06-12-2011

Mødenr. 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 6. december 2011 fra kl. 15:00 til kl. 18:00SL

i start i Byrådssalen derefter Thy Hallen fra kl. 16.00..

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jens Vestergaard Jensen

Anne Marie Munk

Steffen Kjær Pedersen

Jørgen Østerby Pedersen

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid

Britta Lomborg Gade

Morten Bach Andersen

Jens Yde 


 

63.             Fælles dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Der afholdes fælles dialogmøde med Børne- og Familieudvalget.

 

Formålet med mødet er at drøfte det gensidige samarbejde samt processen for udarbejdelse af ny fritidspolitik.

 

Mødet afholdes i Byrådssalen den 6. december 2011 fra kl. 15.00 til kl. 16.00.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 63

 

Morten Bach Andersen og Ole Jørgensen orienterede om processen for udarbejdelse af ny fritidspolitik.

 

Vigtigt at der er en dialog med foreningerne omkring sprogbrug, enkle regler m.v. i forbindelse med ny fritidspolitik.

 

Børne- og Familieudvalget og Folkeoplysningsudvalget skal mødes igen inden vedtagelsen af ny fritidspolitik.

 


 

64.             Meddelelser 06-12-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Meddelelser fra:

 

 

Formanden:

 

Øvrige medlemmer:

 

Forvaltningen:              Hurup Petanque og Krocket Klub er godkendt som klub uden

                                                    aktivitets- og lokaletilskud.

 

                                                   

 

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 64

 

Formanden: Intet.

 

Øvrige medlemmer: Intet

 

Heinz Hvid deltog ikke i sagens behandling.

 


 

65.             Forslag til fordeling af tilskud til ungdomsklubber i 2012.

J.nr.: 18.15.05Ø40-T64424

SagsID:  64424

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

Forslag til fordeling af tilskud til ungdomsklubber er foretaget efter de vedtagne regler.

 

I henhold til regelsættet skal der være mindst 15 betalende medlemmer, og af hensyn til små klubber ydes tilskuddet efter 20 medlemmer.

 

Østerild Ungdomsklub opfylder ikke kravet om min. 15 betalende medlemmer.

 

Østerild Ungdomsklub fremsender ansøgning om dispensation i 2012 for min. 15 betalende medlemmer. P.t. har klubben 10 betalende medlemmer.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt fastsatte regler.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat kr. 650.980,- på budget 2012 til fordeling til løn og aktiviteter. Derudover anvendes der kr. 284.000 til lokaleudgifter, som dækkes 100%.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen anbefaler,

 

at ansøgning fra Østerild Ungdomsklub om dispensation godkendes for 2012, og

 

at forslaget til fordeling af tilskud i 2012 godkendes.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 65

 

Udvalget anbefaler dispensation for 1. halvår 2012, så klubben har mulighed for at forsøge at skaffe min. 15 betalende medlemmer.

 

Heinz Hvid deltog ikke i sagens behandling.

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 65:

Beregning af tilskud 2012

Ansøgning om dispensation for antal betalende medlemmer i 2012.


 

66.             Indførelse af gebyr for brug af kommunale klubhuse.

J.nr.: 82.00.00S29-00001

SagsID:  108772

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde i august 2010, at indstille at der indføres gebyr for foreningers brug af kommunale klublokaler fra 2012.

 

Efterfølgende er der blevet besluttet, at udarbejde en ny fritidspolitik.

 

REDEGØRELSE

 

Forvaltningen finder det mest hensigtsmæssig, at indførelse af gebyr for brug af kommunale klublokaler inddrages i udarbejdelsen af en ny fritidspolitik, således at en beslutning herom indgår i en samlet ny fritidspolitik.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

Indførelse af gebyr for foreningers brug af kommunale klublokaler indgår i udarbejdelsen af ny fritidspolitik.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 66

 

Udvalget anbefaler indstillingen.

 

Heinz Hvid deltog ikke i sagens behandling.

 


 

67.             Valg af suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

J.nr.: 00.01.00A16-T73488

SagsID:  73488

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

REDEGØRELSE

Gitte Thøgersen er af den folkeoplysende voksenundervisning valgt som personlig suppleant for Britta Gade i Folkeoplysningsudvalget.

 

Gitte Thøgersen har i skriftlig henvendelse til Folkeoplysningsudvalget anmodet om, at måtte udtræde af funktionen som suppleant for Britta Gade, da hun ikke mere har tilknytning til den folkeoplysende voksenundervisning, og samtidig har oplevet stigende arbejdspres i sit civile erhverv, hvilket vanskeliggør deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets arbejde.

 

RETSGRUNDLAG

Udvalget anbefaler indstillingen.

 

Fra og med dette punkt deltog Heinz Hvid.

 

Vejledning om valg til Folkeoplysningsudvalget.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

 

Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om udvalget vil indstille til Byrådet, at Gitte Thøgersen fritages for funktionen som suppleant i Folkeoplysningsudvalget, og at der i givet fald vælges en ny suppleant.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 67

 

Udvalget anbefaler indstillingen.

 

Fra og med dette punkt deltog Heinz Hvid.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 67:

Til Folkeoplysningsudvalget


 

68.             Forslag til mødeplan for 2012.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Møderne i udvalget er tidligere afholdt torsdage kl. 16.00 i Thy Hallen.

Der afholdes normalt ca. 8 møder årligt.

 

REDEGØRELSE

Der foreslås følgende mødedatoer i 2012 med start kl. 16.00 i Thy Hallen.

 

Torsdag den 19. januar

Torsdag den 23. februar

Torsdag den 22. marts

Torsdag den 3. april

Torsdag den 21. juni

Torsdag den 23. august

Torsdag den 4. oktober

Torsdag den 29. november

 

RETSGRUNDLAG

Ingen bemærkning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

 

Bilag til punkt nr. 68:

Forslag til mødeplan for FOU i 2012.


 

69.             Thisted Ordningen - Forslag til fordeling i 2011.

J.nr.: 18.15.05G01-0001

SagsID:  80985

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

Forslag til fordeling af tilskud i henhold til Thisted Ordningen for 2012 er fordelt efter de vedtagne retningslinjer.

 

Fordelingen er beregnet efter samlet antal medlemmer og 50% af samlet kontingent i de forskellige aldersgrupper, dog højst med følgende satser:

 

0 – 6 år

100 kr.

7 – 12 år

175 kr.

13 – 18 år

200 kr.

19 – 24 år

40 kr.

 

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt vedtagne retningslinjer.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat kr. 3.411.787 på budget 2012, heraf fordeles kr. 1.836.329 til medlemstil-skud. Restbeløbet anvendes i forbindelse med slutopgørelsen af kursus- og løntilskud for 2011, som foretages 15.5.2012.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Bilag til punkt nr. 69:

Tilsagn 2012.


 

70.             Forslag til fordeling af tilskud til undervisning i 2012.

J.nr.: 18.15.01Ø40-0001

SagsID:  85744

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

I 2012 er der afsat kr. 1.038.433,- til tilskud til undervisning. Heraf reserveres kr. 2.000,- til nye aftenskoler, der måtte starte i løbet af 2012.

 

Beløbet fordeles som forhåndstilsagn mellem aftenskolerne i forhold til den enkelte aftenskoles udgifter til lærer- og lederløn i 2010 jf. vedhæftede bilag.

 

Opgørelsen viser, at det højeste tilskud maks. kan udgøre kr. 1.109.132,- jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Dansk Blindesamfund fremsender følgende:

 

”Jeg vil gerne søge om midler til gennemførelse af fritidsundervisning i 2012. Jeg håber, vi kan få en lidt større andel af de midler, som er til rådighed, da vi jo som bekendt er den eneste, som tilbyder undervisning specielt tilrettelagt til synshandicappede.

 

Som det fremgår af de sidste års opgørelser betaler vi som forening en stor del allerede nu for at kunne tilbyde undervisning af en vis kvalitet og længde.

 

Jeg håber, I vil se positivt på min anmodning.”

 

FOF Nordvestjylland fremsender følgende:

 

”FOF Nordvestjylland søger hermed om tilskud til undervisning i 2012. Undervisningen vil foregå fortrinsvis i Sydthy-området, da ugeavisen Struer netop er begyndt at distribuere ugeavisen i Hurup og Vestervig i Sydthy. Håber dog også på lidt undervisning i Thisted.

 

Der ønskes tilskud til 50 lektioner”.

 

Foreningen er godkendt 20.4.11 med ret til tilskud til de aktiviteter, der foregår i Thisted Kommune.

 

Thyboernes Aftenskoler fremsender følgende:

 

”Ansøgning om ekstra tilskud til undervisning. ”Teutonernes Rejse” arbejder igen i 2012 på en forestilling, og i den forbindelse er der en del ekstra kurser, der normalt kører i vores folkeoplysende regi.

 

Det drejer sig om syning, værksted, kor, scenografi/drama og orkester, i alt 380 lektioner, der søges tilskud til.

 

Ovenstående er ekstra aktivitet i forhold til 2010, og derfor ikke med i den fordelings-nøgle, som bliver anvendt i 2012”.

 

Det er tidligere besluttet, at der ydes tilskud til Teutonernes Rejse de år, hvor der er aktivitet.

 

Tilskuddet opgøres som om, det er en selvstændig aftenskoler og ikke en del af Thyboernes Aftenskole, idet Thyboernes Aftenskole ikke skal have fordel af et forhøjet tilskud efterfølgende.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt fastsatte regler.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den gældende tilskudsordning er baseret på afholdte udgifter til lærer-/lederløn og til fleksible tilrettelæggelsesformer. Dette betyder, at budgettet fordeles efter indsendte oplysninger, og der er således ingen ”frie midler til at forhøje tilskuddet efter andre kriterier.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

 

at tilskuddet fordeles efter de vedtagne retningslinjer,

 

at ansøgningen fra Dansk Blindesamfund afslås,

 

at ansøgningen fra FOF Nordvestjylland godkendes for de aktiviteter , der foregår i Thisted Kommune,

 

at ansøgningen fra Thyboernes Aftenskole om tilskud til ”Teutonernes Rejse” godkendes for 2012.

 

Bilag til punkt nr. 70:

Dansk Blindesamfund - ansøgning om tilskud til undervisning  2012.

FOF - ansøgning om tilskud i 2012.

Ansøgning Teutoner 12.docx

Tilsagn 2012.


 

71.             Slutafregning af lokaletilskud til undervisning i 2011.

J.nr.: 18.15.15Ø40-T78988

SagsID:  78988

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

Tilskud til lokaleudgifter til undervisning i andre end almindelige klasselokaler er opgjort for 2011 jf. vedhæftede, hvoraf fremgår, at de samlede lokaleudgifter er kr. 203.697.

 

Budgetbeløbet for 2011 var på kr. 87.295, heraf blev der afsat kr. 7.000 til almindelige lokaler, der ikke kan anvises. Der er ikke anvist tilskud herfra, hvorfor der vil være kr. 7.000 til en ekstra fordeling.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt fastsatte retningslinjer.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kontoen for lokaletilskud til undervisning.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

 

at forslaget til slutafregning godkendes, og

 

at der foretages en ekstra fordeling af de kr. 7.000 i forhold til årets afholdte lokaleudgifter.

 

Bilag til punkt nr. 71:

Brug denne - Slutafregning af lokaletilskud til undervisning i 2011.


 

72.             Forslag til fordeling af lokaletilskud til undervisning i 2012.

J.nr.: 18.15.15Ø40-0003

SagsID:  85741

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Der ydes et tilskud til lokaleudgifter i andre end almindelige klasselokaler. Tilskuddet beregnes forholdsmæssigt i forhold til afholdte udgifter foregående år.

 

Der reserveres kr. 7.000 til tilskud i almindelige lokaler, der ikke kan anvises.

 

REDEGØRELSE

Forslaget til fordeling af tilskud til lokaleudgifter i 2012 er foretaget jf. ovennævnte.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt fastsatte regler.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kontoen for lokaletilskud til undervisning.

Der er kr. 87.295 på budget 2012.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

 

Bilag til punkt nr. 72:

Brug denne - Forslag til fordeling af lokaletilskud 2012.


 

73.             Forslag til fordeling af tilskud til Fritids- og Juniorklubber i 2012.

J.nr.: 18.15.05Ø40-00006

SagsID:  105938

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

Forslag til fordeling af tilskud til Fritids- og Juniorklubber i 2012 er fordelt efter de vedtagne regler.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt vedtagne retningslinjer.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På budgettet for 2012 er der afsat kr. 150.903 til aktiviteter og løn. Derudover anvendes  der kr. 95.050 til lokaleudgifter, som dækkes 100%.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

 

Bilag til punkt nr. 73:

Forslag til fordeling af tilskud 2012.


 

74.             Hillerslev Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til friluftsprojekt i ungdomsklubberne.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00019

SagsID:  108523

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

Klublederen skriver følgende:

 

”Jeg tillader mig som leder af Hillerslev Ungdomsklub at ansøge om midler fra Puljen for Ungdomsklubber. Formanden for bestyrelsen har godkendt, at der ansøges.

 

Jeg er uddannet i friluftsliv, og da vi i Thy har meget store naturresurser til rådighed er en aktiv udnyttelse af naturen vigtig for, at vores unge fastholder tilknytningen til Thy.

 

Projektet:

Udarbejdelse og udvikling af friluftskoncepter specielt til unge i ungdomsklubben. (Studies)

 

Praktisk gennemførelse af de udviklede koncepter med unge fra ungdomsklubben. Her vil der også blive lagt invitation ud til andre ungdomsklubber i Thy.

 

Pædagogisk vil der blive:

·         Et hold med fri tilmelding blandede.

·         Et hold med unge med læse problemer for at vurdere glæden ved en succeshistorie i naturen.

·         Der vil blive undersøgt hvilke friluftsaktiviteter, der er mest velegnede til målgruppen.

 

Resultat:

Der vil ud fra de erfaringer, der indsamles kunne evalueres, hvilke aktiviteter, der er velegnede, så det, der resulterer i positive evalueringer, kan danne baggrund for nye aktiviteter i ungdomsskolen for udnyttelsen af den største råvare i Thy nemlig naturen.

 

Projektet kan også vise sig at kunne tilføre gruppen af skoletrætte unge nye pædagogiske tiltag.

 

Budget:

Da det er et udviklingsprojekt, vil der blive lejet udstyr så midlerne ikke går til materiel, der viser sig, der ikke er interesse for.

 

Der ansøges om kr. 39.000. Ud fra de foreløbige analyser vil ½ af budgettet gå til udvikling af konceptet og den anden andel til test af de forskellige aktiviteter med eleverne.

 

Det er min helt klare overbevisning, at et sådant projekt vil kunne udvikle sig til en blivende aktivitet for de forskellige ungdomsklubber i Thy.

 

Projektet vil også kunne give nogle pædagogiske erfaringer, som kan være nyttige for de unge i vores område”.

 

Det er yderligere oplyst, at projektet primært henvender sig til de private ungdomsklub-ber, men at der også kan samarbejdes med Den Kommunale ungdomsskole. Ønsket med projektet er, at det ikke kun er for en klub, men et forsøgsprojekt for at bringe unge ud i hidtil ikke prøvede aktiviteter.

 

Der er også ønske om et samarbejde med skolerne, da det er dem, der har de forskellige specialtilbud til de unge i ungdomsklub-alderen.

 

Budget:

 

Forundersøgelse – omkostninger og tid til test

19.000 kr.

Praktisk udførelse af de udvalgte aktiviteter incl. tid – aktivitet 1,2 og 3

20.000 kr.

 

I alt

39.000 kr.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokalt fastsatte regler.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kan finansieres af ”Puljen for Ungdomsklubber”

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen afslås, idet der findes lignende tilbud i kommu-nen.

 

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 74

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 74:

Ansøgning om tilskud til Frifuftsliv i ungdomsklubber.

 Uddybende kommentarer..doc


 

75.             KFUM Spejderne i Frøstrup - ansøgning om tilskud til spejderudstyr.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00018

SagsID:  108331

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Ingen bemærkning.

 

REDEGØRELSE

KFUM Spejderne i Frøstrup søger om et tilskud på kr. 20.000 til indkøb af nyt og mere spejderudstyr.

 

Klubben oplyser følgende:

”Her i Frøstrup har vi en lille velfungerende spejder klub, hvor børn fra hele Hannæs mødes med engagerede ledere, som holder ved år efter år.

 

I det sidste år er der kommet flere børn til klubben, hvilket i sig selv er godt, men da klubben er gammel er vores udstyr, redskaber og værktøj godt nedslidt, og vi har ikke nok til alle børn. Da vi ligger i et lille lokalområde, er det ikke altid nemt at samle penge sammen ved forskellige aktiviteter. Der er søgt tilskud til en række nærmere specifice-rede anskaffelser.

 

Vi vil gerne kunne fastholde børnene ved at kunne tilbyde dem gode og spændende faciliteter og oplevelser. Ikke mindst da vi oplever, at mange af de børn, som vælger spejder, har svært ved at deltage i andre fritidstilbud som ofte er konkurrence betonet med meget faste regler. Som spejder er der højt til loftet og lidt bedre plads til forskelligheder i fællesskabet”.

 

RETSGRUNDLAG

Ingen bemærkning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ansøgningen kan finansieres af folkeoplysningsudvalgets Pulje, men beløbet er anvendt for 2011.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der bevilges kr. 10.000 af bevillingen i 2012.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 75

 

Indstillingen afslås, idet intentionen med puljen er at støtte nye tiltag.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 75:

Ansøgning om tilskud til spejderudstyr.


 

76.             Hurup Petanque og Krocket Klub - ansøgning om tilskud til pavillon.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00020

SagsID:  108727

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Hurup Petanque og Krocket Klub er godkendt som forening uden lokale- og aktivitets-tilskud, idet alle medlemmer er over 25 år.

 

Klubben har tidligere haft et arbejdsskur og 2 petanquebaner på arealet, hvor det nye behandlerhus nu skal ligge.

 

Skuret er i så dårlig stand, at det ikke kan flyttes.

 

REDEGØRELSE

Klubben søger om et tilskud til indkøb af en ny pavillon. Klubben har fået anvist et areal bag ved Sydthy Svømmebad.

 

Det er oplyst, at klubben har 27 medlemmer – alle over 25 år, og at pavillonen koster kr. 38.000. Klubben kan ikke selv klare hele udgiften.

 

Pavillonen skal anvendes til opbevaring af rekvisitter og til opholdsrum for klubbens medlemmer.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ansøgningen kan finansieres af ”Folkeoplysningsudvalgets Pulje”, men beløbet er anvendt for 2011.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkning.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Ingen bemærkning

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 12.500 af bevillingen i 2012.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 76

 

Ansøgningen afslås, idet foreningen opfordres til at søge klublokaler/opbevaringsrum i Hurup Hallerne.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 76:

Ansøgning om tilskud til pavillon.


 

77.             Eventuelt 06-12-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Eventuelt:

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2011 som punkt 77

 

Intet.