Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 16. november 2017 - med klagefrist den 14. december 2017

Centralvej 8, 7700 Thisted. Matr.nr. 35b Skinnerup By, Skinnerup. Der er givet tilladelse til en carport og redskabsrum.

Østerbakken 87, 7700 Thisted. Matr.nr. 29cThisted Markjorder. Der er givet tilladelse til en garage med kælder.

Offentliggjort den 15. november 2017 - med klagefrist den 13. december 2017

Gl. Skolevej 1, 7700 Thisted. Matr.nr. 11h Tingstrup By, Thisted. Der er givet tilladelse til at opføre et enfamiliehus og en carport med integreret redskabsrum.

Offentliggjort den 14. november 2017 - med klagefrist den 12. december 2017

Årupmøllevej 2, 7752 Snedsted. Matr.nr. 4g Hørsted By, Hørsted. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsmølle.

Offentliggjort den 7. november 2017 - med klagefrist den 5. december 2017

Niels Juels Vej 49, 7752 Snedsted. Matr.nr. 49a og 46a Stenbjerg By, Nørhå. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 2. november 2017 - med klagefrist den 30 november 2017

Adbølvej 5, 7770 Vestervig.
Matr.nr. 2c Adbøl Gde., Vestervig. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsmølle.

Ettrupvej 34, 7770 Vestervig. Matr.nr. 3b Adbøl Gde., Vestervig. Der er givet tilladelse til opstilling af en husstandsmølle.

Offentliggjort den 24. oktober 2017 - med klagefrist den 21. november 2017

Arupvej 17, 7742 Vesløs
. Matr. nr. 5a Nr. Arup By, Arup. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Østerbakken 79, 7700 Thisted. Matr. nr. 10ai Thisted Markjorder. Der er givet tilladelse til arealoverførsel og ændret anvendelse til lager- og trailerplads.

Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Tina Bach tlf. 99 17 22 48.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk