Beskæftigelsesfremmende indsats og 2. aktør


Som en del af tilbudsviften på dagpenge og kontanthjælpsområdet ønsker Jobcenter Thisted tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats overfor ledige indenfor målgrupperne LAB 2.1 og 2.2.

Jobcenter Thisted ønsker at tilbuddet indeholder metoder der fremmer deltagernes medbestemmelse for indholdsdelen og inddragelse af struktureret netværksdannelse i et 4 til 8 ugers forløb. Tilbuddet skal således indeholde både et perspektiv på effektiv og hurtig afklaring af de lediges muligheder på arbejdsmarkedet, samt et mere handlingsorienteret perspektiv i forhold til de lediges forankring på arbejdsmarkedet.

Det forventes at de beskrevne metoder er grundlagt i evidensbaseret viden om virkningsgrader.

Tilbuddet skal endvidere forholde sig til hvorledes tilbudsgiver agter at opfylde målsætningen om, at deltagerne enten udsluses til ordinær beskæftigelse eller ordinært arbejde, og hvorledes lovgivningens mulighed for beskæftigelsesfrem-mende aktiviteter indtænkes i forløbet.

Tilbudsgiver forventes at anvende relevante dele af Opera-systemet, og overdrages dele af det administrative arbejde ved oprettelse af tilbud samt forventes at følge op på beskæftigelsesfremmende tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelse af tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling
Der foretages en vurdering på sammenhængen mellem pris, foreslåede effektmål og anvendte metoder, således at det samlet set mest økonomisk fordelagtige tilbud vælges.

Kontaktoplysninger
Kontakt Souschef Mikael Ettrup-Enggaard på følgende telefonnummer, hvis der er spørgsmål til opgaven: 9917 2441

Tilbud sendes til:
Jobcenter Thisted
Skolegade 4c
7700 Thisted
Att: Mikael Ettrup-Enggaard

Tilbud kan også sendes på mail: mee.jobcenter@thisted.dk.

Frist
Frist for modtagelse af tilbud er onsdag den 25. januar 2012 klokken 10.00.

Udbuddet er annonceret i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) §§ 15a-15d.