Vandløbsprojekter ved Visby å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på følgende indsatser i Visby Å:

Rørlægning, AAL-1166 og spærring, AAL-1198

 

Spærring AAL-1198 blev fjernet i 2014.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser

 

Fjernelse af rørlægning, AAL-1166
Spærringen består af en 55 m lang rørlægning af Visby Å, hvoraf de yderste ca. 17 m er beliggende ude i Visby Bredning. Ved frilægningen skal hele bygværket fjernes på nær de
første 5 m der genanvendes til overkørsel.

Fjernelse af spærring, AAL-1198
En delvis spærring af Visby Å ved Abildgård Mølle i forbindelse med underføring ved Ullerupvej.

 

Spærring AAL-1198 blev fjernet i 2014.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

 

AAL-1166, rørlægning i Visby Å

 

AAL-1198, spærring i Visby Å