Valg til skolebestyrelse

Der vælges nye skolebestyrelser med tiltrædelse pr. 1. august 2016.

Fristen for aflevering af stemmer er senest den 31. maj 2016.

Praktiske oplysninger omkring skoler med forskudte skolebestyrelsesvalg 2016.

Hvem må stemme?

Alle, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på tidspunktet
for valgets afholdelse, kan stemme til valget og være kandidater til dette.

Ansatte ved skolen kan ikke vælges, men har, hvis de har børn indskrevet,
stemmeret.

Plejeforældre og stedforældre m.v. kan i visse tilfælde tillægges valgret og
valgbarhed hvis de fremsætter ønske til skolens leder om dette.

Valglisten

For at stemme ved valget skal man være optaget på valglisten. Er man i tvivl,
hvorvidt man er på listen, kan der rettes henvendelse til skolen. Hvornår, der kan
rettes henvendelse, kan ses på egen skoles hjemmeside.

Orienterende møder

Før valget kan der afholdes orienterende møder ved den enkelte skole. Ved disse
møder kan man høre nærmere om skolebestyrelsernes arbejde og reglerne omkring
kandidatopstilling.

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på
valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet.

Skolerne offentliggør på deres egen hjemmeside hvor og hvornår orienterende møde
afholdes.

Valget

Regler er, såfremt der skal være kampvalg:

Afstemningen sker ved brevafstemning eller via intra.

Når der skal vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter (ordinære valg), skal der ved afstemningen stemmes på op til 4 forskellige kandidater. Skal der vælges et andet antal medlemmer (hvor der er forskudt valg), stemmes der
på op til 1 person mindre end der skal vælges.

Hjemmene får senest den 31. maj 2016 adgang til stemmematerialet.

Sidste frist for stemmeafgivning er den 9. juni 2016.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående
skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

På skolerne

Hold øje med din skoles hjemmeside/intra, hvor der vil komme meget mere information om skolebestyrelsesvalget på din skole.