Spildevand

______________________________________________________________________
Spildevand i det åbne land
På trods af, at der gennem de sidste ca. 15 – 20 år er ydet en stor indsats for at opnå et bedre vandmiljø, er mange vandløb stadig forurenede. Undersøgelser har vist, at udledning af spildevand fra nogle af de ejendomme, som ikke er tilsluttet kloak- og renseanlæg, har en andel i forureningen af disse vandløb. Ændringer af miljøbeskyttelsesloven vedtaget i 1997 har betydet blandt andet, at udledningerne af spildevand fra spredt bebyggelse skal renses bedre hvis udledningerne er med til at forurene vandløb og søer.

Spildevandshåndtering i det åbne land

Formålet med planlægning i det åbne land er at reducere spildevandsbelastningen i en række bestemte søer og vandløb i kommunen. Desuden vil planen angive retningslinjer for, hvordan Thisted kommune vil sikre, at de øvrige ejendomme i det åbne land skal leve op til de gældende krav til en miljømæssig forsvarlig spildevandsrensning fremover. Regulering af afledning og rensning af spildevand fra ejendomme og virksomheder i det åbne land, der ikke er tilsluttet Thisted Vand A/S’s spildevandsledning, sker efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser for anlæg under 30 p.e.

Udpegning af vandområder

Den gældende spildevandsplan har indarbejdet de ændringer af indsatsområderne, der er medført af Vandplanen 2014. Planen fortsætter med at udpege en række områder i kommunen, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevand fra enkeltejendomme. Ejendomme indenfor de nye indsatsområder skal have et anlæg, der renser for organisk stof. Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 – 2021 blev vedtaget den 20. september 2016 hele planen kan læses her

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/6268

Du kan læse mere om spildevandshåndtering i det åbne land her

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/6439

Hvornår skal jeg have et ny spildevandsanlæg?
En septiktank med 1 kammer eller en trixtank med et volume under 2 m3 er ikke tilstrækkeligt til rensning af husspildevand i det åbne land. Forsøg viser, at kun 30 % af det organiske stof fra spildevand bliver renset selv om tanken bliver tømt årligt. Såfremt der sker ændringer i det eksisterende anlæg, dvs. hvis anlægget flyttes, omlægges eller mængden eller sammensætning af spildevand ændres, kan det være nødvendigt med en ny spildevandstilladelse. Om der skal en ny tilladelse/anlæg til eller ej beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

På ansøgningsportalen, Byg og Miljø, kan du ansøge om spildevandstilladelser.

Såfremt ansøger ikke kan tildele fuldmagt til anden person via NemID, kan fuldmagtskema downloades her.

Fuldmagts-skemaet skal tilføjes ansøgningen på Byg- og Miljø ansøgningsportalen.

Når anlægget er etableret skal der sendes en færdigmelding og revideret kloakplan til Plan- og Miljøafdelingen, den kan sendes igennem Byg- og Miljøportalen eller til miljo@thisted.dk.

Færdigmeldings blanketten kan downloades her.

Ovennævnte er gældende for både tilslutning til Thisted Vand's spildevandsledning og spildevandsanlæg i det åbne land.

Spørgsmål vedrørende ovennævnte bør rettes til Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 21

Alle spørgsmål ang. tilslutning til Thisted Vand's kloakledning rettes til Thisted Vand på tlf. 88 91 77 77

Spørgsmål vedrørende ovennævnte bør rettes til Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 21Alle spørgsmål ang. tilslutning til Thisted Vand's kloakledning rettes til Thisted Vand på tlf. 88 91 77 77 Spildevandsplan for 2009 - 2015 samt diverse tillæg kan findes her:  www.thistedvand.dk 


Nyttige links:
www.miljoeportal.dk
www.mst.dk

 

Lån og minimumsfrist i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning

Den 1. februar 2015 trådte en lovændring i kraft, der gør det muligt for dig, som husejer, at ansøge om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af et tilbud om en afdragsordning. Følgende borgere har mulighed for at benytte sig af ordningen:

• Husejere, der har fået et påbud om forbedret spildevandsrensningen på deres ejendom
• Husejere, der har fået påbud om at ejendommen skal tilsluttes Thisted Vands spildevandsledning.

Bemærk at ordningen ikke gælder for påbud om separering af regn- og spildevand.

Lovændringen betyder, at du nu har mulighed for at ansøge om følgende:

• En frist på minimum 3 år til at opfylde kommunens påbud.
• Ret til en afdragsordning over 20 år hos Thisted Vand A/S, for udgifter til at opfylde påbuddet, samt evt. tilslutningsbidrag.

Betingelser for at kunne få et lån er følgende:

• Husstandsindkomsten for ejendomsejerens husstand skal være under 311.800 kr. plus evt. tillæg pr. barn (op til 4 hjemmeboende børn under 18 år) på 40.800 kr.
• Formue (herunder bl.a. værdi af fast ejendom m.v.) over 861.300 kr. skal indregnes i husstandsindkomsten

Hvis du, som ejendommens ejer, ansøger kommunen, vil du modtage en afgørelse, om du har ret til at få en frist på tre år samt afdragsordning for opfyldelse af påbuddet. Såfremt du modtager en positiv afgørelse, og ønsker et tilbud om afdragsordning, skal du henvende dig til Thisted Vand A/S, som vil hjælpe dig videre med dette. Det er hos Thisted Vand A/S, du skal anmode om et tilbud på, hvad det vil koste, at opfylde påbuddet om kloakering eller forbedret spildevandsrensning. Tilbuddet skal dække de udgifter, som det vil koste spildevandsforsyningsselskabet at opfylde påbuddet, samt evt. tilslutningsbidrag, på din ejendom.

Ansøgningsskemaet findes her (link)

Har du spørgsmål til ordningen eller vil du returnere det udfyldte skema, kan du kontakte Plan- og Miljøafdelingen på teknisk@thisted.dk eller tlf. 9917 2231.    

Du kan læse mere om den omtalte lovændring som fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt her

Link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167917