Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 15. marts 2018 - Klagefrist den 12. april 2018

§ 14 tilladelse til skift mellem dyretyper, Nordre Kåstrupvej 1, 7700 Thisted

Offentliggjort den 8. marts 2018 - Klagefrist den 5. april 2018

§ 12 miljøgodkendelse, smågrise, Ny Refsvej 74, 7760 Hurup Thy

Offentliggjort den 28. januar 2018 - Klagefrist den 28. marts 2018

§ 12 miljøgodkendelse, svineproduktion, Kløvenhøjvej 16, 7760 Hurup Thy

 

Foroffentlighed - miljøgodkendelser

 

 

Pt. ingen miljøgodkendelser i foroffentlighed

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 12. marts 2018 - Høringsfrist den 2. april 2018

Udkast, tillæg § 12 miljøgodkendelse, svineproduktion, Klitmøllervej 38, 7700 Thisted

Sat i høring den 6. marts 2018 - Høringsfrist den 20. marts 2018

Udkast, § 16b miljøtilladelse, malkekvæg, Tinggårdsvej 6, 7752 Snedsted

Sat i høring den 27. februar 2018 - Høringsfrist den 10. april 2018

Udkast til tillæg § 12 miljøgodkendelse, slagtesvinsbesætning, Ullerupvej 12, 7760 Hurup Thy

Sat i høring den 27. februar 2018 - Høringsfrist den 10. april 2018

Udkast, § 12 miljøgodkendelse, sohold og smågriseproduktion, Bromøllevej 1, 7700 Thisted

Sat i høring den 8. februar 2018 - Høringsfrist den 22. marts 2018

Udkast, § 12 miljøgodkendelse, sohold, smågrise- og slagtesvineproduktion, Skovstedvej 23, 7700 Thisted

 

 

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold.

Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. nr. 9917 2221

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: plan@thisted.dk