Uddannelse og job

Uddannelse og job

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Folkeskolens tre obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen.

 

Fagformål

Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Eleverne skal opnå viden og færdigheder, der kan forberede dem på uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker og forudsætninger og de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.

Stk. 3. Emnet uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Eleverne skal opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet. Endvidere skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job og karrieremuligheder forskellige uddannelsesforløb kan føre til.
læs mere her

 

Uddannelse og job
Uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolens 1. - 9. klassetrin.
Formålet er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse

Ideer og undervisningsmateriale
Til klasselærere og andre lærere, der har ansvaret for undervisningen i Uddannelse og job.
UU har udarbejdet en oversigt over tilgængelige materialer på skolerne i kommunen, samt anført relevante links til inspiration - se nedenstående.
Kontakt skolens vejleder for nærmere.

Materialeoversigt
Oversigt over undervisningsforløb udarbejdet i forhold til trinmålene 1. - 10. klasse

Vejledningsværktøjer

Vaks i jobland: kræver licens
Jobkompasset
Job City
Få inspiration til en uddannelse - et nyt job
Guide til uddannelse 
Guide til job
Uddannelsessystemet i Danmark

Erhvervspraktik i 9. klasse
Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

 

 

Tilbage til forside