Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 23. maj 2017 - med klagefrist den 20. juni 2017

Ladetoften 2, 7700 Thisted. Matr. nr. 7a Kallerup By, Kallerup. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle.

Offentliggjort den 15. maj 2017 - med klagefrist den  12. juni 2017

Klitmøllervej 43, 7700 Thisted. Matr. nr. 4l Ø. Vandet By, Ø. Vandet. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle.

Offentliggjort den 5. maj 2017 - med klagefrist den 2. juni 2017

Nystrupvej 19, 7700 Thisted. Matr.nr. 1e Vang By, Vang. Der er givet tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende værkstedsbygning ved golfbanen.

Offentliggjort den 4. maj 2017 - med klagefrist den 1. juni 2017

Mommervej 12, 7742 Vesløs. Matr.nr. 1hp Vesløsgård, Vesløs. Der er givet tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende garage/udhus.

Offentliggjort den 3. maj 2017 - med klagefrist den 31. maj 2017

Jannerupvej 6, Hundborg, 7700 Thisted. Matr.nr. 65a Hundborg By, Hundborg. Der er givet landzonetilladelse og dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinje til opførelse af en garage som tilbygning til eksisterende udhus.

Offentliggjort den 21. april 2017 - med klagefrist 19. maj 2017

Sennels Hede 33, Sennels, 7700 Thisted. Matr.nr. 14b Sennels By, Sennels. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig til erstatning for eksisterende bolig.

Tvorupvej 41, 7700 Thisted. Matr.nr. 5v Tvorup By, Tvorup. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle. 

Offentliggjort den 20. april 2017 - med klagefrist 18. maj 2017

Buen 47, Stagstrup, 7752 Snedsted. Matr.nr. 4a Stagstrup By, Stagstrup. Der er givet tilladelse til udstykning af en grund med en eksisterende vindmølle.

Oddesundvej 299, Ydby, 7760 Hurup. Matr.nr. 29a Ydby By, Ydby. Der er givet tilladelse til et udhus.

Offentliggjort den 19. april 2017 - med klagefrist den 17. maj 2017

Buen 18, Stagstrup, 7752 Snedsted. Matr.nr. 10k Stagstrup By, Stagstrup. Der er givet tilladelse til en tilbygning til garage.

Højstrupvej 90, Øsløs, 7742 Vesløs. Matr.nr. 29m Øsløs By, Øsløs. Der er givet tilladelse til indretning af mindre butik og lager i eksisterende bygninger.

Tømmerbyvej 12C, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 8m Tømmerby By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til en bålhytte med sheltere mv.

Offentliggjort den 18. april 2017 - med klagefrist den 16. maj 2017

Nystrupvej 51, 7700 Thisted. Matr. nr. 32k Klitmøller Huse, V. Vandet. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.


Klagevejledning til landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk