Klagevejledning

Klagevejledning

For alle miljøgodkendelser/-tilladelser er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på www.thisted.dk, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Hvis miljøgodkendelsen/-tilladelsen er meddelt før den 28. januar 2015 kan klagen indsendes på følgende måde:
Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, eller til teknisk@thisted.dk. Thisted Kommune videresender klagen til Natur- og Miljø­klage­nævnet sammen med det materiale, som sagen er blevet bedømt ud fra. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle en klage. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Du kan læse mere om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk