Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 18. marts 2019 - med klagefrist den 15. april 2019

Tvorupvej 26, Tvorup, 7700 Thisted. Matr.nr. 13d Tvorup By, Tvorup. Der er givet tilladelse til ride og springbane samt 4 lysmaster.

Tøvlingvej 31, 7752 Snedsted. Matr.nr. 3c Hørsted By, Hørsted. Der er givet tilladelse til et udhus/skur.

Offentliggjort den 8. marts 2019 - med klagefrist den 5. april 2019

Klitvejen 125, 7741 Frøstrup. Matr. nr. 86g Lund By, Lild. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 4. marts 2019 - med klagefrist den 1. april 2019

Klatmøllevej 20, Thorsted, 7700 Thisted. Matr.nr. 20a Ø.Vandet By, Ø. Vandet. Der er givet tilladelse til opførelse af et drivhus.

Offentliggjort den 1. marts 2019 - med klagefrist den 29. marts 2019.

Kløvenhøjvej 17, Boddum, 7760 Hurup. Matr.nr. 40d Boddum By, Boddum. Der er givet tilladelse til en ny bolig.

Offentliggjort den 28. februar 2019 - med klagefrist den 28. marts 2019

Testcenterstien 6, Østerild, 7700 Thisted. Matr. nr. 4m Østerild By, Østerild. Der er givet tilladelse til opførelse af en bålhytte.

Offentliggjort den 26. februar 2019 - med klagefrist den 26. marts 2019

Ydbyvej 193D, Ydby, 7760 Hurup. Matr.nr. 1m, 5u og delnr. 2 af 2ac Ydby By, Ydby. Der er givet tilladelse til udvidelse af eksisterende BMX-bane.

Offentliggjort den 21. februar 2019 - med klagefrist den 21. marts 2019.

Hillerslevvej 26, 7700 Thisted - beliggende ved Hillerslev Kær Vej. Matr.nr. 4k St. Hillerslev By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til udstykning til og opførelse af en transformerstation.

Hindingvej 34, Nors, 7700 Thisted. Matr.nr. 13k Nors By, Nors. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny bolig til erstatning for den eksisterende bolig på ejendommen.Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk