Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 19 september 2017 - med klagefrist den 17. oktober 2017
Vesterkærvej 1, 7700 Thisted.
Matr.nr. 40c Hundborg By, Hundborg. Der er givet tilladelse til opstilling af et 6 kW stort solcelleanlæg.

Offentliggjort den 18. september 2017 - med klagefrist den 16. oktober 2017
Kjelstrupvej 18-20, 7700 Thisted.
Matr. nr. 4a Kjelstrup By, Kjelstrup. Der er givet tilladelse til at udstykke en grund med en eksisterende bolig.

Offentliggjort den 5. september 2017 - med klagefrist den 3. oktober 2017
Ballerumvej 71B, 7700 Thisted.
Delnr. 2 af matr.nr. 3d Ll. Hillerslev By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsmølle.

Offentliggjort den 30. august 2017 - med klagefrist den 27. september 2017
Centralvej 8, Skinnerup, 7700 Thisted.
Matr. nr. 35b Skinnerup By, Skinnerup. Der er givet tilladelse til beplantning, læskur og shelter.

Offentliggjort den 29. august 2017 - med klagefrist den 26. september 2017
Arupvej 32, 7742 Vesløs.
Matr.nr. 5a Sdr. Arup By, Arup. Der er givet tilladelse til at opføre en garage med velfærdsrum.

Klagevejledning til landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk