26-05-2011

Mødenr. 158 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Dagsorden

 

 

til mødet den 26. maj 2011 kl. 13.00

i byrådssalen, rådhuset i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen

Arnold Larsen (afbud)

Jane Kruse

Else Wienberg

Heinz Hvid (afbud)

Kim Nielsen

Mikael Fenger

Peter Sørensen

Ulla Vestergaard (afbud)

Viggo Iversen

Aase Jensby Jensen (afbud)


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

22.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

3

23.

Orientering fra formanden og medlemmerne.

4

24.

Flytning af Kumlhøj Fritidshjem

5

25.

Udviklingsstrategi i regi af rammeaftalen.

8

26.

Orettelse af integrationsråd i Thisted Kommune.

11

27.

Etablering af Lydavis.

14

28.

Ny struktur i hjemmeplejen, herunder medicinudlevering.

16

29.

Orientering om aflastningstilbud til voksne hjemmeboende.

17

30.

Eventuelt.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

22. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 22

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Godkendt.

 

 

 

 


 

23. Orientering fra formanden og medlemmerne.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Orientering fra formanden og medlemmerne.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 23

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. handicappolitik.

 

Der er ansat en projektleder.

 

Borgermøder den 20., 22. og 27. juni 2011 i henholdsvis Hanstholm, Hurup og Thisted.

 

 

 

 


 

24. Flytning af Kumlhøj Fritidshjem

J.nr.: 00.01.00G01-T79954

SagsID:  79954

Sagsbeh.: JECA

Åbent

 

HISTORIK

Børne- og familieforvaltningen og beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen modtog medio januar 2011 forslag om flytning af fritidshjemmet Kumlhøj fra Platanvej 16 til Østermølleafdelingen på Rolighedsskolen. Forslag var udarbejdet af Kumlhøj og Østermølleafdelingen i fællesskab.

 

Forvaltningerne har efterfølgende afholdt et møde med Kumlhøj og Østermølleafdelingen, hvor forslaget blev uddybet.

 

Forslaget vedr. flytning kan ses på brevid. 804442

 

REDEGØRELSE

I øjeblikket undervises 55 børn på Østermølleafdelingen, som er en specialskole for elever med alvorlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Alle disse elever modtager deres fritidstilbud i Kumlhøj Fritidshjem og ikke i en SFO, som andre elever gør.

 

Dette medfører, at eleverne hver dag skal transporteres mellem Østermølleafdelingen og Platanvej 16 efter endt skolegang.

 

En samling af skole og fritidstilbud på den samme adresse vil umiddelbart skabe følgende fordele:

·         En mere helhedsorienteret pædagogiske indsats, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem skole og fritid, og der derfor kan skabes bedre basis for arbejdet med elevernes individuelle handleplaner.

·         Ensartet struktur på skole og fritid, hvilket børnene vil profitere af.

·         Tættere tværfagligt samarbejde mellem personale i skole og fritid.

·         Udnytte positive og udviklingsstøttende relationer til nære professionelle voksne.

·         Tættere forældresamarbejde, idet forældrene kun skal forholde sig til én institution.

·         Mindre transporttid for børnene, hvilket også medfører en besparelse på 90.000 kr. årligt.

·         Færre skift for børnene i hverdagen.

·         Bedre udnyttelse af de bygningsmæssige rammer på Østermølleafdelingen.

·         Bedre udnyttelse af de forskellige hjælpemidler, som børnene får stillet til rådighed.

·         Skabe mulighed for at etablere et aflastningshus i nuværende Kumlhøj, da aflastningsområdet er under pres i forhold til den nuværende kapacitet i Thisted Kommune

 

Ledelsen på Østermølleafdelingen vurderer, at en overtagelse af fritidstilbuddet for eleverne medfører et behov for en udvidelse af de bygningsmæssige rammer på 250-300 m2. Teknisk Forvaltning anslår, at dette byggeri vil koste ca. 6.700.000 kr.

 

Folkeskoleafdelingen vurderer, at det vil været muligt at etablere fritidstilbuddet på Østermølleafdelingen inden for de eksisterende fysiske rammer. Dette vil dog få en væsentlig negativ indflydelse på lærernes muligheder for at forberede undervisningen, idet Østermølleafdelingens lokaler i høj grad anvendes som forberedelsesrum for lærerne efter endt skoledag. I forhold til den individualiserede og specialiserede undervisning, der foregår på Østermølleafdelingen, vil dette være en væsentlig forringelse. Det bør dog undersøges, om der er mulighed for at indrette et lærerforberedelseslokale et andet sted på skolen, idet Rolighedsskolen efter skolestrukturbeslutningen afgiver 7. årgang og dermed fremover har færre elever.

 

RETSGRUNDLAG

Fritidshjemmet Kumlhøj er et tilbud efter Serviceloven § 32: Dagtilbud til børn med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Juristen i Thisted Kommune vurderer, at det lovgivningsmæssigt fortsat er bedst placeret som et tilbud under Serviceloven. Det vil altså ikke være hensigtsmæssigt at omdefinere tilbuddet til en skolefritidsordning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil kunne blive tale om en anlægsinvestering på 6.700.000 kr.

 

Desuden vil Østermølleafdelingen skulle tilføres tid til administration svarende til 5-10 timer ugentligt. Årlig udgift: 40.000-80.000 kr.

 

Besparelse på transport: 90.000 kr. årligt

 

Desuden skal det analyseres, hvor mange ressourcer der skal overflyttes fra Kumlhøjs budget til Østermølleafdelingens budget. Der tages udgangspunkt i, at de løbende driftsomkostninger, som der pt. anvendes på Kumlhøj, er tilsvarende de fremtidige driftsomkostninger, hvis Østermølleafdelingen skal drive fritidstilbuddet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Det ledelsesmæssige ansvar for et fremtidigt fritidstilbud vil kunne pålægges ledelsen på Rolighedsskolen uden yderligere ledelsestid. Forvaltningerne vil dog gøre opmærksom på, at tilbuddet jf retsgrundlaget vil skulle referere til 2 forskellige forvaltninger.

Der kan blive tale om, at der skal overflyttes personale fra Kumlhøj til Østermølleafdelingen.

Frigivne ledelsesressourcer fra fritidshjemmet ønskes anvendt i forbindelse med etablering af midlertidige botilbud til unge, primært fra Østermølleskolen, som modtager lokalt STU-tilbud. Dette som et alternativ til anbringelser i andre kommuner/regioner.

De unge vil herefter kunne udsluses i de længerevarende botilbud, efterhånden som der bliver mulighed herfor.

 

Flytningen af Fritidshjemmet vil desuden åbne mulighed for at imødekomme behovet for et mere fleksibelt aflastningstilbud, evt. samdrift af børn- og voksenaflastningen..

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Sagen skal høres i handicaprådet, når der foreligger et konkret oplæg fra forvaltningen.

 

INDSTILLING

Forvaltningerne indstiller, at

·         sagen drøftes med henblik på indarbejdelse i forbindelse med budget 2012.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 03-05-2011 som punkt 79

 

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med planerne om evt. at flytte fritidstilbuddet til Østermølle. Fremsendes til orientering i Handicaprådet.

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 24

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Handicaprådet kan tilslutte sig forslaget.

 

 

Bilag til punkt nr. 24:

Ansøgning om flytning af fritidshjemmet Kumlhøj


 

25. Udviklingsstrategi i regi af rammeaftalen.

J.nr.: 00.01.00A15-T76230

SagsID:  76230

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

Ændring af Servicelovens bestemmelser om rammeaftaler blev vedtaget den 13. marts 2011. Koordineringen af det specialiserede socialområde overgår herefter fra regionerne til kommunerne.

 

REDEGØRELSE

De 11 nordjyske kommuner har nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og Aalborg kommuner samt Region Nordjylland. Denne har med udgangspunkt i den nye lovgivning på området udarbejdet et forslag til en udviklingsstrategi bestående af følgende elementer:

 

·         Ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har været i de(t) foregående år, herunder i forhold til ventetid

·         Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud(styper)

·         Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud

·         Udviklingsplaner for botilbud (§§107-110) med mere end 100 pladser

·         Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen

·         Samlet skøn over behov for oprettelse af nye pladser og tilbud

 

I relation til denne strategi er Thisted Kommunes bud på de fremtidige behov for pladser, tilbud og udvikling beskrevet i dokument nr. 908993.

 

Arbejdsgruppen har desuden udarbejdet et skema for fremtidig kategorisering af tilbud, idet alle tilbud, som findes i Tilbudsportalen, fremover er omfattet af rammeaftalerne.

 

Forslag til kategorisering af Thisted Kommunes tilbud, dokument nr. 905376.

 

Endelig har arbejdsgruppen peget på to udviklingsområder/fokusområder:

 

1. enkeltmandsprojekter og

2. færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.

 

Enkeltmandsprojekter

Arbejdsgruppen har vurderet, at der ikke er behov for en dybdegående analyse af enkeltmandsprojekter, da Servicestyrelsen har udarbejdet en rapport på området, som beskriver både omfanget af enkeltmandsprojekter og indenfor hvilke målgrupper, enkeltmandsprojekter gør sig gældende. På baggrund heraf har arbejdsgruppen valgt at nedsætte en ”mini” arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra de relevante faglige netværk. Det er sendt en forespørgsel ud til netværkene, og indtil nu har Aalborg, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner samt Region Nordjylland meldt repræsentanter ind. Arbejdsgruppen skal udarbejde et eller flere konkrete forslag til, hvordan vi i det nordjyske kan imødekomme såvel behovet for denne type pladser, men også de økonomiske udfordringer, som enkeltmandsprojekter er forbundet med. Dette arbejde vil pågå i 2011, og styregruppen vil blive præsenteret for et udkast/forslag primo 2012.

 

I Thisted Kommune har vi indtil videre kunnet løse behovet for ”enkeltmandsprojekter” i et tilbud for flere unge med særlige sociale og emotionelle handicap, hvorved udgiftsniveauet er holdt på et acceptabelt niveau.

 

Færdigbehandlede retspsykiatriske patienter

Der har den 17. december 2010 været afholdt møde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland, herunder psykiatrien, med henblik på drøftelse af et samarbejde omkring etableringen af et nyt døgntilbud.

 

Tilbuddet skal målrettes færdigbehandlede patienter med psykiatriske lidelser og svære sideproblematikker som for eksempel misbrug, dom og udadreagerende adfærd. Mere præcist er der tale om brugere, som ikke kan rummes i de eksisterende botilbud og som normalvis har behov for etablering af enkeltmandsprojekter.

 

Udgangspunktet er, at:

 

·         Tilbuddet skal indeholde 12 pladser og etableres med udgangspunkt i erfaringer og anbefalinger vedrørende målgruppen med henblik på optimal udnyttelse af synergi og stordrift.

·         Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland og etableres i lånefinansieret nybyggeri.

·         Tilbuddet skal placeres i Aalborg Kommune

·         Tilbuddet skal etableres som et rammeaftaletilbud og således være til rådighed for alle regionens kommuner. Det anslås, at Aalborg Kommune vil være aftager til minimum 6 pladser, mens den resterende kapacitet skal sælges til de øvrige nordjyske kommuner.

·         Tilbuddet er et overgangstilbud mellem behandlingspsykiatrien og den traditionelle socialpsykiatri og skal etableres efter servicelovens § 107. Udgangspunktet er en opholdstid på maksimal 3 år, og det er målet, at beboerne i løbet af den periode skal afklares i forhold til, at de får et mindre indgribende socialpsykiatrisk tilbud.

·         Tilbuddet skal indeholde et stærkt og koordineret tværfagligt samarbejde mellem Behandlingspsykiatrien og den kommunale og regionale socialpsykiatri.

 

I Thisted Kommune har vi også oplevet behovet for et specialtilbud til færdigbehandlede i retspsykiatrien, og vi har haft problemer med at finde det egnede tilbud. Thisted Kommune er ikke forpligtet til medfinansiering, med mindre vi køber pladser.

 

RETSGRUNDLAG

Lov nr. 201 af 13. marts 2011.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Uændret.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Høring i handicaprådet:

Rammeaftalens udviklingsstrategi.

Thisted Kommunes bud på fremtidig behov for pladser, tilbud og udvikling.

Forslag til kategorisering af tilbud.

 

INDSTILLING

Sagen sendes til høring i handicaprådet.

 

 

 

Besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 10-05-2011 som punkt 49

 

Enstemmigt besluttet at godkende indstillingen.

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 25

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales enstemmigt.

 

 

Bilag til punkt nr. 25:

Oversigt over Thisted Kommunes tilbud omfattet af rammeaftale Socialområde 2011

Fremtidige behov for specialiserede  tilbud


 

26.             Oprettelse af integrationsråd i Thisted Kommune.

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

HISTORIK

I forlængelse af vedtagelsen af en integrationspolitik for Thisted Kommune blev det besluttet i Byrådet, at der skulle nedsættes et etableringsudvalg, som skulle have ansvaret for, at gøre forarbejdet for etablering af et integrationsråd i  Thisted Kommune.

Det blev besluttet, at etableringsudvalget kunne bestå af repræsentanter fra forvaltningen, Byrådet, etniske minoriteter og andre relevante aktører i integrationsprocessen, f.eks. Sprogcenter Thisted, Klubben for flygtninge og indvandrere m.v.

Det blev samtidig besluttet, at kommissoriet for etableringsudvalget skulle indeholde stillingtagen til følgende spørgsmål:

 

- I hvilken forvaltning skal integrationsrådet og sekretariatsfunktionen placeres?

- Præcisering af sekretærfunktionen.

- Skal integrationsrådet tildeles et fast årligt budget, eller skal det alene tildeles   

  midler efter ansøgning?

- Skal integrationsrådet have formel høringsret?

- Skal der afholdes faste, f.eks. kvartalsvise, møder med borgmesteren og

  byrådet?

- Hvordan skal integrationsrådet sammensættes, og hvor mange medlemmer skal

  der være?

- Skal medlemmerne udpeges direkte, eller skal udpegningen foregå på baggrund

  af valg?

 

REDEGØRELSE

Som en følge af dette har der været nedsat et etableringsudvalg bestående af følgende medlemmer:

 

Ole Christensen, formand for social- og sundhedsudvalget og formand for etableringsudvalget.

Mogens Kruse, formand for børne- og familieudvalget.

Arnold Larsen, formand for arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.

Rashed Ramash, udpeget medlem.

Hozan Mohammed Abdullah, udpeget medlem.

Susan Mosevrå Jensen, teamleder i jobcentret.

Hanne Korsgaard, børne- og familierådgivningschef.

Susanne Kromann, sektionsleder i udbetalingsenheden.

Tove Jørgensen, kulturformidler.

Lise Ørbæk Knudsen, leder på Sprogcenter Thisted.

Else Marie Ringgaard, Integrationsservice.

Hans Jørgen Ravnborg, social- og sundhedschef.

 

Etableringsudvalget har afholdt 3 møder henholdsvis 24. februar 2011, 14. marts 2011 og 6. april 2011.

 

På det første møde den 24. februar 2011 var repræsentanter fra Integrationsministeriet, Rådet for Etniske Minoriteter og Jammerbugt Kommune inviteret til at komme med oplæg, med udgangspunkt i de muligheder og begrænsninger der skal iagttages ved oprettelse af et integrationsråd.

På møderne den 14. marts og 6. april blev der målrettet taget stilling til de spørgsmål, der var lagt op til fra Byrådet, og som også blev indskrevet i det konkrete kommissorium, som etableringsudvalget godkendte på mødet den 6. april.

Til brug for etableringsudvalgets arbejde er der lavet en fortegnelse pr. 1. april 2011 over alle borgere i Thisted Kommune, som ikke har dansk statsborgerskab jfr. bilag 1.

 

RETSGRUNDLAG

Integrationslovens §42.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som anført i indstillingen, vil der årligt fra 2012 skulle budgetteres med 23.000 kr. til rådets drift, 3.000 kr. til refusion af udgifter til offentlige transportmidler og 10.000 kr. til tolkning og oversættelse i specielle tilfælde.

 

ANDRE KONSEKVENSER

En forventelig og nødvendig sekretariatsbetjening af integrationsrådet vil medføre et administrativt arbejde, som skal prioriteres.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Forslaget sendes til høring i direktionen, alle stående politiske udvalg, ældrerådet og handicaprådet inden det behandles af økonomiudvalget og byrådet.

 

INDSTILLING

Etableringsudvalget fremsender følgende enstemmige indstillinger:

 

Sekretariatsfunktionen placeres i beskæftigelses- social- og sundhedsforvaltningen.

 

Det er en afgørende forudsætning for sekretariatsfunktionen, at dette skal udvikles løbende over tid, og at der skal sikres en stor grad af tværfaglighed.

 

Der afsættes årligt 23.000 kr. til drift af integrationsrådet, 3.000 kr. til refusion af udgifter til offentlige transportmidler i forbindelse med deltagelse i rådets arbejde og 10.000 kr. til tolkning og oversættelse i specielle tilfælde.

 

Der udbetales ikke diæter eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Integrationsrådet skal have høringsret i alle sager til behandling, hvor der skal træffes beslutning om forhold, som vedrører flygtninge og indvandrere jfr. Integrationslovens §42 stk. 2 hvoraf fremgår, at ”integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som kommunalbestyrelsen tilbyder”.

 

Der afholdes halvårlige møder med relevante fagudvalg.

 

Integrationsrådet skal bestå af 11 medlemmer. Heraf skal 6 være med anden etnisk baggrund end dansk, og de øvrige 5 pladser foreslås besat som følger: 1 medlem fra Byrådet, lederen af Sprogcentret, medarbejderen i Kulturværkstedet for flygtninge og indvandrere, repræsentant fra jobcentret og repræsentant fra børne- og familieforvaltningen.

 

Valg til integrationsrådet for den første periode som udløber 31. december 2013 sker ved udpegning af rådets medlemmer, og det nedsatte råd kan herefter indstille, hvordan valg til rådet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 skal finde sted. Her indstilles det samtidigt, at etableringsudvalget bemyndiges til, at træffe beslutning om den konkrete procedure i forbindelse med udpegningen hvor forskellige modeller har været drøftet.

 

Etableringsudvalget fortsætter sit arbejde indtil det kommende integrationsråd er funktionsdygtigt.

 

 

Besluttet på Direktionen den 10-05-2011 som punkt 8

 

Anbefales godkendt og fremsendes til Byrådet.

 

Besluttet på Thisted Byråd den 17-05-2011 som punkt 88

 

Udgår.

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 26

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Anbefales.

 

 

 

 


 

27.             Etablering af Lydavis.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

I løbet af det år, hvori det nuværende Handicapråd har arbejdet, har tilgængeligheden været et tilbagevendende punkt på dagsordenen. Tilgængeligheden er afgørende for handicappede borgeres inklusion i samfundet, derfor giver det megen mening at diskutere den og at søge gennemført løsninger overalt, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. Sidst år bevilgede social- og sundhedsudvalget således en million kr. til at installere et handicaptoilet på Thisted Bibliotek. Dette var et stort skridt frem for den almene tilgængelighed i kommunen.

 

Men vi er måske for tilbøjelige til at tænke på tilgængelighed som fysisk adgang til bygninger osv. Der findes imidlertid mindst ligeså påtrængende områder af tilgængelighedsproblematikken, der har at gøre med det kommunikative.

 

Det vedlagte forslag indeholder et udkast til et brev til Thisted og Morsø kommuner samt et forslag med 5 mulige modeller for, hvordan en lydavis for Thisted og Morsø kommuner kunne se ud. I brevet er der udførligt redegjort for begrundelsen for at starte en lydavis og for nødvendigheden af den.

 

Vi skal bede Handicaprådet om at diskutere forslaget og de forskellige modeller med henblik på at tage stilling til én, som rådet senere vil kunne anbefale over for byrådet i Thisted Kommune; vi vil samtidig foranledige, at forslaget bliver forelagt Handicaprådet i Morsø Kommune snarest muligt.

 

Vi vil altså bede Handicaprådet om følgende:

 

·         Diskutere og tage stilling til væsentligheden i at oprette en lydavis for blinde, svagsynede og kommunikationshandicappede i Thisted Kommune.

·         Overveje hvilken af de foreslåede modeller, der kunne være mest funktionel for Thisted Kommune – med særlig henblik på at kunne inddrage handicappede eller ledige i Thisted Kommune i arbejdet med at oprette og drive en sådan lydavis, i samarbejde med Morsø Kommune og eventuelle partnere på medieområdet (Nordjyske – Radio Limfjord osv.).

·         Overveje, hvordan et videre arbejde med oprettelsen af en sådan lydavis kan sættes i værk.

·         At nedfælde disse overvejelser i et særligt, udførligt, afsnit af referatet for Handicaprådets møde den 26. maj 2011.

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 27

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Handicaprådet anbefaler at styrke den kommunikative tilgængelighed ved

 

·         at kommunen positivt arbejder på at få oprettet en lydavis, gerne i samarbejde med Morsø Kommune

·         at der i processen samarbejdes med Radio Limfjord og repræsentanter fra handicaporganisationerne

 

·         at der udpeges en medarbjeder fra komunikationsafdelingen, som i samarbejde med en repræsentant fra handicaporganisationerne udarbejder et oplæg til beslutning.

 

Fremsendes direktionen til videre foranstaltning.

 

 

Bilag til punkt nr. 27:

Udkast til brev til kommunerne - lydavis

Lydavis - oplæg 2 - marts 2011


 

28.             Ny struktur i hjemmeplejen, herunder medicinudlevering.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Fra handicaprådet er rejst følgende problemstillinger:

 

1. Det lokale (nærmeste) plejehjem, der ellers altid har haft forvaltningen af besøg af hjemmehjælper til rengøring og sygeplejerske til medicinering osv. har nu ikke længere ansvaret. Det forgår nu via Nors og pt. Østerild med begrænset telefontid på 3 x ½ time morgen middag og aften.

 

Jeg ser bl.a følgende ting som problematiske:

 

A. Nedskæringsmuligheder i visitationsordningen.

 

B. Ingen mulighed for at drøfte ændringer/nedskæringer i medicinen og evt. ønsker i denne sammenhæng med sygeplejersken. Det kræver ekstra energi og vilje af den syge for at få ændret sit medicinforbrug.

 

C. Førhen har vi været så priviligerede, at vi kunne ringe til plejehjemmet og lægge besked, fordi der jo var døgnbemanding. At skulle vænne sig til faste telefontider er for så vidt OK; MEN den nu afskårne kontakt til plejehjemmet betyder, at vi er faset endnu længere ud i forhold til kontaktmulighederne.

 

Jamen så er der jo telefontiderne! MEN hvem tager så telefonen, når afdelingslederen er på ferie eller er sygemeldt?- ingen- og så er vi for alvor på herrens mark!

 

D. Det samme system har været indført i en kommune på Nordsjælland, men de er nu gået tilbage til det gamle system, fordi det nye har vist sig alt for tidkrævende! Kilde radioavisen)

 

F. Den tid, der skulle bruges på patienter og handicappede, bruges istedet på at køre til den anden ende af kommunen for at få en briefing og så køre tilbage igen. Det bliver yderligere problematisk, når nu det er planen, at det hele fremover skal samles på Stationsvej i Nors - og hvad så med Sydthy-borgerne?

 

G. Sidst og ikke mindst:

Det er så store og afgørende ændringer inden for handicap- og ældreområdet, at det faktisk skulle have været forelagt handicaprådet inden i iværksættelse!!!!

Hvilket ville have givet os mulighed for en kvalificeret og konstuktiv kritik!!

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 28

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Punktet udsættes til næste møde den 23. juni 2011.

 

Handicaprådet ønsker at få tilsendt redegørelsen, som er på social- og sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2011.

 

 


 

29.             Orientering om aflastningstilbud til voksne hjemmeboende.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

HISTORIK

Orientering om aflastningstilbud til voksne hjemmeboende.

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 29

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Ellen Kirk Jensens orientering taget til efterretning.

 

 

 

 


 

30. Eventuelt.

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: EKJ

Åbent

 

 

Eventuelt.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 26-05-2011 som punkt 30

Arnold Larsen, Heinz Hvid, Ulla Vestergaard og Aase Jensby Jensen deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

På baggrund af en aktuel pressesag orienterer Ellen Kirk Jensen om kommunens retningslinier for hjælp til administration af beboerøkonomi for borgere på kommunale bosteder for personer med varig og betydelig nedsat funktionsevne. Orienteringen taget til efterretning.

 

Trafikterminalen:

Handicaprådet anmoder om at blive orienteret om ændringer i projektet.

 

Tilgængelighedsregistrering af offentlige bygninger:

Genoptages. Der sendes skrivelse til teknisk forvaltning.

 

Teleslynge i byrådssalen:

Handicaprådet anmoder om, at teleslyngen i byrådssalen opdateres, idet det har vist sig, at nye høreapparater ikke kan modtage frekvensen fra den nuværende. Ellen Kirk Jensen kontakter Allan Lundorff Kristensen herom.

 

Formanden foreslår, at borgmesteren deltager i næste møde. Formanden kontakter Lene Kjelgaard Jensen.

 

Handicaprådet ønsker, at dagsorden med bilag fremover sendes til suppleanter.