Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 20. juli 2017 - med klagefrist den 17. august 2017

Madstedvej 10, 7755 Bedsted. Matr. nr. 3b Madsted Gde., Hvidbjerg. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 13. juli 2017 - med klagefrist den 10. august 2017

Doveroddevej mellem nr. 26 og 32, Boddum, 7760 Hurup. Matr.nr. 60 Boddum By, Boddum. Der er givet tilladelse til etablering af aktivitetshave med 2 shelters, bålplads, lege- og motionsredskaber.

Offentliggjort den 12. juli 2017 - med klagefrist den 9. august 2017

Grurup Kirkevej 2, 7755 Bedsted. Matr.nr. 3a Grurup By, Grurup. Der er givet tilladelse til en 2,5 meter høj vold mod Grurup Kirkevej.

Offentliggjort den 6. juli 2017 - med klagefrist den 3. august 2017

Lodbjergvej 31A, 7770 Vestervig. Matr.nr. 7k Lodbjerg Klitter, Lodbjerg. Der er givet tilladelse til om- og tilbygning til eksisterende hytte.

Stenbjergvej 31, 7752 Snedsted. Matr.nr. 6c Nørhå By, Nørhå. Der er givet tilladelse til opførelse af en garage/udhus.

Offentliggjort den 3. juli 2017 - med klagefrist den 31. juli 2017

Storhøjvej 1, 7760 Hurup. Matr.nr. 13a Abildgård, Grurup. Der er givet tilladelse til udvidelse af en eksisterende garage.

Offentliggjort den 29. juni 2017 - med klagefrist den 27. juli 2017

Rishøjvej 12, 7755 Bedsted. Matr.nr. 15c Visby By, Visby. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig/stuehus og en garage/udhus.

Offentliggjort den 26. juni 2017 - med klagefrist den 24. Juli 2017

Ashøjgade 49, 7760 Hurup. Matr.nr. 3h Ettrup By, Hurup. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig med integreret garage.

Flintborgvej 1, 7700 Thisted. Matr.nr. 18aaf Thisted markjorder. Der er givet tilladelse til et havehus/skur.

Lange Mole Vej 5, Agger, 7770 Vestervig. Matr.nr. 190 Agger By, Agger. Der er meddelt tilladelse til midlertidig opstilling af toiletvogn til den 30. september 2017.

Offentliggjort den 22. juni 2017 - med klagefrist den 20. juli 2017

Idrætsvej 78, 7752 Snedsted. Matr.nr. 7dl Snedsted By, Snedsted. Der er givet tilladelse til opførelse af et udhus til kredshus for Snedsted FDF.

Oddesundvej 262, 7760 Hurup. Matr.nr. 1a Kjæstrup By, Heltborg. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig til erstatning for eksisterende bolig.

Klagevejledning til landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk