Vandhandleplan

Offentlig høring af Vandhandleplan 2010-2015

Thisted Kommune, Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag til Vandhandleplan 2010-2015 som hermed fremlægges i offentlig høring fra d. 29. april til d. 24. juni 2015.

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Thisted kommune er udarbejdet som en hjemmeside og kan ses her http://thisted.dkplan.niras.dk/vandhandleplan.htm

Vandplanen var i høring fra 30. oktober til 27. november 2015. 

Offentliggørelsen kan ses her.

Hvad drejede høringen sig om?
Da vandhandleplanen for Thisted Kommune skal bygge på målene i Statens vand-planer, er det alene rækkefølgen og prioriteringen af tiltag, som Thisted Kommunes Byråd skal beslutte. Det er derfor også alene det, der blev sendt i høring.


Hvad er Vandhandleplanen egentlig for noget?
I oktober 2014 udsendte staten 23 Vandplaner, der dækker hver deres del af Danmark. Hver af de statslige vandplaner indeholder en række mål for miljøtilstanden af områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Derudover indeholder hver vandplan et indsatsprogram, der bekriver hvilke indsatser der skal til for at nå de mål som planerne beskriver. De statslige vandplaner kan ses på http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

Med udgangspunkt i de statslige miljømål skal kommunerne udarbejde en vandhandleplan der beskriver hvordan denne vil gennemføre det statslige indsatsprogram.

Målet med vandplanerne / vandhandleplan 2010-2015 er, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande som udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015.

Det statslige indsatsprogram medfører følgende indsatser i Thisted kommune.

• Oversvømmelse af 180,8 ha ådale med henblik på fjernelse af fosfor.
• Fjernelse af 29 faunaspærringer i vandløb.
• Restaurering på 32,3 km vandløb.
• Genåbning af 3,7 km rørlagte vandløb.
• Forbedret spildevandsrensning på ca. 110 ejendomme i det åbne land.
• Indsats over for ca. 5 regnvandsbetingede udløb.
• Indsats over for 1 ferskvandsdambrug.

Miljøvurdering
For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939, 2013).

Klagevejledning
Klage skal ske i henhold til § 16 i lov om miljøvurdering.

Klageberettiget er følgende:
1. Miljøministeren.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. Offentlige myndigheder.
4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over vurderingen, at planerne ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du/I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.


Hvad sker der efter den offentlige høring?
Kommunen gennemgår de indsendte bemærkninger og udsender høringssvar.

Hvor de indsendte bemærkninger giver anledning til behov for tilretning af forslaget til vandhandleplanen, vil dette ske. På samme måde vil statslige indsigelser til forslaget til vandhandleplan 2010-2015 blive indarbejdet i den endelige Vandhandleplan, som efter politisk godkendelse offentliggøres senest den 30. oktober 2015.