den 23. august 2011 kl. 13.

 

Besluttet på Handicaprådet den 23-06-2011 som punkt 34

 

Yderligere gennemgang og drøftelse af redegørelsen afventer Bente Sandals deltagelse i næste møde.

 

OBS: Mødet den 23. august flyttes til den første uge i september.

 

Mødeforslag koordineres mellem Jørgen Færk Jørgensen og Ole Christensen og meldes til Ellen Kirk Jensen.

 

Peter Sørensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

 

Genoptagelse af sagen.

 

Bente Sandal deltager i mødet kl. 13.30.

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 4

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Bente Sandals orientering taget til efterretning.

 

Bente Sandal opfordrer til den direkte kontakt, hvis der fremover opleves problemer.

 

 

 

 


 

5.               Handicappolitik

J.nr.: 00.01.00P22-T75015

SagsID:  75015

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Der foreligger udkast til handicappolitik.

 

INDSTILLING

Til drøftelse.

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 5

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

2. udkast til handicappolitik var tilsendt handicaprådet før mødet.

 

Udkastet drøftet, herunder hvordan input fra cafemøderne eventuelt vises i politikken.

 

Der ønskes fokus på borgernes adgang til kommunen, evt. en handicapkonsulent, evt. tovholderfunktion for den enkelte borger.

 

Evt. analyse af, hvor problemerne er.

 

 

Bilag til punkt nr. 5:

Handicappolitik 1-udkast


 

6.               Pilotprojekt vedr. sensorteknologi i hjemmeplejen

J.nr.: 85.11.00P20-T78660

SagsID:  78660

Sagsbeh.: AFI

Åbent

 

HISTORIK

Social- og sundhedsudvalget har behandlet sagen i november måned 2010 samt januar måned 2011.

 

REDEGØRELSE

Forvaltningen har ansøgt Trygfonden om 240.000 kr. til at gennemføre et pilotprojekt med indførelse af Telecare sensorteknologi i hjemmeplejen.

Denne ansøgning er blevet imødekommet.

 

Ansøgning med projektbeskrivelse samt brev om imødekommet ansøgning fra Trygfonden vedr. er vedlagt som bilag (brevid. 802785 og 945774 i FICS).

 

Forvaltningen går nu i gang med at iværksætte pilotprojektet som beskrevet i ansøgningen til Trygfonden.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Fremsendes til orientering i Ældrerådet.

 

INDSTILLING

Til orientering.

 

Besluttet på Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen den 18-08-2011 som punkt 15

 

Taget til efterretning.

Fremsendes social- og sundhedsudvalget til orientering.

Fremsendes ældrerådet og handicaprådet til orientering.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 31-08-2011 som punkt 119

 

Taget til efterretning.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 6

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til punkt nr. 6:

Ansøgning til Trygfonden vedr. sensorteknologi i hjemmeplejen

Bevillingsbrev fra Trygfonden


 

7.               Fritvalgsleverandører - Revideret kontraktmateriale m.v.

J.nr.: 16.08.36P20-T77561

SagsID:  77561

Sagsbeh.: AFI

Åbent

 

REDEGØRELSE

Hjemmehjælpsmodtagere har ret til frit at vælge mellem at få hjælpen leveret fra den kommunale hjemmepleje eller fra et privat firma.

Private leverandører kan jf. SEL § 83 godkendes til levering af henholdsvis:

·         Personlig pleje

·         Praktisk hjælp

·         Madservice


I Thisted Kommune er der pt.:
2 leverandører af madservice:

·         Det Danske Madhus

·         Køkkenet på Ældrecentret Åbakken

4 leverandører af praktisk hjælp:

·         Nordthy Hjemmeservice

·         E & F Rengøring

·         HH Totalrengøring

·         Den kommunale hjemmepleje

1 leverandør af personlig pleje:

·         Den kommunale hjemmepleje

 

Thisted Kommune har besluttet, at det frie valg skal udmøntes gennem en godkendelse af interesserede private leverandører frem for en udbudsordning. Det betyder, at kommunen har pligt til at indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de krav, kommunen stiller til leverandører, og at leverandøren skal levere ydelsen til den af kommunen fastsatte pris.

 

Efter en eventuel godkendelse indgås en kontrakt mellem Thisted Kommune og leverandøren. I denne kontrakt og i bilagene dertil er der bl.a. anført en række krav, leverandøren skal opfylde for at levere hjemmehjælp i Thisted Kommune. Der er dels tale om nogle generelle krav til leverandører og dels om nogle specifikke kvalitetskrav til den enkelte ydelse.

Kompetencen til at godkende leverandører er placeret hos social- og sundhedsudvalget. Social- og sundhedsudvalget tager løbende stilling til indkomne ansøgninger. Godkendelsesproceduren gælder også for leverandører, der er godkendt af anden kommune, idet Thisted Kommune vil sikre sig, at leverandørerne kan leve op til Thisted Kommunes kvalitets- og priskrav for området.

 

Som det fremgår af ovenstående, er det væsentligt, at kontraktmaterialet løbende ajourføres og tydeligt beskriver Thisted Kommunes krav til leveringen af de enkelte ydelser.

 

Med baggrund i de reviderede kvalitetsstandarder for 2011, den nye lovgivning vedr. tilsynspolitik (behandles senere i selvstændig sagsfremstilling) samt igangsætning af projekt med hverdagsrehabilitering har forvaltningen gennemgået og revideret kontraktmaterialet vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. Madservice er beskrevet i selvstændig kontrakt.

 

Det reviderede kontraktmateriale er vedlagt sagen som bilag (brevid. 948124 i FICS).

 

Ændringer:

I det tidligere kontraktmateriale var ydelsen personlig pleje delt i 2: Personlig pleje i hverdagstimer og personlig pleje øvrig tid. Denne opdeling følger den opdeling i afregningsprisen, som kommunen skal beregne, men er ikke en opdeling, som serviceloven opererer med.

 

Af hensyn til kontinuiteten i plejen hos den enkelte borger, herunder dokumentation og kommunikation, samt for at tilstræbe, at færrest mulige forskellige hjælpere kommer i borgerens hjem, anbefaler forvaltningen, at ydelsen personlig pleje leveres af samme leverandør hele døgnet. Herudover er der grundomkostninger, der fortsat vil være der, hvis andre leverandører leverer personlig pleje, hvorfor det vil indebære en merudgift for kommunen, såfremt der er flere leverandører.

 

Det er i det reviderede kontraktmateriale derfor oplistet, at de ydelser, leverandøren kan godkendes til levering af, er:

 

·         Personlig pleje (hele døgnet, alle årets dage)

·         Praktisk hjælp

 

For alle ydelser gælder, at Thisted Kommune udgør ét samlet distrikt, jf. beslutning i omsorgsudvalget den 30. november 2009.

 

Uddannelseskrav ved levering af personlig hjælp: Det indføjes i kontraktmaterialet, at de uddannelsesmæssige minimumskrav (eksempelvis social- og sundhedshjælper) er fastsat i bevillingen af ydelsen.

 

Det er præciseret, at en leverandør af personlig pleje er forpligtet til at kunne levere pleje i 24 timer i døgnet alle ugens dage, og at det er et krav, at 2 medarbejdere sammen kan levere plejen til en borger i de situationer, der kræver dette.

 

Som noget nyt er det tilføjet, at Thisted Kommune ved opstart af samarbejdet indkalder ledere og medarbejdere til et introduktions- og undervisningsforløb og en klar forventningsafstemning til det fremtidige samarbejde. Denne tilføjelse beskriver den praksis, som kommunen allerede har indført med baggrund i de gode erfaringer, samarbejdet med de nuværende 4 private leverandører har givet. Dette tætte samarbejde med leverandørerne, uanset om de er private eller kommunale, vil også være et væsentligt element i den politik for tilsyn og opfølgning, som kommunen skal udarbejde for hjemmeplejeområdet.

 

RETSGRUNDLAG

Lov om social service § 92, stk. 4, § 93, stk. 3, og § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 og

Bekendtgørelse nr. 299 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ændringerne i kontraktmaterialet vedrører ikke serviceniveauet men alene samarbejdet mellem myndighed og leverandør, hvorfor sagen ikke skal til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.


 

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at det reviderede kontraktmateriale godkendes.

 

Besluttet på Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen den 18-08-2011 som punkt 12

 

Fremsendes social- og sundhedsudvalget med ovenstående indstilling.

Fremsendes handicaprådet og ældrerådet til orientering.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 31-08-2011 som punkt 121

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 7

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til punkt nr. 7:

Revideret kontraktmateriale personlig og praktisk hjælp, 2011


 

8.               Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør

J.nr.: 16.08.36P20-T77561

SagsID:  77561

Sagsbeh.: AFI

Åbent

 

HISTORIK

Ydelsen praktisk hjælp er omfattet af reglerne for frit valg af leverandør. I Thisted Kommune leveres den praktiske hjælp p.t. af den kommunale hjemmepleje samt 3 godkendte private leverandører.

 

REDEGØRELSE

Virksomheden ’Thisted Rengøring’ søger om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp til hjemmeboende i Thisted Kommune.

 

Forvaltningen har afholdt møde med Thisted Rengøring den 20. juni 2011.

 

Thisted Rengøring oplyser, at virksomheden har 7 ansatte og i dag leverer rengøring i hele Thy, bl.a. under hjemmeservice-ordningen.

 

Thisted Kommune har valgt at anvende godkendelsesmodellen til valg af private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Den alternative model er at udbyde opgaven.

 

I godkendelsesmodellen skal alle private leverandører godkendes til at levere praktisk hjælp og/eller personlig pleje til kommunens borgere, hvis de kan leve op til kvalitetskravene som fastsat i kvalitetsstandarderne og accepterer at levere til samme pris, som den kommunale leverandør selv leverer ydelsen til. Kommunen skal årligt fastsætte kvalitetskrav og beregne pris for ydelsen.

 

RETSGRUNDLAG

Lov om social service § 92, stk. 4, § 93, stk. 3, og § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 og

Bekendtgørelse nr. 299 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den private leverandør modtager samme pris for ydelsen som den kommunale leverandør. Prisen er fastsat ud fra den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger, skal der ske efterbetaling.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal ikke i høring.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Thisted Rengøring godkendes som leverandør af praktisk hjælp i Thisted kommune.

 

Besluttet på Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen den 18-08-2011 som punkt 13

 

Fremsendes socialudvalget med ovenstående indstilling.

Fremsendes handicaprådet og ældrerådet til orientering.


 

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 31-08-2011 som punkt 122

 

Godkendt som indstillet.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 8

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til punkt nr. 8:

Fritvalgsblanket - Thisted Rengøring


 

9.               Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør fra Privathjælp

J.nr.: 16.08.36P20-T77561

SagsID:  77561

Sagsbeh.: AFI

Åbent

 

HISTORIK

Ydelsen praktisk hjælp er omfattet af reglerne for frit valg af leverandør. I Thisted Kommune leveres den praktiske hjælp p.t. af den kommunale hjemmepleje samt 3 godkendte private leverandører. Der er yderligere en ansøgning om godkendelse på vej ud over denne.

 

REDEGØRELSE

Virksomheden Privathjælp ApS søger om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp til hjemmeboende i Thisted Kommune.

 

Forvaltningen har afholdt møde med Privathjælp den 11. august 2011.

Privathjælp oplyser, at virksomheden pr. 1. juni i år er startet med at levere praktisk hjælp som fritvalgsleverandør i Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner.

 

Privathjælp har i sin ansøgning søgt om at blive godkendt både til at levere praktisk hjælp og personlig pleje i hverdagstimer. På mødet afholdt den 11. august blev den del af ansøgningen, der vedrører levering af personlig pleje, trukket tilbage, indtil der er endelig klarhed over, hvorvidt Thisted Kommune ønsker ydelsen personlig pleje delt på henholdsvis hverdagstimer og øvrig tid. – Dette behandles i særskilt sagsfremstilling vedrørende revidering af kontraktmateriale. Privathjælp oplyser endvidere, at de er i opstartsfase med levering af personlig pleje i Vesthimmerland Kommune, og at denne opstart sker i et tæt samarbejde med kommunen.  

 

Thisted Kommune har valgt at anvende godkendelsesmodellen til valg af private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Den alternative model er at udbyde opgaven. I godkendelsesmodellen skal alle private leverandører godkendes til at levere praktisk hjælp og/eller personlig pleje til kommunens borgere, hvis de kan leve op til kvalitetskravene som fastsat i kvalitetsstandarderne og accepterer at levere til samme pris, som den kommunale leverandør selv leverer ydelsen til. Kommunen skal årligt fastsætte kvalitetskrav og beregne pris for ydelsen.

 

RETSGRUNDLAG

Lov om social service § 92, stk. 4, § 93, stk. 3, og § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 og Bekendtgørelse nr. 299 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den private leverandør modtager samme pris for ydelsen som den kommunale leverandør. Prisen er fastsat ud fra den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger, skal der ske efterbetaling.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal ikke i høring.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Privathjælp godkendes som leverandør af praktisk hjælp i Thisted Kommune.

 

Besluttet på Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen den 18-08-2011 som punkt 14

 

Fremsendes social- og sundhedsudvalget med ovenstående indstilling.

Fremsendes handicaprådet og ældrerådet til orientering.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 31-08-2011 som punkt 123

 

Godkendt som indstillet.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 9

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til punkt nr. 9:

Ansøgning og fritvalgsblanket fra Privathjælp


 

10.  Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

Eventuelt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 22-09-2011 som punkt 10

Bente Mathiasen, Kim Nielsen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Intet.