Etablering af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne igangsat en række tekniske forundersøgelser med det formål at undersøge mulighederne for at realisere projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold i følgende områder:

- Den nordlige enge ved Østerild Fjord
- Ved Draget
- Østlige og vestlige enge og moser ved Ove Sø
Beskrivelse af projekter

De tekniske forundersøgelser har til formål at belyse om det er muligt at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er delvist udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Forundersøgelserne bidrager med viden om hvordan hydrologien eventuelt kan forbedres i områderne gennem en række tiltag, som er nærmere beskrevet i nedenstående forundersøgelsesrapporter.

Thisted Kommune ønsker at fortsætte med ejendomsmæssige forundersøgelser, såfremt de berørte lodsejere har interesse i det.

Finansiering af projekterne

Projekterne er 100 % finansieret af EU og NaturErhvervstyrelsen.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Østerild Fjord -Teknisk forundersøgelse

Draget - Teknisk forundersøgelse

Ove Sø - Teknisk forundersøgelse