Lokalplaner og kommuneplantillæg

Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune.

Der kan udarbejdes lokalplaner for områder i byzone, landzone og i sommerhusområder. På denne side kan du læse mere om lokalplanens formål og se de lokalplaner, som er offentliggjorte. Du kan også læse om tillæg til kommuneplanen.

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er at fastlægge, hvordan et større eller mindre område skal anvendes, ligesom planen har bestemmelser for omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen kan samtidig også regulere et tema for et større område, fx skilte og facader.

Der skal foreligge en godkendt lokalplan før der kan gennemføres et projekt, som vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Du kan læse mere i vores vejlendning  til lokalplaner generelt.

> Læs vejledningen "Lokalplaner generelt" (nyt vindue)
 

Eksisterende lokalplaner

Du kan se de gældende lokalplaner på vores WebGIS

> Åbn BorgerWebGIS (nyt vindue)

Kommuneplantillæg

I særlige tilfælde kan der bliver udarbejdet kommuneplantillæg
- når rammebestemmelserne for gældende kommuneplan har været utilstrækkelige for at kunne vedtage en konkret lokalplan, eller
- når man ønsker at ændre bestemmelserne for gældende kommuneplan for det emne som kommuneplantillæget omfatter

Offentlig debat

Alle lokalplaner starter som forslag, der udsendes i en offentlighedsfase på mindst 8 uger, hvor alle har ret til at kommentere det fremlagte forslag eller gøre indsigelse imod forslaget. Efter endt offentlig høring behandles de indkomne kommentarer før Byrådet enten kan vedtage forslaget endeligt eller forkaste forslaget. Såvel lokalplanforslag som endeligt vedtagne lokalplaner skal offentliggøres. Det sker i dagspressen og her på siden.

Offentliggjorte planer

> Se offentliggjorte planer og tillæg til lokalplaner

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk