Samarbejder

Thisted Kommune har med 92 km kyst mod Nordsøen og Skagerrak og 142 km kyst mod Limfjorden en stor interesse i at samarbejde med andre kommuner, som vi deler vandet med.
Vi var i 2007 med til at danne Limfjordsrådet, hvor alle kommuner med opland til Limfjorden er medlem, og vi indmeldte os i 2007 i KIMO, der er en international organisation, der har til formål at værne om Nordsøens miljø.

 

KIMO


Thisted Kommune er medlem af KIMO, der er en international organisation bestående af de fleste kommuner omkring Nordsøen. Interesseområdet var oprindeligt Nordsøen, men omfatter nu også Det Irske Hav, Nordatlanten og Østersøområdet.
Der er i dag omkring 120 medlemskommuner fordelt i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Belgien, Irland, Shetlandsøerne, Litauen og Færøerne.
KIMO har status som NGO ved the North Sea Ministerial Conference, The Committee of North Sea Senior Officials (CONSSO), The Convention of the Protection of the Marine Environment og the North Sea (OSPAR) og The International Maritime Organisation (IMO) (som en del af WWF delegationen).

Det er KIMO’s opgaver, at
- udveksle informationer vedr. effektiv forureningsbekæmpelse,
- effektiv oprensning og bæredygtig udvikling
- foregå med et godt eksempel ved at forbedre det regionale havmiljø
- ved lobbyvirksomhed at påvirke nationale regeringer, EU og andre til at gribe effektivt ind i forhold af betydning for de farvande, der udgør interesseområdet
- fremsætte fælles indvendinger mod truende forslag
- påtage sig miljømæssige demonstrationsprojekter.

Thisted Kommune er i KIMO repræsenteret af medlem af Klima-,  Miljø og Teknikudvalget, Kristian Tilsted.

Se mere om KIMO på : www.kimointernational.org/

Limfjordsrådet

Thisted Kommune er medlem af Limfjordsrådet, der er en sammenslutning af næsten alle de kommuner, der har arealer i Limfjordens opland.

Et af de væsentligste formål med Limfjordsrådet er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af næringsstofbelastningen.

Et særligt fokusemne vil være implementering af vandrammedirektivet samt Natura 2000, og Limfjordsrådet lægger derfor stor vægt på udredning af mulige tiltag til opfyldelse af miljømålene samt en koordinering af limfjordskommunernes handleplaner udarbejdet i medfør af miljømålsloven

Limfjordsrådet består i dag af 15 medlemskommuner, og udgøres af et politisk forum, hvori en politiker fra hver af medlemskommunerne deltager samt et embedsmandsforum, der hovedsageligt består af miljøchefer fra kommunerne.

Thisted Kommune er i Limfjordsrådet repræsenteret af medlem af Klima-,  Miljø og Teknikudvalget, Esben Oddershede, og Plan- og miljøchef Marianne Davidsen Galsgaard.

Se mere om Limfjordsrådet på : www.limfjordsraadet.dk

Eventuelle spørgsmål om Thisted Kommunes engagement i Limfjordsrådet rettes til Plan- og miljøchef Marianne Davidsen Galsgaard (maga@thisted.dk) eller 51 14 22 45.

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk