Thisted Kommunes landdistriktspulje

Thisted Kommune lægger i sin Vision 2022 op til, at lokaludvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.

Denne målsætning har resulteret i et samarbejde mellem Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy. En central del af aftalen omhandler et samarbejde omkring udmøntning af en pulje på 0,5 mio. kr. til initiativer i landdistrikterne. 

Formålet med puljen er først og fremmest at styrke bosætningstilbuddene i landsbyerne. Vi håber derudover at se klyngesamarbejder mellem landsbyer, hvor de arbejder sammen om at styrke tilbuddene i deres område. Samtidig støtter vi op om den store indsats, de mange frivillige bidrager med i forbindelse med udvikling af deres landsby og område.

Ansøgningsperiode


Der er én ansøgningsperiode til landdistriktspuljen i 2017.

 • 1. april – 8. maj.

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet

Materialet sendes elektronisk til teknisk@thisted.dk - husk at skrive ”Ansøgning til landdistriktspulje” i emnefeltet.

Bemærk: Det er nødvendigt at downloade det gratis program Adobe Reader, for at kunne skrive i ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente programmet.

Ansøgnings- og prioriteringskriterier 

 1. Projekter der vil kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i en by eller et område kan støttes.
 2. Inden for denne ramme vil ansøgninger med kreativt og nytænkende indhold og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer blive prioriteret højest.
 3. Projekter, der først og fremmest beskæftiger sig med renovering af eksisterende faciliteter, vil have lavere prioritering.
 4. Kun foreninger kan ansøge om midler (ikke privatpersoner, virksomheder samt kommunale institutioner). Bemærk, at Thisted Kommune ikke kan støtte kommerciel virksomhed.
 5. Ansøgninger som er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening prioriteres.
 6. Projektsamarbejder mellem landsbyer/foreninger prioriteres.
 7. Projekter med kort etableringstid prioriteres.
 8. Alle landsbyer i Thisted Kommune kan ansøge om midler fra puljen.
 9. Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen dog godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. Det vil fordre, at der er tale om projekter med forskelligt indhold.
 10. Der stilles krav om anden finansiering på minimum 25 % af den samlede projektsum, og værdien af egne timer kan ikke medregnes.
 11. Det skal oplyses, hvor der søges medfinansiering, samt om eventuelle tilsagn er opnået.
 12. For projekter, som støttes med mindre end 50.000 kr., udbetales støtten ved projektopstart.
 13. For projekter, som støttes med mere end 50.000 kr., udbetales støtten i rater i forhold til projektets fremdrift.
 14. Projektet må ikke være igangsat, inden der er givet skriftligt tilsagn om støtte.
 15. Der kan kun søges om midler til etablering af et projekt, ikke til drift.
 16. Eventuelt overskydende midler fra et projekt tilbagebetales til gavn for andre projekter.
 17. Det er ansøger, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med det, der er givet tilsagn til. I modsat fald vil Thisted Kommune forlange pengene tilbagebetalt.
 18. Ansøger har ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser m.m. i tilknytning til projektet.
 19. Ved projektafslutning skal der indsendes billeder og projektbeskrivelse, som formidles på Thisted Kommunes og Landsbygruppen Thys hjemme- og Facebook-sider.
 20. Ved projektafslutning skal der indsendes dokumentation i form af regnskab.
 21. Det er ansøger, som har ansvaret for driften af projektet – herunder også omkostninger til eventuel nedrivning/bortskaffelse eller lignende.

Samarbejde mellem Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy

Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy arbejder sammen omkring udmøntning af landdistriktspuljen på 0,5 mio. kr., og mødes jævnligt i forbindelse med udmøntning af landdistriktspuljen. Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy indstiller i fællesskab projekter til støtte til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, og evaluerer i fællesskab arbejdet omkring udmøntningen af landdistriktspuljen.

 


Kontaktinfo

Erhverv
Asylgade 30
Telefon: 99 17 17 00
Fax: 99 17 22 64
E-mail: erhverv@thisted.dk