26-04-2011

Mødenr. 151 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 26. april 2011 fra kl. 16:00 til kl. 18.00

i Thyhallen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Anne Marie Munk

Britta Lomborg Gade

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid

Jens Christian Yde

Jens Vestergaard Jensen

Jørgen Østerby Pedersen

Morten Bach Andersen

Steffen Kjær Pedersen- afbud 


 

14.  Meddelelser 26-04-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

Meddelelser fra:

 

Formanden:

 

Øvrige medlemmer:

 

Vice undervisnings- og fritidschef:  Følgende foreninger er godkendt efter Folkeoplysningslovens regler:

                                  

                                                   

Vorupør Amatørscene:

Anvender kommunale lokaler – ønsker ikke tilskud til aktiviteter.

 

Thy Motocross Klub:

Ønsker aktivitets- og lokaletilskud.

 

Midtthy Cykelmotion:

Ønsker at anvende kommunale lokaler og på sigt også at få aktivitets-tilskud.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 14

Steffen Kjær Pedersen og Ejgil Boye Mortensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Formanden: Intet

 

Øvrige medlemmer: Intet.

 


 

15.  Østerild Multicenter - ansøgning om tilskud til køb af stole.

J.nr.: 04.04.00Ø40-T80083

SagsID:  80083

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

Multicentret i Østerild har mange aktivitetstilbud til alle aldersklasser.

 

Foreninger, firmaer og private både i og udenfor lokalområdet lejer multicentret til afholdelse af aktiviteter – foredrag, stormøder vedr. testcenter, bankospil, jubilæer, teater m.v.

 

Disse arrangementer kræver ofte opsætning at et større antal stole med koblingsbeslag, som centret ikke råder over.

 

RETSGRUNDLAG

Intet at bemærke.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om tilskud til 200 stole med koblingsbeslag á 300 kr. i alt 60.000 kr.

 

Der er ikke afsat tilskudspulje til haller på Folkeoplysningsudvalgets kompetenceområde.

 

Kan evt. finansieres af de frie midler til anlæg i 2011 under Fritid.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt denne ansøgning skal finansieres af de frie midler til anlæg i 2011 på Fritidsområdet.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 15

Steffen Kjær Pedersen og Ejgil Boye Mortensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Udvalget kan ikke anbefale ansøgningen, idet der er tale om inventar, som normalt afholdes af hallernes driftskonti.

 

 

Bilag til punkt nr. 15:

Ansøgning om et tilskud på 60.000 kr. til stole.


 

16.  Udarbejdelse af ny fritidspolitik for Thisted Kommune

J.nr.: 00.01.00G01-79884

SagsID:  79884

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

Byrådet vedtog i september 2007 en vision for fritidsområdet. Dette skete samtidig med

en revision af tilskudspolitikken i forhold til foreninger og haller nødvendiggjort af

kommune sammenlægningen.

 

Siden har visionen for fritidsområdet været en integreret del af: ”Håndbog for

Fritidsområdet”, som har beskrevet den samlede politik på fritidsområdet.

 

REDEGØRELSE

 

I de seneste år har fritidsbilledet ændret sig meget, særligt inden for idrætsområdet er

ændringerne markante og tydelige: nye og ofte individuelle idrætsgrene vinder frem og

”gamle” idrætsgrene trænges i baggrunden, og en ny stor gruppe af ældre medborgere

efterspørger i stigende grad tilbud om idræt og motion. Lignende tendenser spores inden

for det øvrige fritidsområde. Kommunernes overtagelse af ansvaret for det forebyggende

sundhedsarbejde forstærker tendenserne yderligere.

 

Dette stiller i stigende grad krav om en fritidspolitik, der er tilpasset de aktuelle og

fremtidige udfordringer på fritidsområdet bl.a. i forhold til aktiviteter og faciliteter.

 

Desuden nedsatte Regeringen i 2009 et Folkeoplysningsudvalg, som skulle undersøge

mulighederne for at modernisere og forenkle folkeoplysningsloven, som i det daglige

regulerer kommunernes støtte til det frivillige foreningsliv og den folkelysende

voksenundervisning.

 

Udvalget har afleveret i alt 38 forslag til en modernisering af den nuværende lov.

 

Regeringens udspil til en ny Folkeoplysningslov har været ventet længe, men ifølge

seneste udmeldinger vil udspillet blive fremlagt i foråret 2011.

 

I medfør af dette anbefaler Undervisnings- og fritidsafdelingen, at der tages initiativ til

udarbejdelse af en ny og tidssvarende politik for det samlede fritidsområde.

 

Den forventede nye Folkeoplysningslov danner det lovmæssige grundlag for en ny

fritidspolitik. Selv om det derfor vil være hensigtsmæssigt, at afvente den nye

Folkeoplysningslov før en ny fritidspolitik udformes, kan det forberedende og indledende

arbejde med fordel igangsættes allerede nu.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at Folkeoplysningsudvalget afholder et temamøde, hvor der

efter oplæg fra forvaltningen formuleres og tilrettelægges en proces, der med involvering

af relevante interessenter, kan føre frem til en ny fritidspolitik for Thisted Kommune.  

Folkeoplysningsudvalgets forslag til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik for

Thisted kommune fremsendes efterfølgende BF-udvalget og Byrådet til behandling og

endelig vedtagelse.

 

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven herunder forventet ny lov.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Udgangspunktet for udarbejdelsen af den fremtidige fritidspolitik er de nuværende

økonomiske rammer. De samfundsmæssige ændringer, der er beskrevet i sags-

fremstillingen gør dog, at den fremtidige økonomiske prioritering af fritidsområdet

naturligt vil indgå i drøftelserne omkring udarbejdelse af en ny fritidspolitik. 

 

KOMMUNIKATION

Folkeoplysningsudvalg og relevante interessenter på fritidsområdet inddrages i

udarbejdelse af en ny fritidspolitik.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

·         forvaltningen udarbejder oplæg til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik, der behandles på temamøde i Folkeoplysningsudvalget

·         folkeoplysningsudvalget fremsender indstilling om proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik til behandling i BF-udvalget og Byrådet

·         den vedtagne proces igangsættes umiddelbar efter at ny Folkeoplysningslov eller afklaring herom foreligger

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 22-02-2011:

 

Godkendt.

 

Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den 24-02-2011:

Afbud:

Britta Gade, Eigil Boye

 

Indstillingen godkendes.

 

Sagen genoptages.

 

Sagen genoptages idet Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan og procesforløb

for udarbejdelse af ny fritidspolitik:

 

Ny fritidspolitik – forslag til tidsplan:

 

22-02-2011                  Beslutning om udarbejdelse af ny fritidspolitik i BF-udvalget, og at Folkeoplysningsudvalget udarbejder indstilling om proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik..

 

24-02-2011                  BF-udvalgets beslutning behandles i Folkeoplysnings-udvalget.

 

05-04-2011 Folkeoplysningsudvalget drøfter proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik på temamøde.

 

April 2011  Forvaltningen udarbejder endeligt forslag til proces for udarbejdelse af ny fritidspolitik.

 

26-04-2011 Forvaltningens forslag til proces for ny fritidspolitik behandles i Folkeoplysningsudvalget, som afgiver indstilling til BF-udvalget.

 

Maj 2011    Forvaltningens forslag til proces for ny fritidspolitik behandles i BF-udvalg og Byråd, og under hensyntagen til evt. ny Folkeoplysningslov besluttes det hvornår processen igangsættes. Herefter suppleres tidsplanen med en plan for gennemførelse af den proces, som skal føre frem til en ny fritidspolitik.

 

Ny fritidspolitik forslag til proces:

 

1. Kick-Off møde for alle interessenter:

 

Oplæg om tendenser på idræts og fritidsområdet i 2011 og fremtiden.

Interessenternes ønsker til ny politik.

Præsentation af processen til udarbejdelse af ny politik.

 

2. Nedsættelse af arbejdsgrupper:

 

·         Unge og fritid

·         Voksne og fritid

·         Ældre og fritid

·         Fritid og faciliteter.

·         Fritid – borgernes og foreningernes samspil med kommune og forvaltning.

 

Efter indstilling fra foreninger og interessenter udpeger Folkeoplysnings-udvalget

medlemmerne af de forskellige arbejdsgrupper.

 

Hver arbejdsgruppe vælger en formand og modtager støtte fra ekstern konsulent.

 

Hver arbejdsgruppe udarbejder følgende beskrivelser:

 

·         Statusbeskrivelse (sådan er det i dag)

·         Vision (sådan ønsker vi at det skal være i fremtiden)

·         Handleplan (sådan fører vi vores ønsker og vision ud i livet)

 

3. Arbejdsgrupperne udarbejder oplæg.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder for hver sit område statusbeskrivelse, vision og

konkrete handleplaner.

 

4. Formulering af overordnet vision for fritidsområdet og en samlet

fritidspolitik.

 

En arbejdsgruppe bestående af formændene for hver arbejdsgruppe,

repræsentanter for forvaltningen samt en eller flere eksterne konsulenter

udarbejder på baggrund af arbejdsgruppernes oplæg forslag til overordnet vision

og en sammenhængende ny fritidspolitik.

 

5. Høring.

 

Forslag til ny fritidspolitik sendes til høring hos alle interessenter.

 

 

 

Forvaltningens oplæg har været drøftet på et temamøde med Folkeoplysningsudvalget,

som ønskede følgende tilføjelser til oplægget:

 

·         Der skal flettes bevarelse af sundhed og hensyn til handicappede ind i alle arbejdsgrupper.

 

·         Ingen politikere i arbejdsgrupperne.

 

·         FOU repræsenteret i alle arbejdsgrupper – gerne som tovholdere til at styre processen, men ikke som formand for grupperne.

 

·         Der skal ikke føres handicap-/sundhedspolitik i arbejdsgrupperne, men handicap- og sundheds - området må gerne komme med input til grupperne.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

·         udarbejdelse af ny fritidspolitik sker efter tidsplan og proces som beskrevet i sagsfremstillingen, med tilføjelser ønsket af Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 16

Steffen Kjær Pedersen og Ejgil Boye Mortensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 


 

17.  Fundraising - Morsø Kommunes opsigelse af fælles aftale.

J.nr.: 00.01Ø24-U77835

SagsID:  77835

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

Thisted og Morsø Kommuner har i flere år haft en fælles fundraiser-ordning. Først havde man en aftale med Dansk Projektrådgivning og i maj 2010 indgik man en ny aftale med SUELL Team. Aftalen gælder for et år og udløber med udgangen af april 2010.

 

REDEGØRELSE

 

Følgegruppen vedr. projektrådgivning havde evalueringsmøde den 8. marts 2011. SUELL Team fremlagde deres evaluering på projektrådgivningen for perioden maj 2010 til marts 2011.

 

Der har været afholdt i alt fire informationsmøder. To i Thisted og To på Mors. Det ene informationsmøde i Thisted var for kommunalt ansatte med 15 deltagere. Om aftenen samme dag blev der holdt informationsmøde for foreninger. Her deltog 7 personer.

 

Øvrige aktiviteter:

-          Der har været afholdt to heldagsseminarer. Et i Thisted (32 deltagere) og et på Mors (13 deltagere)

-          91 er tilmeldt Dropbox – en fælles side med opdateringer på fonde.

-          SUELL Team har indgået to delkontrakter om konkrete projekter.

-          Der er udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse.

-          Der er indsendt 110 ansøgninger om støtte fra fonde.

-          Den 8. marts 2011 var der indkommet mindst 536.000 kr. til projekter. Heraf er de 436.000 kr. gået til projekter på Mors og 100.000 kr. til projekter i Thisted Kommune.. Projektansøgerne er ikke ret gode til at melde tilbage om de har fået midler bevilliget og hvor mange. Derfor kan det reelle tal være meget større. Det er kun 34 % af de projektansøgere, som har fået rådgivning, som har svaret på spørgeskemaet.

 

Konklusionen på Følgegruppens evalueringsmøde den 8. marts 2011 er:

-          at rådgivningen er god og i øjenhøjde

-     at de konkrete resultater af ansøgninger til fonde ikke er tilfredsstillende.

-          at tiden lige nu ikke er optimal for fondssøgning.

-          at følgegruppen anbefaler en fortsættelse. I første omgang et år og med   evaluering sidst på året 2011.

 

Morsø Kommunes Børne- og Kulturudvalg besluttede på møde den 7. april følgende:

 

Den nuværende aftale udløber pr. 1. maj 2011 og fornyes ikke.

 

Forvaltningen anmodes om til udvalgets maj-møde at udarbejde et oplæg med henblik på indarbejdelse i basisbudgettet af en fast kommunal fundraiserfunktion fra 1. januar 2012.”

 

Morsø Kommunes Kultur- og Fritidschef oplyser i mail af 15/4-2011 supplerende, at der er et ønske om, at kunne ansætte en fundraiser i Morsø kommunen, som alle, både medarbejdere i kommunen og foreninger og institutioner kan drage nytte af.

 

Det skal i tilknytning hertil oplyses, at Thisted Kommunes Børne- og Familieudvalg den 12/1-2010 besluttede, at Thisted Kommune ønsker at gøre brug af ekstern bistand.

 

Det hidtidige samarbejde med Morsø Kommune om Fundraising-ordningen har især været målrettet foreninger og kommunale institutioner, som ikke har mulighed for selv at stille med en erfaren fundraiser, og som har svært at finde tid til de mange ansøgninger, skrivelser og kontakter, som arbejdet med fundraising kræver. Ofte er et projekts gennemførelse afhængig af, om der kan skaffes de rigtige midler.

 

Derfor er Forvaltningen positiv indstillet for en videreførelse af en ordning, som støtter op om bl.a. foreningers og kommunale institutioners udviklingsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at ordningen videreføres som en fleksibel ordning, der har til formål at støtte udviklingsinitiativer inden for fritidsområdet.

 

Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget på følgende måde:

 

·         Konsulentbistand til udviklingsprojekter og bistand til Fundraising inden for en beløbsramme af 10.000 kr. kan bevilges af Formanden for Folkeoplysningsudvalget og Thisted Kommunes Vice Undervisnings- og Fritidschef. 

 

·         Konsulentbistand til udviklingsprojektet og bistand til Fundraising inden for beløbsrammer større end 10.000 kr. kan bevilges af Folkeoplysningsudvalget.

 

·         Ordningen administreres af fritidssektionen i Thisted Kommunes Undervisnings- og Fritidsafdeling, hvortil henvendelse om støtte fra ordningen rettes. 

 

 

RETSGRUNDLAG

 

Intet at bemærke.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Thisted Kommunes udgifter til nuværende Fundraising ordning udgør: 154.357 kr..

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

Ingen ud over de i redegørelsen beskrevne.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

 

Forslag til ny ordning sendes til i høring i Folkeoplysningsudvalget, da budgettet ligger inden for udvalgets ansvarsområde. 

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Ordningen videreføres under de i sagsfremstillingen nævnte nye betingelser.

 

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 17

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 


 

18.  Koldby Hørdum IF´s Fanklub Bølgen - ansøgning om godkendelse af foreningen under Folkeoplysningsloven.

J.nr.: 18.00.00G01-0001

SagsID:  81227

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

Koldby Hørdum IF´s Fanklub Bølgen ansøger den 28. februar 2011 om godkendelse som foreningen under Folkeoplysningsloven.

 

REDEGØRELSE

 

Forvaltningen har gennemgået Foreningens vedtægter som er fremsendt sammen med ansøgningen.

 

Forvaltningen finder ikke, at Foreningens vedtægter lever op til de krav Folkeoplysningsloven stiller til foreninger, som skal godkendes efter loven.

 

Jf. foreningens vedtægter er det foreningens formål, bl.a. at yde økonomisk opbakning til fodboldafdelingerne i Koldby Hørdum IF. Forvaltningen finder ikke, at det lever op til lovens bestemmelser, at foreningen har til formål at yde økonomisk opbakning til en anden forening.

 

Endvidere mangler foreningens vedtægter oplysninger om hjemsted, regnskabsforhold herunder valg af revisor og tegningsret for foreningen.

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Evt. tilskud til foreningen afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme til formålet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Koldby Hørdum IF´s Fanklub Bølgen ikke godkendes som forening under Folkeoplysningsloven.

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 18

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

Besluttet

 

Indstillingen godkendes.

 

Bilag til punkt nr. 18:

kopisekr20110412070835.pdf


 

19.  Team Thy On Tour - ansøgning om godkendelse som forening og opstartstilskud.

J.nr.: 18.00.00G01-T79923

SagsID:  79923

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

Team Thy On Tour ansøger 14. februar 2011 om godkendelse som foreningen under Folkeoplysningsloven, og om tilskud til opstart af foreningen.

 

REDEGØRELSE

 

Forvaltningen har gennemgået Foreningens vedtægter som er fremsendt sammen med ansøgningen.

 

Forvaltningen finder ikke, at Foreningens vedtægter lever op til de krav Folkeoplysningsloven stiller til foreninger, som skal godkendes efter loven.

 

Jf. foreningens vedtægter er det foreningens formål, ved idrætslige aktiviteter, at optjene midler til forbedring af vilkår for organisationer.

Forvaltningen finder ikke, at det lever op til lovens bestemmelser, at foreningen har til formål at optjene midler til forbedringer af organisationer.

 

Af foreningens vedtægter fremgår det endvidere, at som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed eller privatperson, som er ansat i en virksomhed, der støtter foreningens formål og under forudsætning af, at virksomheden eller personen har bopæl i Thisted og Morsø Kommune. Forvaltningen finder ikke, at vedtægterne på dette punkt lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser om, at foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

 

Det skal endvidere oplyses, at foreningen søger om opstarts tilskud til: racercykler, cykeltøj, cykelsko, cykelhjelme og cykelcomputere. Desuden søges der om tilskud til omkostninger v. møder, telefonregninger, printer og papir.

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Evt. tilskud til foreningen afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets rammer til formålet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

Ingen.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

 

 

·         Team Thy On Tour ikke godkendes som forening under Folkeoplysningsloven, og derfor heller ikke modtager opstartstilskud..

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 19

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 19:

kopisekr20110415124326.pdf

Ansøgning om tilskud til opstart.


 

20.  FOF Nordvestjylland - ansøgning om godkendelse som forening med tilskud til undervisning.

J.nr.: 18.15.01G01-T79925

SagsID:  79925

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund) Nordvestjylland har i ansøgning af 17. januar 2011 ansøgt om godkendelse som forening i Thisted Kommune.

 

REDEGØRELSE

 

Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig – humanistiske kulturtradition, at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske – og samfundsliv.

 

Af foreningens vedtægter fremgår, at FOF Nordvestjylland omfatter kommunerne Holstebro, Struer, Lemvig, Herning, Skive og Thisted.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til vedtægterne, ud over at Folkeoplysningsudvalget bør overveje og træffe afgørelse om foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser om at være hjemmehørende i kommunen.

 

Der er bestyrelsesmedlemmer valgt fra alle kommuner.

 

Foreningens adresse ligger i Holstebro.

 

Foreningen er en selvstændig forening, som er tilknyttet den landsdækkende organisation.

 

Foreningen er godkendt i Lemvig, Herning, Holstebro og Skive Kommune, som yder tilskud efter gældende regler i den enkelte kommune og for de timer, der

læses i kommunen.

 

RETSGRUNDLAG

 

Iflg. Folkeoplysningsloven er det Folkeoplysningsudvalget der afgør om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud.

 

Særligt afgør Folkeoplysningsudvalget jf. Folkeoplysningslovens § 4 stk. 2 (pind 6) med tilhørende bemærkninger, ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende der. 

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Tilskud til Foreningens virksomhed tildeles inden for den samlede ramme til Folkeoplysende Foreninger efter Folkeoplysningslovens §2 stk. 2.1 (aftenskoler). 

 

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

Ingen.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om foreningen opfylder betingelserne for at opnå tilskud.

 

·         Der kun ydes tilskud til aktiviteter afholdt i Thisted Kommune.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 20

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

Bilag til punkt nr. 20:

Vedtægter


 

21.  KFUM Spejderne Boddum-Ydby - renovering af klubhuset.

J.nr.: 18.15.15Ø40-T73604

SagsID:  73604

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

KFUM Spejderne i Boddum-Ydby søger om tilskud til renovering af klubhuset, som er bygget i 1970’erne. Huset er løbende vedligeholdt efterhånden som behovet opstod,

senest i 2009 hvor en del vinduer blev skiftet.

 

Huset opvarmes udelukkende med el, og de stigende el-priser tvinger foreningen til at tænke alternativt for at kunne finansiere omkostningerne til opvarmning.

 

Der er et presserende behov for at renovere den ene gavl i huset. I samme forbindelse ønskes der muret en skorsten ved gavlen, så der bliver mulighed for at etablere en supplerende varmekilde i form af en pilleovn til træpiller.

 

Arbejdet udføres primært ved brug af lokal håndværker suppleret af frivilligt arbejde.

 

Det er oplyst, at aktivitetstimetallet for 2011 vil være på ca. samme niveau som for 2010 – 448 timer.

 

Der var driftsudgifter for ca. 35.000 kr. i 2010.

 

Det betyder, at der for 2011 max. vil kunne ydes et tilskud på 448 timer x 76,63 kr. =

34.330 kr.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1 og folkeoplysningsbekendtgørelsen § 14, stk. 1.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er indsendt overslag over arbejdet:

 

Gavl

50.250 kr.

Skorsten

15.000 kr.

Pilleovn

20.000 kr.

I alt

85.250 kr.

 

Ansøgningen kan finansieres af kontoen for lokaletilskud.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes, og at der ses bort fra antallet af aktivitetstimer ved beregning af tilskud i 2011.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 21

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 21:

Ansøgning om lokaletilskud til renovering af klubhuset.


 

22.  Tilskud til undervisning - slutopgørelse 2010.

J.nr.: 18.15.01Ø40-T77675

SagsID:  77675

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

 

HISTORIK

Aftenskolerne fik medio december 2009 tilsagn om tilskud til undervisning i 2010. Tilsagnet var baseret på slutopgørelsen for 2008, der er opgjort medio april 2009.

 

REDEGØRELSE

 

Slutopgørelsen for 2010 foreligger nu, og viser et mindre forbrug på 75.629 kr. (excl. mellemkommunal refusion) heraf 10.000 kr. afsat til nye aftenskoler.

 

Budgettet for 2010 var på 997.000 kr.

 

Aftenskolerne havde i 2010 et aktivitetsniveau der berettigede til et yderligere tilskud på 225.583 kr. hvis ikke budgetbeløbet og forhåndstilsagnet, som bygger på afholdte lønudgifter i 2008 forhindrede dette. 

 

RETSGRUNDLAG

Tilskuddene udbetales efter de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven og de beslutninger, der i øvrigt et bestemt i Byrådet.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Da der ikke er overførselsadgang på kontoen for tilskud til aftenskolerne, er der ikke mulighed for at fordele det uforbrugte budgetbeløb til skolerne.

 

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

·         opgørelsen tages til efterretning.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 22

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag til punkt nr. 22:

kopisekr20110418150434.pdf


 

23.  Thisted Ordningen - slutopgørelse 2010

J.nr.: 18.15.05Ø40-T76698

SagsID:  76698

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

Slutopgørelse over tilskud i henhold til regelsættet for Thisted Ordningen er foretaget.

 

69 klubber havde ikke indsendt slutopgørelse inden 1. marts og blev derefter rykket, trods det mangler der stadig slutopgørelse for 8 klubber.

 

Det er tidligere besluttet, at der afsættes 1% af bevillingen til nye foreninger.

 

RETSGRUNDLAG

I henhold til Folkeoplysningsloven § 15 ydes der tilskud til børn og unge under 25 år og § 19 der siger, at kommunen skal fastsætte en tilskudsmodel ud fra lokale forhold.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget 2011

kr.

3.371.463

Afsat til nye foreninger 1%

kr. 

     33.715

Anvendt til genopstart af Snedsted Fritidsklub

kr.

     20.000

Medlemstilskud for 2011

kr.

1.977.690

Kursustilskud for 2010

kr.

   292.093

Rest til løntilskud for 2010

kr.

1.047.965

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at opgørelsen godkendes.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 23

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Beløbet til fordeling til løn og kurser reduceres efter det materiale der bliver indsendt efter at 5 klubber rykkes igen ved mail til 2 personer i klubben. Frist 14 dage.

 

Forvaltningen udarbejder oplæg til "rykker" politik.

 

 

 

 

 

 

 


 

24.  Nors Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til bl.a. projektor, lærred og sækkestole

J.nr.: 18.00.00Ø40-0002

SagsID:  81234

Sagsbeh.: BTJ

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

Nors Ungdomsklub har pt. ca. 30 unge mellem 7. klasse og 18 år. Klubben er et pædagogisk tilbud til gruppen af unge 2 aftner om ugen, dertil kommer PC-aftner, weekendture og andet.

 

Bestyrelsen for Nors Ungdomsklub har flere gange diskuteret hvorledes klubben kan tiltrække og fastholde unge i positive relationer med andre unge, og under opsyn af voksne.

 

De unge er af pædagogiske grunde taget med på råd, som skal være med til at gøre klubben mere moderne og tidssvarende.

 

Klubben ansøger om tilskud til:

1.    En projektor, så film kan vises på storskærm og til Wii-spil (ca. 6-8.000 kr.)

2.    Et lærred til at vise filmene på

3.    Sækkestole til TV stuen (ca. 1.000 kr. pr. stk.)

4.    Sol afskærmning i TV stuen

5.    Nye gardiner til salen og i TV stuen

 

RETSGRUNDLAG

I Folkeoplysningslovens §6 stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen  kan beslutte, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevillingen kan finansieres af puljen for ungdomsklubber.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes tilskud med 10.000 kr.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 24

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes med tilskud på 10.000 kr. til projektor og sækkestole.

 

Bilag til punkt nr. 24:

kopisekr20110412101249.pdf


 

25.  Thisted FC - ansøgning om tilskud til kursus for kommende trænere.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0004

SagsID:  81405

Sagsbeh.: AN

Åben sag

 

HISTORIK

Intet at bemærke.

 

REDEGØRELSE

Thisted FC søger om tilskud til afvikling af træner/lederkursus for alle U15 piger og drenge spillere i klubben. Kurset er obligatorisk for alle spillere – uanset om man er pige, dreng, 1.hold eller 3. hold.

 

Formålet er rekruttering af unge til trænergerningen i klubben, give spillerne bedre viden om foreningslivet og om børnefodbold, samt at fastholde teenagerne i Thisted FC ved at skabe en ”VI” følelse og fælles ansvar for klubben.

 

Klubben har besluttet, at kurset skal være en årlig begivenhed for U15 spillerne. Dvs. at alle spillere fremover skal igennem dette kursus.

 

RETSGRUNDLAG

I Folkeoplysningslovens §6 stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen  kan beslutte, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet at bemærke.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen og mulig konsekvenser.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 25

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

J.fr. reglerne for tilskud til kurser for instruktører afslås ansøgningen.

 

 

Bilag til punkt nr. 25:

Ansøgning om tilskud til kursus for kommende trænere.


 

26.  Næstrup Skyttecenter - ansøgning om tilskud til EDB-program og projektor.