Statens Vandplaner

Statens vandplaner beskriver, hvor meget der skal forbedres i vores vandløb, og hvordan det kan ske. Kommunerne bestemmer selv, hvordan det skal ske.
Statens vandplaner er en udmøntning af EU's vandrammedirektiv.

Statens vandplaner omfatter hele vandkredsløbet - dvs. grundvand, vandløb, søer, hav og fjord.

Planerne er udarbejdet om det enkelte vandområde og sætter mål for den fremtidige tilstand, vandet skal have.

Se meget mere på : http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet (eller direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger) vil udgøre den overordnede ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand, og en række gamle direktiver på vandområdet bliver ophævet efterhånden som reguleringen efter vandrammedirekti-vet træder i kraft. Derudover vil flere nye direktiver blive vedtaget som en direkte følge af be-stemmelser i vandrammedirektivet, herunder direktiver om grundvand og om regulering af prioriterede, miljøfarlige stoffer.

Med vandrammedirektivet er der sket et skift i reguleringen på vandområdet inden for EU. Hvor den hidtidige EU-lovgivning på området har været meget detaljeret og har stillet konkrete krav til medlemslandene, er vandrammedirektivet - som i øvrigt integrerer flere af de eksisterende direk-tiver - i højere grad en rammelov. Direktivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur, for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Hvordan rammerne udfyldes, er i vid udstrækning overladt til de enkelte medlemslande.

Vandrammedirektivets formål

 

Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Dette skal ske ved:
at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for jordbaserede økosystemer og vådområder der er direkte afhængige af vandøkosystemerne, at fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer,
at sigte mod forøget beskyttelse og forbedring af vandmiljøet bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til progressiv (vedvarende) reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og ophør eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer,
at sikre progressiv reduktion af forurening af grundvand og forhindre yderligere forurening heraf,
at bidrage til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Vandrammedirektivets miljømål


Vandrammedirektivet fastsætter en række konkrete miljømål.

Et af de helt centrale mål er at fore-bygge forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand. Hvor tilstanden i overfladevand eller grundvand allerede er forringet, skal medlemslandene foretage forbedringer. Det overordne-de mål er således at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god til-stand". For overfladevand betyder det at der både skal være en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand. Det indebærer først og fremmest at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. Den menneskelig påvirkning af dyr og planter må således kun føre til mindre afvigelser i artssammensætning og individantal i forhold til hvad man ville kunne finde under uberørte for-hold. For grundvand betyder det at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk kvalitet.
For vandområder, som har undergået væsentlige fysiske forandringer, er vandrammedirektivets miljømål et "godt økologisk potentiale". Det indebærer bl.a. at der for dyr og planter kun må være svage ændringer i artssammensætning og individantal i forhold til det bedst mulige der kan opnås under de givne fysiske forhold. Kravene til vandkvaliteten er som for de øvrige vandområder.

Et andet væsentligt mål er en styrkelse af indsatsen mod forurening. Udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer standses eller udfases i overensstemmelse med retningslinjer der vil blive nærmere fastlagt i ny EU-lovgivning.

Et tredje væsentligt mål er at medlemslandene skal vende enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof der findes i grundvandet som følge af menneskelig aktivitet.

Et fjerde mål er en generel opfyldelse af EU-lovgivningens krav og mål for beskyttede områder senest i december 2015. Kortere frister som allerede er indeholdt i EU-lovgivningen, ændres der ikke ved.

 

Vandrammedirektivet er et såkaldt minimumsdirektiv, dvs. at medlemslandene i deres nationale lovgivninger har mulighed for at fastsætte endnu strengere krav til vandmiljøet end direktivet kræver.


Tidsplan for implementering af vandrammedirektivet

 

Vandrammedirektivet indeholder frister for gennemførelsen af de enkelte delelementer i direktivet. De vigtigste frister er følgende:

December 2003   
Gennemførelse af direktivet i national lovgivning
Afgrænsning af vanddistrikter
Udpegning af vanddistrikternes ansvarlige myndigheder

December 2004
Analyse af vanddistrikternes karakteristika
Vurdering af menneskelige aktiviteters indflydelse på overfladevandets og grundvandets til-stand
Økonomisk analyse af vandanvendelsen

December 2006
Overvågningsprogrammer for overfladevand, grundvand og beskyttede områder gøres operationelle
Offentliggørelse af tidsplan og arbejdsprogram for udarbejdelse af vandplan

December 2007
Offentliggørelse af foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige problemstillin-ger der berører vandløbsoplandet

December 2008
Offentlig høring over udkast til vandplaner

December 2009
Færdiggørelse af indsatsprogrammer
Offentliggørelse af vandplaner

December 2010
Offentliggørelse af kommunale handlingsplaner

December 2012
Indsatsprogrammer operationelle
Statusrapport om gennemførelse af indsatsprogram
Regulering af udledninger til vandområderne under anvendelse af den kombinerede fremgangsmåde

December 2015
Opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvand
Opfyldelse af miljømål for beskyttede områder
Offentliggørelse af anden generation af vandplaner

December 2027
Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2 x 6 års fristforlængelse

Fristen for opfyldelse af direktivets miljømål kan kun fraviges under særlige omstændigheder. Hvis konkrete vandområder (overfladevand eller grundvand) er så påvirkede af menneskelige aktiviteter, at det vil være uoverkommeligt eller urimeligt dyrt at opfylde miljømålene, kan der under særlige omstændigheder og kun på særlige betingelser fastsættes mindre strenge mål for de pågældende områder.

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk