Offentliggørelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Kommunalbestyrelsen har d. 28. marts 2017 godkendt de endelige Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) for de 10 Natura 2000-områder, der ligger indenfor Thisted Kommune.

16 - Løgstør bredning, Vejlerne og Bulbjerg

23 – Vullum Sø

24 – Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø

25 – Vangså Hede

26 – Ålvand Klithede og Førby Sø

27 – Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

28 – Agger Tange Nissum Bredning Skibsted Fjord

43 – Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

44 – Lild Strand og Lild Strandkær

45 – Korsø Knuden

Handleplanerne har været 8 uger i offentlig høring, og Thisted Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

Der er indkommet høringssvar fra følgende organisationer og offentlige myndigheder:

Organisation / plan nr.

16

23

24

25

26

27

28

43

44

45

Naturstyrelsen Thy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SVANA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danmarks Naturfredningsforening Thy

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

LandboThy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danmarks Naturfredningsforening Lemvig

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Naturstyrelsen Vestjylland

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agri Nord

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x: indkomne bemærkninger

Enkelte høringssvar har givet anledning til ændringer i handleplanerne. Alle høringssvarene med Thisted Kommunes kommentarer er samlet i en hvidbog. Hvidbogen kan ses på nedenstående link.

Hvidbogen

Miljøvurdering

Thisted Kommune har forud for den endelige vedtagelse af handleplanerne foretaget en miljøscreening af disse og truffet afgørelse om, at der ikke er behov for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens vurdering, at handleplanernes indhold og indsatser overordnet set vil medføre en positiv effekt på naturtyper og arter, som områderne er udpeget for. Samtlige miljøscreeninger for de enkelte Natura 2000-områder kan ses under fanebladet Natur og Landskab --> Miljøscreening af Natura 2000-handleplaner

Hvad er forskellen mellem de tidligere Natura 2000-handleplaner og disse handleplaner?

Miljøstyrelsen udarbejder de såkaldte Natura 2000-planer, der bl.a. indeholder en beskrivelse af Natura 2000-områdernes naturtilstand, trusler og påvirkninger, og fastsætter mål og et indsatsprogram for de enkelte områder. Natura 2000-planen revideres hvert sjette år. I 1. planperiode (2010-2015) blev der fastsat indsatser mod tilgroning, opsplitning, udtørring og naturpleje.

Kommunerne og evt. offentlige lodsejere* udarbejder, på baggrund af Natura 2000-planen, en handleplan, der skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. 

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2016 2. generation af Natura 2000-planer (2016-2021), som erstatter Natura 2000-plan 2010-2015. I denne planperiode er der sat fokus på at færdiggøre og vedligeholde indsatser planlagt i 1. planperiode, samt på bl.a. sikre indsatser mod tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og invasive arter. Kommunerne har på baggrund af Natura 2000-planerne udarbejdet en Natura 2000-handleplan for de enkelte Natura 2000-områder. De konkrete retningslinjer for de enkelte områder kan ses på handleplanerne.

* Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-områder, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen i deres egne drifts- og plejeplaner. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte María Bartolomé Criado (maba@thisted.dk, telefon nr. 99 17 22 53) eller Dorthea Albrechtsen (da@thisted.dk, telefon nr. 99 17 22 20).