Tilsynsrapport og offentliggørelse

Udkast til Thisted Kommunes miljøtilsynsplan for 2018-2021

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølovgivningen og se regler, der er fastsat i medfør heraf. Miljøtilsynsplanen udarbejdet ifølge § 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen, hvor der er krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan, men snarere en strategi. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen skal som minimum indeholde:

  • En afgrænsning af det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn.
  • En generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/husdyrbrug giver anledning til.
  • Liste med angivelse af navn, adresse og CVR-nummer på IED-virksomheder og -husdyrbrug (IED-virksomheder er særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EU's direktiv om industrielle emissioner (udledninger).
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres.
  • En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Høring og offentliggørelse

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal i høring i 4 uger, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer.

Se udkast til Thisted kommunes miljøtilsynsplan 2018-2021

Bemærkninger til udkast til Miljøtilsynsplan

Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes elektronisk til Thisted Kommune på teknisk@thisted.dk eller pr. brev til Teknik og Erhverv, Plan og Miljøafdeling, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Høringsfrist

Udkast til Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug i Thisted Kommune er i offentlig høring indtil mandag den 9. august 2018.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk