Licitation - Udvidelse af Thisted Genbrugscenter

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter, tilbudsloven, lbk. nr. 1410 af 7. dec. 2007 annonceres følgende:

Thisted Kommune ønsker at udvide Thisted Genbrugscenter med et nyt areal til modtagelse af haveaffald og areal til kompostering af haveaffald.

Arbejdet udbydes i offentlig licitation.

Omfanget af arbejderne er i hovedtræk følgende:
Muldafrømning og regulering af overfladen.
Etablering af afvandingssystem:
Etablering af faskine til nedsivning af overfladevand: Størrelse ca. 600 m3.
Etablering af areal belagt med betonsten på ca. 12.000 m2.
Etablering af omfangsvolde.
Etablering af ca. 430 m hegn og 2 porte.
Etablering af pladsbelysning.
Diverse arbejder.

Arbejdet skal udføres inden udgangen af 2013.

Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere udbudsmaterialet ved henvendelse til:

                              COWI A/S
                              Havneparken 1
                              7100 Vejle

                              Att.: Brian Leth Sørensen
                              bls@cowi.dk

Sidste frist for afgivelse af tilbud er tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 11.00.

Tildelingskriteriet for opgaven er laveste pris.