Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

 

Offentliggjort den 16. maj 2018 - med klagefrist den 13. juni 2018

Svindborgvej 3 , 7755 Bedsted. Matr.nr. 18d Ørum By, Ørum. Der er givet tilladelse til opførelse af et anneks.

Offentliggjort den 14. maj 2018 -  med klagefrist den 11. juni 2018

Hørstedvej 30, 7752 Snedsted. Matr.nr. 3a og delnr. 2 af matr.nr. 5k Hørsted By, Hørsted. Der er givet tilladelse til placeringen af et kartoffelhus og et maskinhus.

Offentliggjort den 3. maj 2018 - med klagefrist den 31. maj 2018

Sårupvej 50, 7730 Hanstholm. Matr. nr. 4a Sårup, Ræhr. Der er lovliggjort 3 tilbygninger.

 Offentliggjort den 30. april 2018 - med klagefrist den 28. maj 2018

Brundvej 12, 7700 Thisted. Matr. nr. 4c Brund By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til opførelse af en garage/udhus.

Hedegårdsvej 33, 7755 Bedsted. Matr. nr. 26i Hvidbjerg By, Hvidbjerg. Der er givet tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende hal.

Offentliggjort den 26. april 2018 - med klagefrist den 24. maj 2018

Skårupvej 18. 7700 Thisted. Matr. nr. 6c Thorsted By, Thorsted. Matr. nr. 6c Thorsted By, Thorsted. Der er givet tilladelse til anlæg af ridebane.

Gl. Aalborgvej 70, 7741 Frøstrup. Matr. nr. 26a Lund By, Lund. Der er givet tilladelse til opførelse af nyt stuehus til erstatning af eksisterende.

Offentliggjort den 18. april 2018 - med klagefrist den 16. maj 2018

Højbogårdsvej 2, 7755 Bedsted. Matr. nr. 33d Hassing By, Hassing. Der er givet tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende garage.Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk