Sektorplaner

Sektorplanerne beskriver de overordnede linjer for planlægningen i Thisted Kommune og er et tillæg til lokalplaner og kommuneplanen

Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Kataloget blev udarbejdet i december 2014
Kataloget kan ses her: Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Detailhandelsplan

Formålet med detailhandelsplanen er, ud over at fastlægge de generelle
rammer for kommunens detailhandel, at give mulighed for
en fortsat udvikling af handelslivet i kommunens byer.

Læs detailhandelsplanen

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere indsatsen ved klimatilpasning ved at kortlægge og prioritere risikoområder.

Læs klimatilpasningsplanen

Varmeplanen

Thisted Kommune ser varmeplanlægningen som et aktivt redskab til at sikre forbrugerne en sikker og omkostningseffektiv
varmeforsyning, der samtidig kan være med til at skabe grundlag for, at anvendelsen af fossile brændsler i kommunen over en årrække udfases.

Du kan læse mere om varmeplanlægningen i varmeplanen

Vindmølleplanen for Thisted Kommune

 Den gældende plan blev vedtaget i 2012 som et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplantillægget indeholder to rammeområder for vindmøller. Disse områder skal gennemgå en fornyet planlægning ved udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM for hvert område med en 8 ugers offentlighedsfase, førend vindmølleprojektet
kan realiseres.

Læs Vindmølleplanen

Læs miljørapporten hertil

 

I 2016 er der igangsat en ny planlægning for vindmøller i Thisted Kommune.

d. 25 april 2017 er forslag til kommuneplantillæg nr. 42 "Vindmølleplan 2016" blevet vedtaget og udsendes i høring fra d. 26 april - 21 juni 2017.

Kommuneplantillæg nr. 42 med tilhørende miljøvurdering kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden kan høringssvar indgives. Linket til hjemmesiden er givet nedenstående.

thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29/

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og tilhørende miljøvurdering kan også downloades ved at klikke her

Læs Offentliggørelsesbrev


Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanens formål er at strukturere behovet for udviklingen af vandværker og ledningsnet. Den skal sikre, at indvindingen af grundvand i kommunen er bæredygtig, så vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt. Forsyningsstrukturen skal udvikles i takt med kommunens udvikling i øvrigt, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed for både borgere og erhverv.

Se Vandforsyningsplanen her

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk