05-04-2011

Mødenr. 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 5. april 2011 fra kl. 16:00

i Thy-hallen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jens Vestergaard Jensen

Anne Marie Munk

Steffen Kjær Pedersen

Jørgen Østerby Pedersen

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid

Britta Lomborg Gade

Morten Bach Andersen

Jens Christian Yde


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Folkeoplysningsudvalgets temamøde den 5. april kl. 16.00 i Thy-hallen

3

2.

Udarbejdelse af fritidspolitik for Thisted Kommune

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.               Folkeoplysningsudvalgets temamøde den 5. april kl. 16.00 i Thy-hallen

J.nr.: 18.14.00G01-0001

SagsID:  80756

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

Program:

 

 

16.00 – 16.15               Velkomst og kaffe.

 

16.15 – 17.15               Proces vedr. udarbejdelse af ny fritidspolitik – oplæg og efterfølgende drøftelse.

 

17.15 – 17.45               Spisning.

 

17.45 – 18.45               Digitalisering af fritidsområdet og forenkling af administrationsgrundlaget – oplæg og efterfølgende drøftelse.

 

18.45 - 19.00                Anlæg og større vedligeholdelsesarbejder på fritidsområdet.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2011 som punkt 1

 

Oplæg v. vice undervisnings- og fritidschef Ole Jørgensen.

 


 

2.               Udarbejdelse af fritidspolitik for Thisted Kommune

J.nr.: 00.01.00G01-T79884

SagsID:  79884

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

Byrådet vedtog i september 2007 en vision for fritidsområdet. Dette skete samtidig med en revision af tilskudspolitikken i forhold til foreninger og haller nødvendiggjort af

kommunesammenlægningen.

 

Siden har visionen for fritidsområdet været en integreret del af: ”Håndbog for Fritidsområdet”, som har beskrevet den samlede politik på fritidsområdet.

 

REDEGØRELSE

I de seneste år har fritidsbilledet ændret sig meget, særligt inden for idrætsområdet er ændringerne markante og tydelige: nye og ofte individuelle idrætsgrene vinder frem og ”gamle” idrætsgrene trænges i baggrunden, og en ny stor gruppe af ældre medborgere efterspørger i stigende grad tilbud om idræt og motion. Lignende tendenser spores inden for det øvrige fritidsområde. Kommunernes overtagelse af ansvaret for det forebyggende sundhedsarbejde forstærker tendenserne yderligere.

 

Dette stiller i stigende grad krav om en fritidspolitik, der er tilpasset de aktuelle og fremtidige udfordringer på fritidsområdet bl.a. i forhold til aktiviteter og faciliteter.

Desuden nedsatte Regeringen i 2009 et Folkeoplysningsudvalg, som skulle undersøge mulighederne for at modernisere og forenkle folkeoplysningsloven, som i det daglige regulerer kommunernes støtte til det frivillige foreningsliv og den folkelysende voksenundervisning.

Udvalget har afleveret i alt 38 forslag til en modernisering af den nuværende lov.

Regeringens udspil til en ny Folkeoplysningslov har været ventet længe, men ifølge seneste udmeldinger vil udspillet blive fremlagt i foråret 2011.

I medfør af dette anbefaler Undervisnings- og fritidsafdelingen, at der tages initiativ til udarbejdelse af en ny og tidssvarende politik for det samlede fritidsområde.

Den forventede nye Folkeoplysningslov danner det lovmæssige grundlag for en ny fritidspolitik. Selv om det derfor vil være hensigtsmæssigt, at afvente den nye Folkeoplysningslov før en ny  fritidspolitik udformes, kan det forberedende og indledende arbejde med fordel igangsættes allerede nu.

Forvaltningen foreslår derfor, at Folkeoplysningsudvalget afholder et temamøde, hvor der efter oplæg fra forvaltningen formuleres og tilrettelægges en proces, der med involvering af relevante interessenter, kan føre frem til en ny fritidspolitik for Thisted Kommune.  

Folkeoplysningsudvalgets forslag til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik for Thisted kommune fremsendes efterfølgende BF-udvalget og Byrådet til behandling og endelig vedtagelse.

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven herunder forventet ny lov


 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgangspunktet for udarbejdelsen af den fremtidige fritidspolitik er de nuværende økonomiske rammer. De samfundsmæssige ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen,

gør dog, at den fremtidige økonomiske prioritering af fritidsområdet naturligt vil indgå i drøftelserne omkring udarbejdelse af en ny fritidspolitik. 

 

KOMMUNIKATION

Folkeoplysningsudvalg og relevante interessenter på fritidsområdet inddrages i udarbejdelse af en ny fritidspolitik.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

·         forvaltningen udarbejder oplæg til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik, der behandles på temamøde i Folkeoplysningsudvalget

·         folkeoplysningsudvalget fremsender indstilling om proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik til behandling i BF-udvalget og Byrådet

·         den vedtagne proces igangsættes umiddelbar efter at ny Folkeoplysningslov eller afklaring herom foreligger

 

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 22-02-2011:

 

Godkendt.

 

Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den 24-02-2011:

Afbud:

Britta Gade, Eigil Boye

 

Indstillingen godkendes.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2011 som punkt 2

 

Proces ved udarbejdelse af ny fritidspolitik:

·         Der skal flettes bevarelse af sundhed og handicap ind i alle arbejdsgrupper.

·         Ingen politikere i arbejdsgrupperne.

·         FOU-medlemmer i alle arbejdsgrupper – gerne som tovholdere til at styre processen, men ikke som formand for grupperne.

·         Der skal ikke føres handicap-/sundhedspolitik i arbejdsgrupperne, men handicap- og sundhedsområdet må gerne komme med input til grupperne.

 

Digitalisering og forenkling:

·        Anbefaler, at ordningen implementeres evt. over 2 år.

 

Anlæg og større vedligeholdelsesarbejder:

·         Forvaltningen udarbejder oversigt over anlæg og vedligeholdelsesarbejder.