Tilladelser arkiv

Her kan du se tidligere tilladelser efter Vandløbsloven.

_______________________________________________________________________________ 

12. februar 2016

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af rørbro over Sperring Sø Kanal, matr. 3c, Sperring By, Sjørring og matr. 6bz og 43, Sjørring By, Sjørring.

Thisted Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbslovens §§ 17 og 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der dispenseres endvidere fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Der er desuden truffet afgørelse om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennem-føres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 11. marts 2016.

Se tilladelse, dispensation og VVM-screening her.

_______________________________________________________________________________ 

27. januar 2016

Høring af restaureringsprojekt ved Koustrup Mølle Dambrug.

Projektet har til formål at skabe fri faunapassage ved Koustrup Mølle Dambrug

(indsats AAL-1306) i Koustrup Å (omtales også som Hørsted Å). Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i hele Koustrup Å, for både fisk og smådyr. Spærringen ligger umiddelbart nedstrøms (syd for) Damsgårdvej. Koustrup Å er en del af Hvidbjerg Å systemet, som har udløb i Limfjorden.

NIRAS udarbejdede i 2013 en forundersøgelse for nedlæggelse af stemmeværket ved Koustrup Mølle Dambrug, men dette projekt er senere blevet revurderet, hvorfor der laves en ny projektbeskrivelse. Der er primært foretaget ændringer i projektet nedstrøms stemmeværket, hvor der i tidligere forundersøgelse var skitseret genslyngning. (se nedenstående for ny skitseforslag)

Projektbeskrivelse samt forundersøgelsesrapport fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 23. marts 2016.

Forundersøgelse

Revideret projektbeskrivelse

_______________________________________________________________________________

27. januar 2016

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Thisted Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbslovens §§ 17 og 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der dispenseres endvidere fra na-turbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) efter naturbeskyttelseslovens § 65.
Der er desuden truffet afgørelse om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennem-føres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 24. februar 2016

Tilladelse til udskiftning af rør

VVM-screening

________________________________________________________________________________

27. januar 2016

Høring af restaureringsprojekt ved Gettrup Bæk

Indsatsen drejer sig om fjernelse af spærring ved en overkørsel i Gettrup Bæk ca. 300 meter før vandløbets udløb i Nissum Bredning. Overkørslen ligger med et kraftigt fald og der er faldbrud i udløbet. I alt er der et fald på ca. 50 cm på en strækning af 6 m. Indsatsen vil skabe passage og kontinuitet til 1.173 m Vandløb. Projektet berører matriklerne 3d Kobberø By, Gettrup samt 4d Helligsø By, Helligsø.

Projektbeskrivelsen er i høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15. den 23. marts 2016.

Forundersøgelse med projektbeskrivelse

Høringsliste

 ________________________________________________________________________________

26. januar 2016

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted.

Med hjemmel i Vandløbslovens §§ 16, 17 og 21, samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og restaurering m.v. kap. 5, meddeler vandløbsmyndigheden for Thisted kommune tilladelse til omlægning af dræn på 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 23. februar 2016.

Tilladelse til omlægning af dræn

VVM-screening

Ansøgning

_________________________________________________________________________________

 7. januar 2016

Tilladelse efter Vandløbsloven til åbning af ca. 30 meter rørlægning i Vestervig

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af ca. 30 meter rørlægning i Vestervig efter Vandløbslovens §§ 16 og 17 samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Strækningen ligger på matriklerne 12ds og 12dr, Vestervig By, Vestervig.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 4. februar 2016.

Tilladelse til åbning af rørlægning i Vestervig

VVM-screening

__________________________________________________________________________________

10. december 2015

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 6dr, Snedsted By, Snedsted.

Med hjemmel i vandløbslovens §§ 16, 17 og 21, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. kap. 5, meddeler vandløbsmyndigheden for Thisted kommune tilladelse til omlægning af dræn på matr. 1i, Elsted By, Snedsted og 6dr Snedsted By, Snedsted.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 16. januar 2016

Tilladelse til omlægning af dræn

VVM-screening, kortbilag m.v.

___________________________________________________________________________________

13. november 2015

Tilladelse til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg ved matr. nr. 15m, Stenbjerg By, Nørhå samt under Sømærkevej mellem matriklerne 6f og 6i, Stenbjerg By, Nørhå. 

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 11. december 2015

Tilladelse til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg.

VVM-screening

 

___________________________________________________________________________________

3. november 2015

Høring af vådområdeprojekt Flade Sø

Naturstyrelsen planlægger at etablere et vådområde i- og omkring Flade sø. Projektet vil desuden medføre anlægsarbejder i Lorkær Grøft, Kastet Å, samt stormflodsdiget. Projektet har været længe undervejs, men ser nu ud til at kunne realiseres.

Som led i myndighedsbehandlingen i henhold til Vandløbsloven og Lov om Vandløbsrestaurering og regulering fremlægges projektet i fire-ugers høring. I denne periode har sagens parter, borgere, interesseorganisationer og andre mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 2. december 2015.

Forundersøgelse af projekt Flade Sø.

VVM-screening, Flade Sø projektet.

Projekt Lorkær Grøft.

Notat vedr. indretning af højvandsklapper ved indløb.


____________________________________________________________________________________ 

 

9. oktober 2015

Høring af projektbeskrivelse vedr. regulering af to rør-underføringer i Stenbjerg

Høringsfrist: 6. november 2015

 

Se projektbeskrivelse her.

____________________________________________________________________________________

17. juli 2015.

Tilladelse til reguleringsprojekt, omlægning af dræn ved Ullerup

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 21 til omlægning af eksisterende dræn på matriklerne 8d, 2c og 9a, Ullerup By, Heltborg, i forbindelse med gennemførelse af kabellægningsprojektet af 150 kV el-ledning på strækningen Bedsted-Sindbjerg.

Klagefrist: 14. august 2015

Se tilladelse her.

Se ansøgning, kortbilag og VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________

10. juli 2015.

Tilladelse til rørlægning af ca. 16 meter grøft

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16 og 17 til rørlægning af grøft ved Tyskebakken 3, 7752 Snedsted, matr. 7x, Nørhå By, Nørhå.

Klagefrist: 7. august 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________ 

16. februar 2016

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af podier på matr.nr. 5e og 1p Nors By, Nors i forbindelse med projekt "Steder i Landskabet ved Isbjerg".

 Thisted Kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 15. marts 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL - Steder i Landskabet ved Isbjerg

 

 30. oktober 2015

Offentliggørelse af vandhandleplan for Thisted Kommune 2010-2015.

Kommunalbestyrelsen har d. 27. oktober 2015 vedtaget vandhandleplan 2010-2015 for Thisted Kommune. 

Planen redegør nærmere for, hvordan og hvornår indsatserne i de statslige vandplaner vil blive gennemført i Thisted Kommune. Vandhandleplanen er udarbejdet som en hjemmeside og kan ses her http://thisted.dkplan.niras.dk/vandhandleplan.htm

Den vedtagen handleplan kan for så vidt angår indhold og tilvejebringelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (jf. miljømålslovens § 53) af:

1. Miljøministeren.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. Offentlige myndigheder.
4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over vurderingen, at planerne ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt til klageportalen senest d. 27. november 2015.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du/I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

___________________________________________________________________________________

27. marts 2015.

Kabelprojekt Bedsted-Struer, Energinet.dk

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlægning af kabel under 5 vandløb, sydthy.

Klagefrist: 24. april 2015

Se tilladelse her. 

____________________________________________________________________________________

4. marts 2015.

Fredskilde Bæk

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af tre rørunderføringer i forbindelse med et græsningsprojekt omkring Fredskilde sø.

Klagefrist: 1. april 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Vestervig Å

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved rørlægning, Indsats AAL-2012.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved rørunderføring, Indsats AAL-1200.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

____________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Holmgård Mølle Å

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved stenkiste, Indsats AAL-1184.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17, 37 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til omlægning af strækning af Holmgård Mølle Å, Indsats AAL-1185 og ref. 453.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved stenkiste, Indsats AAL-1186.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til frilægning af rørlagt strækning af Holmgård Mølle Å, Indsats AAL-2013.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

__________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Visby Å, Heltborg Bæk og Skiden Bæk

Thisted kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47 til kabelunderføring i vandløbene Visby Å, Tilløb til Visby Å, Heltborg Bæk og Skiden Bæk.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelsen her.