Udvidelsesplan 2017

Thisted Kommune fremlægger hermed:

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn   
Debatoplæg for
udvidelse af Hanstholm Havn
Debatoplæg for
udskiftning af vindmøller
ved Hanstholm Havn

Offentliggørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2017 godkendt ovennævnte debatoplæg som nu sendes i offentlig høring.

Debatoplæggene er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017 og samtidigt sendt til forskellige myndigheder, hvis interesser er berørt af oplæggene samt borgere indenfor en radius på 1000 meter fra den estimerede placering af vindmøllerne og matrikler, som grænser op til havneudvidelsen. Efter den offentlige fremlæggelse vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til det videre forløb på grundlag af de indkomne kommentarer, idéer og forslag.

Du kan se og downloade debatoplæggene på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk/hanstholmhavn eller du kan læse papirudgaven hos Teknisk Forvaltning, Thisted Bibliotek, Hurup Bibliotek og Hanstholm Bibliotek samt hos Borgerservice.

Hvis du har kommentarer, idéer og forslag til debatoplæggene, skal disse være Thisted Kommune i hænde senest den 2. marts 2017. Disse skal sendes elektronisk til Thisted Kommune på teknisk@thisted.dk, ellers pr. post til Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Da projektet omfatter en inddæmning af søterritoriet samt en forøgelse af vanddybderne i forhold til den eksisterende havbund, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give tilladelse til projektet.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler herom. Således er både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Thisted Kommune ansvarlige myndigheder for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. De to myndigheder har besluttet at lave en samlet VVM-redegørelse og koordinere de offentlige høringer.

Eventuelle bemærkninger til den del af VVM-debatoplægget for udvidelsen af Hanstholm Havn, der omfatter søterritoriet, kan fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på info@tbst.dk.

Baggrund

Hanstholm Havn fik i 2013 udarbejdet plangrundlaget for en større havneudvidelse og for opstilling af 10 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter. Havnen ønsker nu en anden og mindre havneudvidelse samt at udskifte de 4 eksisterende vindmøller ved Roshage med 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter. De eksisterende vindmøller er fra 1996 og har en totalhøjde på 60 meter.

Gennem flere år har vindmøller på Hanstholm Havn ligget højt på kommunens og havnens ønskeliste, da vindmøllerne kan bidrage til havnens økonomi og dermed havnens fremtid.

Første skridt på vejen til realiseringen af udviklingsplanens intentioner vil være at lave de fornødne forundersøgelser. Da havneudvidelsen er et større landanlæg til havneformål, der kan besejles og anløbes af skibe over 1.350 tons, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse i henhold til planloven. Planloven fastlægger endvidere, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for vindmøller med totalhøjde over 80 m.

En VVM-redegørelse er en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet. Denne redegørelse skal omfatte resultater og vurderinger fra de undersøgelser, der vil blive foretaget for at vurdere det foreslåede projekts mulige påvirkninger af miljøet i anlægsfasen såvel som i driftsfasen. Herved forbedres beslutningsgrundlaget, før der tages endelig stilling til projektet.

Forud for udarbejdelsen af den egentlige VVM-redegørelse gennemføres en fordebat, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan komme med forslag til, hvilke undersøgelser der skal være indeholdt i den kommende VVM-undersøgelse af de miljømæssige påvirkninger ved den foreslåede udvidelse af Hanstholm Havn.

Sammen med VVM-redegørelser følger lokalplaner, kommuneplantillæg samt miljøvurdering af planerne. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen sammenskrives til en miljørapport.


Hvor langt er sagenSe mere:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

Hanstholm Havns hjemmeside - www.portofhanstholm.dk

Thisted Kommunes digitale kort WebGIS


Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk