VVM


Her finder du en oversigt over de afgørelser om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), som Thisted Kommune har truffet i henhold til Planloven og VVM-bekendtgørelsen.
VVM-screening:

Offentliggørelse 24. april 2017. Klagefrist 22. maj 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved boring af erstatningsboring samt vandindvindingstilladelse til Kristian Nielsen, Højbjerggårdsvej 2, 7752 Snedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening, Vindmølleprojekt Tagmarken:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 8 vindmøller på op til 149,9 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag

VVM-anmeldelse

VVM-screening, Vindmølleprojekt Nørhå Nord:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 4 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag
VVM-anmeldelse

 

VVM-screening, Vindmølleprojekt Sindrup:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 6 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag

VVM-anmeldelse

 

VVM-screening:

Offentliggørelse 27. marts 2017. Klagefrist 24 april 2017

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Jens Thøgersen, Klitvejen 116, 7741 Frøstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening, Tingstrup Sø -projektet:

Offentliggørelse 10. marts 2017. Klagefrist 8 april 2017.

VVM-screening, afgørelse om ikke-VVM-pligt

VVM-screeningsbilag, vådområde
VVM-screeningbilag, regnvandsbassin

VVM-anmeldelse, vådområde
VVM-anmeldelse, regnvandsbassin

VVM-screening:

Offentliggørelse 6. marts 2017. Klagefrist 3. april 2017

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Martin Bojesen, Sårupvej 45, 7730 Hanstholm.
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Kent Bak Jensen, Langvadvej 41, 7741 Frøstrup.
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Peter Nielsen, Agerholmvej 4, 7700Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening:

Offentliggørelse 2. marts 2017. Klagefrist 28 marts 2017
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved foreløbig vandindvindingstilladelse til Poul Lauritsen, Kystvejen 97, 7770 Vestervig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening:

Offentliggørelse 7. februar 2017. Klagefrist 7. marts 2017
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Preben Nørgaard, Klostermøllevej 65, 7770 Vestervig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-debatoplæg: 

Følgende debatoplæg er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017:

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn

Debatoplæggene kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening:

Offentliggørelse 27. januar 2017. Klagefrist 24. februar 2017

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Sten Lauritsen, Kystvejen 72, 7755 Bedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35. 

VVM-screening:

Offentliggørelse 6. december 2016. Klagefrist 3. januar 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:  Etablering af stem i forbindelse med etablering af hensigtmæssig hydrologi på matr. nr. 5kr og 5kx Hansted By, Hansted, samt matr. nr. 2u Nørtorp, Ræhr, beliggende Fyrvej 59 og 60, 7730 Hanstholm.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26. 

VVM-screening:

Offentliggørelse 2. november 2016. Klagefrist 30. november 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af indvindingstilladelse til følgende vandværker:

Gl. Bedsted Vandværk
Vestervig Vandværk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35. 

VVM-tilladelse:

Offentliggørelse den 14. oktober 2016. Klagefrist den 11. november 2016

Thyborøn-Agger Færgefart
Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til nyt færgeleje, udretning af mole samt ændring af landanlæg ved Agger Færgeleje (landdelen). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse af 24. maj 2016 for projektet.

VVM-tilladelsen og bilagene kan ses her:
VVM-tilladelse
Bilag 1 Ikke teknisk resume
Bilag 2 Høringsnotat

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 03. oktober 2016. Klagefrist den 31. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrydning på matr. 18c, d, e og f Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jeppe Pilgaard, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 54.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 82h, Lund By, Lild.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Renovering og vejudvidelse af Vestergårdsvej og Fårtoftevej i Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Gam, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 3f, 4x, 35, 36b og 12d, Hassing By, Hassing.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 23. september 2016. Klagefrist den 21. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 2c og 20a, Gjersbøl, Snedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 21. september 2016. Klagefrist den 19. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Etablering af omlastning af madaffald, Kanstrupvej 3, 7700 Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 19. september 2016. Klagefrist den 17. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 8e, Stagstrup By, Stagstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 16. september 2016. Klagefrist den 14. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 45a, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 8b, Istrup By, Hvidbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 14. september 2016. Klagefrist den 12. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 41b, Kløv By, Hunstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening: 

Offentliggørelse den 16. august 2016. Klagefrist den 13. september 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt udbringning af biofiber på Bodum Bisgårdvej 2, 7760 Hurup

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ulrik Krogh, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 32. Afgørelsen kan ses her.


________________________________________________________________________

Klage over afgørelser
Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk