Dambrug

I Thisted Kommune er der tre ferksvandsdambrug

Natur- og Miljøafdelingen fører årligt et anlægstilsyn og et miljøtilsyn.
I marts/april udtages en faunaprøve opstrøms og nedstrøms dambruget for at man kan se, om dambruget påvirker vandløbets dyreliv.