31-05-2011

Mødenr. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 31. maj 2011 fra kl. 16:00

i Borgercentret - Bokseklubbens lokaler..

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Anne Marie Munk

Britta Lomborg Gade

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid

Jens Christian Yde

Jens Vestergaard Jensen

Jørgen Østerby Pedersen

Morten Bach Andersen

Steffen Kjær Pedersen


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

30.

Meddelelser 31-05-2011.

3

31.

Fritidsområdet - digitalisering og forenklet administrationsgrundlag.

4

32.

Thy Motocross Club - ansøgning om tilskud til motocross baneanlæg.

0

33.

Hurup Tennisklub - ansøgning om tislkud til bjælkehytte.

10

34.

Eventuelt 31-05-2011.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

30.             Meddelelser 31-05-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Meddelelser fra:

 

Formanden:

 

Øvrige medlemmer:

 

Forvaltningen:              Nordthy Hallens Fitnesscenter godkendt som en forening med

                                                    ret til aktivitets- og lokaletilskud.

 

                                                    Besigtigelse af lokaler på Borgercentret:

                                                    Kl. 16.00 Thisted Atlet Club

                                                    Kl. 16.10 Thisted Selvforsvarsklub

                                                    Kl. 16.20 Thisted Bordfodboldforening

                                                    Kl. 16.30 Omklædningsrum

                                                    Derefter i Thy Hallen

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 31-05-2011 som punkt 30

 

Heinz Hvid, Jens Christian Yde og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Jørgen Ø. Pedersen:      Omtalte besøg i Nors Boldklub i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum.

 

Ole Jørgensen:             Orienterede om budget 2012 - evt. besparelser.

 

Jens Vestergaard:          Ønsker at se regnskaber for alle haller - også Thy Hallen og Syd-

                                   svømmebad.

 

Jørgen Ø. Pedersen:      Orienterede om Nordthy Hallen og Fitness Center i hallen.

 

Det kan blive nødvendigt at indkalde udvalget med meget kort varsel i forbindelse med budget 2012.

 

 

 

 


 

31.             Fritidsområdet - digitalisering og forenklet administrationsgrundlag.

J.nr.: 18.00.00G00-0001

SagsID:  82503

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Historik

 

Fritidssektionen oplever i det daglige, at det er særdeles besværligt at kommunikere med kommunens ca. 250 foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven.

 

Nogle foreninger har ikke e-mail-adresse hvorfor kommunikation foregår pr. brev.

I forhold til andre foreninger besværliggøres kommunikationen pr. mail af, at foreningerne regelmæssigt skifter kontaktperson og deraf følgende e-mail-adresse, uden at fritidssektionen i alle tilfælde orienteres om dette, hvorfor vigtige informationer i nogle tilfælde ikke når frem til foreningen.

 

På den anden side finder en del foreninger det for besværligt, at varetage de arbejdsgange, som er nødvendige for bl.a. at modtage kommunale tilskud, og udføre den nødvendige administration i forbindelse hermed. En administration som for en stor dels vedkommende sker manuelt ved indberetninger på forskelligt skemamateriale.

 

Desuden er det alment kendt, at de fleste foreningsledere går ind i foreningsarbejdet for at skabe aktivitet for deres medborgere, og ikke for at bruge mere tid end højest nødvendig på administration.

 

Besværlig administration af Folkeoplysningsloven er ikke en isoleret Thisted udfordring, men ses i alle landets kommuner.

 

I sit høringssvar til det aktuelle lovforslag om ændring af folkeoplysningsloven skriver Kommunernes Landsforening (KL) bl.a.:

 

Særligt folkeoplysningslovens regler om anvisning af offentlige lokaler og om lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler er overdrevent indviklede og deltaljerede, og en del af lovens formuleringer stammer helt tilbage fra fritidsloven i 1968.”

 

Endvidere skriver KL i høringssvaret:

 

”KL skal stærkt beklage, at der ikke med lovforslaget tages hul på en helt nødvendig regelforenkling.”

 

På nuværende tidspunkt tyder meget derfor på, at administrationen af de væsentligste områder inden for Folkeoplysningsloven også fremover kommer til at ske inden for lovgivningsmæssige rammer, som minder om dem vi kender i dag.

 

Dette gør blot udfordringen større.

 

Redegørelse.

 

I medfør af de beskrevne udfordringer, anbefaler forvaltningen en handlingsplan som indebærer følgende indsatsområder.

 

1.

For at foreninger kan modtage kommunale tilskud stilles der krav om, at alle foreninger opretter en forenings e-mail-adresse, som kan gå i arv til skiftende bestyrelser, og som bruges fremadrettet til kommunikation mellem forvaltning og forening.

 

2.

Manuelle ansøgnings- og indberetningsskemaer omsættes til elektronisk form og med en klar og tydelig brugervejledning til foreningerne.

 

3.

Børne- og Familieudvalget har på møde den 3/5-2011 besluttet udarbejdelsen af en ny fritidspolitik - i forbindelse hermed medtænkes regel- og administrationsforenklinger hvor det er praktisk muligt.

 

4.

Thisted Kommune anskaffer IT-systemet Conventus, som stilles gratis til rådighed for foreninger under Folkeoplysningsloven imod at foreningerne som minimum forpligtiges til at bruge de dele af systemet, som er nødvendige for at administrere kommunale tilskud. Desuden stilles systemet til rådighed for idrætshaller og andre kommunale institutioner, der udlejer/udlåner lokaler til foreningerne.

 

It-systemet er blevet til i et samarbejde mellem IT-firmaet Conventus og DGI, og er indført i en række danske kommuner bl.a. Herning, Odense, Vejle, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt.

 

Ud over at skabe mulighed for elektronisk indberetning af tilskudsoplysninger til kommunen fra foreningerne, indeholder systemet en række faciliteter som letter hverdagen i foreningerne – bl.a.:

 

  • Online medlemsadministration, hvor medlemmerne selv indtaster og opdatere medlemsoplysninger.

 

  • Holdadministration – info, statistik og kommunikation omkring hvert enkelt hold/tilbud.

 

  • Kommunikation (besked, e-mail og SMS) – internt til udvalgsmedlemmer, trænere, bestyrelser og eksternt til alle medlemmer.

 

  • Booking af haller, lokaler, baner og rekvisitter mm.

 

  • Økonomistyring.

 

  • Opgavestyring – uddelegering af opgaver til ansatte og frivillige.

 

  • Kalender – samlet oversigt over alle aktiviteter.

 

Ud over ovennævnte faciliteter som forvaltningen anbefaler, at Thisted Kommune køber og stiller gratis til rådighed for foreningerne, kan foreningerne tilkøbe sig muligheden for at medlemmerne bl.a. kan foretage online betalinger via betalingskort, administrere billetordninger og elektronisk adgang til f.eks. motionscentre. I medfør af en evt. kommuneaftale vil foreningerne kunne tilkøbe sig de nævnte ekstra faciliteter til 65% af normalprisen og uden et normalt oprettelsesgebyr på 1000 kr.

 

I tilgift til ovenstående skaber systemet mulighed for fra en fritidsportal, som etableres i tæt samspil med Thisted Kommunes hjemmeside, bl.a. at skabe overblik over ledig  tid i idrætshaller og offentligt tilgængelige lokaler, samt mulighed for at booke ledig tid, så faciliteterne udnyttes optimalt.

 

Systemet tænkes i givet fald implementeret primo 2012.

 

Retsgrundlag.

 

Folkeoplysningsloven som fastlægger de lovgivningsmæssige rammer for foreningernes og kommunens virke, samt kommunale beslutninger om bl.a. tilskud til foreningerne.

 

Økonomiske konsekvenser.

 

Anskaffelse af IT-systemet Conventus og etablering af fritidsportal i tilknytning til systemet vil koste 300.000 kr. (anlæg)

 

I år 2 og efterfølgende år vil der være en driftsudgift på ca. 106.000 kr.

 

Indstilling:

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

  • handlingsplanen igangsættes og gennemføres, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

  • i forbindelse med budgetlægningen for 2012 forsøges der optaget en anlægsblok på 300.000 kr. til anskaffelse af IT-systemet Conventus.

 

  • Fra 2013 afholdes driftsudgiften inden for kontoen for lokaletilskud.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 31-05-2011 som punkt 31

 

Heinz Hvid, Jens Christian Yde og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

 

 


 

27.  Thy Motocross Club - ansøgning om tilskud til motocross baneanlæg.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0003

SagsID:  81385

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

Thy Motocross Club søger om et tilskud på 50.000 kr. til etablering af motocross bane ved siden af Thy Kartingcenter og Thisted Lufthavn.

 

Det forventes, at der kan afvikles både nationale og internationale konkurrencer på banen.

 

I forbindelse med baneanlægget bygges der en hal, som skal anvendes til garage, værksted og klublokaler.

 

Alt arbejde udføres med frivillig arbejdskraft, men med bistand og opsyn af autoriserede håndværkere til kloakering, nedsivningsanlæg, strøm og vand.

 

Anlæggelsen af banen sker med hjælp fra lokale entreprenører, som frivilligt og gratis vil udføre det grove arbejde.

 

Lokale landmænd leverer store halmballer, der bruges som bander i sikkerhedsøjemed.

 

Klubben håber på et samarbejde med de lokale ungdomsklubber, ligesom anlægget også forventes at tiltrække turister til området.

 

RETSGRUNDLAG

I Folkeoplysningslovens §6 stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen  kan beslutte, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på 30.000 kr. til projektet under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser indhentes.

 

 

 

 

 

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 27

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Udsættes.

 

Der indhentes yderligere oplysninger om:

- antal medlemmer?

- hvor langt er foreningen i processen?

- hvad er budgettet?

- hvilket beløb er der givet tilsagn om fra anden side?

 

 

Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget 31. maj 2011.

 

Foreningen oplyser:

 

Der p.t. er 28 medlemmer, som har indbetalt kontingent, heraf er ca. 15 under 25 år. Foreningen har haft mange henvendelser fra interesserede, som nok først melder sig ind, når det er sikkert, at projektet kommer i gang.

 

Der mangler en endelig støjberegning før Teknisk Udvalg kan give en miljøgodkendelse, men den er på vej. En foreløbig støjberegning har vist, at støjgenerne er under de tilladte værdier.

 

Det samlede budget er på 546.900 kr. Dette beløb forventes at holde, idet klubben har fået lov til at anvende lettere forurenet jord til jordvoldene. Flere entreprenører har givet tilsagn om at ville levere jorden.

 

Budget:

 

Frivilligt arbejde

165.000

Anlægsarbejde

207.900

Andre leverandørydelser

 13.000

Materialer, inventar, udstyr, maskiner

136.680

Formidling og information

 23.520

Revision

 10.000

I alt

546.900

 

Lag Thy-Mors har indstillet til FødevareErhverv, at der ydes et tilskud på kr. 200.000, men endeligt tilsagn herfra er ikke modtaget p.t.

 

Derudover vil klubben søge tilskud hos Lokale- og Anlægsfonden.

 

Forvaltningens indstilling fastholdes.

 

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 31-05-2011 som punkt 32

 

Heinz Hvid, Jens Christian Yde og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Udvalget bevilgede 30.000 kr. til opstart.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 32:

kopisekr20110414092442.pdf

165 Indstillingsskrivelse Motocross[1].doc


 

33.             Hurup Tennisklub - ansøgning om tislkud til bjælkehytte.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0005

SagsID:  82068

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Hurup Tennisklub søger om tilskud til et nyt klubhus beliggende ved tennisbanerne, idet det gamle klubhus er angrebet af råd og svamp og derfor må nedrives.

 

REDEGØRELSE

Der søges om et tilskud på kr. 12.500 til indkøb af en bjælkehytte på ca. 12 m2. Der er vedlagt et tilbud på et muligt emne, men der er endnu ikke taget stilling til typen.

 

Bjælkehytten vil blive opstillet af klubbens medlemmer og kommer til at stå på en støbt sokkel, og der tilsluttes elektricitet.

 

Den samlede byggeudgift bliver kr. 25.000,00.

 

Det er oplyst, at foreningen p.t. har 28 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

RETSGRUNDLAG

Klubben har søgt om byggetilladelse hos Teknisk Forvaltning, men tilladelsen er ikke modtaget p.t.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et tilskud kan finansieres af ”Folkeoplysningsudvalgets Pulje”.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 12.500,00.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 31-05-2011 som punkt 33

 

Heinz Hvid, Jens Christian Yde og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

 

Bilag til punkt nr. 33:

Ansøgning om tilskud til bjælkehytte.


 

34.             Eventuelt 31-05-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Eventuelt.

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 31-05-2011 som punkt 34

 

Heinz Hvid, Jens Christian Yde og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Intet.