Byggetilladelse for erhvervsdrivende

Her kan du læse om reglerne for byggetilladelser. Du finder desuden information om Byg og Miljø, der er Thisted Kommunes digitale værktøj til bygge- og miljøprojekter

Start dit byggeprojekt i Byg og Miljø

Går du med byggeplaner (ombygning, tilbygning, ændre anvendelse eller nybyggeri), er der en del lovgivning som du skal være opmærksom på, idet de stiller en række krav til hvor, hvad og hvordan du må bygge.

Når du bruger vores digitale værktøj Byg og Miljø bliver du guidet igennem skridt for skridt, hvad du skal gøre og hvordan dit byggeprojekt ser ud i forhold til den gældende lovgivning.

Start dit byggeprojekt i Byg og Miljø (nyt vindue)

Herunder kan du se en video som på to minutter forklarer, hvad Byg og Miljø er og hvordan du skal bruge systemet. Du kan også læse mere om byggeregler, gebyrer med mere.

 

Byggesagsbehandling – hvornår?

Langt det meste byggeri kræver, at du indsender en byggeansøgning eller en anmeldelse til kommunen, og en efterfølgende kommunal sagsbehandling/tilladelse, inden byggeriet må påbegyndes. Andre myndigheders tilladelser er også tit nødvendig, samt besked til BBR.

Undtagelser

Bygningsreglementet indeholder dog følgende undtagelser: 

 • Hvor der er byggeret (i byzone eller godkendt sommerhusområde) må der måske opføres op til 35 m² sekundære bygninger (garage, carporte og udhuse) uden forudgående tilladelse. Se videre under overskriften ” 35 m² reglen”. 
 • Hvor der er en byggeret - Indtil 2 småbygninger (redskabshuse, drivhuse o.lign.) på hver max 10 m² placeret mindst 2,5 meter fra hinanden og andre bygninger (se dog efter evt. lokalplansbestemmelser og lign.). 
 • Nedrivning af garage, carporte mv. på under 50 m². 
 • Indvendige ombygninger i enfamiliehuse og sommerhuse.

Vær opmærksom på, at kravene til et byggeri også er gældende, selv om byggeriet ikke kræver anmeldelse eller byggetilladelse. Kan kravene ikke overholdes, skal der ansøges og opnås dispensation før byggeriet påbegyndes. Byggeri er reguleret af Byggeloven med tilhørende Bygningsreglement, Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøloven samt 19 andre love.

Ved anvendelse af anmeldelsesreglerne svarer Thisted Kommune ALTID skriftlig på anmeldelser, også selv om vi ikke har bemærkninger til det anmeldte.  Det frarådes derfor at påbegynde byggeriet før du har skriftlig godkendelse/svar.

Har du ikke hørt fra os, så er der risiko for at sagen ikke er kommet frem, eller der er forhold i ansøgningen som gør, at anmeldelsesreglerne ikke kan tages i anvendelse.

Maks 15 dage i sagsbehandlingstid

Thisted Kommune har en målsætning om en maksimal nettosagsbehandlingstid på 15 dage. Nettosagsbehandlingstiden: Regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle oplysninger mv. til sagens fulde belysning, herunder andre myndigheders tilladelser, og til der foreligger en byggetilladelse.

Bruttosagsbehandlingstid: Regnes fra vi har modtaget det første til en sag, og til byggetilladelsen udstedes. Den samlede tid kan derfor variere rigtig meget. Det afhænger bl.a. af tidspunktet på året, sagstypen, andre myndigheders godkendelse og især af kvaliteten af det ansøgningsmateriale, som du indsender. 

35 m² reglen

I 2011 vedtog Folketinget en ny regel som gør det muligt, uden tilladelse, at udnytte sin byggeret til en 35 m² sekundær bygning (kun 20 m² for rækkehuse). Med sekundære bygninger er der kun tale om garager, carporte og udhuse. Mange har desværre opfattet det således, at man frit kan bygge 35m² uden tilladelse, hvilket bl.a. jfr. følgende sjældent vil være tilfældet:

 • Gælder kun hvor der er byggeret: Parcelhusgrunde inden for byzoner eller sommerhusgrunde i godkendte sommerhusområder og kun sekundære bygninger (garage, carporte og udhuse).
 • Alle eksisterende sekundære bygninger tæller med i de max 35 m².
 • Bygningshøjden må ikke overstige 2,5 m, inden for 2,5 m fra skel.
 • Den samlede bygningslængde af alle bygninger, beliggende inden for 2,5 m fra skel, må ikke overstige 12,0 m.
 • Ejendommens bebyggelsesprocent må ikke overstige 30 %, eller den i den for området gældende lokalplan eller byplanvedtægt fastlagte bebyggelsesprocent (vil typisk være enten 10% eller 25%).
 • Mange ejendomme (specielt ældre parcelhuse) kan have tinglyst byggelinjer mod veje, ligesom at flere lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om afstande.
 • I flere lokalplaner er der stillet krav til mindre bygningers udformning vedr. taghældning, materialer, placering på grunden m.v. Du kan finde alle lokalplaner på www.plansystem.dk
 • Arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter Bygningsfredningsloven.
 • For bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration, gælder fortsat de bestemmelser for ombygninger, forandringer m.v., der fremgår heraf.

Der er således mange regler, som du skal sikre er overholdt inden du begynder at bygge. Det er vores erfaring med denne type sager, at det kun i meget få tilfælde reelt er muligt at bygge uden ansøgning/anmeldelse.

Vejledninger

Bygningskontoret har udarbejdet nogle vejledninger, som du kan hente her:

Vejledning - Byggesag hvornår?

Vejledning - Enfamilie- og sommerhuse

Vejledning - Enfamilie- og sommerhuse (krav til tegningsmateriale)

Vejledning - Garage, carport og udhuse

Vejledning - Garage, carport og udhuse (krav til tegningsmateriale)

Vejledning - Erhvervsbyggeri

Vejledning - Erhvervs- og etagebyggeri (krav til tegningsmateriale)

Vejledning - Udestuer, overdækkede terrasser og lignende

Vejledning - Landbrugsbyggeri

Vejledning - Nedbrydning

Vejledning - Efter brand

Vejledning - Forhåndsdialog

Vejledning - Byggeri i landzone

Vejledning - Beboelse i kælder

Link til PCB-guiden

Opstilling af telte i forbindelse med arrangementer

Klagevejledning

Klagevejledning ved afgørelse truffet på baggrund af byggeloven eller bygningsreglementet

Klagevejledning efter byggelovens § 23 stk. 1. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller hvis kompetence- og procedureregler ikke er overholdt. Klagemyndigheden tager stilling til, om klagen kan realitetsbehandles. En klage har ikke opsættende virkning med mindre klagemyndigheden afgør andet. Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagemyndighed Klage skal sendes til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, E-mail: post@statsforvaltningen.dk og telefon: 72 56 70 00. For nærmere orientering henvises til www.statsforvaltningen.dk.

Eventuel domstolsprøvelse Hvis kommunen eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Solfanger- og solcelleanlæg Her kan du læse om hvornår der skal anmeldes/søges.

Fælles regler

Meddelelse om påbegyndt byggearbejde

Idet byggearbejdet er omfattet af Byggelovens § 12, (f.eks. nedrivninger, pælefundering, mv.), skal du som bygherre rettidigt varsle ejerne af naboejendomme, som vil kunne blive berørt af byggeriet.

Færdigmelding af byggearbejde

Når et byggearbejde er afsluttet, skal du sende færdigmeldingen til kommunen. Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må i nogle tilfælde ikke tages i brug uden kommunes tilladelse (ibrugtagningstilladelse) – dette vil fremgå af din tilladelse. Kommunen kan give tilladelse til, at bebyggelsen kan tages i brug, helt eller delvis, selv om byggearbejdet endnu ikke er helt afsluttet.

Ejers ansvar

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med Byggeloven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter (f.eks. Bygningsreglementet) jf. Byggelovens § 17, stk. 1-3. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, jf. Lov om Planlægning, § 63, stk. 1-3. Det er således ejendommens ejers ansvar at gældende bestemmelser overholdes, og at vilkår i tilladelser/påbud opfyldes, samt at relevante dispensationer er søgt og givet.

Gyldighed

En anmeldelse eller byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er meldt påbegyndt inden et år fra anmeldelsen/tilladelsens dato. Selv om byggearbejdet er påbegyndt gælder tilladelsen kun, såfremt byggeriet har et normalt fremadskridende forløb.

Straf

Efter Byggelovens § 30 og/eller Lov om Planlægning § 64, kan den, der overtræder lovgivningens be-stemmelser og vilkår i tilladelser, idømmes bøde, herunder dagbøder til forholdene er lovliggjorte.

Forhold til anden lovgivning

Kommunen har gennemgået ansøgningen i forhold til følgende anden lovgivning: Lov om Planlægning, Lov om Naturbeskyttelse, Lov om Bygningsfredning, Lov om Skove, Lov om Na-turbeskyttelse, Lov om Miljøbeskyttelse, Lov om Forurenet jord, Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikations-formål m.v., Lov om Arbejdsmiljø, Lov om Offentlige veje, Lov om Private fællesveje, Lov om Sanering, Lov om Byfornyelse og Boligforbedring, Lov om Varmeforsyning, Lov om Midlertidig regulering af boligforholdene, Beredskabsloven, Museumsloven og Lov om Stormflodserstatning. Kommunen har ikke taget stilling til, om byggeriet overholder eventuelle private tinglyste servitutter.

Sikkerhedsstillelse

I medfør af Byggelovens § 4 kan kommunen kræve sikkerhedsstillelse for udførelse af byggemodningsarbejder. Er arbejdet ikke udført, kan kommunen lade arbejdet fuldføre ved at anvende sikkerhedsstillelsen.

P-Fond

Læs nærmere her om P-fond regulativet (nyt vindue).

BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige grundejere. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Husk at vedlægge en BBR-oplysningsblanket sammen med byggeansøgningen. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. opførelses år, areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje, etc.

Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte. Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter samt den off. ejendomsvurdering.  BBR-oplysningerne kan ses på internettet via www.ois.dk (den Offentlige Informations Server).

Ejere kan se samtlige oplysninger om deres ejendom, mens andre brugere kun har adgang til de offentligt tilgængelige oplysninger. Ejeren har desuden mulighed for at printe sin BBR-meddelelse gratis. En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen, og en BBR-udskrift fra OIS kan derfor erstatte kommunens BBR-meddelelse. En BBR-udskrift fra OIS er gratis, hvorimod kommunen opkræver et administrationsgebyr på 70,00 kr. for at udskrive en BBR-meddelelse. Som ejer får du tilsendt ny BBR ved køb af ejendom, afslutning på en byggesag og hvis du har kontaktet kommunen for at få tilrettet noget på din BBR.

Alle ejere af fast ejendom har ifølge BBR-loven pligt til at meddele ændringer som fx tilbygninger, nedrivninger eller indretning af tagetage. Har du rettelser til din BBR, skal vi have oplysningen skriftligt. Enten på mail bbrkontoret@thisted.dk eller du kan skrive dine rettelser direkte på din BBR-meddelelse med dato og underskrift, og sende den med posten.

Sagsbehandstiden på ændringer til BBR er i øjeblikket 14 dage. Kontakt BBR-medarbejder Else Marie Johannessen  bbrkontoret@thisted.dk / 99 17 21 50

Gratis byggesagsbehandling og øvrige gebyrer

Kommunalbestyrelsen i Thisted har med virkning fra 1. september 2014 valgt at afskaffe gebyret for byggesagsbehandling.

 • Afgift for parkeringsplads pr. 1. januar 2014 er fastsat til 25.623 kr/p-plads.

Afgiften opkræves i henhold til Regulativ for parkeringspladser i Thisted Kommune, når der i forbindelse med en byggesag ikke er mulighed for at tilvejebringe parkeringspladser på egen grund.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: plan@thisted.dk

Opdateret 22-12-2017