10-11-2011

Mødenr. 1883 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 10. november 2011 fra kl. 16:00 til kl. ST18:00SL

i Mødelokale i Thy Hallen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jens Vestergaard Jensen

Anne Marie Munk

Steffen Kjær Pedersen

Jørgen Østerby Pedersen

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid

Britta Lomborg Gade - afbud

Morten Bach Andersen

Jens Christian Yde- afbud 


 

51.             Meddelelser 10-11-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

 

Meddelelser fra:

 

Formanden:

 

Øvrige medlemmer:

 

Forvaltningen:              Ole Jørgensen orienterer om anlægsbudgettet for 2012.

 

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde, deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 51

 

Formanden:                  Omtalte "Thy 360".

                                   Omtalte besøg hos Thisted Billard Klub.

 

 

 


 

53.             Udarbejdelse af ny fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) for Thisted Kommune.

J.nr.: 00.01.00G01-T79884

SagsID:  79884

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

 

Byrådet vedtog i september 2007 en vision for fritidsområdet. Dette skete samtidig med

en revision af tilskudspolitikken i forhold til foreninger og haller nødvendiggjort af

kommune sammenlægningen.

 

Siden har visionen for fritidsområdet været en integreret del af: ”Håndbog for

Fritidsområdet”, som har beskrevet den samlede politik på fritidsområdet.

 

REDEGØRELSE

 

I de seneste år har fritidsbilledet ændret sig meget, særligt inden for idrætsområdet er

ændringerne markante og tydelige: nye og ofte individuelle idrætsgrene vinder frem og

”gamle” idrætsgrene trænges i baggrunden, og en ny stor gruppe af ældre medborgere

efterspørger i stigende grad tilbud om idræt og motion. Lignende tendenser spores inden

for det øvrige fritidsområde. Kommunernes overtagelse af ansvaret for det forebyggende

sundhedsarbejde forstærker tendenserne yderligere.

 

Dette stiller i stigende grad krav om en fritidspolitik, der er tilpasset de aktuelle og

fremtidige udfordringer på fritidsområdet bl.a. i forhold til aktiviteter og faciliteter.

 

Desuden nedsatte Regeringen i 2009 et Folkeoplysningsudvalg, som skulle undersøge

mulighederne for at modernisere og forenkle folkeoplysningsloven, som i det daglige

regulerer kommunernes støtte til det frivillige foreningsliv og den folkelysende

voksenundervisning.

 

Udvalget har afleveret i alt 38 forslag til en modernisering af den nuværende lov.

 

Regeringens udspil til en ny Folkeoplysningslov har været ventet længe, men ifølge

seneste udmeldinger vil udspillet blive fremlagt i foråret 2011.

 

I medfør af dette anbefaler Undervisnings- og fritidsafdelingen, at der tages initiativ til

udarbejdelse af en ny og tidssvarende politik for det samlede fritidsområde.

 

Den forventede nye Folkeoplysningslov danner det lovmæssige grundlag for en ny

fritidspolitik. Selv om det derfor vil være hensigtsmæssigt, at afvente den nye

Folkeoplysningslov før en ny fritidspolitik udformes, kan det forberedende og indledende

arbejde med fordel igangsættes allerede nu.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at Folkeoplysningsudvalget afholder et temamøde, hvor der

efter oplæg fra forvaltningen formuleres og tilrettelægges en proces, der med involvering

af relevante interessenter, kan føre frem til en ny fritidspolitik for Thisted Kommune.  

Folkeoplysningsudvalgets forslag til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik for

Thisted kommune fremsendes efterfølgende BF-udvalget og Byrådet til behandling og

endelig vedtagelse.

 

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven herunder forventet ny lov.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Udgangspunktet for udarbejdelsen af den fremtidige fritidspolitik er de nuværende

økonomiske rammer. De samfundsmæssige ændringer, der er beskrevet i sags-

fremstillingen gør dog, at den fremtidige økonomiske prioritering af fritidsområdet

naturligt vil indgå i drøftelserne omkring udarbejdelse af en ny fritidspolitik. 

 

KOMMUNIKATION

Folkeoplysningsudvalg og relevante interessenter på fritidsområdet inddrages i

udarbejdelse af en ny fritidspolitik.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

·         forvaltningen udarbejder oplæg til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik, der behandles på temamøde i Folkeoplysningsudvalget

·         folkeoplysningsudvalget fremsender indstilling om proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik til behandling i BF-udvalget og Byrådet

·         den vedtagne proces igangsættes umiddelbar efter at ny Folkeoplysningslov eller afklaring herom foreligger

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 22-02-2011:

 

Godkendt.

 

Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den 24-02-2011:

Afbud:

Britta Gade, Eigil Boye

 

Indstillingen godkendes.

 

Sagen genoptages.

 

Sagen genoptages idet Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan og procesforløb

for udarbejdelse af ny fritidspolitik:

 

Ny fritidspolitik – forslag til tidsplan:

 

22-02-2011                  Beslutning om udarbejdelse af ny fritidspolitik i BF-udvalget, og at Folkeoplysningsudvalget udarbejder indstilling om proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik..

 

24-02-2011                  BF-udvalgets beslutning behandles i Folkeoplysnings-udvalget.

 

05-04-2011 Folkeoplysningsudvalget drøfter proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik på temamøde.

 

April 2011  Forvaltningen udarbejder endeligt forslag til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik.

 

26-04-2011 Forvaltningens forslag til proces for ny fritidspolitik behandles i Folkeoplysningsudvalget, som afgiver indstilling til BF-udvalget.

 

Maj 2011    Forvaltningens forslag til proces for ny fritidspolitik behandles i BF-udvalg og Byråd, og under hensyntagen til evt. ny Folkeoplysningslov besluttes det hvornår processen igangsættes. Herefter suppleres tidsplanen med en plan for gennemførelse af den proces, som skal føre frem til en ny fritidspolitik.

 

Ny fritidspolitik forslag til proces:

 

1. Kick-Off møde for alle interessenter:

 

Oplæg om tendenser på idræts og fritidsområdet i 2011 og fremtiden.

Interessenternes ønsker til ny politik.

Præsentation af processen til udarbejdelse af ny politik.

 

2. Nedsættelse af arbejdsgrupper:

 

·         Unge og fritid

·         Voksne og fritid

·         Ældre og fritid

·         Fritid og faciliteter.

·         Fritid – borgernes og foreningernes samspil med kommune og forvaltning.

 

Efter indstilling fra foreninger og interessenter udpeger Folkeoplysnings-udvalget

medlemmerne af de forskellige arbejdsgrupper.

 

Hver arbejdsgruppe vælger en formand og modtager støtte fra ekstern konsulent.

 

Hver arbejdsgruppe udarbejder følgende beskrivelser:

 

·         Statusbeskrivelse (sådan er det i dag)

·         Vision (sådan ønsker vi at det skal være i fremtiden)

·         Handleplan (sådan fører vi vores ønsker og vision ud i livet)

 

3. Arbejdsgrupperne udarbejder oplæg.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder for hver sit område statusbeskrivelse, vision og

konkrete handleplaner.

 

4. Formulering af overordnet vision for fritidsområdet og en samlet

fritidspolitik.

 

En arbejdsgruppe bestående af formændene for hver arbejdsgruppe,

repræsentanter for forvaltningen samt en eller flere eksterne konsulenter

udarbejder på baggrund af arbejdsgruppernes oplæg forslag til overordnet vision

og en sammenhængende ny fritidspolitik.

 

 

 

5. Høring.

 

Forslag til ny fritidspolitik sendes til høring hos alle interessenter.

 

Forvaltningens oplæg har været drøftet på et temamøde med Folkeoplysningsudvalget,

som ønskede følgende tilføjelser til oplægget:

 

·         Der skal flettes bevarelse af sundhed og hensyn til handicappede ind i alle arbejdsgrupper.

 

·         Ingen politikere i arbejdsgrupperne.

 

·         FOU repræsenteret i alle arbejdsgrupper – gerne som tovholdere til at styre processen, men ikke som formand for grupperne.

 

·         Der skal ikke føres handicap-/sundhedspolitik i arbejdsgrupperne, men handicap- og sundheds - området må gerne komme med input til grupperne.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

·         udarbejdelse af ny fritidspolitik sker efter tidsplan og proces som beskrevet i sagsfremstillingen, med tilføjelser ønsket af Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 16

Steffen Kjær Pedersen og Ejgil Boye Mortensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Sagen genoptages.

Den 1. juni vedtog Folketinget en ny folkeoplysningslov, der trådte i kraft 1. august 2011.

I løbet af oktober modtog kommunerne den nye lovtekst, samtidig med at der er tilgået informationer om den nye lov – lovbekendtgørelsen afventes dog stadig.

De centrale elementer i loven omkring tilskud til de folkeoplysende foreninger herunder lokaletilskud, er stort set uændrede i forhold til den tidligere lov.

Den nye lov giver kommunalbestyrelserne pligt til at vedtage en kommunal folkeoplysningspolitik og til at sikre brugerinddragelse på folkeoplysningspolitikken.

 

 

I den nye lov bliver det obligatorisk for kommunerne at nedsætte et udvalg (§ 35 stk. 2 udvalg), som inddrager den folkeoplysende virksomhed i kommunen i alle sammenhænge, som har generel betydning for den folkeoplysende virksomhed. Der er ikke tale om folkeoplysningsudvalg med de samme detaljerede forskrifter som i den hidtidige lov. Kommunerne får en vis fleksibilitet omkring sammensætning og arbejdsform.

Bortset fra ændringerne omkring brugerinddragelse, er de væsentligste ændringer, at kommunen er forpligtiget til at afsætte midler til en udviklingspulje, som understøtter nye organiseringsformer, nye initiativer eller projekter, samt at selvorganiserede grupper får mulighed for at opnå tilskud fra udviklingspuljen.      Desuden er muligheden for partnerskaber nævnt i loven, idet det er lovens intention, at kommunen i Folkeoplysningspolitikken angiver hvordan de folkeoplysende aktører inddrages i løsning af konkrete opgaver.

Da Byrådet senest 1. januar 2012 skal have vedtaget en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, hvilket ikke åbner mulighed for en proces hvor brugerne inddrages, har forvaltningen med respekt for bl.a. nugældende tilskudsregler om-redigeret den nuværende fritidspolitik, således at den lever op til de grundlæggende krav i den nye Folkeoplysningslov, herunder rummer bestemmelser om selvorganisere grupper, udviklingspulje og brugerinddragelse. Resultatet af forvaltningen arbejde foreligger i form af 2 dokumenter: Håndbog for foreninger og Håndbog for aftenskoler, som beskriver mål, rammer og regelsæt for det folkeoplysende arbejde.

Indholdet i den nye Folkeoplysnings giver i øvrigt ikke anledning til på afgørende punkter at ændre den proces der tidligere er besluttet, og som skal føre frem til en ny Fritidspolitik.                                                                                                 Det kan oplyses, at Kommunerne via de såkaldte DUT-midler er blevet tilført midler til implementering og udvikling af en ny Folkeoplysningspolitik (fritidspolitik).    For Thisted Kommunes vedkommende drejer det sig i 2012 om ca. 60.000 kr., som sammen med midler fra konto til fundraising/udviklingsprojekter inden for fritidsområdet, tænkes at finansierer udvikling og implementering af en ny fritidspolitik.                                                                                                                                       I skrivende stund undersøger forvaltningen muligheden for at udbetale møde-diæter til foreningsrepræsentanter, som jf. procesbeskrivelsen skal sidde i styrergruppen vedr. udvikling af ny fritidspolitik.

 

Forvaltningen indstiller:

·        Nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter med nuværende opgaver og kompetencer, og udgør § 35 stk. 2 udvalget indtil ny Folkeoplysningspolitik er vedtaget.

·        Håndbog for foreninger og Håndbog for aftenskoler udgør mål, rammer og regelsæt for det folkeoplysende arbejde indtil ny Folkeoplysningspolitik er vedtaget.

·        Selvorganiserede grupper kan efter Folkeoplysningsudvalgets afgørelse, modtage tilskud fra udvalgets nuværende pulje, hvis tilskuddet medvirker til at den selvorganiserede gruppe på sigt bliver en egentlig forening.

·        Der igangsættes ultimo januar 2012 en proces som tidligere vedtaget, der skal føre frem til vedtagelsen af en ny Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) i april/maj 2012.

·        Udgifter i forbindelse med udvikling og implementering af ny fritidspolitik finansieres af DUT-midler, og af midler for konto til fundraising/udviklings-  projekter på fritidsområdet.  

·        Muligheden for partnerskaber indgår som element i en ny Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik).

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 53

 

 

Indstillingen godkendes - der arbejdes ikke videre med planerne om at yde diæter til foreningsvalgte medlemmer af styregruppen.

 

 


 

54.             Procedure når foreninger skal rykkes for oplysninger eller indberetninger.

J.nr.: 18.14.00A00-00001

SagsID:  107092

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. april 2011, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en ”rykke” - politik over for foreninger, som ikke overholder de tids- og svarfrister, der fastsættes af forvaltningen og Folkeoplysningsudvalget.

 

 

REDEGØRELSE

 

Baggrunden for beslutningen er, at det er til stor gene for øvrige foreninger, at udbetaling af tilskud m.m. skal afvente foreninger, som ikke overholder fastsatte tidsfrister.

 

Desuden giver det forvaltningen et betydeligt merarbejde, at foreninger ikke indsender nødvendigt materiale inden for fastsatte tidsfrister.                                                                                                                  

 

Senest har forvaltningen i forbindelse med digitalisering og forenkling af administrationen oplevet stort besvær med, at indsamle kontaktoplysninger fra foreningerne, herunder en forenings-e-mail, der fremadrettet skal bruges til alt kommunikation mellem forvaltningen og foreningerne.

Som i en del andre lignende tilfælde kan kontaktoplysningerne ikke tages i brug før alle foreninger har indsendt de nødvendige oplysninger.  

 

Det opleves desuden som et problem, at nogle især små foreninger reelt er ophørt med at fungerer, uden at foreningen er blevet nedlagt, eller at forvaltningen har fået meddelelse herom.

 

Under hensyntagen til at arbejdet i foreningerne varetages af frivillige, foreslår forvaltningen en ”rykke” -procedure, som giver foreningerne flere chancer for at overholde fastsatte tidsfrister:

 

Følgende procedure anvendes når tidsfrister ikke overholdes:

 

Efter en uge:                 Skriftlig påmindelse sendes pr. mail til foreningens e-mail-adresse.

 

Efter to uger:                Skriftlig påmindelse sendes pr. brev til foreningens kontaktperson.

 

Efter 3 uger:                 Skriftlig påmindelse sendes til foreningens e-mail-adresse og til foreningens kontaktperson, om at foreningen mister retten til aktuelle tilskud, hvis foreningen ikke har indsendt nødvendige oplysninger inden to uger.

 

Efter 6 uger:                 Skriftlig påmindelse sendes til foreningens e-mail-adresse og til foreningens kontaktperson, om at foreningen slettes som godkendt folkeoplysende forening, hvis den ikke inden for en tidsfrist af 3 uger har indsendt nødvendige oplysninger, eller har givet oplysning om at foreningen fortsat fungerer.

 

Efter 9 uger:                 Foreningens slettes som godkendt folkeoplysende forening uden yderligere påmindelse og varsel.

 

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven og bestemmelserne om, at foreningerne skal give forvaltningen nødvendige oplysninger, for at der kan administreres efter lovens forskrifter.

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Der kan være økonomiske konsekvenser for foreninger, som ikke reagere på trods af flere rykkere.

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

Ingen.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

 

Foreningerne informeres om procedure for ”rykkere” ved skrivelse til foreningen, og på Thisted Kommunes hjemmeside.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Der pr. 1. januar 2012 indføres en procedure som beskrevet i sagsfremstillingen, når foreninger ikke overholder de tids- og svarfrister, der fastsættes af forvaltningen og Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 54

 

 

Indstillingen godkendes

 

 

 


 

55.             Fritids- og juniorklubber under Folkeoplysningsloven - definition på "Uden for Thisted By".

J.nr.: 18.12P21-U72161

SagsID:  72161

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

 

Der er afsat en pulje på budgettet til fordeling blandt de fritids- og juniorklubber, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven.

 

I retningslinierne fremgår det, at ordningen omfatter klubber/foreninger ”Udenfor Thisted by”.

 

Retningslinierne er godkendt i Børne- og Kulturudvalget 18.12.2003.

 

REDEGØRELSE

 

P.t. er der flere ønsker om godkendelse som en juniorklub/fritidsklub efter folkeoplysningslovens regler.

 

Senest er Klitmøller Fritidsklub godkendt, og en ny klub har ansøgning undervejs.

 

Idet Klitmøller Fritidsklub tidligere har været godkendt med eget budget under Folkeskolens budget, er der omplaceret et beløb til puljen.

 

Forvaltningen har behov for en præcisering af hvad der helt nøjagtigt forstås ved ”Udenfor Thisted by”.

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven og lokale regler.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Såfremt nye klubber skal godkendes, vil det gå ud over tilskuddet til de øvrige godkendte klubber, såfremt der ikke tilføres flere midler til puljen.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at udvalget nærmere præciserer, hvad der menes med at ordningen omfatter klubber/foreninger ”uden for Thisted By”  

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 55

 

 

Udvalget vedtog, at der kan ydes tilskud til klubber beliggende i mindre bysamfund, hvor der i forvejen ikke er en fritids- eller juniorklub indenfor en afstand af 6 km.

 

 


 

56.             Thisted Ro- og Kajakklub - ansøgning om tilskud til nyt tag og overgang til fjernvarme.

J.nr.: 18.15.15Ø40-T73218

SagsID:  73218

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

I brev af 25. august 2011 oplyser bestyrelsen for Thisted Ro- og Kajakklub følgende:

 

”I forbindelse med vedligeholdelse af Thisted Ro- og Kajakklub’s lokaler, blev der i 2009 foretaget en del udskiftning af utætte tagplader.

 

Det viste sig hurtigt, at arbejdet var utilstrækkeligt, og der blev indhentet 2 tilbud om udskiftning af hele taget med henblik på at begrænse ødelæggelserne.

 

Den lavestbydende fik at vide, at han fik arbejdet. Først skulle finansiereingen dog på plads. Bestyrelsen anså ikke finansieringen som det store problem, idet alene ejendommens beliggenhed måtte give rigelig sikkerhed for et kreditforeningslån.

 

Entreprenøren påbegyndte arbejdet uanset finansieren ikke var på plads.

 

Det viste sig, at der ikke kunne opnås kreditforeningslån, og entreprenøren fremsendte sin faktura, som endte på kr. 429.884,00.

 

Med pant i klubbens ejendom lykkedes det med et pengeinstituts velvilje at låne til betalingen af entreprenøren.

 

Samtidig lånte klubben penge til et længe næret ønske om udskiftning af klubbens oliefyr til fjernvarme. Dette ud fra at begrænse klubbens fremtidige lokaleudgifter og af sam-fundsmæssige hensyn.

 

Arbejdet er færdiggjort og betalt med en udgift på kr. 42.600,00.

 

Klubben har en rimelig god økonomi, hvor der hvert år har været råd til nyanskaffelser af bl.a. kajakker, og der er en god medlemstilgang – p.t. 156 medlemmer.

 

Ovennævnte investeringer har klubben fundet nødvendige, men det har samtidig belastet klubbens økonomi voldsomt.

 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at ansøgning om større vedligeholdelsesarbejder skal godkendes inden arbejdet påbegyndes. Det er for sent, men i klubben håbede man at kunne klare skærene selv. Det har klubben desværre problemer med, og derfor søges der om, at ansøgningen godkendes”.

 

REDEGØRELSE

I Thisted Kommune er det besluttet, at vedligeholdelsesarbejder over kr. 15.000,00 hvortil der søges lokaletilskud, skal godkendes inden påbegyndelsen.

 

Tilskud udbetales i forhold til antal aktivitetstimer. I slutopgørelsen for lokaletilskud for 2010 var der opgivet et timetal på 1910, hvilket vil svare til et max. tilskud på kr. 146.263,00.

 

Klubbens tilskudsberettigede udgifter var i 2010 kr. 156.286,00, hvilket medførte et tilskud på kr. 53.397,00.

 

Såfremt ansøgningen godkendes, og der ses bort fra aktivitetstimetallet, vil det medføre et tilskud på:

 

 

Udskiftning af tag

429.884,00 kr.

Overgang til fjernvarme

  42.600,00 -

I alt

472.484,00 kr.

Tilskud 65 %

307.115,00 -

Fradrag for medlemmer over 25 år 47,44 % (opgørelsen for 2010)

145.695,00 -

Tilskud i alt

161.420,00 kr.

 

Hertil skal lægges klubbens øvrige tilskudsberettigede lokaleudgifter i 2011.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven og lokale bestemmelser.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet vil blive finansieret af kontoen for lokaletilskud.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at udvalget træffer afgørelse i sagen.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 56

 

 

Ansøgningen afslås, idet der ikke er søgt forhåndstilsagn.

 

 

Bilag til punkt nr. 56:

Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse.

Notat - yderligere oplysninger til ansøgning om tilskud til tag og oliefyr.


 

57.             Hundborg Boldklub - ansøgning om tilskud til reparation af tag og udskiftning af gasfyr.

J.nr.: 18.15.15Ø40-T73233

SagsID:  73233

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Hundborg Boldklub søger om lokaletilskud til reparation af tag og til udskiftning af gasfyr, og at der ses bort fra antal aktivitetstimer i klubhuset i forbindelse med nedennævnte tilskud.

 

Der er indhentet tilbud på begge dele:

 

Udskiftning af gasfyr samt opstart af fyret

29.362,50 kr.

Omtækning af en del af taget ca. 160 plader og bortskaffelse af asbestplader

34.438,75 kr.

I alt

63.801,25 kr.

 

Tilskud ydes med 65 % af 63.801,25 kr. = 41.470,81 kr.

 

I 2009 havde klubben 1200 aktivitetstimer, dette er ikke nok til at dække denne + øvrige tilskudsberettigede udgifter.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningslovens § 25 om lokaletilskud.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Finansieres af kontoen for lokaletilskud.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

 

at ansøgningen godkendes, og

 

at der ses bort fra antallet af aktivitetstimer i forbindelse med udskiftning af tagplader og gasfyr.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 57

 

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 57:

Tilbud på reparation af taget.

Ansøgning om tilskud til nyt gasfyr.


 

58.             Sjørring Bordtennisklub - ansøgning om tilskud til projekt "Kantbold".

J.nr.: 18.00.00Ø40-00017

SagsID:  106588

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Sjørring Bordtennisklub er en nyoprettet klub. Klubben har tidligere været en del af Sjørring Boldklub.

 

Klubben har p.t. 41 medlemmer i alderen 0 – 24 år – i alt har klubben ca. 70 medlemmer.

 

REDEGØRELSE

Klubben søger om et tilskud på kr. 82.980,- til ”Projekt Kantbold”.

 

Klubben mener, at Projekt Kantbold, er et projekt, der fremmer det gode liv. Projektet har fokus på sundhed og motion og satser på kvalitet, og for specielt et udkantsområde er Projekt Kanthold ret usædvanligt.

 

Klubbens medlemmer kommer fra ca. 11 skoler, og et begyndende samarbejde med den lokale SFO har været en succes.

 

Projekt Kantbold vil forsøge at udbygge det arbejde, klubben har lagt grundstenen for gennem specielt det sidste år. Projekt Kantbold arbejder både på elite- og bredde-satsning, idet klubben mener, at der skal være plads til alle, både dem som vil dyrke bordtennis på et meget højt plan og til dem, der vil dyrke det mere for kammeratskabets og motionens skyld.

 

Eliteplan:

 

·         Træningslejre

·         Individuel træning

·         Ungdomsdivision

·         Kraftcenter for omegnens andre klubber

·          

·         Bredden:

·          

·         Kvalitetstræning til alle

·         Samarbejde med skoler og SFO’er i området

·         Pigebordtennis i fokus

·         Træningssamlinger for bredden

·         Breddestævner udbygges med en skole/SFO-turnering

·         Familietræning – mor/far/barn træning

·          

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et tilskud kan finansieres af kontoen ”Folkeoplysningsudvalgets Pulje”.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 10.000 til styrkelse af samarbejdet med skoler og SFO’er i området.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 58

 

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 58:

Ansøgning om tilskud til projekt "Kantbold"


 

59.             Thy Frilufts- og Klatreklub - ansøgning om tilskud til udvidelse af klatrevægge.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00016

SagsID:  106586

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Thy Frilufts- og Klatreklub har klublokaler i Snedsted Hallen.

 

I forbindelse med slutopgørelsen af medlemmer i 2010 havde klubben 39 medlemmer i alderen 0 – 24 år.

 

Klubben har gennem de sidste 2½ år oplevet en kraftig medlemstilgang på juniorholdene fra 7 – 16 år, samt blandt de yngre medlemmer på seniorholdet 17 – 25 år.

 

Til juniorholdet er der tilmeldt 18 klatre, heraf kommer altid 13 – 14 juniorer med 3 – 5 forældre + 3 – 4 instruktører.

 

På klubaftener for seniorer kommer der tit 12 – 18 medlemmer for at klatre.

 

Faciliteterne kan ikke rumme alle disse klatre. Der kan max. være 6 personer pr. gang. De øvrige må stå i kø for at klatre.

 

Klubben mangler flere klatrevægge.

 

REDEGØRELSE

Klubben søger om et tilskud på kr. 25.000,-.

 

MÅL:

Klubben bygger 2 nye klatrevægge på 3 x 9 meter indenfor i klublokalerne.

 

Udenfor bygges en klatrevæg på 5 x 8 meter, hvor de nederste meter vil være låst af, når klubben ikke er til stede.

 

Beskrivelse:

Klubben køber en brugt klatrevæg i Valby.

Klatrevæggen er med formstøbte 3D plader, som ligner klipper.

Denne klatrevæg koster kr. 115.000,-. Klatrevæggen har i dag som ny en værdi på over kr. 800.000,-.

 

Projektering og tegning af de nye klatrevægge står klubben selv for med hjælp fra en tømmer.

 

Klatrevæggene skal bygges af medlemmerne. Dette skal gerne give et socialt sammen-hold.

 

Medlemmerne får også en indsigt i opgavens størrelse og et ejerskab over for faciliteterne.

 

Bedre faciliteter og flere klatrevægge vil give en meget større glæde og plads til flere klatre.

 

Tidsplan:

Efteråret 2011 – sommeren 2012.

 

Økonomi:

Udgifter:

 

Tegninger af klatrevæggene

    5.000 kr.

Klatrevæg i Valby

115.000 kr.

Afhentning og transport af klatrevæggen

    6.000 kr.

Opsætning om omforandringer

  10.000 kr.

I alt

136.000 kr.

 

 

 

 

Indtægter:

 

Egen betaling

  78.000 kr.

JK Automater

  15.000 kr.

Tuborg fond

  15.000 kr.

Thisted Kommune

  25.000 kr.

Dansk Klatreforbund

    3.000 kr.

I alt

136.000 kr.

 

Fremtiden:

Klubben gælder sig til efter etablering af nye, flere og større klatrevægge at kunne tilbyde klubbens mange medlemmer mere plads og bedre faciliteter samt mere udfordrende klatring med denne form for plader, som ligner klipper.

 

Klubben håber med dette udviklingsprojekt, i efteråret 2012 at stå med en klub med nye spændende klatrevægge og masse af aktiviteter klar til de mange medlemmer.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ansøgningen kan finansieres af kontoen for ”Folkeoplysningsudvalgets Pulje”.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

 

at klubben indhenter de nødvendige tilladelser (f.eks. byggetilladelse), og

 

at der ydes et tilskud på 10.000 kr.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 59

 

 

Udvalget bevilgede kr. 13.500,00.

 

 

Bilag til punkt nr. 59:

Ansøgning fra Klatreklub

Udviklingsprojekt TFK 2011-kommunen.doc


 

60.             Stenbjerg Fritidsklub - ansøgning om tilskud til indretning af boldrum.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00015

SagsID:  106581

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Stenbjerg Fritidsklub søger om tilskud på kr. 15.000 til indretning af boldrum.

 

Tilskuddet skal anvendes til indkøb af basketball kurve, fodboldmål, tennisnet + ketcher, gulv hockey + mål + stave, volleyball net samt diverse bolde.

 

Klubben har oplyst, at der er behov for at udvide klubarealet, idet klubben p.t. har 67 medlemmer i aldersgruppen for tilskud til fritidsklubber. Derudover er der en del flere uden for aldersgruppen, som deltager i klubbens aktiviteter.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af ”Pulje for Fritidsklubber”.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 60

 

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 60:

Ansøgning om tilskud til indretning af boldrum.


 

61.             Vorupør Junior- og Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til tv, borde, lamper og siddepuffer.

J.nr.: 18.00.00Ø40-00014

SagsID:  105974

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Vorupør Junior- og Ungdomsklub søger om et tilskud på 7.300 kr. til køb af

 

50’’ fladskærms TV

kr. 5.500

4 små sofaborde

-       500

4 bordlamper

-       800

2 siddepuffer

-       500

I alt

kr. 7.300

 

Klubben ønsker lidt fornyelse/forbedring af klublokalerne på Vorupør Skole.

 

Ved slutopgørelsen af medlemstilskud for 2010 havde klubben 22 medlemmer i alderen 7 – 18 år.

 

Foreningen er godkendt som en almindelig forening, men har aktiviteter som i en juniorklub.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevillingen kan finansieres af kontoen for ”Pulje for Fritidsklubber”.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 61

 

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 61:

Ansøgning omtilskud til fladskærms TV m.v.


 

62.             Eventuelt.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

Eventuelt.

 

Britta Lomborg Gade og Jens Christian Yde deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 10-11-2011 som punkt 62

 

 

Intet.