Lokalplaner og kommuneplantillæg

På vores online lokalplanportal kan du se de forskellige offentliggjorte lokalplaner, der er vedtager, og du kan se planer i offentligt høring. Herunder kan du også læse mere om, hvad en lokalplan eller et tillæg er.

Lokalplanportalen

Besøg Thisted Kommunes Lokalplanportal.

På portalen kan du se:

  • Alle gældende lokalplaner
  • Lokalplaner under politisk behandling eller debatfase
  • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring
  • Vejledninger til hvad en lokalplan er.
Portalen ser således ud:

Lokalplanportalen

”Under udarbejdelse” her kan du se de digitale lokalplaner, som endnu ikke er vedtaget som forslag, men som er i debatfase eller under politisk behandling.
"Forslag" her kan du se de digitale lokalplaner, der er i høring.
"Endelig" her kan du se alle de eksisterende lokalplaner.

De eksisterende lokalplaner kan også findes på Thisted Kommunes WebGIS
> Åbn BorgerWebGIS (nyt vindue)

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er at fastlægge, hvordan et større eller mindre område skal anvendes, ligesom planen har bestemmelser for omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen kan samtidig også regulere et tema for et større område, fx skilte og facader.

Der skal foreligge en godkendt lokalplan før der kan gennemføres et projekt, som vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Du kan læse mere i vores vejledning  til lokalplaner generelt.

> Læs vejledningen "Lokalplaner generelt" (nyt vindue)


Kommuneplantillæg

I særlige tilfælde kan der blive udarbejdet kommuneplantillæg.
Det kan ske når rammebestemmelserne for gældende kommuneplan har været utilstrækkelige for at kunne vedtage en konkret lokalplan, eller når man ønsker at ændre bestemmelserne for gældende kommuneplan for det emne som kommuneplantillægget omfatter.
Kommuneplantillægget bliver også at finde som bilag til lokalplanen i lokalplanportalen, i de tilfælde der måtte være et hertil.
Eksisterende kommuneplantillæg er også at finde på Thisted Kommunes WebGIS.

Offentlig debat

Alle lokalplaner starter som forslag, der udsendes i en offentlighedsfase på mindst 8 uger, hvor alle har ret til at kommentere det fremlagte forslag. Dette kan også gøre inde fra lokalplanportalen, hvor man under hver plan der er i høring kan lave en bemærkning. Efter endt offentlig høring behandles de indkomne kommentarer før Kommunalbestyrelsen enten kan vedtage forslaget endeligt eller forkaste forslaget. Såvel lokalplanforslag, som endeligt vedtagne lokalplaner skal offentliggøres.

Offentliggjorte planer

> Se offentliggjorte planer og tillæg til lokalplaner

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk