Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 24. marts 2017 - med klagefrist den 21. april 2017

Vesterbyvej 22, Østerild, 7700 Thisted. Matr.nr. 72a Østerild By, Østerild. Der er givet tilladelse til etablering af et regnvandsbassin ved Jens Smeds Vej.

Offentliggjort den 23. marts 2017 - med klagefrist den 20. april 2017

Bjerget 13, Nors, 7700 Thisted. Matr.nr. 14b Nors By, Nors. Der er givet tilladelse til en tilbygning til ejendommens bolig.

Vesterhavsvej 2, Agger, 7770 Vestervig. Matr.nr. 23f Agger By, Agger. Der er givet tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende iskiosk/cafeteria.

Offentliggjort den 21. marts 2017 - med klagefrist den 18. april 2017

Skyumvej 140, 7755 Bedsted. Matr.nr. 13e Villerslev By, Villerslev. Der er givet tilladelse til opførelse af et maskinhus.

Offentliggjort den 16. marts 2017 - med klagefrist den 13. april 2017

Anlægsvej 23, 7741 Frøstrup.  Matr. nr. 15e, Frøstrup By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Elmholmvej 8, 7700 Thisted. Matr.nr. 11e Ø. Vandet By, Ø. Vandet. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig med integreret garage og redskabsrum.

Offentliggjort den 13. marts 2017 - med klagefrist den 10. april 2017

Hamborgvej 55, 7730 Hanstholm. Matr.nr. 12f Nørtorp, Ræhr. Der er givet tilladelse til at opføre en ny bolig.

Offentliggjort den 6. marts 2017 - med klagefrist den 3. april 2017

Jannerupvej 12, 7700 Thisted. Matr.nr. 68a Hundborg By, Hundborg. Der er givet tilladelse til opførelse af to haller.

Offentliggjort den 27. februar - med klagefrist den 27. marts 2017.

Branddamsvej 5, 7700 Thisted. Matr.nr. 3b Skårup By, Sjørring. Der er givet tilladelse til en ridebane.

Ydbyvej 166B, 7760 Hurup. Matr.nr. 1CS Flarup By, Ydby. Der er givet tilladelse til opførelse af garage.


Klagevejledning til landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk