Tilsyn

Tilsynsberetning 2015 for tilsyn og godkendelse af virksomheder, landbrug og dambrug

Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed hvert år indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om kommunens tilsynsindsats og godkendelsesarbejde på miljøområdet det foregående år. Tilsynsberetningen skal også  offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside.

Thisted Kommune har i 2015 overholdt de  fastsatte minimumsfrekvenser for miljøtilsyn.

Tilsynsberetningen skal bl.a. indeholde oplysninger om ressourceforbrug opgjort i årsværk til tilsyn, godkendelser, kortlægning og planlægning og udgifter fordelt på myndighedens egen forvaltning og fremmede tjenesteydelser samt opkrævet brugerbetaling for det pågældende år. Oplysningerne opgøres fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug m.v.

Som en del af kommunes tilsyn med virksomheder, skal der udføres to tilsynskampagner om året. I 2015 har Thisted Kommune ført tilsynskampagne på minkfarme, hvor der har været fokus på fluebekæmpelse og overproduktion. Konklusionen på kampagnerne kan ses herunder.

Beretningen er indsendt elektronisk til Miljøstyrelsen via et web-indberetnings-skema, og opbygningen af beretningen følger derfor web-skemaet.

Tilsynsberetning for 2015

Liste over store virksomheder ( IED virksomheder)

Konklusion på tilsynskampagne

 


Plan for miljøtilsyn i Thisted Kommune

Thisted Kommune fører tilsyn med, at kommunens virksomheder  - herunder  landbrug – overholder miljølovgivning. Nogle typer af virksomheder, skal vi ifølge lovgivningen ud og besøge regelmæssigt og andre virksomheder kommer vi kun på, hvis der opstår en miljøsag, f.eks. en naboklage.  

I denne plan for miljøtilsyn er Thisted Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet beskrevet. Alle kommuner skal have en miljøtilsynsplan inden 31. juli 2013. Hvad planen skal indeholde står i § 3 i bekendtgørelse nr. 497 af 15.maj 2013 om miljøtilsyn. Lovkrav til tilsynsarbejdet står i samme bekendtgørelse.  

Væsentlige miljøproblemer:

Miljølovgivningen skal både beskytte naboer mod gener fra virksomhederne, og den skal beskytte vores natur. For naboer er de væsentligste gener som regel støj, lugt og fluer. Mht. naturbeskyttelse er der i 2013 i sær fokus på grundvand og drikkevandsbeskyttelse. Det betyder, at der ved miljøtilsynet er særlig fokus på opbevaring af olie og kemikalier, der kan forurene grundvandet.  

Liste over IE virksomheder og IE husdyrbrug, som Thisted Kommune fører tilsyn med.

Listen over IE virksomheder og IE husdyrbrug kan se under "Tilsynsberetning 2014" herunder. IE husdyrbrug er de større husdyrbrug. I Thisted kommune har vi 59 IE- husdyrbrug. IE virksomheder er større virksomheder, der på grund af produktionens art er omfattet af et EU direktiv om IE virksomheder. I Thisted Kommune har vi to IE virksomheder, som vi fører miljøtilsyn med.

Herudover føres regelmæssigt tilsyn med mange andre typer af virksomheder.

 Beskrivelse af Thisted Kommunes tilsynsindsats.

At sikre, at miljølovgivningen overholdes er miljøtilsynets vigtigste opgave.  Herudover vil Thisted Kommune gerne inspirere og vejlede virksomhederne til at gøre en ekstra indsats for miljøet.

 Planlægning af tilsyn:

Hvor ofte en virksomhed skal have tilsyn fastlægges ud fra en individuel risikovurdering.

 I risikovurderingen indgår en række parametre: størrelse på husdyrbrug, virksomhedens udledninger til miljøet, mængden af kemikalier på virksomheder mm., men også beliggenheden i forhold til grundvandets sårbarhed, og hvor godt virksomheden har styr på miljøet. 

 Gennemførelse af et miljøtilsyn

Hvordan et tilsyn gennemføres er beskrevet i Thisted Kommunes kvalitetsstyringssystem. Proceduren for tilsyn med virksomheder kan hentes her. Procedure for tilsyn med landbrug kan hentes her.

Eksempel på tilsynsskema kan hentes her. Vær opmærksom på, at links i procedurerne kun kan anvendes af Thisted kommunes medarbejdere, da de henviser til interne dokumenter. 

 Inddragelse af andre myndigheder ved tilsyn:

Ved miljøtilsynet kan vi møde sager, som også involverer andre myndigheder. Det kan være miljøstyrelsen, naturstyrelsen, regionen, arbejdstilsynet eller andre afdelinger i Thisted kommune, f.eks. byggemyndigheden og planmyndigheden. Vi har pligt til at orientere rette myndighed ved lovovertrædelser. Men vi orienterer også, fordi en inddragelse af øvrige myndigheder på et tidligt tidspunkt i en sag kan give en hurtigere og mere smidig sagsbehandling for en virksomhed.