Offentlige vandløb

Offentlige vandløb er vandløb, som byrådet har besluttet skal optages som offentlige.

Her informeres om hvem der har ansvar og forpligtigelse i forhold til vandløbsvedligeholdelsen i offentlige vandløb, samt hvilke bestemmelser og hvorledes vedligeholdelsen skal udføres.  

 

Kortet herunder viser Thisted kommunes offentlige vandløb

-Hvis du klikker på kortet, får du et dynamisk kort:

 

 

Hvem vedligeholder offentlige vandløb?
Vandløbsmyndigheden har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb. I Thisted kommune gælder det for stort set alle vandløb, at Thisted kommune er vandløbsmyndighed. Hvis man har et offentligt vandløb på sin grund, vedligeholdes det af kommunen. Man må ikke selv vedligeholde det.

Pligtens omfang
Vandløbsmyndigheden skal både udføre vedligeholdelsen og betale for arbejdet. Vedligeholdelsen skal udføres sådan, som den er beskrevet i regulativerne. Hverken mere eller mindre.

I regulativerne beskrives typisk:

• Vandløbets dimensioner og/eller vandføring

• Hvor mange gange grøden skal slås

• Hvornår grøden skal slås

• Hvordan grøden skal slås

• Hvilke betingelser der skal være til stede for at foretage oprensning af vandløbet

• Hvornår der skal renses op

• Hvordan der skal renses op.

Regulativet kan opfattes som en kontrakt om vandløbene. Kontrakten blev indgået mellem lodsejerne, vandløbsmyndigheden og interesseorganisationerne, da regulativerne blev godkendt.

Vedligeholdelsens omfang
Vedligeholdelsen omfatter oftest 1 eller 2 skæringer af grøden i løbet af sommer og efterår eller en gennemgang af vandløbene hvor spærringer der kan give anledning til afledningsmæssige problemer fjernes. Vandløbsvedligeholdelsen foretages miljøvenlig, så den miljømæssige målsætning for vandløbet kan opfyldes. Oprensning og grødeskæring foretages med håndkraft, hvor det kan lade sig gøre. Resten tages med maskine, men stadig med stort hensyn til miljøet.

Herudover kan løse aflejringer af mudder og sand hæve bunden. Vandløbets evne til at lede vand kan blive dårligere, end den skal være i følge regulativet. Der kan så blive tale om at grave det løse mudder og sand op. Det er vigtigt at være opmærksom på, at grus og sten ikke må graves op. Der må heller ikke graves i fast jord eller ler.

Dræn
Drænudløb skal normalt placeres et stykke over den regulativmæssige bund. Den mindste afstand mellem vandløbets bundkote og rørudløbenes underside er normalt beskrevet i regulativerne. Det er ikke tilladt at placere drænudløb lavere end beskrevet i regulativet.

Der kan ikke stilles krav om, at drænudløb skal ligge over vandspejlet i vandløbet. Der gøres opmærksom på, at næsten alle rørledninger og dræn altid har skullet godkendes, før de kunne etableres. Sådan er det også i dag.