Offentliggørelse af endelige Natura 2000-handleplaner 2010-2015

Thisted Kommunes Byråd har d.20. november 2012 endeligt vedtaget nedenstående Natura 2000-handleplaner som hermed offentliggøres. Natura 2000-handleplanerne har været i offentligt høring i perioden 8. juni til 31. august. Der er i den periode indkommet en række høringssvar fra organisationer og myndigheder. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, der også indeholder Thisted Kommunes kommentarer.

I Thisted Kommune findes følgende 10 Natura-2000 områder:

Læs mere om Natura 2000 hos Naturstyrelsen

Der er i høringsperioden kommet høringssvar fra følgende organisationer og myndigheder:

Organisation

16

23

24

25

26

27

28

43

44

45

Kystdirektoratet

x

x

x

x

x

x

x

Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland

x

LandboThy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danmarks Naturfredningsforening, Nordthy

x

x

x

x

Friluftsrådet, Kreds Nordvest

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dansk Kano og Kajak Forbund

x

x

Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Naturstyrelsen

x

x

x

x

x

x

x

Aage V. Jensen Naturfond

x

Nationalpark Thy

x

x

x

x

x: indkomne bemærkninger

Hvor kan man se Natura 2000-handleplanerne og Hvidbogen?

Natura 2000-planerne og Hvidbogen kan ses vha. ovenstående link. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i handleplanerne, hvilket fremgår af Hvidbogen.

Hvad er Natura 2000-handleplanerne egentlig for noget?
I december 2011 udsendte staten Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne. De statslige Natura 2000-planer kan ses på http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden har kommunerne og Naturstyrelsen for den udpegede natur og de udpegede arter, udarbejdet Natura 2000-handleplaner, der skal beskrive, hvordan man kan opretholde en gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter i den planperiode, der løber til udgangen af 2015.

Handleplanerne har udpeget arealer, der har potentiale til at udvikle sig til ny Natura 2000-natur. Da plejeaftalerne beror på frivillig indgåelse af aftaler om Miljøvenlig Jordbrugsdrift (MVJ), er der udpeget et væsentligt større areal med potentiel natur, end det areal, som statens Natura 2000-naturplan kræver inden udgangen af 2015. Udpegningen af arealer til potentiel natur betyder, at arealerne prioriteres højere, hvis der bliver ansøgt om MVJ-tilskud på arealerne. Plejen skal først og fremmest finansieres gennem de statslige landdistriktsmidler, f.eks. MVJ-tilskudsordningerne.

Målet med handleplanerne er, at tilbagegangen skal standses for de naturtyper og arter, der står i handleplanens bilag 1. Det skal ske ved at udvide og sammenkæde naturarealerne for at gøre dem mere robuste. Der skal foretages pleje på de arealer, der rummer de udpegede naturtyper. Plejen består af rydning af opvækst af træer og buske, fulgt op af hegning og afgræsning. Hvor der ikke er træer og buske, men hvor afgræsningen er ophørt, skal afgræsning søges genoptaget.

Der skal ske desuden ske bekæmpelse af invasive arter som rynket rose (hybenrose) på de kystnære arealer, skabes egnede fourageringsområder for nogle af de udpegede og truede fuglearter, f.eks. hvepsevåge på skovnære, lysåbne arealer. På de udpegede skovnaturtyper skal sikres en drift og pleje, som bevarer skovnaturtyperne (her rækker planperioden frem til udgangen af 2021).

Miljøvurdering
Natura 2000-handleplanerne er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Natura 2000-handleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede naturplaner. Da Natura 2000-handleplanerne ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er planen ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.