Licitation på anlægsarbejdet vedr. renovering af Vestre Kirkegårdsvej


Thisted Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr. renovering af Vestre Kirkegårdsvej i Thisted

Byggeriet omfatter: 
Arbejdet omfatter sætning af kansten, etablering af cykelsti, fortov mv. samt etablering af ca. 70 meter ny vej mod Thorstedvej.

a) Ca. 250 mBundsikring

b) Ca. 500 mStabilt grus

c) Ca. 1800 m3Asfalt

d) Ca. 3600 mAsfaltslidlag

e) Ca. 500 m3 Belægningsarbejde

f) Ca. 850 lbm. Kantsten

g) Ca. 14 stk. Nye rendestensbrønde

Udbudsform:
Arbejdet udbydes jfr. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, LBK nr. 1410 af 7. december 2007. Arbejdet udbydes med tildelingskriteriet laveste bud.


Tidsfrist: 
Arbejdet skal udføres i perioden 21. august 2013 – 15. november 2013.


Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet udleveres på Cd-rom fra mandag den 24. juni 2013 og kan bestilles ved henvendelse pr. mail til JC@THISTED.DK.  

Af bestillingen skal tydeligt fremgå virksomhedens:

- Navn
- Adresse
- Kontaktperson
- Telefonnummer
- E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes)  


Licitation:
Tilbud mærket "Renovering af Vestre Kirkegårdsvej, Thisted" indleveres til: Teknisk forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, i mødelokale 1, senest onsdag den 31. juli 2013 kl. 10.00 - på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der må være til stede.


Overdragelse af arbejde:
Arbejdet forventes at kunne overdrages onsdag den 21. august 2013 under forudsætning af politisk godkendelse.