05-09-2011

Mødenr. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 5. september 2011 kl. 13:00

i byrådssalen, Rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Arnold Larsen

Bente Mathiasen- afbud

Else Wienberg

Heinz Hvid- afbud

Kim Nielsen

Mikael Fenger

Peter Sørensen

Ulla Vestergaard- afbud

Aase Jensby Jensen


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

2.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

4

3.

Høringssvar vedrørende regionens sparekatalog 2012

5

4.

Skærpede bevillingskriterier for ledsageordninger.

6

5.

Stigende udgifter til deltagerbefordring - Kommunikationscenter Thisted.

8

6.

Normerings- og økonomiaftale den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

11

7.

Eventuelt.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 1

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ad 1.

Ingen bemærkninger.

 

Ad 2.

Ingen bemærkninger.

 

 

 

 


 

2.  Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

1. Orientering fra formanden.

 

2. Orientering fra medlemmerne.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 2

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Formanden:

Bente Sandal deltager i handicaprådets møde den 22. september 2011.

 

Formanden har deltaget i indvielsen af ny trafikterminal. Der er stor ros til anlægsarbejdet.

 

Første udkast til handicappolitik er sendt til styregruppen. Udkastet sendes til hele handicaprådet sammen med dagsorden til næste møde den 22. september.

 

Michael Fenger:

Der er indrettet handicaptoilet på Thisted Bibliotek.

 

Ny teleslynge er monteret i byrådssalen.

 

Ellen Kirk Jensen:

IT-afdelingen v/Martin Bagger Jensen har set på handicaprådets oplæg til etablering af lydavis og har fremsendt kommentarer. Der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et endeligt oplæg.

 

I arbejdsgruppen deltager Martin Bagger Jensen og Ellen Kirk Jensen.

 

Der udpeges et medlem fra Dansk Blindesamfund. Jørgen Færk Jørgensen tager kontakt.

 

 

 

 


 

3.               Høringssvar vedrørende regionens sparekatalog 2012

J.nr.: 16.24.00A21-T75198

SagsID:  75198

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Handicap- og psykiatriafdelingens bemærkninger til regionens omstillings- og sparekatolog for 2012 forelægges handicaprådet til orientering.

 

INDSTILLING

Til orientering.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 3

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Elin Brandts høringssvar taget til efterretning. Anerkendelse for arbejdet.

 

 

Bilag til punkt nr. 3:

Høringssvar vedr. regionens sparekatalog 2012


 

4.               Skærpede bevillingskriterier for ledsageordninger

J.nr.: 27.48.04Ø09-0001

SagsID:  83952

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

En række borgere på de tidligere amtsinstitutioner var bevilget ledsageordninger i.h.t. SEL §97, da institutionerne overgik til kommunen i.f.m. kommunalreformen.

Borgerne har, efter forvaltningens vurdering, ikke i alle tilfælde fuldt ud levet op til kriterierne for at være omfattet af personkredsen.

 

REDEGØRELSE

§97: Kommunen yder 15 timers ledsagelse.

 

Ledsageordningen er begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse, uden socialpædagogisk indhold. Der skal være tale om ledsagelse til aktiviteter, som borgeren selv bestemmer indholdet i.

Har borgeren behov for omfattende støtte, i form af stabile sikre rammer, og denne støtte primært skal ydes af socialfagligt personale, er man ikke berettiget til at modtage ledsagelse.

 

På denne baggrund har forvaltningen vurderet, at borgerne på boenhederne Bjergbo og Højtoftevej ikke er omfattet af personkredsen, og at enkelte borgere i øvrige botilbud kun har ret til ordningen i begrænset omfang.

Ledsagelse anses således for at være en integreret del af den socialpædagogiske bistand, der ydes på disse botilbud.

 

17 borgere har skriftligt modtaget meddelelse om ophør af ordningen.

Der er givet 3 måneders varsel fra 1. august 2011.

Et begrænset antal borgere modtager meddelelse om reduceret ordning.

 

RETSGRUNDLAG

SEL §97.

Ankestyrelsens afgørelser: C-8-06 og C-25-00

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen i 2011, da ophør først træder i kraft 1. november 2011.

 

Fra 2012: det forventede mindreforbrug på ca. 450.000 er indarbejdet i budgettet.

Det bemærkes, at der gennem de senere år er oparbejdet et merforbrug på 1 mio. kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen afskedigelser. Ledsagelse er udført af timelønnede.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Handicaprådet til orientering.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at forvaltningens skærpede praksis tages til efterretning.

 

Jan Bendix Jensen og Hans Jørgen Ravnborg deltog ikke i Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningens behandling af sagen.


 

 

Besluttet på Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen den 04-08-2011 som punkt 8

Jan Bendix Jensen og Hans Jørgen Ravnborg deltog ikke i Chefgruppen beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningens behandling af sagen.

 

Taget til efterretning. Fremsendes social- og sundhedsudvalget og efterfølgende handicaprådet til orientering.

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 15-08-2011 som punkt 93

 

Orienteringen enstemmigt taget til efterretning.

 

Fremsendes handicaprådet til orientering.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 4

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 


 

5. Stigende udgifter til deltagerbefordring - Kommunikationscenter Thisted.

J.nr.: 54.06.00G00-0007

SagsID:  83951

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

Kommunikationscenter Thisted (KCT) tilbyder ydelser i henhold til Lov om Specialundervisning for Voksne i Thisted og Morsø Kommuner.

 

Der er indgået en aftale med Morsø Kommune, der indebærer, at borgere fra Morsø Kommune har fri henvendelsesret til KCT. Aftalen med Morsø Kommune indebærer, at Morsø Kommune er medfinansierende mht. KCTs drift i forhold til befolkningstallet i de to kommuner.

 

KCTs ydelser er gratis for deltagerne, der er dog særlige regler for deltagernes befordringsudgifter, som ikke i alle tilfælde afholdes af KCT.

 

REDEGØRELSE

Der er i 2011 afsat 467.000 kr. i KCTs budget til deltagerbefordringen. Siden KCT overgik fra amtslig til kommunal drift, er budgettet til deltagerbefordring blevet fremskrevet med de gældende fremskrivningsprocenter.

 

Der er fra Thisted Kommunes side endnu ikke taget stilling til befordrings-problematikken,  og derfor administrerer KCT deltagerbefordringen i henhold til de regler, der var gældende før, Thisted Kommune blev driftsherre.

 

De gældende regler er beskrevet her:

 

Egen befordring.

Som udgangspunkt skal deltageren selv sørge for befordringen til og fra under-visningsstedet.

 

Befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse ydes til personer, der er visiteret og godkendt til en ydelse.

Hvis deltageren selv kan sørge for befordring til og fra undervisning, ydes der en godtgørelse, hvis den samlede afstand hjem – undervisningssted - hjem er over 22 km.

KCT godtgør med et beløb svarende til udgiften ved benyttelse af billigste offentlige befordringsmiddel.

Hvis deltageren ikke selv er i stand til at befordre sig til og fra undervisningen og ikke kan anvende offentlig befordring, men f.eks. ægtefælle eller anden person kan befordre deltageren til og fra undervisningen, ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler.

 

Visiteret befordring.

Hvis deltageren ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningen og ej heller af ægtefælle eller anden person, kan deltageren visiteres til befordring med taxa.

Bestillingen af taxa foretages af KCT og er uden udgift for deltageren.

Der må forventes op til 30 minutters ventetid i forbindelse med ankomst til undervisningen og inden hjemkørselen.

Såfremt en deltager er nødsaget til at melde afbud til undervisningen, er deltageren forpligtet til at melde afbud i så god tid som overhovedet muligt, således at taxaen kan afbestilles uden udgift for KCT.

 

 

Der lægges fra KCT meget stor vægt på, at det som udgangspunkt er deltagerne selv,

der skal sørge for deres befordring – evt. med hjælp fra pårørende - og at det kun er undtagelsesvis, at der kan bevilges befordring med taxa.

 

Trods denne restriktive administration af deltagerbefordringen er udgiften til steget ganske kraftigt. Også før Strukturreformen var der et markant merforbrug på deltagerbefordringen.

 

En fremskrivning af det nuværende forbrugsniveau indikerer et forbrug på ca. 700.000 kr. i 2011 – altså et merforbrug på 233.000 kr.. Og stigningstakten kan uden indgreb - med deraf følgende serviceforringelser - ikke forventes at ændres. Merforbruget er indtil videre finansieret internt af bl.a. overførselsmidler.

 

KCT har analyseret forbrugsudviklingen, der er begrundet i en stor stigning i antallet deltagere indenfor de ”befordringstunge” specialer – især hjerneskade- og taleområdet – der befordres med taxa.

 

Hjerneskadede udskrives tidligere fra sygehusene nu end før i tiden, hvorved de påbegynder et undervisningsforløb på KCT i en tidlig fase af deres forløb, hvorfor de er dårligere, og ofte er de frataget kørekortet. Desuden udtrættes de ny-skadede deltagere hurtigt, hvorfor de ikke er i stand til at befordre sig med offentligt befordring. Endvidere overlever flere svært hjerneskadede deres sygdom nu end tidligere, hvilket betyder en stigning i antallet af deltagere, der er hårdt ramt og ofte er afhængig af kørestol.

 

Desuden er taleundervisningen effektiviseret ved, at talepædagogerne, i modsætning til tidligere, nu ikke bruger tid på at køre hjem til deltagere og underviser dem i hjemmet i samme omfang som tidligere. I stedet befordres deltagerne ind på KCT, hvor de undervises. Denne procedure har givet flere undervisningstimer i taleundervisningen, men har altså også medført en stigning i udgiften til deltagerbefordringen.

 

På KCT er der naturligvis taget initiativer til en opbremsning i udgiftsstigningen, men en kulegravning af problematikken har vist, at det med udgangspunkt i de gældende regler ikke er muligt at ændre stigningen i markant grad.

 

Bl.a. tendensen med hurtigere udskrivning fra sygehusene antyder, at befordrings-udgifterne uanset et indgreb vil være på det nuværende niveau – og måske fortsat med en stigende tendens. Den mest konstruktive løsning på problemet vil være en forhøjelse af budgettet for deltagerbefordringen i form af en merbevilling.

 

Hvis man internt på KCT strammer yderligere op med hensyn til imødekommelse af befordring på KCTs regning, f.eks. i form af en procedure, hvor deltagerne skriftligt skal ansøge om befordring på KCTs regning og skal vedlægge ansøgningen en lægeerklæring, vil det blive oplevet som en stramning og serviceforringelse. Og med udgangspunkt i den interne kulegravning af problematikken vil en sådan procedure formentlig næppe reducere udgiftsniveauet i nødvendigt omfang.

 

Ideelt set bør kommunalbestyrelsen tage stilling til arten og omfanget af deltagerbefordring på KCTs regning. Hvis udfaldet bliver, at de nugældende regler ikke ændres, bør der tages stilling til finansieringen af de stigende udgifter til deltagerbefordringen.

 

Opmærksomheden skal henledes på, at serviceniveauet og proceduren på befordringsområdet også omfatter borgere fra Morsø Kommune, der bliver befordret til og fra KCT.

 


 

 

RETSGRUNDLAG

Lov om Specialundervisning for Voksne (LSV 1. januar 1980) samt vejledning af 2. juni

2009.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen, hvis øgede udgifter imødegåes ved ændrede regler for deltagerbefordring, eller hvis KCT finansierer udgifter inden for egen økonomiske ramme.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der kan være personalemæssige konsekvenser, hvis det viser sig at ændring af reglerne for deltagerbefordring ikke medfører den fornødne økonomiske virkning, og merudgifterne til befordring i stedet skal findes inden for KCT´s nuværende økonomiske ramme.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

KCT´s bestyrelse er orienteret om problemstillingen.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Reglerne for befordring ændres, således at der fremover kun bevilges visiteret befordring efter forudgående skriftlig ansøgning til Kommunikationscenter Thisted fra hver enkelt deltager, der ønsker/har behov for befordring med taxa.                   I de tilfælde, hvor det ikke er indlysende  (f.eks. deltagere, der ikke er kørestols-brugere), at ansøgningen kan imødekommes, forlanges der lægerklæring til dokumentation for imødekommelse af behovet for befordring med taxa.”

 

·         Hvis det ikke viser sig, at ændringen af befordringsreglerne har den fornødne økonomiske effekt, udarbejder Kommunikationscenter Thisted forslag til, hvordan de stigende udgifter til deltagerbefordring kan afholdes inden for KCT´s nuværende økonomiske ramme.

 

·         Sagen sendes til høring i Handicaprådet

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 09-08-2011 som punkt 142

 

Indstillingen godkendt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 5

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendt.

 

 

 

 


 

6. Normerings- og økonomiaftale den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

        (STU).

J.nr.: 17.27G00-U74123

SagsID:  74123

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

Siden sin start med ikrafttræden af lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov den 1. august 2007, har uddannelsen været under opbygning og konstant udvikling i Thisted Kommune.

 

Siden sin spæde start med 5 elever i skoleåret 07/08, som alle blev undervist uden for Thisted Kommune, er antallet af elever som har et retskrav på uddannelsen og som deltager i uddannelsen vokset betydeligt, og en større del af undervisningen foregår i dag på Thisted Kommunes egne STU tilbud.

 

Kommunikationscenter Thisted varetager Thisted Kommunes egen STU-uddannelse, som foregår på afdeling 1 målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og på afdeling 2 henlagt til Møllehuset, for elever der er udviklingshæmmede og med fysiske handicaps.

 

Pr. 1. august 2011forventes ca. 50 elever fra Thisted Kommune, at være i gang med STU-uddannelsen, heraf ca. 22 til 24 elever på STU 1 og 9 elever på STU 2.

 

På baggrund af bl.a. vekslende elevtal, BF-udvalgets beslutning af 23. marts 2010 om at andre elevgrupper skal optages på STU 1, beslutningen om flytning af STU 1 til Skjoldborg, samt erfaringer med at det er særdeles vanskeligt at forudsige, hvor mange elever der frekventere Thisted Kommunes egne tilbud, rejses der behov for en økonomi- og normeringsaftale vedrørende STU 1 og STU 2, der tager højde for disse forhold.

     

REDEGØRELSE

I samarbejde med ledelsen ved Kommunikationscenter Thisted har forvaltningen derfor udarbejdet forslag til en normerings- og økonomimodel som tager højde for nuværende og forhåbentlig fremtidige udfordringer.

 

Modellen kan overordnet beskrives således:

 

STU 1:

·         Til drift af Bygningerne i Skjoldborg afsættes der de beløb, der har været til bygningsdrift af den nuværende folkeskole. Undtaget herfor er budgettet for rengøring/tilsyn, som er fastsat under hensyn til en anderledes brug af skolen.
Denne del af aftalen har været politisk behandlet den 22. februar 2011, da BF-udvalget behandlede sagen om overflytning af STU1 til Skjoldborg.

 

·         Der afsættes en række beløb pr. elev til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter og IT.

 

·         Der afsættes et grundbeløb på 10.000 kr. samt 1.000 kr. pr. elev til KCT´s administration, det bør bemærkes at Thisted Kommune forestår lønudbetaling samt en række andre administrative opgaver.

 

·         Der afsættes pr. medarbejder en række beløb til forsikring og efteruddannelse.

 

·         Normeringen til ledelse og pædagogisk personale fastsættes således:

 

                 Der tildeles en lederstilling uanset antallet af elever.

 

Lærernormeringen bygger på en differentieret tildeling, hvor der som

udgangspunkt tildeles fra 0,2 stilling til 0,424 stilling pr. elev, afhængig af elevens vanskeligheder og særlige behov.  Der kan være helt særlige tilfælde hvor tildelingen kan være større.

 

Normeringen på 0,2 stilling/elev og 0,424 stilling/elev bygger på de tildelinger som kendes fra henholdsvis Thisted Kommunes alm. specialklasser og autistafdelingen i Snedsted.

 

                 Det skal bemærkes, at eleverne er i praktik i 12 ud af 40 skoleuger, og derfor
                   ikke skal undervises på skolen – i praktikperioden har STU 1 dog ansvar for  
                   opfølgning og løbende kontakt til eleven.  

 

                 Prisen pr. elev vil således være varierende afhængig af antallet af elever og
                 disses vanskeligheder. 

 

STU 2:

·         Der afsættes en række beløb pr. elev  til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, bus og IT.

 

·         Der afsættes et beløb på 27.000 kr. til KCT´s administration af tilbuddet og 36.000 kr. til afholdelse af ledelses- og koordinatorudgifter.

 

·         Der afsættes pr. medarbejder en række beløb til forsikring og efteruddannelse

 

·         Normeringen til pædagogisk personale fastsættes således:

 

                 Normering pædagoger pr. elev:                        0,379 stilling

                   Normering pædagogmedh. pr. elev:                                  0,365 –

                   I alt:                                                               0,744 stilling.

 

 

RETSGRUNDLAG

lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet for ”Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særligt behov” er generelt under et økonomisk pres. Forslag til ny normerings- og økonomiaftale vedr. STU 1 og STU 2 ændrer ikke afgørende ved dette forhold, selv om normering- og økonomiaftalerne giver bedre planlægnings- og styringsredskaber.

 

ANDRE KONSEKVENSER

I forslag til ny økonomi- og normeringsaftale, er der indarbejdet en overgangsordning, som sikrer at personalenormeringen frem mod 1. januar 2012 kan tilpasses ændringer i elevtallet og den nye aftale.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         der indføres en ny økonomi- og normeringsmodel vedrørende STU 1 og STU 2 som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 09-08-2011 som punkt 141

 

Godkendt. Fremsendes til orientering i handicaprådet.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 6

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 


 

7.  Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

Eventuelt.

 

Besluttet på Handicaprådet den 05-09-2011 som punkt 7

Bente Mathiasen, Heinz Hvid og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Michael Fenger:

Forhører om status på anmodning om tilgængelighedsvurdering af Thisted Musikteater.

 

Næste møde: 22. september 2011.