Udvikling af lokalområder

Thisted Kommune giver dig en samlet indgang til udvikling i lokalområderne. Kommunalbestyrelsen lægger i sin Vision 2022 desuden op til, at lokal udvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.

En samlet indgang

I Thisted Kommune er der én indgang til Thisted Kommune for lokalområderne vedrørende lokale udviklingsprojekter. 

Udviklingen af Thisted Kommunes lokalområder er et fælles ansvar for Kommunalbestyrelsen og de lokale aktører. De ting der sættes i gang skal primært udspringe lokalt og være baseret på et lokalt engagement.

I budgetforliget 2017 er det politisk prioriteret, at borgerforeninger og andre lokalt funderede foreninger får en enkel indgang til kommunen vedrørende henvendelser omkring lokal udvikling.

Kontakt os

Du kan kontakte os med dit lokale udviklingsprojekt på lokal@thisted.dk. Vi har lavet en kontaktformular, som kan hjælpe os med en lang række oplysninger i dit projekt.

Pulje til lokal udvikling

Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy er sammen om at behandle ansøgningerne til  en pulje på 0,5 mio. kr. til initiativer til udvikling af lokalområderne. 

Formålet med puljen er først og fremmest at styrke bosætningstilbuddene i landsbyerne. Vi håber derudover at se klyngesamarbejder mellem landsbyer, hvor de arbejder sammen om at styrke tilbuddene i deres område. Samtidig støtter vi op om den store indsats, de mange frivillige bidrager med i forbindelse med udvikling af deres landsby og område.

Ansøgningsperiode

Der er én ansøgningsperiode til puljen for udvikling i lokalområder i 2017.

 • 1. april – 8. maj.

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet

Materialet sendes elektronisk til teknisk@thisted.dk - husk at skrive ”Ansøgning til pulje for udvikling af lokalområdet” i emnefeltet.

Bemærk: Det er nødvendigt at downloade det gratis program Adobe Reader, for at kunne skrive i ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente programmet.

Ansøgnings- og prioriteringskriterier 

 1. Projekter der vil kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i en by eller et område kan støttes.
 2. Inden for denne ramme vil ansøgninger med kreativt og nytænkende indhold og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer blive prioriteret højest.
 3. Projekter, der først og fremmest beskæftiger sig med renovering af eksisterende faciliteter, vil have lavere prioritering.
 4. Kun foreninger kan ansøge om midler (ikke privatpersoner, virksomheder samt kommunale institutioner). Bemærk, at Thisted Kommune ikke kan støtte kommerciel virksomhed.
 5. Ansøgninger som er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening prioriteres.
 6. Projektsamarbejder mellem landsbyer/foreninger prioriteres.
 7. Projekter med kort etableringstid prioriteres.
 8. Alle landsbyer i Thisted Kommune kan ansøge om midler fra puljen.
 9. Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen dog godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. Det vil fordre, at der er tale om projekter med forskelligt indhold.
 10. Der stilles krav om anden finansiering på minimum 25 % af den samlede projektsum, og værdien af egne timer kan ikke medregnes.
 11. Det skal oplyses, hvor der søges medfinansiering, samt om eventuelle tilsagn er opnået.
 12. For projekter, som støttes med mindre end 50.000 kr., udbetales støtten ved projektopstart.
 13. For projekter, som støttes med mere end 50.000 kr., udbetales støtten i rater i forhold til projektets fremdrift.
 14. Projektet må ikke være igangsat, inden der er givet skriftligt tilsagn om støtte.
 15. Der kan kun søges om midler til etablering af et projekt, ikke til drift.
 16. Eventuelt overskydende midler fra et projekt tilbagebetales til gavn for andre projekter.
 17. Det er ansøger, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med det, der er givet tilsagn til. I modsat fald vil Thisted Kommune forlange pengene tilbagebetalt.
 18. Ansøger har ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser m.m. i tilknytning til projektet.
 19. Ved projektafslutning skal der indsendes billeder og projektbeskrivelse, som formidles på Thisted Kommunes og Landsbygruppen Thys hjemme- og Facebook-sider.
 20. Ved projektafslutning skal der indsendes dokumentation i form af regnskab.
 21. Det er ansøger, som har ansvaret for driften af projektet – herunder også omkostninger til eventuel nedrivning/bortskaffelse eller lignende.

Samarbejde mellem Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy

Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy arbejder sammen omkring udmøntning af puljen til udvikling af lokalområderne på 0,5 mio. kr., og mødes jævnligt i forbindelse med udmøntning af puljen.

Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy indstiller i fællesskab projekter til støtte til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, og evaluerer i fællesskab arbejdet omkring udmøntningen af puljen. 

Workshops om lokal udvikling

Thy er i rivende udvikling. Overalt i kommunen finder vi ideer og projekter, som er med til at holde denne udvikling i gang. Engagerede borgere er en vigtig ingrediens, men for at understøtte den lokale udvikling er der også behov for et styrket samarbejde mellem lokalområdernes ildsjæle og Thisted Kommune.

Vi vil i samarbejde med Landsbygruppen Thy derfor gerne invitere alle interesserede borgere til workshoppen Det Samarbejdende Thy. Denne workshop vil blive afholdt på to forskellige dage og på to forskellige lokationer i Thy. På den måde er det muligt at vælge den dag og det sted, som passer bedst.

På workshoppen vil vi gøre os nogle tanker om samarbejdet mellem os som kommune og jer som lokale ildsjæle. Men særligt vil vi overveje, hvordan vi kan skabe et stærkere samarbejde i fremtiden.

De inputs, som vi får i løbet af workshoppen, vil vi tage med os i det videre arbejde med at udvikle samarbejdet mellem os.

Første workshop
Afholdes d. 23. oktober fra 19.00 til 21.30
Multicenter Østerild
Østerild Byvej 1
7700 Thisted

Anden workshop
Afholdes d. 26. oktober fra 19.00 til 21.30
BOOA
Vestervigvej 112
7752 Bedsted

Tilmeldingsfristen er torsdag d. 19. oktober klokken 12.00, og tilmelding sker via mail på: ksv@thisted.dk
Ved tilmelding bedes I oplyse, hvor mange der deltager, samt hvilken dag det drejer sig om.

Ved spørgsmål vedr. workshoppen kan I ringe til Kamilla Svanborg på: 99 17 18 04 eller skrive til ksv@thisted.dk

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lokal@thisted.dk